1 rok przedmioty kursowe kodPobieranie 0.73 Mb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Opis zajęć

2009/2010Opis zajęć prowadzony w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010.

Studia stacjonarne
I stopnia

Uniwersytet Mikołaja KopernikaKatedra Filologii Angielskiej

Spis treści
Spis treści 2


1 ROK

PRZEDMIOTY KURSOWEKOD

Wiedza o literaturze brytyjskiej

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Anna Branach-Kallas, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne I stopnia, 1 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 1
Semestr letni – 6

Wymiar godzin:

15

Forma zajęć:

Wykład

Opis zajęć:

Celem kursu jest omówienie poszczególnych etapów kształtowania się literatury angielskiej. Wykład przedstawia tło historyczne, podział na epoki, oraz omawia najważniejsze trendy w rozwoju literatury angielskiej, od wczesnego średniowiecza po twórczość współczesną. Metody nauczania teoretycznego (wykład).

Forma zaliczenia:

Semestr zimowy – zaliczenie
Semestr letni – zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie kolokwium, udział w zajęciach.

Literatura:

Wybrane źródła:

Jerzy Strzetelski et al. 1987. Historia literatury angielskiej tablice chronologiczne. Warszawa: PWNDavid McDowall. An Illustrated History of Britain. Longman-Pearson Education

Uwagi:

Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia o podobnej tematyce. Wykład kończy się egzaminem.KOD

Wiedza o literaturze brytyjskiej

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Anna Branach-Kallas, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne I stopnia, 1 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 3
Semestr letni – 4

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Ćwiczenia

Opis zajęć:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi utworami z historii literatury angielskiej oraz z podstawowymi terminami literackimi. Ćwiczenia polegają na dyskusji na temat wybranych dzieł literackich.

Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie kolokwium, aktywny udział w zajęciach.

Literatura:

Helsztyński, Stanisław. Specimens of English Poetry and Prose. Część I i II.

The Oxford Anthologies of English Literature. Seria pod redakcją Franka Kermode i Johna Hollander. 6 tomów.

Uwagi:

Kurs stanowi uzupełnienie wykładu o podobnej tematyce.KOD

Wiedza o języku

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Wiktor Pskit, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne I stopnia, 1 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 4
Semestr letni – 4

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Ćwiczenia

Opis zajęć:

Cel zajęć: wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii, a także morfologii i słowotwórstwa angielskiego; zapoznanie studentów z terminologią z w/w dziedzin.

Treści: organy mowy; klasyfikacja i charakterystyka dźwięków języka angielskiego; fonemy i alofony; typy transkrypcji; sylaba i jej struktura; akcent wyrazowy; mowa łączona; odmiany regionalne angielszczyzny; pojęcie morfemu; typy morfemów; struktura morfologiczna wyrazu; procesy słowotwórcze w języku angielskim; metody nauczania praktycznego - ćwiczenia.Forma zaliczenia:

Zaliczenie

Warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie do zajęć, zaliczenie pisemnych sprawdzianów wiedzy.

Literatura:

Bauer, L. 1983 English Word-formation. Cambridge: Cambridge University Press

Giegrich, H.J. 1993. English Phonology. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press

Gimson, A.C. 1992. An Introduction to the Pronunciation of English (revised by S. Ramsaran). Edward Arnold

Hughes, A., Trudgill, P., Watt, D. 2005. English Accents and Dialects. Hodder Arnold

Ladefoged, P. 1993. A Course in Phonetics. Harcourt Brace

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., Svartvik, J. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman

Roach, P. 1994. English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press

Szpyra, J., Sobkowiak, W. 1995. Workbook in English Phonetics for Polish Students of English. NakomUwagi:

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.KOD

Wiedza o akwizycji i uczeniu się języka


Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Krzysztof Strzemeski, magister

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne I stopnia, rok 1, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 4
Semestr letni - 7

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Ćwiczenia

Opis zajęć:

Cele: Wprowadzenie do podstawowych zagadnień glottodydaktyki

Treści: Cechy indywidualne uczącego się (wiek, płeć, inteligencja, lateralizacja, modalność, pamięć, osobowość, motywacja, postawy i style poznawcze). Strategie uczenia się (bezpośrednie i pośrednie): teoria i praktyka. Teorie przyswajania języka pierwszego i uczenia się języka drugiego (m.in. behawioryzm, kognitywizm, konstruktywizm, gramatyka uniwersalna, teoria Krashena) i metody na nich oparte. Dwujęzyczność. Lateralizacja. Interjęzyk. Immersja. Kompetencja komunikacyjna. Wiedza dotycząca poszczególnych sprawności i podsprawności językowych. Metody nauczania praktycznego – ćwiczenia (studenci będą samodzielnie wyszukiwać materiały, opracowywać je i prezentować w klasie i, dodatkowo, w formie elektronicznej na platformie Moodle).Forma zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych, egzamin pisemny po 2 semestrze

Warunki zaliczenia:

Czynne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie zadań testowych i aktywność
w korzystaniu z platformy elektronicznej Moodle.

Literatura:

Brown, H.D. 1994. Teaching by Principles. N.J. Prentice Hall Regents

Hedge, Tricia. 2000. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

Komorowska, H. 2002. Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna

Lightbown, P.M. and N. Spada, 1999. How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press

Oxford, R. 1990. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers


Uwagi:

Studenci będą samodzielnie wyszukiwać materiały, opracowywać je i prezentować w klasie i, dodatkowo, w formie elektronicznej (na platformie Moodle).

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.

KOD

Filozofia języka


Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Sławomir Wacewicz, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne I stopnia, 1 rok, semestr zimowy

Punkty ECTS:

4

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Wykład

Opis zajęć:

Zajęcia stanowią ogólny wstęp do tematyki języka i badania języka. Omawiany jest status języka jako przedmiotu oraz narzędzia refleksji filozoficznej, miejsce języka wśród systemów złożonych i systemów komunikacji w szczególności, wreszcie omawiane są podejścia badawcze do języka.

Dominującą perspektywą jest perspektywa współczesnej filozofii analitycznej, z której rozpatrywane są jej klasyczne problemy, takie jak koncepcje komunikacji, czy koncepcje znaczenia.

Kurs uzupełniają perspektywa językoznawstwa ogólnego oraz perspektywa interdyscyplinarna. Przedstawione zostają główne współczesne szkoły językoznawcze oraz charakterystyka dyscyplin pokrewnych, takich jak neurolingwistyka, socjolingwistyka, czy psycholingwistyka. Wprowadzony zostaje także zasób podstawowych pojęć językoznawczych. Metody nauczania teoretycznego (wykład).


Forma zaliczenia:

Egzamin

Warunki zaliczenia:

Pozytywna ocena z egzaminu

Literatura:

Brown, Keith (ed.). 2006. Encyclopedia of Language and Linguistics, Second Edition. Oxford: Elsevier

Duranti, Alessandro. 1997. Linguistic anthropology. Cambridge: Cambridge University Press

Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ed). 1993. Ways to language. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tanesini, Alessandra. 2007. Philosophy of Language A-Z. Edinburgh: Edinburgh University Press

Pinker, Steven. 1994. The Language Instinct: The New Science of Language and Mind. Harmondsworth: Penguin Books


Uwagi:

Zalecane źródło internetowe:
Stanford Encyclopedia of Philosophy
http://plato.stanford.edu/

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.
2 ROK

PRZEDMIOTY KURSOWEKOD

Wiedza o języku

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Strugielska Ariadna, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne I stopnia, 2 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 2
Semestr letni – 3

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Ćwiczenia

Opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami składni angielskiej w wymiarze deskryptywnym jak i preskryptywnym.

Omówione zostaną następujące tematy: zdanie proste, okoliczniki (semantyka i gramatyka), formy zdaniowe i ich funkcje w dyskursie, pro-forma i elipsa, koordynacja, zdanie złożone, funkcje zdań podrzędnych, dopełnienie czasownika i przymiotnika. Metody nauczania praktycznego - ćwiczenia.Forma zaliczenia:

Semestr zimowy – zaliczenie

Semestr letni - egzaminWarunki zaliczenia:

Obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu końcowego

Literatura:

Quirk, R. and S. Greenbaum. 1990. A Student's Grammar of the English Language. Harlow, Essex: Longman

Uwagi:

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.KOD

Wiedza o literaturze amerykańskiej

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Sława Krasińska, magister

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne I stopnia, 2 rok, semestr zimowy i letni

Punkty ECTS:

Semestr zimowy – 3
Semestr letni – 3

Wymiar godzin:

30

Forma zajęć:

Ćwiczenia

Opis zajęć:

W trakcie kursu student zdobędzie umiejętności:

  1. identyfikowania dorobku wybranych pisarzy amerykańskich
    w poszczególnych okresach literackich;

  2. rozpoznawania i charakteryzowania filozoficznych, historycznych oraz społecznych czynników wpływających na rozwój najważniejszych tradycji literackich w Stanach Zjednoczonych Ameryki;

  3. analizowania wybranych utworów literatury amerykańskiej
    z uwzględnieniem wątków biograficznych oraz kontekstu filozoficzno-historycznego i społecznego, w jakim dane dzieło powstało;

  4. krytycznego podejścia do różnorodnych gatunków i form literackich;

Metody nauczania praktycznego - ćwiczenia.

Forma zaliczenia:

Zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia:

Obecność i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium na koniec semestru zimowego i letniego

Literatura:

Baym, N. (ed.) 2006. The Norton Anthology of American Literature. Sixth Edition

Bradbury, M., Ruland, R. 1991. From Puritanism to Postmodernism

High, P.B. 1986. An Outline of American Literature

Lewicki, Z. 1990. A Handbook of American Literature for Students of English

Salska, A. (ed.) 2003. Historia Literatury Amerykańskiej

Kopcewicz, A., Siennicka, M. 1982. Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie

Spankceren, K. Outline of American Literature

(available on the Internet) http://usinfo.state.gov/products/pubs/oal/oalltoc.htmUwagi:

Przedmiot bez określonych przedmiotów wprowadzających oraz wymagań wstępnych.KOD

Wiedza o kulturze brytyjskiej

Jednostka prowadząca:

Katedra Filologii Angielskiej

Kierunek:

Filologia angielska

Prowadzący:

Więckowska Katarzyna, doktor

Tryb, rok i semestr studiów:

Stacjonarne I stopnia, 2 rok, semestr zimowy


Pobieranie 0.73 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna