1. Rok przyjęcia karty narodów zjednoczonych? 26 czerwiec 1945 Podaj pełną nazwe konwencj o prawie morza?Pobieranie 30.99 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar30.99 Kb.
1.Rok przyjęcia karty narodów zjednoczonych?

-26 czerwiec 19452.Podaj pełną nazwe konwencj o prawie morza?

-Konwencja Prawa Morza z 1982r przyjęta w Montego na Jamajce.3.Kiedy została podpisana Konwencja o Prawach dziecka?

-Nowy York 1984 r.4.Jaki dokument reguluje obow. Prawa miedzyner.

Konwencja Wiedeńska oPrawie Traktatów 1969r.5.Umowy Miedzynarodowe?

-Karta Narodów Zjednoczonych z 1945

-Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów 1969r

6.Data Konwencj Wiedeńskiej o stos.konsularnych .

-1963.


 1. Państwa trwale neutralne nie przyłączają sie do konfliktów zbrojnych.

-Szwajcaria 1815, Austrai 1955.

 1. Doktryna Tobora-1907r

-stwierdził że jeżeli rząd dochodzi do włądzy w sposób nielegalny nie nalezy go uznawać.

 1. Doktryna Estrada 1930r-ze wypowiadanie się na temat legalności jest osądzeniem państwa.

 2. Watykan jestnostka utworzona na mocy traktatu Luterańskiego 192 r przez Włochy i stolicę Apostolską

 1. Konwencje dotycząca statusu uchodźców zostąła przyjęta w 1951 r

 2. Karta NZ zostałą podpisana 26.VI.1945

 3. Traktat Letariański 1929 utworzył-Państwo Watykańskie

 4. Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych z 1949

 5. Konwencja o prawie traktatów pochodzi 1969

 6. Niewiążący dokument dot. Praw dzieci 1959.

 7. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka pochodzi z 1950 z listopada

 8. Konwencja o stos. Konsularnych pochodzi1963

ŁACINA


1.Ius soli?

-podstawą uzyskania obywatelstwa w drodze prawa ziemi jest fakt urodzenia się na terytorium określonego państwa, niezależnie od obywatelstwa rodziców.2.Trzy przypadki normu Ius cogens?

-zakaz użycia siły, ludobójstwa, zakaz handlu ludzmi.3.Persona non grata dotyczy?:
dyplomatów nie przestrzegających obow. przedstawicieli dyplomat. wobec państwa przyjmującego
4.Ius bellum?-prawo wojny

5.ius ad bellum?-prawo do wszczynania wojny

6.ius in bello?-prawo stos. Podczas wojny.
7.Reguła alternatu-pod tekstem podpisuje sie to państwo do któego dokument jest skierowany

8.Sprzeczność umowy z ius cogens?
-powoduje nieważność umowy i jej wygaśnięcie.

9.pro foro interno- są to uchwały skierowane wew. Organizacji

10.Pro foro externo- odnoszą się do państw poza organizacją.

 1. de iure- uznanie bezwarunkowe nieodwołalne

 2. de faco- uznanie warunkowe odwołalne.

 3. Charge d'affaire en pied pied jest: dane postanowienie nie wchodzi zycie pomiędzy państwami Xi Y

Terminy:


 1. Półenklawa

-Jest to obszar lądowy otoczony wybrzeżem morskim

 1. Źródła prawa miedzynar.

-doktryna, orzecznictwo

 1. Jaką funkcje pełni MTS

-sądowa i opinidawczą

 1. Jakie przepisy tworzy morska strefa przyległa

-celne, skarbowe, sanitarne, imigracyjne.

 1. Kiedy nie można składać zastrzeżeń do umowy:

-Konwenja Wiedeńska w art. 19

- zastrzeżenie jest skazane przez ten art.

-traktat postanawia, że tylko niektóre zastrzeżenia mogą być czynione

-zastrzeżenie jest niezgodne z celem traktatu. 1. Klasy placówek konsularnych:

-Konsul general., konsul , wicekonsul, agent konsularny

 1. Co nie może być członkiem ONZ

- terytorium niesuwerenne

 1. Pierwotne nabycie teryt.

-zawłaszczenie- okupacja,

-Przyrost- 1. Na czym polega funkcja opiniodawcza MTS

-polega na udzieleniu opini doradczych w zakresie prawa miedzynar.

 1. Ilu sędziów jest w Trybunale Spra. Miedzynar.

-15 sędziów wybieranych na okres 9 lat , przez zgromadzenie ogólne, i rade bezp. ONZ.

 1. Podaj wyspecjalizowane org. ONZ

- WHO- Światowa org. Zdrowia

-FAO- Org. D/s wyżywienia i rolnictwa.

- UNESCO- Org. Narodów Zjedn. Do Spraw Oświaty i Nauki i Kultury

-WMO- Światowa org. Metorologiczna

-UPU- Powszechny Związek Pocztowy

-IDA- Miedzynar. Stowarzyszenie Rozwoju. 1. Rada gosp. I społeczna składa się:

54 członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne na okres 3 lat

 1. Metody rozstrzygania sporów:

-rokowania,. Drobne usługi, mediacja,badania, i koncyliacja

 1. Org. Techniczne i administracyjne placówek dyplomatycznych

-Kanceliści, tłumacze, lekarze, radiotelegrafiści,szyfranci.Kierowcy, gońcy itp

 1. Ile wynosi strefa przyległa?

-24 mile morskie od lini podstawowej.

 1. Elementy prawa cesji?

-Przekazanie terytorium jednego państwa pod włądze drugiego państwa.

 1. Co zalizamy o morskich wód wew.

-wody, porty, wody zatok,zatoka historyczna.

 1. Wymień 3 pomocnicze org. ONZ?

-Wojskowy Komitet Sztabowy, Komisja Praw Człowieka, Komisja Prawa Międzynarodowego

 1. Sukcesja-przeniesienie praw i obowiązków w odniesieniu do konkret. Terytorium przez inne państwo.

 2. List wierzytelniajaćy? Oficjalny dok stwierdzający byćie szefem misji dyploma.

 3. Jakie warunki muszą spełniać członkowie przedstawicielstwa dyplom. Aby mogli korzystać z immuniteu syplom.

-musza pozostawać w wspólnocie domowej

-nie mogą być obywatelem państwa przyjmującego. 1. Co w prawie konsularnym jest odpowiednikiem agrement oraz listów uwierzytl.

-exeguator i listy komisyjne

 1. Klauzule 3 w umowie miedzynard.

-1. Narodowa. 2.Najwięksego uprzywilejowania 3. wzajemności

 1. Trzy pozarządowe org. Miedzynarod.

-ONZ- WFUNA – Światowa Org. Przyjaciół

-Miedzynarod, Ruch Studencki na rzecz ONZ- ISMUW

-Miedzynarod. Związek Kobiet


 1. Sposoby nabycia terytorium:

-Cesja, zawłaszczenie zasiedzenie,przyrost, zawojowanie.

 1. Kto i jak wybiera członk. Rady gos-społ?

-zgromadzenie ogólne na okres 3 lat

 1. Enklawa- terytorium państwa otoczone z wszystkich stron prze terytorium lądowe

 2. Zwyczaj-źródło prawa miedzynard

 3. Ile wynosi morze terytorialne-

12 mil morskich

 1. Perosonel misji dyplomat.dzieli się na;

-sekretarze, radcy, attache

 1. Kto posiada domniemane prawo do umów ?

-głowa państwa, szefowie rządó, minister sprawa zagr.

 1. Rada powiernicza-liczba członków zależy od liczby państw, rada społ i gosp.

 2. Co to jest element demilitrazlizacji?

-Umowa miedzynar. Przewiduje ze obszar danego państwa zostanie wyłaczony z spod dziłania militarnego.

 1. Pelemele-dowolność złożenia podpisu.

 2. Karta Narodów Zjedn sporządzona jest w językach:

-angielski, francuski,rosyjski, hiszpański, chiński

 1. Nazwy umów między nar.:

- traktat, pakt,układ,karta, konkordat,

 1. Prawo legacji-prawo do wysyłania i przyjmowania przedstawicieli państwowych do innych państw.

 2. Podmiotowość prawa miedzynarodowego:

-podmiotowość pierwotna- przysługuje państwom

-podm. wtórna- dotyczy innych podmiotów, stolica Apolst. Powstańcy, strona wojująca. 1. Zdolność do czynności prawnych

- prawo legacji, odpowiedz. Miedzynarod., zdolność traktatowa,

 1. Neutralizacjia- obszar wyłączony spod działań wojennych.

 2. Cesja – odstąpienie przez jedno państwo drugiemu państwu swojego terytorium.

 3. Dzierżawa miedzyn. - zawierana jest na 99 lat, przyznaje prawa od korzystania z obszaru innego pańśtwa.

 4. Delimitacja- szczególne określenie granicy miedzy państwami.

 5. Demarkacja- wyznaczenie granicy w terenie (słupki)

 6. Biegun Północny- Afryka podlegają zwierzchnictu państw:Rojsa, Kanada,Norwegia, stany ,Dania

 7. Biegun południowy-Antarktyda:

1959 podpisano układ w W.D.C. Ze nie może ono podlegać zwierzchnictwu żadnych z państw.

 1. Która z org. Nie jest org. Rządową- ITU

 2. Poza ONZ pozsotaje – MONAKO

 3. Siedziba MTS- jest w Hadze

 4. System mandatowy został wprowadzony przez Pakt Ligi Narodów

 5. Art, 38 MTS- nie wymienia jako podstawy orzekania:

-uchwał organ. Organizacji międzynarodowych.

 1. Reguła alternatu – odnosi sie do umów dwustronych

 2. Siedziba Komisj Europ- Bruksela

 3. Siedziba MTS -HAGA

 4. Niestałych członków Rady Bezp.ONZ jest – 10

 5. Odra nie ma status miedzynarodowego.

 6. Rada bezp i Gospodarcza liczy 54 członków

 7. Pomocniczym organem ONZ jest Wojsk. Komitet Sztabowy

 8. MTS opinie wydaje na wniosek ;- Zgromadzenie ogólnego, i Rady Bezp.

 9. Organizacja regionalną o celach specjalnych jest OPA

 10. Państwem trwale nutralnym jest Szwajcaria

 11. Państwem wieczyście neutralnym jest Austria

 12. Całkowite wyrzeczenie się wojny zostało ogłoszone w traktacie Brianda Kellrgga

 13. Siedzibą Rady Eurpy jest: Strasburg

 14. Pomocniczym org. ONZ jest Komisja Praw Człowieka

 15. Rzeka mająca status miedzynarodowy REN

 16. Organizacja powszechna o celach specjalnych WHO

 17. Organem pomocniczym ONZ wymienionym w karcie NZ jest Rada Powiernicza

 18. Dziedzictwo ludzkości Antarktyda

 19. Sekretarz Generalny ONZ – Kofi Annan

 20. Podstawą Arbitażu jest zawarcie przez strony umowy zwanej kompromisem

 21. Wojna została uznana za zbrodnie w Pakcie Briana Kellgga

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna