1. strona formalno-prawnaPobieranie 4.26 Mb.
Strona1/42
Data09.05.2016
Rozmiar4.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

GEOS consulting Zakład Ochrony Środowiska lipiec 2009
1. STRONA FORMALNO-PRAWNA

Podstawą formalno-prawną niniejszego opracowania jest zlecenie przez firmę EUROSTRADA Sp. z o.o. w lutym 2007 r. firmie GEOS consulting Zakład Ochrony Środowiska z Warszawy, przeprowadzenia wstępnej analizy porównującej potencjalne oddziaływanie na środowisko, przedstawionych w studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) wariantów przebiegu drogi krajowej nr 17 oraz opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej węzeł „Lubelska” – granica województwa lubelskiego (km 3+200 – 74+883); Etap uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu o dostarczone materiały studialne, wizje terenowe i inne zebrane dane – zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko było określenie skutków środowiskowo-przestrzennych, wynikających z rozbudowy drogi krajowej nr 17 od węzła „Lubelska” do granicy województwa lubelskiego (od km 3+200 do km 74+883), na etapie prac budowlanych oraz w trakcie późniejszej eksploatacji. Rozpatrywane były interakcje pomiędzy opiniowaną drogą a najbliższymi terenami mieszkaniowymi (wpływ na ludność), fauną i florą, wodami podziemnymi i powierzchniowymi, powierzchnią ziemi, obiektami podlegającymi ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody oraz dobrami kultury.

Z racji na znaczną odległość planowanego przedsięwzięcia od granicy państwa (około 110 km od granicy z Białorusią), nie przewiduje się oddziaływań transgranicznych na środowisko..

Raport o oddziaływaniu na środowisko opiniowanej drogi zawiera m.in.:  • analizę wariantów i wybór jednego z nich,

  • określenie rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań na środowisko, wynikających z realizacji projektowanego przedsięwzięcia,

  • określenie podstawowych uwarunkowań środowiskowo-przestrzennych umożliwiających realizację przedsięwzięcia,

  • określenie możliwości ograniczenia zagrożeń powodowanych potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi,

  • określenie wpływu na osoby trzecie,

  • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zmieniająca częściowo obowiązujące dotąd zasady i tryb postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, zapisane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko1, a do takich zalicza się, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105), autostrady i drogi ekspresowe, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publiczne, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg.

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także – jeżeli konieczność przeprowadzenia takiej oceny została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym przypadku będzie to regionalny dyrektor ochrony środowiska) – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określa art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Jak już wspomniano, w listopadzie 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawa z dnia 3 października 2008 r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, które m.in. wdrażają dyrektywy Wspólnot Europejskich, w tym:


  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG;

  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;

  • dyrektywę Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Opiniowany Raport sporządzony został przez zespół biegłych z listy Wojewody Mazowieckiego w oparciu o dostarczone materiały, opinie, wizje terenowe, robocze dyskusje i badania własne autorów.

W trakcie kilkukrotnych wizji terenowych, przeprowadzonych przez zespół specjalistów branżowych na potrzeby sporządzanego Raportu (czerwiec i październik 2006, marzec, kwiecień, maj, wrzesień 2007, marzec-lipiec 2008), dokonano szczegółowego rozpoznania środowiska przyrodniczego i uwarunkowań przestrzennych w otoczeniu rozpatrywanego odcinka drogi nr 17. Rozpoznanie środowiska miało również na celu zweryfikowanie danych i materiałów uzyskanych w urzędach gmin, starostwach oraz w urzędzie wojewódzkim.

W czerwcu i lipcu 2008 r. przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą w dolinie Świdra i dolinie Mieni (na odcinku około 1 km od drogi w górę i w dół obu rzek), w związku z zakwalifikowaniem odcinków tych dolin na listę potencjalnych specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Wyniki inwentaryzacji oraz ocenę potencjalnego wpływu rozbudowy drogi krajowej nr 17 na proponowany obszar Natura 2000 „Dolina Świdra” przedstawiono w oddzielnym Raporcie2, który stanowi niezależny załącznik 2.1.

W 2009 roku została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin naczyniowych i zwierząt, w sąsiedztwie wszystkich planowanych wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 17, w pasie o szerokości 150 metrów w przypadku siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin oraz 500 m w przypadku zwierząt z każdej strony drogi. Wyniki tej inwentaryzacji3 zawiera załącznik 2.2.Przebieg rozważanych wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 17 w granicach województwa mazowieckiego został przedstawiony w grudniu 2006 r. do zaopiniowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody (załącznik 5.1) oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (załącznik 16.1).
3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU


Pobieranie 4.26 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna