1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Pobieranie 0.51 Mb.
Strona1/18
Data02.05.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

grupa 5


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Regulamin konkursu1

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020


Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne


Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej


Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Zatwierdził:

Andrzej Przewoda

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Wersja 1.1Szczecin, dnia 19 kwietnia 2016 r.
SPIS TREŚCI

I.INFORMACJE OGÓLNE 6

1.1.Cel Regulaminu konkursu 6

1.2.Podstawa prawna 6

1.3.Podstawowe informacje o konkursie 7II. PRZEDMIOT KONKURSU 9

2.1Rodzaje projektów i grupy docelowe 9

2.2Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu 11

2.3Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 11III.NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 12

3.1.Termin, forma i miejsce naboru 12

3.2.Wniosek o dofinansowanie 13

3.3.Wymagania czasowe 13

3.4.Wymagania finansowe 13

3.5.Wymagane rezultaty 14

3.6.Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie 15

IV.PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW 18

4.1.Zasady ogólne procesu wyboru projektów 18

4.2.I etap oceny 20

4.3.II etap oceny 31

4.4.III etap oceny 36

4.5.Rozstrzygnięcie konkursu 38

4.6.Środki odwoławcze 38

4.6.1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury odwoławczej 38

4.6.2.Sposób złożenia protestu 38

4.6.3.Zakres protestu 39

4.6.4. Rozpatrzenie protestu przez IP RPO 39

4.6.5.Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia 40

4.6.6.Skarga do sądu administracyjnego 40

4.6.7.Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego 41

4.6.8.Pozostałe informacje w zakresie procedury odwoławczej 41

V.PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH REALIZACJI PROJEKTÓW 42

5.1. Podstawowe zasady udzielania dofinansowania 42

5.1.2.Umowa o dofinansowanie projektu 42

5.1.3.Wkład własny 43

5.1.4.Szczegółowy budżet projektu 44

5.1.5.Koszty bezpośrednie i pośrednie 46

5.1.6.Podatek od towarów i usług (VAT) 47

5.1.7.Cross-financing i środki trwałe 48

5.1.8.Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 48

5.1.9. Rozliczanie wydatków w projekcie i przekazywanie transz 49

5.1.10.Uproszczone metody rozliczania wydatków 50

5.1.11.Zlecanie zadań merytorycznych 51

5.1.12.Klauzule społeczne 52

5.2.Pomoc Publiczna 52

5.3.Wytyczne do realizacji projektów 53

6POZOSTAŁE INFORMACJE 65

6.1.Sposób podania do publicznej wiadomości 65

6.2.Kontakt i dodatkowe informacje 65

6.3.Termin rozstrzygnięcia 65

6.4.Anulowanie konkursu 65

6.5.Dalsze procedury 667ZAŁĄCZNIKI 67


WYKAZ SKRÓTÓW

CIS – Centrum Integracji Społecznej

CT – Cel Tematyczny

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

IOK - Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie)

IP RPO– Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

IZ RPO– Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

KM – Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

KOP – Komisja Oceny Projektów

KPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

KPRES – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

LPR – Lokalny Program Rewitalizacji

LSI2014 - lokalny system informatyczny, przeznaczony do administrowania RPO WZ w zakresie składnia wniosków o dofinansowanie oraz wprowadzania zmian w projektach;

KIS – Klub Integracji Społecznej

MR – Ministerstwo Rozwoju

OPSOśrodek Pomocy Społecznej

PAL – Program Aktywności Lokalnej

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PI – Priorytet Inwestycyjny

PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Portal – portal internetowy funduszy europejskich, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego tj. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

PUP – Powiatowy Urząd Pracy

RPO WZ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

SL 2014 – centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą

SOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

UE – Unia Europejska

ustawa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)

wniosek – wniosek o dofinansowanie projektu

WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

WZ – Województwo Zachodniopomorskie

ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej

SŁOWNIK POJĘĆ 1. Centrum integracji społecznej (CIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).

 2. Cross-financing – mechanizm zdefiniowany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

 3. Klub integracji społecznej (KIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony
  na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 4. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) – program rozwoju przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P. poz. 811), określający cele i kierunki polityki publicznej w obszarze włączenia społecznego oraz wspierania rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020.

 5. Kontrakt socjalny – kontrakt socjalny w rozumieniu art. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

 6. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) – program rozwoju przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P. poz. 811), określający cele i kierunki polityki publicznej w obszarze włączenia społecznego oraz wspierania rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020.

 7. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia
  lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 8. Praca socjalnapraca socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej.

 9. Projekt partnerski – projekt partnerski, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 10. Ścieżka reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób lub rodzin z ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Ścieka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub – ze względu
  na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza ramy jednego projektu
  i być kontynuowana w innym projekcie lub poza projektowo. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracji może być realizowane przez jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny.

 11. Usługi aktywnej integracji - usługi, których celem jest:

a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub

b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub

c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

i) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej

ii) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

iii) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia


lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

iv) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna