1. W wyniku realizacji planu Schumana doszło do powstania (0-1 p.)Pobieranie 159.85 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar159.85 Kb.
  1   2   3
1. W wyniku realizacji planu Schumana doszło do powstania (0–1 p.)

A. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. B. Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej.

C. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. D. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
2. W 1960 r., nazywanym Rokiem Afryki, (0–1 p.)

A. utworzono Organizację Jedności Afrykańskiej.

B. doszło do spotkania przedstawicieli krajów Azji i Afryki na konferencji w Bandungu.

C. uzyskało niepodległość siedemnaście państw afrykańskich.

D. wybuchło powstanie ludności arabskiej w Algierii.
3. Wydarzenia Grudnia ‘70 doprowadziły do (0–1 p.)

A. powstania Komitetu Obrony Robotników. B. dymisji Władysława Gomułki.

C. utworzenia koła parlamentarnego „Znak”. D. nawiązania stosunków dyplomatycznych między PRL i RFN.
4. Siły zbrojne Układu Warszawskiego interweniowały w 1968 r. (0–1 p.)

A. w Czechosłowacji. B. na Węgrzech. C. w Polsce. D. na Kubie.


5. Sobór Watykański II został zwołany przez papieża (0–1 p.)

A. Jana Pawła II. B. Pawła VI. C. Jana XXIII. D. Piusa XII.


6. Przyporządkuj zdjęciom imiona i nazwiska ukazanych na nich postaci oraz wydarzenia

z nimi związane. Uzupełnij kratki odpowiednimi numerami i literami. (0–3 p.)


1 – Mao Tse-tung 2 – Władysław Gomułka 3 – Fidel Castro
A – mała stabilizacja B – rewolucja kulturalna C – inwazja w Zatoce Świń

prostokąt 9prostokąt 10prostokąt 11prostokąt 12prostokąt 13prostokąt 14

Na podstawie zamieszczonych tekstów źródłowych wykonaj zadanie 7.

Tekst A

Czerwoni Khmerzy chcieli byśmy się stali „fanatykami pracy” [...].

Kadry robiły wszystko, byśmy wyzbyli się prywatnych dóbr; tego wszystkiego, co przypominało nam

stare rządy. [...]

[...] Dzieci miały opuścić rodziców. Starcy swych synów i córki. Nawet małżeństwa winny były się separować, jeśli wymagała tego praca. [...] W tym duchu myśląc, zabronili nam nawet indywidualnych posiłków: wszyscy jedliśmy w kantynie. [...]Rodziny niszczono, dzieci gdzieś powysyłano, by wychowywały się razem. Nie było już miast, targów, sklepów, restauracji, kawiarni, linii autobusowych, samochodów prywatnych, rowerów, szkół, książek, dzienników i czasopism.

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 351.
Tekst B

Po przymusowym wygnaniu ze swej ziemi, przez cały okres rozproszenia naród zachował wiarę i nigdy nie zaprzestał [...] modlitwy o powrót do swej ojczyzny i odzyskanie politycznej niezawisłości. [...] Apelujemy – w czasie gdy trwa – zapoczątkowana kilka miesięcy temu – napaść na nas – do arabskich mieszkańców [...] o zachowanie spokoju i udział w budowie państwa w oparciu o pełne i równe obywatelstwo oraz stosowną reprezentację w jego wszystkich, tymczasowych i stałych instytucjach.

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 311–313.
Tekst C

Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 399–400.
7. Połącz fakty historyczne z tekstami źródłowymi, które się do nich odnoszą. (0–3 p.)

wystosowanie Listu 34 •

rządy Pol Pota •

powstanie państwa Izrael •

• Tekst A

• Tekst B

• Tekst C


8. Dopisz do podanych wyjaśnień odpowiednie terminy. (0–4 p.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – grupa krajów, które w okresie zimnej wojny nie opowiadały się ani po stronie państw kapitalistycznych, ani komunistycznych.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – teza zakładająca, że Związek Radziecki udzieli „pomocy” każdemu z państw, w którym wystąpi zagrożenie upadku systemu socjalistycznego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – ideologia ruchu walczącego o pełne

równouprawnienie kobiet i wyzwolenie ich z zależności od mężczyzn.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – subkultura młodzieżowa powstała w latach 60. XX w., której członkowie buntowali się przeciwko zastanym normom i instytucjom

społecznym oraz odrzucali konsumpcyjny model życia.


9. Uzupełnij tabelę. (0–4 p.)

Opis

Nazwa instytucji

lub organizacji

europejskiej


Rok

powstaniaWspólnota trzech sąsiadujących państw zachodnioeuropejskich oparta na unii celnej.Jedna z najważniejszych instytucji wspólnot europejskich, do której powołuje się deputowanych w wyborach bezpośrednich. Jej siedziba znajduje się w Strasburgu.Związek państw działający na mocy traktatu z Maastricht w celu pogłębienia procesu integracji europejskiej.Międzynarodowa organizacja gospodarcza krajów bloku wschodniego istniejąca do 1991 r.


10. Wymień trzy postanowienia traktatów rzymskich. (0–3 p.)

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Podaj lata, w których doszło do wymienionych wydarzeń. (0–3 p.)

wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi – . . . . . . . . . . . . . . . . .

rewolucja islamska w Iranie – . . . . . . . . . . . . . . . . .

strajki w Ursusie, Radomiu i Płocku – . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Wpisz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok fałszywych. (0–6 p.)
W okresie rządów Leonida Breżniewa w ZSRR wzrosła rola nomenklatury partyjnej.
Program reform Nikity Chruszczowa doprowadził do modernizacji radzieckiego rolnictwa.
Na początku lat 60. ZSRR planował umieszczenie rakiet z głowicami nuklearnymi na Kubie.
CIA wspomagała działania partyzantki przeciw rządom Daniela Ortegi w Nikaragui.
Lewacki terroryzm nie był wspierany przez służby specjalne państw komunistycznych.
Kościół katolicki przystąpił do Światowej Rady Kościołów w 1948 r.

13. Zaznacz terminy związane z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej. (0–4 p.)


Pustynna burza
bierny opór
kibuce
wojna sześciodniowa
rewolucja kulturalna
„brudna wojna”
intifada
gwiezdne wojny

1. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Minęło jeszcze wiele lat, zanim człowiek rzeczywiście ruszył na jego [tj. Księżyca] podbój. Motywy tych działań niewiele miały wspólnego z poezją i romantycznymi wizjami. Były elementem zimnowojennego wyścigu, jednym z frontów, na którym toczyła się walka o dominację we współczesnym świecie. Liderem obozu gromadzącego kraje Zachodu były Stany Zjednoczone. Amerykanie zakończyli II wojnę światową w przekonaniu o wyższości „American way of life” [amerykańskiego stylu życia], wyrażającej się w wierze, że polityczny i gospodarczy system Stanów Zjednoczonych jest najlepszy, a amerykańska nauka i technika gwarantują bezpieczeństwo i pokój. [...] Pierwszy wielki szok Amerykanie przeżyli w 1957 roku. Oto Rosjanie wystrzelili jako pierwsi rakietę ze sztucznym satelitą Ziemi, słynnym Sputnikiem. Szok nie polegał jednak na tym, że Rosjanie pierwsi „zdobędą” kosmos.

Sputnik był spektakularnym dowodem, że Związek Radziecki dysponuje skuteczną technologią umożliwiającą przenoszenie głowic nuklearnych w dowolne miejsce na globie. Oczywiście, wystrzelenie Sputnika było nie tylko komunikatem dla Pentagonu. W wyborze kosmosu jako miejsca technologicznych zmagań krył się jeszcze inny zamysł. W latach pięćdziesiątych nie mniej istotnym niż siła czynnikiem w uprawianiu polityki był narodowy prestiż. Kończyła się właśnie epoka kolonialna, powstawały dziesiątki nowych państw szukających drogi politycznego i ekonomicznego rozwoju. Wówczas jeszcze hasła komunizmu nie były skompromitowane, a pierwszeństwo Związku Radzieckiego w kosmosie jasno dowodziło wyższości planowej gospodarki socjalistycznej nad „kapitalistycznym chaosem”.


A. Wstaw znak „x” w kratki obok zdań prawdziwych.
Rosjanie jako pierwsi umieścili głowicę nuklearną w przestrzeni kosmicznej.
Podbój kosmosu był elementem zimnej wojny.
Amerykanie jako pierwsi wystrzelili rakietę ze sztucznym satelitą Ziemi.
Wystrzelenie Sputnika wzbudziło niepokój w amerykańskim sztabie wojskowym.
Stany Zjednoczone obawiały się radzieckich sukcesów w podboju kosmosu z powodu możliwości utraty prestiżu wśród narodów świata.

B. Wyjaśnij związek procesów dekolonizacyjnych z rywalizacją światowych mocarstw w kosmosie na początku II połowy XX w.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wpisz w kratki numery od 1 do 7, tak aby wydarzenia ułożyły się w kolejności chronologicznej.
lądowanie na Księżycu
praska wiosna
kryzys kubański
lewicowa rewolucja w Nikaragui
pucz wojskowy Augusta Pinocheta w Chile
wybór na I sekretarza KPZR Leonida Breżniewa
porozumienie o nierozprzestrzenianiu broni atomowej

4. Zaznacz cechy rządów charakterystyczne dla podanych przywódców ZSSR.Cecha rządów

Nikita Chruszczow

Leonid Breżniew

próba włączenia Jugosławii do bloku państw podporządkowanych Moskwieutrzymywanie sporu między komunizmem i kapitalizmemkontynuowanie wyścigu zbrojeńrozwój programu lotów kosmicznychprowadzenie negocjacji w sprawie ograniczenia zbrojeńpolityka rusyfikacji w republikach radzieckichdopuszczenie istnienia częściowej autonomii narodowejwzrost roli nomenklatury partyjnej i rozszerzenia jej przywilejówoparcie gospodarki na przemyśle ciężkimdążenie do poszerzania wpływów komunizmu na świecieogłoszenie gotowości do interwencji w krajach bloku wschodniego, w których wystąpi zagrożenie upadku systemu socjalistycznego


Zadanie: Odnieś się do słów wypowiedzianych przez prezydenta Indonezji Ahmeda Sukarno po konferencji w Bandungu: „Ludzie świata, którym brakowało głosu, odzyskali mowę”. Przywołaj postacie i wydarzenia związane z procesem dekolonizacji w Azji i Afryce po II wojnie światowej.

Na podstawie wiadomości z podręcznika oraz podanego tekstu źródłowego wykonajcie zadania.
Haing Ngor1 o reżimie Czerwonych Khmerów w Kambodży w czasach Pol Pota (fragment)

Ten „olbrzymi skok do przodu” wymaga od nas „właściwego zrozumienia rewolucyjnych konieczności”. Z takich pojęć i wyrażeń powstała nowomowa. Ważne miejsce zajmowało słowo „walka”. [...] „Walczyć” lub „podejmować ofensywę” na polach ryżowych to uprawiać ryż [...] „z całym zapałem”. [...] Ale aby zapanować nad wszystkim i wykonać ten wielki skok do przodu, musimy się „poświęcić”. Co znaczyło: pracuj i nie lamentuj, nie zważaj na przeszkody, zgódź się kopać ziemię po 18 i 20 godzin na dobę, i to codziennie, jedz tylko kleik ryżowy. [...] Tylko praca na opustoszałej wsi. [...] Z głośników przymocowanych do słupów rozlegała się wojskowa muzyka: niosła się daleko, aż na tereny, gdzie pracowano. Kiedy słuchałem jej żwawego rytmu, kiedy patrzyłem na czerwoną flagę trzepoczącą na wietrze, łapałem się na tym, że wierzę w powodzenie tej rewolucji. [...] [...] System ten był nam tak obcy, że poddawaliśmy się bez walki. A gdybyśmy nawet mogli protestować – co było zabronione – to jak? Przy pierwszej lepszej „zniewadze” winnego zabierano. Znikał definitywnie. Zwykle otwarcie ust było bezużyteczne i niebezpieczne.

1 Haing Ngor – chirurg kambodżański, więziony i torturowany podczas rządów Pol Pota.
1. Uporządkujcie chronologicznie wydarzenia dotyczące konfliktu wietnamskiego. W tym celu wpiszcie w kratki numery od 1 do 7.
powstanie Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej
początek działań partyzantów Vietcongu na terenie Wietnamu Południowego
podział Wietnamu na Demokratyczną Republikę Wietnamu i Wietnam Południowy
klęska wojsk francuskich w walkach z siłami Ho Chi Minha
południowowietnamska prośba o interwencję Stanów Zjednoczonych
masowe protesty przeciw wojnie wietnamskiej w Stanach Zjednoczonych
decyzja prezydenta USA o wycofaniu wojsk amerykańskich z Wietnamu

2. Uzupełnijcie zdania.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jedynym niepodległym państwem w regionie Indochin była . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poza Wietnamem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utracili wpływy również w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , w których wybuchły wkrótce walki między lokalnymi komunistami a zwolennikami współpracy z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W tych dwóch krajach zwycięstwo odnieśli komuniści. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . władzę przejęli wspierani przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwolennicy absolwenta paryskiej uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nazywani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ten 5-letni zbrodniczy terror skończył się w wyniku interwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Opiszcie, w jaki sposób Czerwoni Khmerzy w latach 1975–1979 terroryzowali społeczeństwo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

Przemówienie I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Edwarda Gierka w czasie

VIII Plenum KC PZPR w Warszawie 6–7 lutego 1971 r.

Trzeba tu z całą powagą i odpowiedzialnością stwierdzić, że władza ludowa nie może wyrzec się stosowania wszelkich niezbędnych środków w obronie ładu i porządku społecznego, w obronie życia obywateli i mienia społecznego, w walce z elementami aspołecznymi i anarchistycznymi, z elementami wrogimi. Jednakże w grudniowym kryzysie nie te czynniki stanowiły główny nurt. Próby rozwiązania konfliktu z klasą robotniczą za pomocą siły – głęboko sprzeczne z zasadami socjalizmu – mogły doprowadzić jedynie do przelewu krwi, wykopać przepaść między władzą ludową i narodem oraz stworzyć pole do działania sił rzeczywiście reakcyjnych i antysocjalistycznych. Niestety, takie właśnie były decyzje kierownictwa, podjęte wbrew odczuciom większości aktywu partyjnego, bez konsultacji z całym Biurem Politycznym, a nawet bez poinformowania Komitetu Centralnego, który obradował w dniu 14 grudnia o sytuacji na Wybrzeżu. Dramat sytuacji polegał na tym, że nie zrozumiano charakteru wydarzeń, a zwłaszcza ich przyczyn. [...] Zaproponujemy Komitetowi Centralnemu, by na jednym z plenarnych posiedzeń omówić zadania do 1975 roku. Będziemy jednocześnie pracować nad programem rozwoju gospodarki do roku 1980.
A. Oceń stanowisko I sekretarza w kwestii stosowania siły wobec protestujących.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna