1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4Pobieranie 1.38 Mb.
Strona1/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
1. Wprowadzenie 4

1.1.Podstawa wykonania raportu 4

1.2.Cel i zakres raportu 4

1.3.Podstawowe akty prawne 5

1.4.Materiały wyjściowe do sporządzenia raportu 9

2.Aktualny stan zagospodarowania narciarskiego w rejonie Szrenicy 11

2.1. Koleje linowe i wyciągi narciarskie, nartostrady 11

2.2. Istniejący system dośnieżania tras 12

2.4. Wielkość ruchu turystycznego 14

2.5. Zaopatrzenie w wodę pitną 15

2.6. Gospodarka ściekowa 16

2.7. Gospodarka odpadami 17

3.Opis planowanego przedsięwzięcia 18

3.1.Lokalizacja, granice obszarów poddanych ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody 18

3.2. Rys historyczny, warianty lokalizacyjne, konflikty 19

3.3. Zakres przedsięwzięcia proponowany przez Inwestora 20

3.4. Proponowane korekty KPN 22

4. Ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Szklarska Poręba 23

5. Charakterystyka warunków i stanu środowiska 24

5.1.Geomorfologia 24

5.2.Budowa geologiczna 28

5.3.Surowce mineralne 34

5.4.Warunki hydrogeologiczne 36

5.5.Wody powierzchniowe 43

5.5.1.Literatura uzupełniająca do rozdz. 5.1 – 5.5 48

5.6.Warunki klimatyczne ze szczególnym uwzględnieniem warunków śniegowych 50

5.6.1.Wstęp 50

5.6.2. Ogólny opis warunków klimatycznych w rejonie Szrenicy 53

5.6.3. Charakterystyka występowania pokrywy śnieżnej w rejonie Szrenicy 59

5.6.3.1. Grubość pokrywy śnieżnej w wierzchowinowej strefie Szrenicy 64

5.6.3.2. Warunki śnieżne na północnych stokach Szrenicy 72

5.6.3.3. Etapy rozwoju pokrywy śnieżnej w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy 74

5.6.3.4. Klasyfikacja zim śnieżnych w regionie Szrenicy 80

5.6.3.5. Klimatologiczna charakterystyka zim snieżnych w rejonie Szrenicy. 84

5.6.4. Podsumowanie 89

5.6.5. Spis tabel 90

5.6.6. Spis rysunków 92

5.6.7. Literatura do rozdziału 97

5.7. Stan czystości powietrza atmosferycznego 98

5.7.1. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w latach 2003/2004 98

5.7.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza w rejonie Szrenicy i Łabskiego Szczytu 104

5.7.3 Informacja o warunkach aerosanitarnych w Województwie Dolnośląskim 107

5.7.4. Literatura do rozdziału 121

5.8. Gleby 122

5.9. Szata roślinna 126

5.9.1. Rys historyczny 126

5.9.2. Zbiorowiska leśne. 127

5.9.3. Zbiorowiska nieleśne. 130

5.9.4. Występowanie roślin chronionych 131

5.9.5. Literatura 132

5.10. Świat zwierzęcy 134

5.10.1. Ptaki 134

5.10.1.1. Literatura 140

5.10.2. Ssaki 142

5.10.3. Pozostałe zwierzęta 143

5.10.4. Obszary Natura 2000 148

6. Ocena oddziaływania planowanych działań na poszczególne komponenty środowiska 156

6.1. Powierzchnia ziemi, krajobraz 156

6.1.1. Deformacje powierzchni 156

6.1.2. Zaburzenia krajobrazu 159

6.2. Wpływ sztucznego naśnieżania na wody powierzchniowe i gleby 161

6.3. Wpływ sztucznego naśnieżania na wody podziemne 163

6.4. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze 165

6.4.1. Zagrożenie utraty różnorodności biologicznej, a w tym chronionych lub rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 165

6.4.2. Siedliska przyrodnicze, gleby 166

6.4.3. Wartość przyrodnicza i hodowlana drzewostanów przeznaczonych do usunięcia 167

6.4.4. Kompensaty przyrodnicze 171

6.4.5. Wpływ na siedliska Natura 2000 177

6.4.6. Podsumowanie i wnioski 181

6.5. Klimat lokalny i warunki aerosanitarne 182

6.5.1. Klimat lokalny 182

6.5.2. Warunki aerosanitarne 182

6.6. Klimat akustyczny 184

6.6.1. Wprowadzenie 184

6.6.2. Wymagania w zakresie ochrony środowiska przeg hałasem 185

6.6.3. Stan istniejący 186

6.6.4. Stan projektowany 188

6.6.5. Podsumowanie, wnioski i zalecenia 190

6.7. Obciążenie odpadami 193

6.8. Ocena kompleksowa - uzasadnienie wybranego wariantu zagospodarowania, propozycje działań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko 193

6.8.1. Chłonność turystyczna 193

6.8.2. Uzasadnienie wybranego wariantu 194

6.8.3. Propozycje działań proekologicznych 197

6.9. Ocena oddziaływania na środowisko w fazie realizacji inwestycji i jej ewentualnej likwidacji – synteza 198

7. Zakres możliwych oddziaływań transgranicznych 201

8. Skutki dla środowiska w przypadku zaniechania inwestycji 203

9. Obszar ograniczonego użytkowania 203

10. Warunki korzystania ze środowiska 203

10.1. Etap realizacji inwestycji 203

10.2. Etap funkcjonowania po zrealizowaniu inwestycji 204

11. Monitoring środowiska 204

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 205

13. Spis załączników 2071. Wprowadzenie

    1. Podstawa wykonania raportu

Planowana inwestycja według rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r (ze zmianą z 10 maja 2005 r) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3.1. p.47). Zgodnie z procedurą postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko potrzeba wykonania raportu została określona w piśmie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z 13.07.2005 r kierowanego do Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, oraz w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze z dnia 20.07.2005 r. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w obrębie obszarów NATURA 2000 – obszar specjalnej ochrony siedlisk „Karkonosze” (kod PLH020006), oraz projektowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków, potrzeba wykonania raportu jako podstawy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została określona także w piśmie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z 17.08.2005 r.


    1. Pobieranie 1.38 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna