1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4Pobieranie 1.38 Mb.
Strona10/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

Surowce mineralne

Obszar Karkonoszy oraz tereny z nim sąsiadujące należą do części Polski najbardziej urozmaiconej pod względem różnorodności przejawów mineralizacji kruszcowej. Aktualnie nie ma tu czynnych kopalń rud, jednakże górnictwo podziemne stanowiło tu w dawniejszych czasach ważną część działalności gospodarczej. Pozostały po nim ślady, w postaci starych sztolni, szybików oraz zwałowisk. Obszar okolic Szklarskiej Poręby był jednak w przeszłości słabiej penetrowany górniczo, aniżeli wschodnia część Karkonoszy - a zwłaszcza okolice Kowar. Górnictwo to związane było z wystąpieniami minerałów rudnych w samym granicie i w pegmatytach. W skałach tych stwierdza się występowanie m.in. minerałów molibdenu, wanadu, uranu, toru oraz pierwiastków rzadkich.

Co najmniej od XIV w. okolice Szklarskiej Poręby były także terenem poszukiwań złota i drogich kamieni.

Dla terenu należącego do miasta Szklarska Poręba wykonano w listopadzie 1982 roku inwentaryzację złóż kopalin stałych. Stwierdzono w niej występowanie licznych kamieniołomów, udostępniających złoża surowców naturalnych - głównie granitu. W większości z nich eksploatację zarzucono już bardzo dawno. Do ważniejszych złóż oraz udostępniających je kamieniołomów należały: złoże granitu "Szklarska Poręba - Huta", złoże granitu "Wiciarka", złoże granitu "Czerwony Potok" oraz złoże kwarcu żyłowego "Stanisław I". Do surowców przydatnych do celów leczniczych należy niewykorzystywane złoże borowiny w Jakuszycach, a także liczne wystąpienia wód radoczynnych. Sygnalizowano perspektywy odkrycia wód termalnych.

Obecnie jedynym udostępnionym i eksploatowanym złożem granitu jest złoże „Szklarska Poręba-Huta”, którego użytkownikiem jest „Izer-Granit Sp. Z o.o. ze Szklarskiej Poręby.
Złoże granitu "Szklarska Poręba-Huta".

Złoże to zostało wpisane do rejestru obszarów górniczych MOŚZNiL pod pozycją SG-51-335/1483/97 z dnia 23.07.1997 r., pod nazwą "Szklarska Poręba - Huta". Powierzchnię obszaru górniczego określono na 79.063 m2, a powierzchnię terenu górniczego na 682.273 m2. Złoże jest położone na północnym brzegu doliny Kamiennej na zachód od Szklarskiej Poręby, poza terenem objetym planowaną inwestycją.

Złoże tworzą granity porfirowate o różnym stopniu zwietrzenia, zalegające pod nadkładem o miąższości od l do 11,9 m. Wyniki badań technologicznych przedstawiono w tabeli. Wskazują one na bardzo duże zróżnicowanie niektórych parametrów jakościowych kopaliny. W konkluzji zawartej w dokumentacji geologicznej dla tego złoża stwierdzono, że granit ten może być wykorzystywany na kamień łupany w klasie od I do IV (BN-66/6747-08), cokoliki wewnętrzne polerowane (BN-70/6747-17), kruszywo w pierwszej klasie jakości dla budownictwa i drogownictwa (BN-70/6716-02), a także na kruszywo (grysy) do betonów marek powyżej "250" (BN-68/6723-01). Tylko część materiału złożowego jest przydatna do produkcji bloków surowych. W okresie wykonywania dokumentacji geologicznej złoża (1972), granit eksploatowany był dla celów budownictwa wodnego (melioracja rzek, budowa mostów, falochronów itp.).

Wyniki badań technologicznych granitu ze złoża "Szklarska Poręba - Huta"


Parametry jakościowe


Minimalne


Maksymalne


Średnie


Według BN-60/6716-04


l.


gęstość (g/cm3)


2,60


2,69


2,64
2.


gęstość pozorna (g/cm3)


2,53


2,63


2,58


2,50 - 2,75

3.


nasiąkliwość (%)


0,03


1,05


0,40


do 0,5


4.


porowatość (%)


0,01


0,04


0,02
5.


szczelność (%)


0,96


0,99


0,97
6.


mrozoodpomość


dobra


całkowita


całko­wita


>. 25 cykli


7.


ścieralność w bębnie Devala (%)


2,6


28,6


7,06
8.


ścieralność na tarczy Boehmego (cm)


0,15


0,75


0,25


do 0,25


9.


wytrzymałość na ściskanie (kg/cm2)


490


2176


1762


600 - 2300


10.


współczynnik emulgacji


0,12


0,210,16
11.


przyczepność do bitumu


dobra


dobra


dobraUzyskiwanie bloków uzależnione jest od spękań granitu. Maksymalna wielkość bloków, możliwych do wydobycia, wynosi w tym złożu 200 x 200 x 200 cm. Maksymalna ilość spękań przypada co 80 cm, zatem na ten rozmiar dokumentacja określa największą ilość możliwych do wydobycia bloków.

W złożu granitu "Szklarska Poręba - Huta" udokumentowano następujące zasoby surowca w poszczególnych kategoriach:

w kategorii B zasoby bilansowe - 920.131 ton

w kategorii Cl zasoby bilansowe - 4.249.213 ton

- łącznie kategorii Cl+B zasoby bilansowe - 5.169.344 ton

Stan zasobów na 31.12.2003 wynosił: zasoby geologiczne – bilansowe: 5 110 000 ton (Bilans zasobów, 2004). Złoże ma korzystne warunki eksploatacji odkrywkowej, ze względu na dogodną rzeźbę terenu. Udostępnione jest kamieniołomem, o dwupoziomowej eksploatacji stokowej (system ścianowy), w obrębie którego deniwelacja wynosiła w okresie sporządzania dokumentacji geologicznej 39 m. Warunki wodne nie stanowią zagrożenia dla eksploatacji, ani też nie powinny jej utrudniać. Obecnie ze złoża wydobywa się 2 000 t skały rocznie przy 95% udziale bloków (Bilans gosp. sur. miner., 2004)
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna