1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4Pobieranie 1.38 Mb.
Strona16/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

5.6.4. Podsumowanie

Przedstawiona w poprzednich punktach raportu charakterystyka warunków śnieżnych w regionie Szrenicy miała przede wszystkim na celu ukazanie zróżnicowania czasowego w przebiegu rozwoju pokrywy śnieżnej. Z drugiej strony poprzez przeprowadzenie klasyfikacji i grupowania zim śnieżnych wykazać zasadnicze cechy podobieństwa tego rozwoju. Ze względu na złożoność procesów kształtowania się pokrywy śnieżnej i bardzo złożone zależności tego procesu od zmieniających się warunków meteorologicznych, możliwe było jedynie wskazanie na podstawowe cechy tych zależności.

Wykazana duża zmienność trwałości okresów występowania pokrywy śnieżnej oraz rozwoju pokrywy pod względem jej miąższości stanowić powinna ważną wskazówkę dla organizatorów turystyki narciarskiej. Ogólnie na Szrenicy panują korzystne warunki śnieżne. Położenie i topografia terenu sprzyja tworzeniu się pokrywy śnieżnej o znacznej i dużej miąższości. Również trwałość zalegania śniegu o dużej grubości jest znaczna.

Na obszarze Szrenicy wydzielono cztery strefy różniące się przebiegiem i charakterem kształtowania warunków śnieżnych: • wierzchowinową strefę gdzie w ostatecznym formowaniu pokrywy śnieżnej ważną rolę odgrywają procesy deflacji i translacji śniegu;

 • strefę zwiększonej akumulacji śniegu na północnych stokach Szrenicy (od około 1100 do 1250 m npm), zawdzięczającą swoje istnienie położeniu poniżej poprzedniej i zachodzącym tam zjawiskom przenoszenia śniegu. Jest to równocześnie strefa w której destrukcyjne dla pokrywy śnieżnej oddziaływanie zjawisk anemologiczno-termicznych jest ograniczone.

 • strefa zajmującą środkową część stoków Szrenicy. W tej strefie na stabilność warunków śnieżnych znaczący wpływ wywiera częstość wystąpienia wiatru fenowego. Korzystnie natomiast oddziałuje położenie poniżej lub na górnej granicy dolinnych lub ponadregionalnych inwersji temperatury. Częstość wystąpienia tych stanów pogodowych oraz panujące w tym czasie warunki atmosferyczne prowadzą do zmian strukturalnych w pokrywie śnieżnej, co zawsze działa korzystnie na jej trwałość i statyczność. Oprócz wymienionych czynników rozwój pokrywy śnieżnej w tej strefie warunkowany jest wielkością stałego opadu atmosferycznego i okresami jego wystąpienia w czasie zimy śnieżnej.

 • Tworzenie się pokrywy śnieżnej w czwartej strefie - podnóża Szrenicy – uzależnione jest od tych samych czynników co w strefie poprzedniej. Dodatkowe znaczenie ma tutaj samo położenie strefy i jego topografia (spadek nachylenia stoku, ekspozycja).

Skromny materiał faktograficzny nie pozwolił na dobre udokumentowanie różnic w występowaniu pokrywy śnieżnej na północno-wschodnich i zachodnich stokach Szrenicy. Wykazano jednak, że różnice te nie dotyczą samego rozwoju pokrywy śnieżnej, natomiast należy spodziewać się większej miąższości śniegu w profilu hipsometrycznym Kotła Szrenickiego, choć równocześnie stabilność pokrywy śnieżnej, rozumianej jako podatność na ruchy masowe, jest tam mniejsza. Decyduje o tym sposób depozycji śniegu (intensywne procesy deflacyjne wzdłuż grzbietu między Szrenicą i Łabskim Szczytem) i topografia terenu. W odniesieniu do tych ustaleń odwołano się do wyników badań B. Głowickiego.


5.6.5. Spis tabel

Tab .I. Charakterystyka występowania pokrywy śnieżnej w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1960 - 2002.

Tab. II. Prawdopodobieństwo (w %) występowania pokrywy śnieżnej w kolejnych dniach, w okresie od 1.IX. do 30.VI., w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy (na podstawie wielkości z wielolecia 1960 – 2001).

Tab. III. Liczba dni z pokrywą śnieżną i miąższość śniegu w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1960 – 2002.

Tab. IV. Częstość zim w klasach grubości pokrywy śnieżnej w wieloleciu 1961 – 2002 w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy.

Tab. V Częstość pokrywy śnieżnej w klasach grubości czasie zim śnieżnych, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1960 – 2002.

Tab. VI. Częstość pokrywy śnieżnej w klasach grubości, w okresie trwałej pokrywy śnieżnej w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1961 – 2002.

Tab. VII. Wielkości charakteryzujące warunki anemologiczne w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy, w latach 1961 – 2002, w czasie zimach śnieżnych ( PP ).

Tab. VIII. Wielkości charakteryzujące warunki anemologiczne w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy, w latach 1961 – 2002, w okresie z trwałą pokrywą śnieżną (PT).

Tab. IX. Wielkość opadu atmosferycznego oraz liczba i frekwencja dni z opadem powyżej 10 mm w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1961-2002, w zimy śnieżnej (PP).

Tab. X. Wielkość opadu atmosferycznego oraz liczba i frekwencja dni z opadem powyżej 10 mm w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1961-2002, w okresie trwałej pokrywy śnieżnej (PT).

Tab. XI. Liczba i frekwencja dni z charakterystycznymi temperaturami powietrza w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1961-2002, w okresie zimy śnieżnej (PP).

Tab. XII. Liczba i frekwencja dni z charakterystycznymi temperaturami powietrza w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1961-2002, w okresie z trwałą pokrywą śnieżną (PT).

Tab. XIII. Średnia prężność pary wodnej (e) i wilgotność względna powietrza (U) oraz liczba i frekwencja dni z prężnością pary wodnej poniżej i powyżej 6,1 hPa w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1961 – 2002, w okresie zimy śnieżnej (PP).

Tab. XIV. Średnia prężność pary wodnej (e) i wilgotność względna powietrza (U) oraz liczba i frekwencja dni z prężnością pary wodnej poniżej i powyżej 6,1 hPa w wierzchowinowej strefie Karkonoszy w regionie Szrenicy w latach 1961 – 2002, w okresie z trwałą pokrywą śnieżną (PT).

5.6.6. Spis rysunków

Rysunek 1 Występowanie okresów z trwałą (PP) i potencjalną (PT) pokrywą śnieżną w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1960 – 2002

Rysunek 2 Czas trwania okresów z trwałą (PP) i potencjalną (PT) pokrywą śnieżną w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1960 – 2002

Rysunek 3 Liczba dni z pokrywą śnieżną oraz bez pokrywy śnieżnej w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej (PP) w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1960 – 2002

Rysunek 4 Odsetek dni z pokrywą śnieżną oraz bez pokrywy śnieżnej w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej (PP) w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1960 – 2002

Rysunek 5 Prawdopodobieństwo wystąpienia pokrywy śnieżnej w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy)

Rysunek 6 Średnia, maksymalna i minimalna wysokość pokrywy śnieżnej w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy)

Rysunek 7 Średnie oraz maksymalne grubości pokrywy śnieżnej w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1960 – 2002

Rysunek 8 Wysokość pokrywy śnieżnej (HS) na Szrenicy w latach 1962 - 2003 na tle średniej wieloletniej

Rysunek 9 Zmienność wysokości pokrywy śnieżnej (HS) w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 10 Liczba dni z pokrywą śnieżną w klasach grubości w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 - 2002 - potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej

Rysunek 11 Odsetek dni z pokrywą śnieżną wg klas grubości w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 - 2002 - potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej

Rysunek 12 Liczba dni z pokrywą śnieżną w klasach grubości w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 - 2002 - okres trwałej pokrywy śnieżnej

Rysunek 13 Odsetek dni z pokrywą śnieżną wg klas grubości w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 - 2002 - okres trwałej pokrywy śnieżnej

Rysunek 14 Średni przebieg zmian wysokości pokrywy śnieżnej w profilu wysokościowym w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy) w latach 1966 - 1970 (wg Głowicki B., 1973)

Rysunek 15 Przebieg zmian wysokości pokrywy śnieżnej na północno-wschodnich (profil FIS) oraz północno-zachodnich (profile LOLOBRYGIDA i ŚNIEŻYNKA) stokach Szrenicy w okresie 14.01.2000 - 24.04.2000 (na podstawie danych z: Dunajski A. i inni, 2001 oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy). Stanowiska pomiarowe zlokalizowane na trasach narciarskich FIS, LOLOBRYGIDA i ŚNIEŻYNKA, rozmieszczenie stanowisk - rysunek 24

Rysunek 16 Przebieg zmian wysokości pokrywy śnieżnej na północno-wschodnich (profil FIS) oraz północno-zachodnich (profile LOLOBRYGIDA i ŚNIEŻYNKA) stokach Szrenicy w okresie 02.01.2000 - 03.04.2000 (na podstawie danych z: Dunajski A. i inni, 2001 oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy). Stanowiska pomiarowe zlokalizowane na trasach narciarskich FIS, LOLOBRYGIDA i ŚNIEŻYNKA, rozmieszczenie stanowisk - rysunek 24

Rysunek 17 Przebieg zmian wysokości pokrywy śnieżnej na północno-wschodnich (profil FIS) oraz północno-zachodnich (profile LOLOBRYGIDA i ŚNIEŻYNKA) stokach Szrenicy w okresie 02.01.2000 - 03.04.2000 (na podstawie danych z: Dunajski A. i inni, 2001 oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy). Stanowiska pomiarowe zlokalizowane w sąsiedztwie tras narciarskich FIS, LOLOBRYGIDA i ŚNIEŻYNKA, rozmieszczenie stanowisk - rysunek 24

Rysunek 18 Zmienność grubości pokrywy śnieżnej na północno-wschodnich (profil FIS) oraz północno-zachodnich (profil LOLOBRYGIDA) stokach Szrenicy w okresie 14.01.2000 - 24.04.2000 (na podstawie danych z: Dunajski A. i inni, 2001 oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy)

Rysunek 19 Zmienność grubości pokrywy śnieżnej na północno-wschodnich (profil FIS) oraz północno-zachodnich (profil LOLOBRYGIDA) stokach Szrenicy w okresie 02.01.2001 - 03.04.2001 (na podstawie danych z: Dunajski A. i inni, 2001 oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy)

Rysunek 20 Przebieg zmian średniej wysokości pokrywy śnieżnej w profilu wysokościowym, w poszczególnych etapach rozwoju pokrywy śnieżnej. Wierzchowinowa strefa Karkonoszy (region Szrenicy), stok północno-zachodni (profil FIS, nartostrada), zima 1999 - 2000 (wg danych z Dunajski A i inni, 2001, oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy)

Rysunek 21 Przebieg zmian średniej wysokości pokrywy śnieżnej w profilu wysokościowym, w poszczególnych etapach rozwoju pokrywy śnieżnej. Wierzchowinowa strefa Karkonoszy (region Szrenicy), stok północno-zachodni (profil LOLOBRYGIDA, nartostrada), zima 1999 - 2000 (wg danych z Dunajski A i inni, 2001, oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy)

Rysunek 22 Przebieg zmian średniej wysokości pokrywy śnieżnej w profilu wysokościowym, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), zima 1999 - 2000 (wg danych z Dunajski A i inni, 2001, oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy)

Rysunek 23 Przebieg zmian średniej wysokości pokrywy śnieżnej w profilu wysokościowym, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), zima 2000 - 2001 (wg danych z Dunajski A i inni, 2001, oraz danych archiwalnych filii górskiej Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy)

Rysunek 24 Lokalizacja stanowisk pomiarów śnieżnych w sezonach zimowych 1999/2000 i 2000/2001(według Dunajski A. i inni, 2001, podkład według Karkonosze polskie i czeskie - mapa turystyczna 1 : 25 000, 2005)

Rysunek 25 Frekwencja głównych kierunków wiatru w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy) w sezonach zimowych 1974/1975 i 1989/1990 oraz w wieloleciu 1961 – 2002

Rysunek 26 Średnia prędkość wiatru z danego kierunku w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy) w sezonach zimowych 1974/1975 i 1989/1990 oraz w wieloleciu 1961 – 2002

Rysunek 27 Frekwencja głównych kierunków wiatru w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy) w sezonach zimowych 1999/2000 i 2000/2001 oraz w wieloleciu 1961 – 2002

Rysunek 28 Średnia prędkość wiatru z danego kierunku w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy) w sezonach zimowych 1999/2000 i 2000/2001 oraz w wieloleciu 1961 – 2002

Rysunek 29 Porównanie zależności frekwencji temperatury powietrza od kierunku wiatru oraz frekwencji prędkości wiatru od kierunku wiatru dla poszczególnych miesięcy, w sezonach zimowych 1999/2000 i 2000/2001, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy)

Rysunek 30 Porównanie zależności frekwencji temperatury powietrza od kierunku wiatru oraz frekwencji prędkości wiatru od kierunku wiatru w sezonach zimowych 1999/2000 i 2000/2001, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy)

Rysunek 31 Zestawienie sum opadów i średniej wysokości pokrywy śnieżnej w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1960 – 2002

Rysunek 32 Liczba dni z opadem (R) powyżej 10,0 mm w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 33 Odsetek dni z opadem (R) powyżej 10,0 mm w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 34 Liczba dni z opadem (R) powyżej 10,0 mm w okresie trwałej pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 35 Odsetek dni z opadem (R) powyżej 10,0 mm w okresie trwałej pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 36 Średnie miesięczne temperatury powietrza oraz pionowy gradient temperatury na stacjach Szklarska Poręba (640 m n.p.m.) i Szrenica (1331 m n.p.m.) w okresie 1971 - 1980 (wg Janz A., 1989)

Rysunek 37 Średnie oraz ekstremalne temperatury powietrza w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 38 Średnie oraz ekstremalne temperatury powietrza w okresie trwałej pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 39 Liczba dni ze średnią temperaturą powietrza (avg T) powyżej i poniżej 0ºC w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 40 Odsetek dni ze średnią temperaturą powietrza (avg T) powyżej i poniżej 0ºC w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 41 Liczba dni ze średnią temperaturą powietrza (avg T) powyżej i poniżej 0ºC w okresie trwałej pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 42 Odsetek dni ze średnią temperaturą powietrza (avg T) powyżej i poniżej 0ºC w okresie trwałej pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 43 Liczba dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza powyżej 0ºC, w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 44 Odsetek dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza powyżej 0ºC, w potencjalnym okresie występowania pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 45 Liczba dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza powyżej 0ºC, w okresie trwałej pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 – 2002

Rysunek 46 Odsetek dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza powyżej 0ºC, w okresie trwałej pokrywy śnieżnej, w wierzchowinowej strefie Karkonoszy (region Szrenicy), w latach 1961 - 2002

5.6.7. Literatura do rozdziału

 1. Dunajski A., Łabędzki A., Gwiazdowicz D., Garbuliński T., Włodyga J., Mielczarek B., Pniak M., Turant A., Kobec E., 2001, Raport końcowy z realizacji tematu p.n. Charakterystyka oddziaływania dośnieżania tras narciarskich "FIS", "LOLOBRYGIDA" i "ŚNIEŻYNKA" na środowisko przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie. Przegląd ekologiczny, manuskrypt, archiwum Sudety LIFT;

 2. Głowicki B., 1977, Struktura przestrzenna pokrywy śnieżnej w górnej części zlewni Potoku Szrenickiego, Mat. Badawcze IMGW, ser. Met., s 77 – 96;

 3. Głowicki B., 1973, Kształtowanie się pokrywy śnieżnej w górnej części zlewni Potoku Szrenickiego, maszynopis pracy doktorskiej, archiw. ZMiK IGRR, Wrocłąw, s. 144;

 4. Jenik J., 1961, Alpinska vegetace Karkonos, Kralickeho Sneżniku a Hrubeho Jeseniku, CAV, Praha, s. 409;

 5. Janz A., 1989, Termiczne pory roku w Karkonoszach Zachodnich w oparciu o profil Szklarska Poręba – Szrenica w latach 1971 – 1980, praca magisterska, archiw. ZMiK IGRR, Wrocław, s. 84;

 6. Kosiba A., 1949, Częstość szaty śnieżnej na ziemiach śląskich, Prac. Wrocł. Tow. Nauk, ser. B, nr 21, Wrocław, s. 39;

 7. Kwiatkowski J., 1984, Związek opadów atmosferycznych w polskich Sudetach i na ich przedpolu z czynnikami cyrkulacyjnymi, Wyd. PAN, Ossolineum, Wrocław, s. 137;

 8. Quervain M. R. De, 1963, On the metamorphism of snow [w:] Ice and Snow, Properties, processes and applications, MIT Press. Cambridge Mass., s. 377 – 390;

 9. Materiały archiwalne, prace, biuletyny Zakładu Klimatologii i Meteorologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego;

 10. Piasecki J., 1995, Pokrywa śnieżna na Szrenicy w latach 1960 – 1990 i klasyfikacja śnieżności zim, Acta Univ. Wratisl. No 1705, Prace Inst. Geogr., ser. C, Met. i Klim. II, Wrocław, s. 23 – 57

 11. Migała K. i inni, 1995: Współczesne warunki klimatyczne i zróżnicowanie topoklimatyczne Karkonoszy, w: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy, Oficyna Wyd. Inst. Ekol. PAN, Dziekanów Leśny 1995, s. 51 - 78


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna