1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4Pobieranie 1.38 Mb.
Strona19/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

5.8. Gleby

Wszystkie gleby z regla dolnego i górnego są mało zróżnicowane pod względem granulometrycznym. Opisuje się je przeważnie jako piaski słabogliniaste, piaski gliniaste lekkie, piaski gliniaste mocne pylaste, pyły zwykłe i wreszcie gliny piaszczyste. Wszystkie o dużej zawartości szkieletu i malej ilości iłu koloidalnego. Pod względem zawartości części spławialnych (<0,02 mm) wyodrębniono gleby lekkie i średnie, a pod względem wilgotności wyróżniono gleby świeże i wilgotne.

Gleby w rejonie inwestycji podobnie jak w całych Karkonoszach charakteryzują się kwaśnym odczynem, który w wierzchnich mineralnych warstwach gleby na głębokości 1-6 cm wynosi zaledwie 3,0 – 3,9. Warstwa ta jest niezwykle istotna dla roślin ponieważ rozwijają się w niej drobne korzenie, odpowiadające za pobór substancji pokarmowych. W profilach glebowych na głębokości 8-15 cm ilość korzeni z bardzo licznych spada do pojedynczych. Taka struktura rozwoju korzeni skutkuje tym, że drzewa są bardzo narażone na skażenie antropogeniczne wywoływane kwaśnymi deszczami, jak i na czynniki abiotyczne – suszę i wiatr.

Jednym z czynników wywołujących zamieranie drzew w Karkonoszach jest zjawisko blokady łańcucha troficznego przez uruchomiony niską kwasowością glin wymienny (Al+3), który blokuje dostępność wapnia i magnezu. W stosunku do glinu przyjęto, że jego zawartość w glebie w wysokości 8-10 mg/100g gleby jest toksyczna dla roślin drzewiastych. Gleby Karkonoszy wykazują się bardzo wysoką zawartością tego pierwiastka gdyż sięga ona od 22 do 113 mg /100g (Borkowski J., Szerszeń L., Kocowicz A. 1995), przy jednoczesnym niedoborze wapnia (Ca) i magnezu (Mg). Tak dużae zawartośćci glinu może świadczyć o jego toksycznym działaniu na systemy korzeniowe roślin. Hipotezę toksyczności glinu w glebach Karkonoszy wydająe się potwierdzać jeszcze dodatkowe wskaźniki udziału molowego Ca do Al i Mg do Al. Przyjmuje się, że jeżeli stosunek molowy Ca do Al jest niższy od 1, a Mg do Al. jest niższy od 0,1 to glin działa toksycznie. W glebach Karkonoszy wykazano że stosunek ten wynosi: 0,07-0,18 dla Ca/Al. i 0,01-0,07 dla Mg/Al.

Zawartość podstawowych makroelementów, przysfajalnychprzyswajalnych form fosforu (P) potasu (K) i magnezu (Mg) określono jako niską, a ich ilość jest wyraźnie wyższa w wierzchnich organiczno-mineralnych poziomach gleby (Of).

Wysycenie profilu glebowego kationami zasadowymi jest niewielka i przeciętnie wynosi 8,5%, tylko wyjątkowo przekracza 15%. Wysycenie zasadami kompleksu sorpcyjnego gleb w ilości poniżej 15%, uważa się za graniczne dla większości gatunków drzew o znaczeniu gospodarczym (Strzyszcz Z. 1995), dlatego też w glebach KPN może dochodzić do pogłębiania się deficytu na podstawoweych makroelementówy, tym bardziej, że wody opadowe przynoszą zbyt mało tych pierwiastków by ich niedobór uzupełnić. Gleboznawcy wskazują więc na potrzebę zastosowania wielkoobszarowego nawożenia gleb Karkonoszy tak, by gleby KPN przeszły z glinowo-żelazowego zakresu buforowania w zakres w którym decydującą rolę będą odgrywały procesy wietrzenia krzemianów i kationów wymiennych (Ulrich i in. 1979, Strzyszcz Z. 1995).


Wybrane wskaźniki gleb Karkonoskiego Parku Narodowego (za Strzyszcz Z. 1995)


Wskaźnik

Jen. miaryPoziom
Ol

Of

Oh

Ah

Bbr

C

pHH2O
3,55-4,65

3,35-4,00

2,95-3,8

3,15-3,75

3,2-3,80

3,7-4,55

pHKCl
2,90-3,90

2,45-3,25

2,25-3,15

2,7-3,3

2,70-3,5

3,3-4,2

mS, cm-1
135-760

90-450

40-325

45-160

40-140

15-50

kwas. hydr.

mval

-

-

-

18,3-63,15

9,0-26,25

6,3-26,55

Al+3

mval

-

-

-

0,6-2,9

0,7-1,1

0,1-0,6

V

%

-

-

-

2,8-16,7

3,2-14,5

1,0-27,4

Mg-wym

mg/100g

4,47-35,70

6,23-14,90

5,92-13,5

2,17-7,28

0,88-2,76

0,58-3,1

SO4

mg/100g

14,6-64,5

15,4-19,4

10,3-13,6

4,1-9,2

9,2-21,3

4,6-22,1

N-NH4

mg/100g3,56-41,00

3,56-41,00N-NO3

mg/100g0,00-1,47

0,00-1,47Ca

mg/100g

1,3-605,0

1,7-238,0

0,3-24,8

0,1-8,6

0,1-5,6

0,1-12,8

Mg-wym

mg/100g

12,6-169,8

1,8-13,6

3,1-34,2

3,1-4,8

3,3-9,5

0,2-10,8

kwas. hydr.

mg/100g

48,4-320,0

10,0-53,4

10,0-22,3

2,6-20

1,2-6,4

0,8-6

P

mg/100g

1,8-22,8

1,8-6,5

0,7-3,1

0,1-2,2

0,1-1,1

0,1-5,7


Powierzchniowy udział typów gleb w obszarze potencjalnego naruszenia.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna