1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4Pobieranie 1.38 Mb.
Strona2/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Cel i zakres raportu

Celem raportu jest przedstawienie oceny zakresu i skali oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy infrastruktury turystyczno-narciarskiej w rejonie masywu Szrenicy w Karkonoszach Zachodnich funkcjonującej pod nazwą SKIARENA, na terenach należących administracyjnie do miasta Szklarska Poręba, z których przeważająca (górna) część znajduje się w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego. Całość obszaru podlega także ochronie w ramach sieci Natura 2000. SKIARENA na mocy umowy z Karkonoskim Parkiem Narodowym jest zarzadzana przez Inwestora – firmę Sudety Lift Sp. z o.o. z siedziba w Szklarskiej Porębie.Zakres raportu w pełnym zakresie określony jest w art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 (z późniejszymi zmianami).


  1. Podstawowe akty prawneUstawy

 • Ustawa z 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627)

 • Ustawa z 27.07.2001 r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

 • Ustawa z 23.11.2002 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy – Prawo wodne (Dz.U. nr 233 poz. 1957)

 • Ustawa z 18.05.2005 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 113 poz. 954)

 • Ustawa z 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880)

 • Ustawa z 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717)

 • Ustawa z 18.07.2001 r – Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz.1229)

 • Ustawa z 03.02.1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 95.16.78)

 • Ustawa z 28.09.1991 r o lasach (tekst jednolity Dz.U. 00.55.679)

 • Ustawa z 04.02.1994 r – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27 poz 96)

 • Ustawa z 27.07.2001 r o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 110 poz. 1190)

 • Ustawa z 27.04.2001 r o odpadach (Dz.U. nr 96 poz. 592)

 • Ustawa z 19.12.2002 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 7/2003 poz. 78)

 • Ustawą z 15 lutego 1962 r o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz.U. nr 98 poz. 1150 z 1999)


Podstawowe akty wykonawcze
Oceny oddziaływania na środowisko

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 maja 2005 r zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 92 poz. 769)

Ochrona przyrody

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 września 2004 r w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)


Ochrona powietrza

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 06.06.2002 r w sprawie dop. poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu, oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87 poz. 796)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 06.06.2002 r w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87 poz. 798)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 05.12.2002 r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1/2003 poz. 12)


Ochrona przed hałasem

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 178 poz. 1841)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomu hałas (Dz.U. nr 8, poz.81)


Gospodarka wodno-ściekowa

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 08.07.2004 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168 poz. 1763)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.02.2004 r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. nr 32 poz. 284)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.11.2002 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do picia (Dz.U. nr 204 poz. 1728)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 04.10.2002 r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. nr 176 poz. 1455)Ochrona środowiska gruntowego i glebowego

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165 poz. 1359)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21.03.2002 r w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę ( Dz. U. nr 37 poz. 344)


Gospodarka odpadami

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28.05.2002 r w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz może przekazywać osobom fizycznym lub podmiotom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby (Dz.U. nr 74 poz. 686)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.10.2002 r w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz.U. nr 188 poz. 1575)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 191 poz. 1595).


Ochrona dóbr kultury

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 października 2000 r w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac (Dz.U. nr 93 poz.1033).


Inne

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r w sprawie określenia warunków osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57 poz. 358)

 • Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 30 grudnia 1995r w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 3 poz. 33)

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 20 października 2004 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
  uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r.
Decyzje, uzgodnienia, pisma

 • Ustalenia z narady dotyczącej modernizacji infrastruktury turystyczno-narciarskiej w rejonie Szrenicy w Szklarskiej Porębie z 26.10.2004 r (z udziałem Wiceministra Środowiska, Dyrektora KPN, Burmistrza Szklarskiej Poręby, Przewodniczącego RM Szklarskiej Poręby, oraz Prezesa i Dyrektora „Sudety Lift” Sp. z o.o.

 • Notatka z ustaleń ze spotkania nt. harmonogramu działań związanych z realizacją zmienionej koncepcji zagospodarowania turystyczno-narciarskiego rejonu Szrenicy w Szklarskiej Porębie z 09.11.2004 r (z udziałem m.in. Dyrektora i Zastępcy Dyrektora KPN, Burmistrza Szklarskiej Poręby, Przewodniczącego RM Szklarskiej Poręby i przedstawicieli „Sudety Lift” Sp. z o.o.

 • Pismo Przewodniczącego RM Szklarskiej Poręby do Wiceministra Środowiska z 18.11.2004 r

 • Pismo Przewodniczącego RM Szklarskiej Poręby do Ministra Środowiska z 22.02.2005 r

 • Pismo Głównego Konserwatora Przyrody do Przewodniczącego RM Szklarskiej Poręby z 11.03.2005 r

 • Pismo Dyrektora „Sudety Lift” Sp. z o.o. do Dyrektora KPN z 11.04.2005 r

 • Pismo Ministra Środowiska z Przewodniczącego RM Szklarskiej Poręby z 06.05.2005 r

 • Pismo Dyrektora KPN do „Sudety Lift” Sp. z o.o. z 24.05.2005 r

 • Pismo Dyrektora „Sudety Lift” Sp. z o.o. do KPN z 01.06.2005 r

 • Notatka służbowa ze spotkania w sprawie realizacji inwestycji narciarskich w rejonie na zachód od Szrenicy w Szklarskiej Porębie z 17.06.2005 r (z udziałem m.in Przewodniczącego RM Szklarskiej Poręby, Burmistrza Szklarskiej Poręby, Dyrektora KPN i przedstawicieli „Sudety Lift” Sp z o.o.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna