1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4


Ocena oddziaływania na środowisko w fazie realizacji inwestycji i jej ewentualnej likwidacji – syntezaPobieranie 1.38 Mb.
Strona27/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

6.9. Ocena oddziaływania na środowisko w fazie realizacji inwestycji i jej ewentualnej likwidacji – synteza

Z fazie realizacji inwestycji najistotniejsze oddziaływania wiązać się będą z posadowienia podpór kolejki linowej oraz stacji górnej, a także z ulokowaniem rur i kabli energetycznych w płytkich wykopach.  1. Posadowienia podpór proponowanej kolejki linowej oraz stacji górnej i dolnej będzie wymagało wykonania wykopów o odpowiedniej głębokości. Na odcinku 2300 m planowanej kolejki będzie to 18 podpór o maksymalnej wysokości 15 m. Najkorzystniej byłoby posadowić te obiekty bezpośrednio na skale granitowej lub zwietrzelinach rezydualnych. Bez wykonania wkopów badawczych trudno jest określić głębokość występowania podłoża granitowego pod utworami stokowymi. Obserwacje wykonane wzdłuż wielu dróg leśnych we wrzynkach drogowych i wcięciach potoków w dolnej części zboczy Szrenicy wykazują bardzo zmienną miąższość osadów stokowych od 0,5 do 2,0 m i różne ich wykształcenie. Niewątpliwie wykonanie wykopów fundamentowych będzie wymagać usunięcia (przesunięcia) wielkich, luźnych bloków granitowych zalegających bezpośrednio pod glebą. W celu zminimalizowania degradacji środowiska należy bardzo oszczędnie wykorzystywać teren, zaś urobek lokować pod nadzorem pracowników KPN. Transport elementów podpór za wyjątkiem winien odbywać się głównie drogą powietrzną. Można dopuścić transport kołowy w nizszych partiach, poniżej granic KPN, oraz tam, gdzie podpora zostanie zlokalizowana przy istniejacej sieci dróg. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy transport powietrzny w obrębie KPN nie będzie możliwy, należy dopuścić po uzyskaniu zgody dyrekcji KPN przetransportowanie elementów poza siecią dróg. Zasada ta dotyczy także budowy górnej stacji wyciągu.

  2. Uzupełniające dośnieżanie nartostrad związane z przeprowadzeniem rur i ułożenie nowych kabli energetycznych do górnej stacji projektowanej kolei linowej i stacji pomp będzie wymagać wykonania płytkich rowów. Kable energetyczne układane będą wzdłuż górnego odcinka Lolobrygidy od górnej stacji istniejącej kolei linowej do planowanej górnej stacji nowej kolei wzdłuż północnej krawędzi nartostrady Lollobrigida i w rejonie Hali Szrenickiej Na tych odcinkach do głębokości 1,0 m zalega zwietrzelina granitowa, rezydualna i częściowo przemieszczona na stoku. W zwietrzelinie tej tkwią duże bloki granitowe, które mogą wymuszać lokalną zmianę kierunku rowu w celu ich ominięcia. Natomiast kabel energetyczny do stacji pomp przy projektowanym zbiorniku wody dla naśnieżania od schroniska na Hali Szrenickiej będzie przebiegał przez silnie zawodnioną strefę torfowiska o grubości 0,5 do 1,0 m. Kabel ten będzie położony w strefie silnie zawodnionej przez wody kwaśne (kwasy humusowe) i musi być zabezpieczony przed ich oddziaływaniem. Przy układaniu rur dostarczających wodę do dośnieżania nartostrad problemem mogą być płytko zalegające wielkie bloki granitowe. Przed rozpoczęciem wykonywania rowów należy starannie wytyczyć ich trasę z wykorzystaniem sond wbijanych. Same prace powinny być prowadzone bez użycia ciężkiego sprzętu

  3. Osobny problem wiąże się z budową zbiornika wody do sztucznego dośnieżania w górnej części doliny Kamieńczyka na NE zboczu Kamiennika 200 m na zachód od schroniska na Hali Szrenickiej i odbudową drogi dojazdowej do zbiornika od schroniska. Potok jest to przegrodzony starym, zbudowanym jeszcze przez Niemców wałem o szerokości w koronie od 2,5 do 4,5 m zbudowanym z miejscowego materiału kamienisto-ziemnego o wysokości do 3 m od strony obecnego lustra wody. W zachodniej części wału widoczna jest resztka starego przelewu . Obecnie wał jest w znacznym stopniu zniszczony, a zbiornik ma charakter resztkowy. Wody potoku przedostają się przez wał w sposób niekontrolowany w jego części zachodniej, w której wał ulega rozmywaniu. Sam wał ulega uszkodzeniom przez osuwanie jego fragmentów i erozyjne rozmywanie. Także zbocza zbiornika ulegają degradacji przez obwały głazów i spełzywanie zwietrzelin. Stan wału i zbiornika wymaga całkowitej ich odbudowy. Równocześnie odbudowa drogi od zbiornika do schroniska na Hali Szrenickiej o długości około 200 m napotka problem przecięcia silnie zawodnionego torfowiska o miąższości do 1,0 m zalegającego na glinach i piaskach zwietrzelinowych z głazami. Na obszarze tym występuje wiele młak i liczne, drobne cieki wodne rozcinające torfowisko Przyjęta technologia budowy drogi musi uwzględniać te okoliczności, a jednocześnie nie zakłócić naturalnego stanu torfowiska.

  4. Poszerzenie nartostrad wymagać będzie wycinki i wykorzenienie drzew oraz usunięcia większych głazów i bloków granitowych. Typowe ich rozmiary to 1,2 x 1,0 m do 1,5 x 2,5 m maksymalnie. Charakter podłoża i nachylenie stoku pozostaną niezmienione. Niezbędne będzie jednak wyrównanie i zabezpieczenie powierzchni poszerzeń w celu uniknięcia procesów zmywania i spełzywania stoku osłabionego poprzez wyrwanie korzeni drzew i większych głazów. Zabezpieczenia (drewnianej zabudowy) wymagać będą jedynie strefy, w których poszerzone nartostrady przecinają strefy młak i doliny potoków Ciekotka i Złoty Potok i innych, małych cieków.

  5. Realizacja łącznika między nartostradami Śnieżynka i Puchatek odbywać się będzie na silnie zalesionym i nachylonym stoku. Łącznik ten rozpoczyna się na nartostradzie Śnieżynka na wysokości 1020 m n.p.m., a kończy na wysokości 860 m n.p.m. w rejonie skrzyżowania nartostrady Puchatek z drogą leśną do schroniska pod Łabskim Szczytem (zielony szlak turystyczny). Na odcinku 640 m przewyższenie wynosi 160 m, a więc średni kąt nachylenia trasy prawie 25o. Wylesienie pasa łącznika może w pierwszym okresie doprowadzić do denudacji powierzchni łącznika (zmyw powierzchniowy). Sądząc z przebiegu procesów na powierzchniach innych nartostrad zjawiska te nie powinny stanowić jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska.

  6. Projektowane prace ziemne związane z inwestycjami, czyli budową linii kolei linowej, obu stacji kolei linowej, założeniem linii dośnieżania i kabli energetycznych, a także poszerzania nartostrad, nie powinny, pod warunkiem utrzymania odpowiedniego reżimu pracy sprzętu ciężkiego, wpłynąć negatywnie na stan wód podziemnych. Struktura systemu hydrogeologicznego zboczy Szrenicy nie powinna ulec zakłóceniu wskutek projektowanych prac ziemnych.

Planowana inwestycja ma charakter odwracalny, tzn. może w przyszłości na skutek woli przyszłych pokoleń ulec całkowitej likwidacji. Wiązać się to może z ponownym zalesieniem nartostrad, co jak należy sądzić, nie będzie dla środowiska niekorzystne, oraz z likwidacją infrastruktury, głównie podpór i stacji kolejki. Przy racjonalnym wykorzystaniu transportu, a zwłaszcza transportu helikopterowego, likwidacja infrastruktury turystyczno-narciarskiej nie będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na środowisko. Wyraza się pogląd, że nie powinna być likwidowana sieć wodociągowa związana z naśnieżaniem nartostrad, gdyż pełni ona także ważną rolę związaną z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.


7. Zakres możliwych oddziaływań transgranicznych


Zmiany polityczne, jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu, dały możliwość narodom i państwom w Europie Środkowej na rozwijanie bliskich i przyjaznych stosunków. Ważnym czynnikiem we właściwym układaniu wzajemnych stosunków jest dbałość o to, aby rozwój każdego z krajów nie miał negatywnego wpływu na rozwój sąsiada. W szczególności odnosi się to do zanieczyszczenia powietrza, które nie może być niestety zatrzymane na granicy i do kraju sąsiedniego musi się przedostawać. Sytuacja „Czarnego Trójkąta” jest znakomitym przykładem potrzeby zrozumienia tego problemu.

Przygraniczne położenie terenów planowanej rozbudowy infrastruktury narciarskiej wymaga określenia, czy istnieją możliwości jej negatywnego wpływu na środowisko na terytorium Republiki Czeskiej. Po dogłębnej analizie ocenia się, że takie możliwości nie wystapią ponieważ:


 • nie powstaną nowe żródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

 • nie powstaną nowe ujęcia wód podziemnych

 • cały obszar należy do zlewni rzeki Kamiennej po stronie polskiej, tak więc wszelki grawitacyjny spływ wód trafia na terytorium Polski

 • sztuczny śnieg wytwarzany jest z wody ujmowanej w pobliżu miejsc naśnieżania bez jakichkolwiek dodatków chemicznych

 • nie powstaną budowle mogące zakłócić walory krajobrazowe po stronie czeskiej

 • nie powstaną źródła uciążliwego hałasu

 • nie przewiduje się negatywnego wpływu na awifaunę.8. Skutki dla środowiska w przypadku zaniechania inwestycji

Zastopowanie rozwoju infrastruktury turystyczno-narciarskiej w rejonie Szrenicy to przede wszystkim ochrona przed wycinką drzewostanów, które planuje się wyciąć w związku z budową kolejki linowej, budowy łącznika pomiędzy nartostradami „Śnieżynka” i „Puchatek”, oraz poszerzenia istniejących nartostrad. To także ochrona przed dalszymi, negatywnymi zmianami krajobrazowymi i ogólną antrpopresją. Należy jednak zauważyć, że znaczna część tych drzewostanów (monolity świerkowe) jako niewłaściwych dla występujących tu siedlisk są, lub będą przebudowywane przez Lasy Państwowe i KPN.

Ograniczenie dynamicznie rozwijającego się narciarstwa w tym rejonie oprócz negatywnych skutków natury ekonomicznej dla Szklarskie Poręby, może spowodować silną presję na urzadzanie terenów narciarskich w innych rejonach Karkonoszy lub całych Sudetów, które mogą być nie mniej przyrodniczo cenne. Wydaje się więc, że bardziej racjonalnym podejściem jest dopuszczenie do rozwoju infrastruktury narciarskiej tam gdzie ona już jest, a straty środowiskowe wynikające z tego tytułu zrekompensować według propozycji zawartych w tekście niniejszego raportu.

9. Obszar ograniczonego użytkowania

Brak jakiegokolwiek uzasadnienia merytorycznego do tworzenia obszaru ogranicxzonego uzytkowania.10. Warunki korzystania ze środowiska
10.1. Etap realizacji inwestycji

 • transport elementów budowlanych podpór kolejki linowej winien odbywać się przede wszystkim z użyciem helikoptera

 • obowiązuje maksymalna oszczędność terenu w pracach budowlanych

 • sposób prowadzenia tymczasowych dróg dojazdowych winien być uzgodniony z KPN

 • drzewa znajdujące się w pobliżu planowanych budów winny być zabezpieczone przed urazami mechanicznymi

 • urobek z wykopów pod słupy podporowe winien być odkładany pod nadzorem pracowników KPN

 • należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na budowę zbiornika retencyjnego w rejonie Hali Szrenickiej.10.2. Etap funkcjonowania po zrealizowaniu inwestycji

 • Inwestor winien ściśle współpracować z KPN w zakresie monitoringu środowiska

 • Ściśle wypełniać wymogi określone w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód dla celów naśnieżania nartostrad, oraz wnosić stosowne opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 • W porze wiosennej dokonywać corocznej zbiórki odpadów na trasach narciarskich i w ich pobliżu.11. Monitoring środowiska

Koncepcja organizacji monitoringu środowiska w zakresie oddziaływania dośnieżanych tras jako elementu lokalnego monitoringu prowadzonego przez KPN została opracowana przez Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze w styczniu 2002 r. Koncepcja ta nawiązuje do wymogów Programu Państwowego Monitoringu Środowiska i powinna po zrealizowaniu systemu naśnieżania górnych odcinków nartostrad zostać odpowiednio zaadaptowana poprzez poszerzenie sieci pomiarowo-badawczej. System monitoringu został podzielony na trzy podstawowe blok:Koncepcja ta przewiduje:

 • monitoring jakości powietrza i sytuacji pogodowych w oparciu o dane ze stacji „Śnieżne Kotły” i „Rozdroże Izerskie” (stacja ZKiM Uniwersytetu Wrocławskiego uległa niestety likwidacji)

 • monitoring pokrywy śnieżnej polegający na badaniu jej cech fizyczno-chemicznych w wyznaczonych transektach

 • monitoring powierzchni ziemi i gleb polegający na badaniu procesów denudacji i erozji w wybranych transektach, a także właściwości gleb i jej składu

 • monitoring wód gruntowych i powierzchniowych poprzez wykonywanie badań fizyczno-chemicznych w wybranych punktach i przekrojach

 • monitoring szaty roślinnej – poprzez obserwacje fenologiczne i fitocenotyczne, obserwacje gatunków rzadkich i chronionych, oraz gatunków obcego pochodzenia na wyznaczonych powierzchniach

 • monitoring fauny glebowej

 • monitoring hałasu i innych energii (według opinii zespołu wykonującego raport może zostać pominięty).


12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Planowane przez Sudety Lift Sp z o.o. zamierzenie inwestycyjne w masywie Szrenicy polega na:  • Budowie jednoodcinkowej kolejki linowej, 6 –cio osobowej dla narciarzy. Kolejka użytkowana będzie tylko w okresie zimowym. Jej stację dolną zlokalizowano w bezpośredniej bliskości dolnej stacji istniejącej kolejki, zaś górną w rejonie „Świątecznego Kamienia”, w górnej partii nartostrady „Lollobrygida”.

  • Budowie stacji transformatorowej, którą zamierza się wbudować w stację górną kolei,

  • Modernizację nartostrad polegającą na poszerzeniu niektórych odcinków tych tras do szerokości ok. 40 m

  • Budowie nowej trasy dojazdowej – łącznika stacji górnej nowej kolejki z terenem Hali Szrenickiej,

  • Budowie nowego odcinka nartostrady łączącej nartostradę „Śnieżynka” z nartostradą „Puchatek”,

  • Remoncie i rozbudowie zbiornika retencyjnego na dopływie potoku Kamieńczyk w rejonie Hali Szrenickiej, który miałby służyć do zasilania instalacji do naśnieżania górnych odcinków nartostrad i tras dojazdowych w partiach przyszczytowych.

  • Odbudowie drogi gruntowej prowadzącej od schroniska „Na Hali Szrenickiej” do zbiornika retencyjnego o długości 200 m

  • Budowę rurociągów i linii kablowych wzdłuż tras, zasilających elektrohydranty o długości ok. 4 850 m

  • Zainstalowanie elektrohydrantów w miejscach planowanych dośnieżań w ilości 78 szt, oraz elektrozaworów odcinających miejsca połączeń rurociągów w ilości 4 szt.

Objęty planami masyw Szrenicy (1362 m npm), leżący w Karkonoszach Zachodnich przy granicy z Republiką Czeską znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Szklarska Poręba. Znaczna część górnych partii Szrenicy znajduje się w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego. Cały omawiany obszar znajduje się w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk, oraz projektowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000.

Inwestycja ta ma służyć rozwojowi turystycznemu Szklarskiej Poręby poprzez przyciąganie turystów – narciarzy.

Rozwój infrastruktury narciarskiej nie może niestety odbyć się bez uszczerbku dla środowiska. Jest to szczególnie bolesne dla obszarów Parku Narodowego, który został powołany przecież po to, aby środowisko naturalne w jego obrębie chronić. Wiąże się to z głównie z ubytkiem powierzchni zalesionych oraz niekorzystnych zmian w krajobrazie. Wydaje się jednak właściwe, że kolejne inwestycje służące turystyce i uprawianiu narciarstwa zjazdowego zostaną zlokalizowane w masywie Szrenicy. Masyw ten, jest już od dawna ważnym centrum narciarstwa zjazdowego i turystyki letniej. Naturalny krajobraz góry jest już zakłócony. W tej sytuacji nowe inwestycje nie wpłyną w zasadniczy sposób na pogorszenie obecnego stanu krajobrazu Szrenicy, a równocześnie zostaną zachowane walory krajobrazowe sąsiednich obszarów.

Przyjęty przez zespół opracowujący niniejszy raport wariant zagospodarowania, nazwany wariantem „kompromisowym”, zakłada zminimalizowanie negatywnych oddziaływań i strat w środowisku Szrenicy, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów technicznych jakie stawia się trasom narciarskim. Jak wynika z dotychczasowych badań środowisko Karkonoszy poprawia sukcesywnie swój stan po klęsce ekologicznej, która nawiedziła je w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przeprowadzone analizy i oceny w ramach niniejszego raportu skłaniają do sformułowania konkluzji, że projektowana rozbudowa infrastruktury narciarskiej nie spowoduje aż takich skutków dla środowiska, które by ją dyskwalifikowały z tego punktu widzenia. Jak wykazano liczne wcześniejsze obawy zostały bądź rozwiane, bądź ich skala okazuje się mniejsza niż sądzono, a mianowicie: • nie stwierdza się negatywnych skutków dla środowiska (rozwój erozji, zmiana chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych) z tytułu wprowadzania dodatkowych ilości wody w postaci sztucznego naśnieżania

 • brak jest dowodów na negatywny wpływ dłuższego zalegania szaty śnieżnej na skutek sztucznego naśnieżania na zbiorowiska roślinne

 • nie zostaną naruszone najważniejsze siedliska zbiorowisk roślinnych tzw. priorytetowe dla sieci Natura 2000, którymi na tym terenie są zarośla kosodrzewiny, zaś w ocenie ornitologów nie przewiduje się naegatywnego wpływu na występujące tu gatunki ptaków.

Planowana inwestycja ma charakter odwracalny, tzn. może w przyszłości na skutek woli przyszłych pokoleń ulec całkowitej likwidacji. Większość prac związanych z transportem elemntów podpór i stacji górnej kolejki linowej odbywać się bądzie z użyciem helikoptera, co w przyczyni się do ograniczenia uciążliowści powodowanych przez transport naziemny.

Realizacja planowanej rozbudowy infrastruktury narciarskiej w rejonie Szrenicy i Łabskiego Szczytu budziła przez lata wiele kontrowersji na linii Inwestor – Miasto Szklarska Poręba – KPN. Formułowane były liczne opinie na ten temat przez organizacje pozarzadowe i grupy naukowców, a także polityków. W konsekwencji wypracowano consensus polegający na rezygnacji z rozwoju infrastruktury narciarskiej w rejonie Łabskiego Szczytu i Kotła Szrenickiego, na rzecz terenów położonych na zachód od istniejącego zagospodarowania narciarskiego Szrenicy. Takie właśnie rozwiązanie jest przedmiotem oceny w niniejszym raporcie.
13. Spis załącznikówPisma
1. Ustalenia z narady dotyczacej modernizacji infrastruktury narciarskiej w re. Szrenicy w Szklarskiej Porębie z 26.10.2004 r

2. Notatka z ustaleń ze spotkania nt. harmonogramu działań związanych z realizacją zmienionej koncepcji zagospodarowania turystyczno-narciarskiego rejonu Szrenicy w Szklarskiej Porębie z 09.11.2004 r

3. Pismo Dyrektora „Sudety Lift” Sp. z o.o. do KPN z 01.06.2005 r

4. Notatka służbowa ze spotkania w sprawie realizacji inwestycji narciarskich w rejonie na zachód od Szrenicy w Szklarskiej Porębie z 17.06.2005 r

5. Pismo Starostwa Powiatowego w szklarskiej Porębie z 13.07.2005 r

6. Postanowienie PPIS w Jeleniej Górze z 20.07.2005 r7. Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z 17.08.2005 r
Załaczniki graficzne


 1. Mapa topograficzna w skali 1:10 000

 2. Planowana inwestycja na tle przeglądowej mapy leśnej w skali ok. 1: 5 000

 3. Ortofotomapa w skali 1 : 5000

 4. Planowana inwestycja na tle mapy geologicznej w skali 1: 25 000

 5. Mapa geologiczna na tle cieniowanego reliefu w skali 1 : 50 000

 6. Dokumentacja fotograficzna1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna