1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4Pobieranie 1.38 Mb.
Strona6/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

2.7. Gospodarka odpadami

Odpady komunalne powstające w schroniskach są gromadzone w kontenerach i następnie zwożone w dół samochodami, trafiając ostatecznie na składowisko odpadów komunalnych. Odpady komunalne powstające w obrębie stacji górnej i pośredniej kolejki linowej są gromadzone w koszach przystosowanych do transportu kolejką. Po zwiezieniu do stacji dolnej są wywożone na składowisko odpadów komunalnych.

Po zakończeniu sezonu narciarskiego i ustąpieniu pokrywy śnieżnej na nartostradach, z inicjatywy Inwestora są organizowane akcje zbierania porzuconych przez turystów odpadów w obrębie nartostrad, tras slalomowych i dojazdowych, a także w ich sąsiedztwie. Zebrane w worki odpady są następnie zwożone na dół i odbierane przez firmę komunalną.

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia
  1. Lokalizacja, granice obszarów poddanych ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody

Masyw góry Szrenica wg klasyfikacji fiziograficznej (Kondracki 1994) położony jest w:

Prowincji – Masyw Czeski (33)

Podprowincji – Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332)

Makroregion - Sudety Zachodnie (332.3)

Mezoregion – Karkonosze (332.37)


Natomiast wg siedliskowych podstaw hodowli lasu, lasy kompleksu Szrenicy przynależą do przyrodniczo- leśnego obszaru (Trampler T. I inni 1990):

Kraina –Sudecka (VII)

Dzielnica –Sudetów Zachodnich (VII.1.)

Mezoregion – Gór Izerskich i Karkonoszy (VII.1c.)


Omawiany obszar stanowią północne stoki góry Szrenica (1362 m npm), jednego ze szczytów w Głównym (Śląskim) Grzbiecie Karkonoszy, administracyjnie należących do miasta Szklarska Poręba. Od zachodu i północnego zachodu orientacyjne granice wyznacza potok Kamieńczyk, od północy zurbanizowane obszary Szklarskiej Poręby, od wschodu nartostrady „FIS” i „Bystra”, od południa granica państwowa z republiką Czeską. Orientacyjna powierzchnia tego obszaru wynosi 4 km2.

Obszary chronione

 1. Partie terenu położone powyżej drogi łączącej Razdroże pod Kamieńczykiem poprzez stację pośrednię istniejącej kolejki linowej ze schroniskiem „Pod Łabskim Szczytem” znajdują się w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego.

 2. Cały obszar opracowania znajduje się w obrębie obszaru specjalnej ochrony siedlisk „Karkonosze” nr PLH020006 w ramach Natury 2000

 3. Cały omawiany obszar należy do projektowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków w ramach Natury 2000.


Uwaga:

Na omawianym obszarze nie występują poddane ochronie zabytki kultury i architektury, ani też znane stanowiska archeologiczne.3.2. Rys historyczny, warianty lokalizacyjne, konflikty


Kwestia zagospodarowania turystycznego rejonu Szrenicy, którego znaczna część należy do Karkonoskiego Parku Narodowego była przedmiotem wieloletnich sporów pomiędzy podmiotami reprezentującym różne interesy na tym terenie: • Karkonoskim Parkiem Narodowym – strzegącym dobra narodowego jakim jest przyroda Karkonoszy

 • Władzami Miasta Szklarska Poręba – zainteresowanymi rozwojem turystycznym, który jest kluczem do rozwoju gospodarczego miasta

 • Inwestorem - zainteresowanym utworzeniem nowoczesnego centrum narciarskiego, funkcjonującego na zdrowych podstawach ekonomicznych.

Do sporu tego włączały się także środowiska naukowe oraz organizacje pozarządowe. Istota sporu oscylowała raczej wokół problemu szczegółowej lokalizacji nowej infrastruktury narciarskiej i jej skali w obrębie KPN, a nie czy taka infrastruktura na terenach KPN powinna być rozwijana w ogóle. Od czasu pozytywnego zaopiniowania przez Radę Naukową KPN 4 lipca 1992 r „Projektu zagospodarowania narciarskiego masywu Szrenicy i Łabskiego Szczytu”, który zakładał w II-gim etapie realizację m.in. 3 wyciągów orczykowych w rejonie Szrenickiego Kotła i hali Łabskiego Szczytu kosztem wycinki znacznych powierzchni występującej tam kosodrzewiny (siedliska 4070-2 priorytetowego dla NATURA 2000), poglądy na temat racjonalnego zagospodarowania narciarskiego tego rejonu zaczęły ewoluować w kierunku przeniesienia infrastruktury w kierunku na zachód od Szrenickiego Kotła. W końcowym efekcie na skutek zawartego w obecności Głównego Konserwatora Przyrody, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska prof. Zbigniewa Witkowskiego konsensusu, 26 października 2004 r w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie podpisano dokument: „Ustalenia dot. zmiany koncepcji zagospodarowania narciarsko-turystycznego w rejonie Szrenicy”. Ustalenia zostały podpisane przez zainteresowane strony, tzn. Dyrektora KPN, Burmistrza Szklarskiej Poręby oraz Prezesa „Sudety Lift”, a także osoby reprezentujące Radę Miejską, Radę Naukową KPN, Dolnośląską Izbę Turystyczną i Akademię Rolniczą we Wrocławiu.

Porozumienie to sprowadza się do: • wykreślenia w decyzji Ministra OŚZNiL z1992 r i umowie dzierżawy zawartej pomiędzy KPN a „Sudety Lift” w 1993 r możliwości budowy instalacji narciarskich i trasy zjazdowej w rejonie Kotła Szrenickiego i Łabskiego Szczytu

 • aneksowania w/w dokumentów poprzez wprowadzeniu zapisu gwarantującego możliwość:

 1. budowy kolei krzesełkowej użytkowanej wyłącznie w okresie zimowym z rejonu dolnej stacji kolei linowej na Szrenicę w rejon Świątecznego Kamienia

 2. poszerzenia istniejących tras narciarskich do obowiązujących norm dla nartostrad

 3. budowy instalacji naśnieżających na Hali Szrenickiej i ewentualnie na fragmentach innych tras narciarskich w sposób uzgodniony pod względem technicznym i przyrodniczym

 4. wykonania łącznika pomiędzy nartostradą „Śnieżynka” a nartostradą „Puchatek”

 5. skomunikowania rejonu górnej nowej stacji kolei linowej z instalacjami na Hali Szrenickiej.

W notatce służbowej ze spotkania Dyrektora KPN, Burmistrza Szklarskiej Poręby i Dyrektora „Sudety Lift”w sprawie realizacji inwestycji narciarskich w rejonie na zachód od Szrenicy w Szklarskiej Porębie z dnia 17 czerwca 2005 r dodatkowo zawarto m.in. porozumienie co do budowy (rozbudowy) zbiornika wody w rej Hali Szrenickiej, oraz zgodę co do zasady, że „propozycje „Sudety Lift” i KPN należy traktować wyłącznie jako materiał wyjściowy dla zespołu wykonującego raport oddziaływania na środowisko ...”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna