1. Wprowadzenie 4 Podstawa wykonania raportu 4


Zakres przedsięwzięcia proponowany przez InwestoraPobieranie 1.38 Mb.
Strona7/27
Data07.05.2016
Rozmiar1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

3.3. Zakres przedsięwzięcia proponowany przez Inwestora

Zamiarem Inwestora jest:  • Budowa jednoodcinkowej kolejki linowej, 6 –cio osobowej dla narciarzy. Kolejka użytkowana będzie tylko w okresie zimowym. Jej stację dolną zlokalizowano w bezpośredniej bliskości dolnej stacji istniejącej kolejki, zaś górną w rejonie „Świątecznego Kamienia”, w górnej partii nartostrady „Lollobrygida”.

  • Budowa stacji transformatorowej, którą zamierza się wbudować w stację górną kolei, zasilaną linią kablową z pola średniego napięcia stacji PT-20310 znajdującej się na górnej stacji istniejącej kolejki linowej „Szrenica II”

  • Modernizacja nartostrad polegająca na poszerzeniu odcinków tych tras nie spełniających wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1977 r w sprawie określenia warunków osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne, wyrównaniu nawierzchni z usunięciem wystających skał i kamieni oraz wykonaniu robót drenażowych i zadarnieniowych, a także budowie nowej trasy dojazdowej – łącznika stacji górnej nowej kolejki z terenem Hali Szrenickiej, oraz budowie nowego odcinka nartostrady łączącej nartostradę „Śnieżynka” z nartostradą „Puchatek”

  • Remont i rozbudowa zbiornika retencyjnego na dopływie potoku Kamieńczyk (do 20 tys m3) w rejonie Hali Szrenickiej, który miałby służyć do zasilania instalacji do naśnieżania górnych odcinków nartostrad i tras dojazdowych w partiach przyszczytowych. W celu przeciwdziałania zamarzania wody przewiduje się jego napowietrzanie ułożoną na dnie instalacją dyfuzyjną. Zbiornik wyposażony będzie w stację pomp zasilaną z e stacji transformatorowej PT-20601 znajdującej się w pobliskim schronisku „Na Hali Szrenickiej”

  • Odbudowę drogi gruntowej prowadzącej od schroniska „Na Hali Szrenickiej” do zbiornika retencyjnego o długości 200 m

  • Budowę rurociągów i linii kablowych wzdłuż tras, zasilających elektrohydranty o długości ok. 4 850 m

  • Zainstalowanie elektrohydrantów w miejscach planowanych dośnieżań w ilości 78 szt, oraz elektrozaworów odcinających miejsca połączeń rurociągów w ilości 4 szt.


Przewidywane parametry techniczne planowanej kolejki linowej


 • usytuowanie stacji górnej – 1220 m npm

 • usytuowanie stacji dolnej – 711 m npm

 • długość po trasie – 2 323 m

 • odległość pomiędzy linami (szerokość toru) – 6,1 m

 • szerokość trasy (ze skrajnią bezpiecz.) – 15,0 m

 • wysokość podpór trasowych – 12 – 15 m

 • ilość podpór – 18 szt.

 • przepustowość – 2 400 osób/godz.

 • prędkość liny – 5,0 m/s

 • czas wyjazdu – 8 min. 6 sek.

 • moc silnika głównego – 660 kW

 • całkowite zapotrzebowania mocy – 800 kW

 • lokalizacja napędu i garażu krzeseł – na stacji górnej

Bilans powierzchni


 • całkowita powierzchnia terenu zajęta przez trasę kolejki linowej wraz ze stacjami, obiektami pomocniczymi i trasą dojazdową z peronu do nartostrady – 35 850 m2

 • całkowita powierzchnia terenu zajęta pod modernizację i rozbudowę systemu nartostrad – 98 700 m2

 • całkowita powierzchnia zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową – 1 600 m2

Razem: 136 150 m2
Szczegółową lokalizację zamierzeń inwestycyjnych przedstawiono w zał. nr 1 i 2.

3.4. Proponowane korekty KPN

W piśmie z dnia 24.05.2005 r kierowanym do Inwestora, Dyrektor KPN sugeruje następujące zmiany:  1. Korektę proponowanego przebiegu łącznika od nartostrady Śnieżynka” do nartostrady „Puchatek”, w ten sposób, aby łącznik przebiegał mniej więcej wzdłuż granic oddziałów 180 i 181

  2. Utrzymanie dotychczasowej szerokości dojazdu do górnej partii trasy zjazdowej „FIS” – brak zgody na wycięcie kosodrzewiny

  3. Pozostawienie bez poszerzania dolnej części nartostrady „Śnieżynka” ze względu na planowane połączenie „Śnieżynki” z „Puchatkiem”

  4. Korektę przebiegu trasy planowanej kolejki linowej tak, aby omijała „Żmijowe Skały” zlokalizowane w oddziale 181 w pobliżu istniejącej stacji pośredniej. Korekta ta wiązałaby się ze zmianą lokalizacji stacji górnej planowanej kolejki poprzez przesunięcie jej o ok. 150 m na zachód i ok. 30 m niżej

  5. Konsekwentnie do zmiany lokalizacji planowanej stacji górnej, proponuje się zmianę przebiegu łącznika do Hali Szrenickiej tak, aby prowadził w jej dolne części

  6. Korektę planowanego poszerzenia nartostrady „Lollobrygida” z 50 do 30 m.


4. Ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Szklarska Poręba

Omawiany obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia uchwalonego przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie 17 grudnia 1999 r „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba” adaptują istniejący stan zagospodarowania masywu Szrenicy i proponują dalszą intensyfikację w zakresie lokalizacji infrastruktury turystyczno-narciarskiej. Należy podkreślić, że zawarto w nim planowane przez Inwestora zamierzenia, a więc budowę wyciągu krzesełkowego z rejonu dolnej stacji wyciągu istniejącego do rejonu „Świątecznego Kamienia”, oraz skrótu łączącego nartostradę „Śnieżynka” z nartostradą „Puchatek” poniżej stacji pośredniej istniejącego wyciągu krzesełkowego. Przewiduje także modernizacje istniejących tras i realizację systemów ich naśnieżania. W „Studium...” zaproponowano ponadto szereg propozycji dotyczących budowy nowych kolejek linowych lub wyciągów narciarskich. Są to: • dwa wyciągi na górę Przedział od drogi Szklarska Poręba – Jakuszyce

 • kolejka linowa lub wyciąg krzesełkowy z zachodniej Szklarskiej Poręby do schroniska na Hali Szrenickiej

 • wyciąg narciarski z rejonu stacji pośredniej istniejącego wyciągu krzesełkowego do rejonu grupy skalnej „Końskie Łby”

 • dwa wyciągi w rejonie Kotła Szrenickiego łączące rejon partii szczytowej Szrenicy oraz schroniska „Pod Łabskim Szczytem” z nartostradą „Bystra”

 • kolejka linowa lub wyciąg krzesełkowy ze Szklarskiej Poręby do schroniska „Pod Łabskim Szczytem”.

Zaproponowano ponadto:

 • budowę nowych tras narciarskich ( z Hali Szrenickiej, z góry Przedział, od nartostrady „Bystra” tzw „Starą Drogą” do Szklarskie Poręby

 • budowę toru saneczkowego z początkiem w rejonie stacji pośredniej istniejącego wyciągu krzesełkowego i końcem w rejonie „Złtych Jam” i osiedla Marysin

 • budowę skoczni narciarskiej w dolnych partiach góry Przedział.

W konsekwencji spodziewanego wzrostu ilości turystów (a zwłaszcza uprawiających narciarstwo) zakłada się także potrzebę budowy nowych miejsc parkingowych w pobliżu dolnej stacji kolejki linowej w Szklarskiej Porębie.

W celu zrealizowania powyższych zamierzeń, które uznano za hierarchicznie najważniejsze w kontekście podniesienia walorów ośrodka turystycznego o charakterze kurortu górskiego jakim jest Szklarska Poręba, sformułowano wniosek o zmianę planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna