1. zleceniodawca I przedmiot opracowania. 3 Cel I zakres opracowania. 3 Podstawa opracowaniPobieranie 155.78 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar155.78 Kb.


SPIS Treści:

1. ZLECENIODAWCA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3

3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 4

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 5

5. ANALIZA ZGODNOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 66. BILANS ŚCIEKÓW 6

6.1. Bilans ilościowy ścieków. 6

6.2. Bilans jakościowy ścieków. 7

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 8

8. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 8

8.1. Pompownia ścieków surowych 10

8.2. Pompownia ścieków w zbiorniku ścieków dowożonych 10

8.3. Krata schodkowa 11

8.4. Piaskownik poziomo-wirowy oczyszczalni ścieków 11

8.5. Piaskownik poziomo-wirowy punktu zlewnego 11

8.6. Urządzenie do odwadniania osadu 12

8.7. Pompownia osadu nadmiernego 12

8.8. Stacja dmuchaw 12

8.9. Pomiar ścieków oczyszczonych. 129. Charakterystyka obiektów oczyszczalni ścieków. 12

9.1. Punkt zlewny dowożonych ścieków gospodarczo-bytowych 13

9.2. Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków gospodarczo-bytowych z piaskownikiem 13

9.3. Budynek wielofunkcyjny—pomieszczenie technologiczne 14

9.4. Reaktor wielofunkcyjny 14

9.5. Stacja dmuchaw. 14

9.6. Pomieszczenie na pojemnik na skratki i urządzenie do odwadniania piasku. 15

9.7. Zbiornik osadu nadmiernego. 15

9.8. Instalacja strącania fosforu 15

10. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ 16

10.1. CIĄG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 16

10.1.1. Pompownia ścieków surowych 17

10.1.2. Punkt zlewczy 18

10.1.4. Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych 21

10.1.5. Sitopiaskownik 24

10.1.6. Reaktory biologiczne 26

10.1.7. POMPOWNIA OSADÓW 30

10.2. GOSPODARKA OSADAMI 30

10.2.1. STACJA ODWADNIANIA OSADÓW 3011. ZESTAWIENIE POWSTAJĄCYCH ODPADÓW 32

12. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNY 33SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. ZLECENIODAWCA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu w województwie łódzkim.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja technologiczna rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Andrespolu.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Andrespolu wraz z szacunkowym określeniem kosztów inwestycyjnych

Zakres opracowania objęto obejmuje:

- bilans ilościowy i jakościowy ścieków dopływających docelowo do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Andrespolu,

- koncepcje technologiczną rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Andrespolu,

- szacunkowe określenie kosztów inwestycyjnych wykonania rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Andrespolu.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą formalną opracowania jest umowa pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10 a firmą „EKO-KOMPLEKS” J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J. w Rzgowie, ul. Guzewska 14 nr ……. z dnia 12-02-2007.

Podstawę prawną opracowania stanowią:


 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 .

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 .

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią:

 • Projekt oczyszczalni ścieków w Andrespolu w woj. łódzkim autorstwa Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „HYDROCENTRUM” S.A. grudzien 1996 - branża technologiczna,

 • Instrukcja obsługi technologicznej oczyszczalni ścieków autorstwa Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „HYDROCENTRUM” S.A. styczeń 1997,

 • dane uzyskane od inwestora,

 • wizja lokalnej,

 • literatura techniczna krajowa i zagraniczna.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Gminna Oczyszczalnia Ścieków dla Andrespola zlokalizowana jest w jest miejscowości Kraszew w terenie otwartym położonym pomiędzy drogą Łódź-Tomaszów Maz. (w odległości ok. 600 m od w/w drogi), a korytem rz. Miazgi (w odległości ok. 300 m od koryta rzeki), na działkach o numerach ewidencyjnym 303/4, 303/5, 303/6, 203/3, 2303/4, 203/5, 100/3, 100/4, 100/5, 205 /6, 205/7) stanowiących własność Gminy Andrespol.5. ANALIZA ZGODNOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol działki położonych w Kraszenie nr ewid. 300/6, 203/5,100/5, 202/5, 203/4,100/4,205/7, 303/4, 203/3, 100/3 część działki 205/6, na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Andrespol, mają ustalone podstawowe przeznaczenia jako tereny obiekty związane z oczyszczalnią ścieków ( wypis z planu zagospodarowania w załączniku ). Tak więc panuje pełna zgodność pomiędzy planowanym przedsięwzięciem, a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.6. BILANS ŚCIEKÓW

6.1. Bilans ilościowy ścieków.

Do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Andrespolu będą przyłączone następujące sołectwa:

Andrespol – 3400 mieszkańców,

Wiśniowa Góra – 1200 mieszkańców,

Kraszew – 180 mieszkańców,

Justynów – 2200 mieszkańców,

Bedoń Nowy – 520 mieszkańców,

Przyjęto, że łącznie do oczyszczalni będą dopływać ścieki od 7500 mieszkańców.

Bilans ilościowy ścieków przyjęty do zwymiarowania oczyszczalni uwzględniający że do kanalizacji dopływają wody przypadkowe i infiltracyjne w ilości 100 % kształtował się następująco:

Qsr d = 1500 m3/d

Qmax d = 1950 m3/d

Qsr dzienny = 93,7 m3/h

Qmax h = 121,8 m3/h

6.2. Bilans jakościowy ścieków.

Założone przy projektowaniu oczyszczalni stężenie dla poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia przedstawiono w tabeli poniżej :
Wskaźnik

Jednostki

Stężenie

BZT5

gO2/m3

550

Zawiesiny

g/m3

350

Azot ogólny

gN/m3

70

Fosfor ogólny

gP/m3

9,61

Dobowe ładunki zanieczyszczeń zawarte w ściekach przedstawiono w tabeli poniżej:
Wskaźnik

Jednostki

Ładunek

BZT5

kgO2/d

825,0

Zawiesiny

Kg/d

682,5

Azot ogólny

kgN/m3

136,5

Fosfor ogólny

kgP/d

29,3

Wielkość ładunku zanieczyszczeń organicznych dopływających na oczyszczalnię można przeliczyć na tzw. Równoważną Liczbę Mieszkańców (RLM).

RLM odnosi się do średniego wskaźnika BZT5 , który określa ilość tlenu potrzebną do minimalizacji przez mikroorganizmy związków organicznych zawartych w ściekach w warunkach tlenowych. Według danych literaturowych jednostkowa wielkość BZT5 w ściekach bytowo – gospodarczych wynosi 60 g/Md, a zatem na podstawie obliczonego ładunku zanieczyszczenia określono wielkość oczyszczalni ze względu na równoważną liczbę mieszkańców (RLM)

RLM = Łbzt / jbzt

gdzie:

RLM – równoważna liczba mieszkańców,Łbzt – ładunku zanieczyszczenia BZT5

jbzt – jednostkowy ładunku zanieczyszczenia BZT5


RLM = 550 x 1500 / 60 =13 750

Biorąc pod uwagę wielkość ładunku zanieczyszczeń, która w przeliczeniu na RLM mieści się w przedziale 10 000 – 14 999.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH


Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia wartości wskaźników zanieczyszczania muszą być niższe od:

BZT5 – 25 mg/dm3 lub 70 – 90 %

ChZTCr - 125 mg/dm3 lub 70 %

Zawiesina ogólna – 35 mg/dm3 lub 90 %8. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO


Ścieki z gminy Andrespol dopływają do oczyszczalni kanałem grawitacyjnym i trafiają do pompowni. Ze względu na przewidywaną sukcesywną rozbudowę kanalizacji przyjęto, że oczyszczalnia będzie budowana etapowo. Obecnie wykonano I etap budowy oczyszczalni ścieków .

Ścieki dowożone transportem asenizacyjnym oraz dopływające z sieci kanalizacyjnej po podczyszczeniu pompowane są do komory rozdzielczej reaktorów wielofunkcyjnych „HYDROCENTRUM”.Ścieki dowożone transportem asenizacyjnym cedzone są na kracie przy komorze zlewnej, podczyszczane w piaskowniku i gromadzone w zbiorniku retencyjno-uśredniającym, z którego tłoczone są równomiernie do kraty gęstej. Ścieki dopływają do kraty gęstej schodkowej i piaskownika poziomo-wirowego umieszczonego w komorze rozdzielczej reaktorów wielofunkcyjnych. W komorze tej pozbawione zanieczyszczeń mineralnych ścieki mieszane są z osadem czynnym recyrkulowanym przy pomocy podnośników powietrznych z komór bezciśnieniowych reaktorów wielofunkcyjnych. Mieszanina ścieków i osadu trafia najpierw do komór ciśnieniowych, gdzie w warunkach wysokiego obciążenia zachodzi redukcja węgla organicznego i współbieżna denitryfikacja azotu azotanowego pochodzącego z komór bezciśnieniowych i doprowadzonego do komór ciśnieniowych po fazie spustu. Kolejna faza biologicznego oczyszczania ścieków przebiega w komorach bezciśnieniowych dokąd mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa otworami przepływowymi umieszczonymi przy dnie ściany odgradzającej obie komory. W czasie fazy tlenowej zawartość obu komór: ciśnieniowej i bezciśnieniowej mieszana jest i napowietrzana sprężonym powietrzem wtłaczanym rusztami napowietrzającymi wyposażonymi w dyfuzory z elastycznymi membranami. Tłoczone powietrze dostarcza tlen niezbędny dla procesów życiowych biomasy oraz zapewnia odpowiednie mieszanie dla utrzymania kłaczków osadu czynnego w postaci zawiesiny równomiernie wypełniającej reaktor. Z chwilą gdy poziom ścieków w komorze oczyszczania osiągnie odpowiedni poziom lub gdy upłynie czas fazy napowietrzania zostaje wstrzymany dopływ sprężonego powietrza do reaktora. Rozpoczyna się cykl sedymentacji. Dopływające do komory ciśnieniowej ścieki gromadzone są w reaktorze i powodując powolne i stopniowe podwyższanie się poziomu ścieków w obu komorach oczyszczania. Po upływie czasu fazy beztlenowej następuje kolejna faza tlenowa lub po osiągnięciu poziomu maksymalnego oraz zadawalającym opadnięciu osadu, zdekantowane ścieki oczyszczone w sposób swobodny lub wymuszony przy pomocy sprężonego powietrza wtłaczanego do komory ciśnieniowej przelewają się do koryt zbiorczych i dalej odpływają kanałem zrzutowym do odbiornika. W momencie gdy poziom cieczy w komorze ciśnieniowej osiągnie poziom minimalny zostaje odcięty dopływ sprężonego powietrza i otworzony zawór odpowietrzający. Tym samym rozpoczyna się kolejny cykl oczyszczania- napełniania reaktora i kolejny cykl biochemicznego oczyszczania ścieków. Od chwili zakończenia procesu napowietrzania, powstające w komorze oczyszczania warunki beztlenowe sprzyjają kumulacji fosforanów w biomasie osadu czynnego oraz umożliwiają procesy denitryfikacji uwalniające azot cząsteczkowy usuwany w fazie tlenowej do atmosfery. Usuwanie fosforu ze ścieków wspomagane jest preparatem PDC, który miesza się ze ściekami surowymi w komorze rozprężnej przed kratą schodkową. Zagęszczony i bogaty w fosfor osad nadmierny jest usuwany z reaktora przy pomocy pomp pod koniec cyklu spustu ścieków oczyszczonych. Osad nadmierny odpompowywany jest do zbiornika osadu nadmiernego. Osad nadmierny po mechanicznym odwodnieniu i przebadaniu może być zagospodarowywany przyrodniczo lub wywożony na wysypisko przystosowane do tego typu odpadów.

Wielofunkcyjny Reaktor Biologiczny „HYDROCENTRUM” został zaprojektowany jako reaktor z dwoma ciągami technologicznymi o przepustowości:

Q śr d = 705 m3/d

Q max d = 926 m3/d.

Ścieki oczyszczone są odprowadzane poprzez punkt pomiarowy do rzeki Miazgi.

W części mechanicznej z punktu zlewnego ze zbiornikiem retencyjno-uśredniającym ścieków dowożonych, kratą grubą ręczną, piaskownikiem poziomo-wirowym, kraty gęstej schodkowej i piaskownika poziomo-wirowego reaktora wielofunkcyjnego.


8.1. Pompownia ścieków surowych


Wykonana jest pompownia z kręgów żelbetowych dwoma pompami zatapialnymi.

Przewiduje się modernizację pompowni polegającą na wymianie pomp oraz armatury

8.2. Pompownia ścieków w zbiorniku ścieków dowożonych


- wydajność pompowni Qp = 2,00 l/s

- wysokość podnoszenia: H = 9,3 m

W pompowni zainstalowano l pompę zatapialną (+1 pompa rezerwy magazynowej) z wirnikiem typu VORTEX o średnicy przewodu tłocznego 80 mm

Przewiduje się modernizację pompowni polegającą na wymianie pomp oraz armatury

8.3. Krata schodkowa


- wydajność kraty: Qp-Q =420 m3/h =117 l/s

Zainstalowano l kratę schodkową o prześwicie 4 mm ze ślimakowym transporterem skratek.Przewiduje się wymianę kraty schodkowej na sitopiaskownik np. Ro5 firmy Huber GmbH

8.4. Piaskownik poziomo-wirowy oczyszczalni ścieków


Zainstalowano piaskownik o średnicy 2,0 m i głębokości części cylindrycznej 0.5 m, z komora piaskowa o średnicy 0.6 m i głębokości 2.5 m. Przewiduje się demontaż urządzenia.

8.5. Piaskownik poziomo-wirowy punktu zlewnego


Zainstalowano piaskownik o średnicy 1,5 m i głębokości części cylindrycznej 0,6 m, z komora piaskowa o średnicy 0.6 m i głębokości 1.1 m

Do usuwania gromadzącego się na dnie piasku służy specjalna pompa prod. GRTNDEX typ SALYADOR . Pompa sterowana jest czasowo. W celu ewentualnego "wzruszenia" piasku, do części osadowej płaskownika doprowadzona jest instalacja powietrzna oraz pompa prod. METALCHEM Warszawa, typ MS2-12Z z kolanem stopowym i prowadnicą.

Pompa tłoczy ścieki sukcesywnie w ciągu doby do komory przed kratą schodkową. Przewiduje się demontaż urządzenia.

8.6. Urządzenie do odwadniania osadu


Na oczyszczalni zamontowane jest urządzenie typu Draimad-Teknobag moduł 12BCAVPK. Przewiduje się zastąpienie urządzenia prasą taśmową oraz montaż nowej stacji przygotowania polielektrolitu.

8.7. Pompownia osadu nadmiernego


Dobrano pompę o wydajności Qos = 3 m3/h. Przewiduje się modernizację pompowni poprzez wymianę pompy na nową.

8.8. Stacja dmuchaw


Zgodnie z tabelą nr l dobrano 3 dmuchaw (2 robocze + l rezerwowa) o wymaganej wydajności 300 Nm3/h i sprężu 0.056 Mpa. Przewiduje się wymianę sprężarek na nowe.

8.9. Pomiar ścieków oczyszczonych.


Pomiar ilości ścieków odbywa się przy pomocy przepływomierzy zainstalowanych na przewodach. Obiekt bez zmian

9. Charakterystyka obiektów oczyszczalni ścieków.


Na oczyszczalni ścieków znajdują się następujące obiekty:

a) budynek wielofunkcyjny z pomieszczeniem technologicznym, w którym znajdują się:

• stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego

• stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu

b) punkt zlewny dowożonych ścieków gospodarczo-bytowych,

c) zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków gospodarczo-bytowych z piaskownikiem,

d) reaktor wielofunkcyjny, składający się z komory rozdzielczej z piaskownikiem, komór oczyszczania ścieków i stacji dmuchaw,

f) pomieszczenie na pojemnik na skratki i urządzenie do odwadniania piasku

g) zbiornik osadu nadmiernego

h) zbiornik preparatu PIX z pompą


9.1. Punkt zlewny dowożonych ścieków gospodarczo-bytowych

Na terenie oczyszczalni ścieków zaprojektowano punkt zlewny ścieków bytowo-gospodarczych z szamb.. Punkt zlewny zaprojektowano jako jednostanowiskowy. Jego wymiary wyniosą 3,0 x 1,7 m. Składa się on z komory zlewnej i kraty grubej. Przewidziano montaż nowego punktu zlewczego z kratą mechaniczną, identyfikacją dostawcy ścieków oraz pomiarem ilości ścieków dowożonych np. typ Ro 3 firmy Huber GmbH.


9.2. Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków gospodarczo-bytowych z piaskownikiem


Ścieki z punktu zlewnego spływają do usytuowanego w pobliżu zbiornika retencyjno-uśredniającego. Jest to obiekt konstrukcji żelbetowej, całkowicie zagłębiony w gruncie, o wymiarach. 9,0 m x 4.5 m x 1,5 m. Zbiornik ma pojemność czynną ok. 100,0 m , co umożliwia równomierne, w ciągu doby, odprowadzanie ścieków do reaktora wielofunkcyjnego. Wyposażenie zbiornika stanowi:

• Piaskownik poziomo-wirowy,

• Pompa prod. METALCHEM Warszawa, typ MS2-12Z z kolanem stopowym

• Wirownicę RW200 prod. ABS, przeciwdziałającą odkładaniu się zanieczyszczeń na dnie zbiornika.

Dno zbiornika wykonane jest ze spadkiem w kierunku pompy. Zbiornik przykryty jest balami drewnianymi oraz połączony z filtrem torfowym, co zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz przykrych zapachów.

Przewidziano modernizację zbiornika poprzez:

- demontaż piaskownika poziomo-wirowego,

- wymianę pompy na nową

- montaż mieszadła

9.3. Budynek wielofunkcyjny—pomieszczenie technologiczne


Budynek wielofunkcyjny składa się z czterech części, z których każda pełni inną funkcję. Są tu pomieszczenia obsługi, rozdzielnia elektryczna, agregatornia

Pomieszczenie technologiczne.

Pomieszczenie technologiczne ma wymiary 600x550 cm i wys. 350 cm . Znajdują się

w nim stacja mechanicznego odwadniania osadu, stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu oraz pompa osadu nadmiernego. Przewidziano modernizację pomieszczenia odwadniania osadu


9.4. Reaktor wielofunkcyjny


W I etapie budowy oczyszczalni planuje się wykonanie jednego reaktora wielofunkcyjnego. W tabeli nr l i nr 2 podano parametry technologiczne reaktora. Ścieki surowe doprowadzone są do reaktora wielofunkcyjnego korytem żelbetowym. Konstrukcja koryta umożliwia dobudowę dalszej części koryta, którędy ścieki będą doprowadzane do reaktorów wielofunkcyjnych realizowanych w następnych etapach budowy oczyszcalni. Wielofunkcyjny reaktor biochemiczny jest zblokowanym obiektem żelbetowym o śr. wewn. 18,0 m i głębokości 5,85 m, wyniesionym 3,4 m ponad powierzchnię terenu. W skład reaktora wchodzi komora rozdzielcza oraz dwa ciągi komór oczyszczania, które składają się ze zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych (otwartych). Obiekt do modernizacji.

9.5. Stacja dmuchaw.


Stacja dmuchaw usytuowana jest na stropie komory ciśnieniowej. Umożliwia to skrócenie do minimum przewodów powietrznych zasilających system napowietrzania oraz podnośniki powietrzne. Instalacja stacji dmuchaw składa się z 3 szt. (dwie pracujące, jedna rezerwowa) dmuchaw typu DR 113-6.3-T-D-Np-04 prod. SPOMASZ Ostrów Wikp. Przewidziano wymianę dmuchaw na nowe.

9.6. Pomieszczenie na pojemnik na skratki i urządzenie do odwadniania piasku.


Pomieszczenie na pojemnik na skratki i urządzenie do odwadniania piasku usytuowane jest w skarpie ziemnej otaczającej reaktor wielofunkcyjny, w pobliżu komory rozdzielczej i kraty schodkowej. Obiekt ma wym. 8,0x3,0 m i 3,0 do 3,5 m wys. W stropie pomieszczenia znajduje się otwór zsypowy z przenośnika ślimakowego, transportującego skratki z kraty schodkowej. Skratki powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach, zapewniejących szczelność. Obiekt do remontu.

9.7. Zbiornik osadu nadmiernego.


Zbiornik osadu nadmiernego służy do gromadzenia osadu pompowanego przewodami 080 z komór oczyszczania reaktorów wielofunkcyjnych. Pojemność czynna zbiornika ( ok. 50,0 m3 zapewnia zgromadzenie osadu nadmiernego powstającego w ciągu jednej doby. Osad pobierany jest z dna zbiornika przewodem, który jest rurociągiem ssawnym pompy osadu, umieszczonej w znajdującym się w pobliżu pomieszczeniu technologicznym budynku wielofunkcyjnego. Zbiornik ma konstrukcję żelbetową, Spadek dna w kierunku przewodu ssawnego pompy osadu. Zbiornik przykryty jest balami drewnianymi i połączony z kanalizacją własną oczyszczalni instalacją przelewową. Obiekt bez zmian.

9.8. Instalacja strącania fosforu


W celu zapewnienia stabilnego stężenia fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków w Andrespolu, poniżej 1,5 mg Pog/1, zaprojektowano instalację do chemicznego strącania fosforu przy pomocy preparatu PIX, będącego roztworem siarczanu żelazowego. Preparat PIX wprowadzono do ścieków surowych. Mieszanina ścieków i preparatu PIX dopływa do reaktorów wielofunkcyjnych, gdzie nastąpi symultaniczne wytrącenie związków fosforu z oczyszczanych ścieków. Bogaty w fosfor osad nadmierny usuwany jest do zbiornika osadu, a stamtąd do stacji mechanicznego odwadniania osadu..

Do dawkowania PIX-u zastosowano pompę "Mindos" o wyd. 24 l/h. Instalacja bez zmian.
10. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ


Biorąc pod uwagę istniejący stan techniczny bioreaktora HYDROCENTRUM oraz jakość ścieków dopływających i oczyszczonych proponuje się wykonać następujące prac modernizacyjne i remontowe.

1. Wymiana pomp w pompowni.

2. Zamontowanie stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.

3.Wymiana istniejącej kraty schodkowej i piaskowników na zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków np. typu Ro5 z płuczką piasku RoSF4tc firmy HUBER GmbH.

4. Budowa drugiego reaktor biologicznego o przepustowości Qsrd = 800 m3/d. Projektuje się Wielofunkcyjny Reaktor Biologiczny typu BIOKOMP 800.

5. Modernizacja stacji odwadniania osadu. Proponuje się zastosowanie prasy taśmowej oraz układu do higienizacji wapnem.
10.1. CIĄG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW


Ścieki do oczyszczalni dopływają kolektorem grawitacyjnym do pompowni ścieków surowych (P1), skąd będą pompowane do sitopiaskownika typRo5 firmy HUBER a następnie do dwóch reaktorów biologicznych, istniejącego reaktora „HYDROCENTRUM” oraz nowoprojektowanego reaktor BIOKOMP 800. Po biologicznym oczyszczeniu oraz sedymentacji w osadnikach wtórnych, będących integralną częścią reaktorów biologicznych ścieki będą odprowadzne przez istniejący punkt pomiarowy istniejącym wylotem do rzeki Miazgi. Układ technologiczny oczyszczania ścieków przedstawia schemat na rys 1.


10.1.1. Pompownia ścieków surowychDane techniczna pompy typu AFP 1042.1 M60/4D

Zespół hydrauliczny

 • Układ przepływowy pompy składa się z korpusu tłocznego oraz odpornego na zapychanie wirnika typu Contra block.
Zespół napędowy

 • Pompa napędzana jest klatkowym silnikiem trójfazowym prądu zmiennego w klasie izolacji F = 155oC, o stopniu ochrony IP68.

 • Silnik pompy posiada osobną uszczelnioną komorę zaciskową kabla. Dławiki kabla z odciążeniem przeciw odkształceniom i zabezpieczeniem przed złamaniem.

 • Silnik jest standardowo przystosowany do współpracy z falownikiem (tj. przetwornicą częstotliwości)

 • Wał pompy ułożyskowany jest w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych o żywotności powyżej 50.000 godzin pracy.

 • Wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, uszczelniony jest za pomocą wysokiej jakości mechanicznego uszczelnienia czołowego z węglika krzemu (SiC/SiC), pracującego niezależnie od kierunku obrotów oraz odpornego na gwałtowne zmiany temperatury.

Systemy zabezpieczenia wewnętrznego pomp:

 • DI-System - układ sygnalizujący zawilgocenie, składający się z elektrody kontrolującej szczelność bezolejowej komory oddzielającej silnik od zespołu hydraulicznego. Sygnał o ewentualnym przecieku może być przekształcony na sygnał akustyczny bądź wizualny lub też podany do układu zasilania agregatu. Stanowi to niewątpliwe zabezpieczenie silnika przed jego poważniejszymi uszkodzeniami w przypadku awarii uszczelnień. W związku z powyższym zalecamy montaż w szafce sterowniczej urządzeń, odpowiednich przetworników.

 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: system TCS (Thermo-Control-System) z czujnikami bimetalicznymi chroniące pompę przed przegrzaniem. Czujniki te zamontowane są w każdej fazie uzwojeń silnika.

Opisane powyżej zabezpieczenia (DI, TCS) posiadają niezależne wyprowadzenia elektryczne, umożliwiające dowolne podłączenia sygnalizacji zagrożenia dla sprawnej pracy urządzeń.

Dane techniczne pompy AFP 1042.1 M60/4D

Znamionowa moc silnika: 6,0 kW

Napięcie: 400 V

Prędkość obrotowa: 1450 min-1

Rodzaj rozruchu: bezpośredni

Długość kabla: 10 m

Średnica króćca ssawnego: DN 100

Średnica króćca tłocznego: DN 100

Masa pompy: 110 kg

Wykonanie materiałowe:

Korpus silnika: żeliwo

Komora olejowa: żeliwo

Wirnik: żeliwo

Wał: stal nierdzewna

Śruby łączące elementy składowe pompy: stal nierdzewna10.1.2. Punkt zlewczy

Proponuje się zamontowanie na punkcie zlewczym stacji zlewczej z kratą bębnowa np. typ Ro3.1 firmy Huber.1. Zasada działania.
Stosowanie stacji zlewczej wyposażonej w kratę bębnową HUBER Rotamat Ro1 ma na celu separację części stałych ze ścieków (dowożonych wozami asenizacyjnymi) oraz rejestrację ilość i niektórych parametrów ścieków dowożonych. Stacja zlewcza zabezpiecza przed napływem zanieczyszczeń mechanicznych do kanalizacji lub oczyszczalni.
Podczas pracy stacji zlewczej następuje separacja części stałych (skratek), natomiast rozkładalne biologicznie zanieczyszczenia kierowane są wraz z odpływem do oczyszczalni ścieków. W trakcie pracy sita, woda wypłukuje z wydzielonych skratek zanieczyszczenia fekalne i odprowadza je do ścieków.
Krata bębnowa wyposażona jest w układ do odwadniania skratek.
Sterowanie stacją zlewczą.
Stacja uruchamiana jest za pomocą idnetyfiaktorów. Przeciągnięcie identyfikatora powoduje otwarcie zasuwy nożowej z napędem elektrycznym na dopływie do kontenera stacji zlewczej. Krata włącza się automatycznie gdy ścieki w kontenerze stacji zlewczej osiągną zadany poziom. Skratki transportowane są transporterem ślimakowym poprzez prasę odwadniającą i odprowadzane do stojącego przy stacji kontenera lub do worków.

Układ pomiaru poziomu zabezpiecza przed ewentualnym przepełnieniem kontenera stacji zlewczej, w razie konieczności zamykając zawór elektryczny.


Za pomocą przepływomierza indukcyjnego można dokonać pomiaru ilości ścieków, jak również rejestrować nazwy firm dowożących ścieki do stacji zlewczej. W każdej chwili istnieje możliwość wydrukowania całkowitej ilości dostarczonych ścieków do stacji zlewczej.
System sterowania składa się z następujących pozycji:


 • System sterowania ciągu spustowego,

 • Moduł identyfikujący dostawców,

 • Drukarka,

 • Przepływomierz,

 • Ciąg spustowy ze stali nierdzewnej,

 • Identfiaktory – 20 szt.,

 • Zasuwa nożowa wraz z napędem elektrycznym,

 • Odrębne sterowanie kratą Ro1 w kontenerze zintegrowane z sterowaniem ciągu spustowego.


Parametry technologiczne stacji zlewczej :


 • Wydajność dla ścieków fekalnych (2-3% s.m) 65 m3/h,

 • Średnica bębna 780 mm,

 • Prześwit bębna 6 mm,

 • Odwodnienie skratek do ok. 35% s.m.

 • Maksymalne zużycie wody technologicznej 1,78 l/s

 • Ciśnienie medium płuczącego 4 bar

 • Przyłącze wody technologicznej: 1 1/4“

 • Króciec dopływowy DN 100, PN 10

 • Króciec odpływowy DN 200, PN 10


Parametry techniczne napędu transportera ślimakowego:

Moc P = 1,1 S1 kW


Napięcie U = 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Prąd znamionowy IN = 2,8 A
Liczba obrotów n = 13,0 min-1
Typ ochrony IP 65, II 2 G EEx c T3
W skład stacji zlewczej wchodzą następujące elementy:


 • Krata Ro1 średnica kosza 780 prześwit 6 mm Q=65 m3/h,

 • Zbiornik przepływowy,

 • Listwa płucząca kosz sita,

 • Sterowanie kratą Ro1 oraz sterowanie płukaniem.

 • Ogrzewanie szafki sterowniczej, kontrola temperatury przy pomocy termostatu,

 • Obejma do podwieszania worków,

 • Podpora pod szafkę sterowniczą,

 • Ciąg spustowy wraz z przepływomierzem i modulem pomiarowym,

 • Sterowanie ciągu spustowego.

Ogrzewanie urządzenia.
Wykonanie instalacji w wersji mrozoodpornej (do -25 °C)

Instalacja owinięta kablem grzewczym i pokryta materiałem izolacyjnym o grubości 60 mm oraz blachą ze stali nierdzewnej. Sterowanie ogrzewaniem za pomocą czujnika temperatury.


10.1.4. Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych

W zbiorniku retencyjnym zostanie zdemontowany istniejący piaskownik proponuje się montaż mieszadła zapobiegającego sedymentacji zawiesin w zbiorniku typu RW 3031 A15/6EC oraz nowej montaż nowej pompy AS 0840.118 S12/2D.Dane techniczna mieszadeł typu RW 3031 A15/6EC

Wirnik

 • Wirnik ze stali nierdzewnej.

 • System modułowy silnik-śmigło


Zespół napędowy

 • Mieszadło napędzane jest klatkowym silnikiem trójfazowym prądu zmiennego w klasie izolacji F = 155oC, o stopniu ochrony IP68.

 • Silnik pompy posiada osobną uszczelnioną komorę zaciskową kabla. Dławiki kabla z odciążeniem przeciw odkształceniom i zabezpieczeniem przed złamaniem.

 • Wał pompy ułożyskowany jest w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych o żywotności powyżej 50.000 godzin pracy.

 • Wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, uszczelniony jest za pomocą wysokiej jakości mechanicznego uszczelnienia czołowego z węglika krzemu (SiC/SiC), pracującego niezależnie od kierunku obrotów oraz odpornego na gwałtowne zmiany temperatury.

 • Uszczelnienie mechaniczne chronione jest dodatkowo przez pierścień odchylający znajdujący się między piastą wirnika a korpusem mieszadła

Systemy zabezpieczenia wewnętrznego mieszadeł:

 • DI-System - układ sygnalizujący zawilgocenie, składający się z elektrody kontrolującej szczelność bezolejowej komory oddzielającej silnik od zespołu hydraulicznego. Sygnał o ewentualnym przecieku może być przekształcony na sygnał akustyczny bądź wizualny lub też podany do układu zasilania agregatu. Stanowi to niewątpliwe zabezpieczenie silnika przed jego poważniejszymi uszkodzeniami w przypadku awarii uszczelnień. W związku z powyższym zalecamy montaż w szafce sterowniczej urządzeń, odpowiednich przetworników.

 • T Zabezpieczenie przed przegrzaniem: system TCS (Thermo-Control-System) z czujnikami bimetalicznymi chroniące mieszadło przed przegrzaniem. Czujniki te zamontowane są w każdej fazie uzwojeń silnika.

Opisane powyżej zabezpieczenia (DI, TCS) posiadają niezależne wyprowadzenia elektryczne, umożliwiające dowolne podłączenia sygnalizacji zagrożenia dla sprawnej pracy urządzeń.

Dane techniczne mieszadła RW 3031 A15/6EC

- Znamionowa moc silnika: 1,5 kW

- Prędkość obrotowa: 904 obr/min-1

- Napięcie: 400 V

- Rodzaj rozruchu: bezpośredni

- Długość kabla: 10 m

- Średnica śmigła: 300 mm

- Rura prowadząca: o60

- Masa mieszadła: 48 kg

wykonanie materiałowe:

- Korpus silnika: żeliwo

- Komora olejowa: żeliwo

- Wirnik: stal nierdzewna

- Wał: stal nierdzewna
Dane techniczna pompy typu AS 0840.118 S12/2D z wirnikiem typu contra - block

Pompa zatapialna ściekowa o budowie blokowej wyposażona jest w otwarty wirnik odporny na zapychanie się typu Contra Block pozwalający na tłoczenie cieczy zanieczyszczonych ciałami stałymi. Pompa napędzana jest silnikiem trójfazowym o klasie izolacji F = 155oC, ze stopniem ochrony IP68. W uzwojenia każdej fazy stojana wbudowane są czujniki termiczne, zabezpieczające silnik przed przeciążeniem. Silnik pompa jest chłodzony przez otaczający go pompowany czynnik - przy czym temperatura maksymalna nie może być wyższa niż +40 0C (krótkotrwale + 60 0C). Łożyska wału są trwale nasmarowane i nie wymagają obsługi. Wał pompy uszczelniony jest od strony pompowanego medium za pomocą wysokiej jakości mechanicznego uszczelnienia czołowego z węglika krzemu (SiC/SiC). Uszczelnienie mechaniczne może pracować niezależnie od kierunku obrotów i jest odporne na gwałtowne zmiany temperatury. Pompa zabezpieczona jest przed przegrzaniem za pomocą czujników bimetalowych.Dane techniczne pompy AS 0840.118 S12/2D:

- Znamionowa moc silnika (P2): 1,2 kW

- Napięcie: 400 V

- Rodzaj rozruchu: bezpośredni

- Rodzaj wirnika: Contra-block

- Średnica króćca tłocznego: DN 80

- Masa pompy z płaszczem chłodzącym: 35 kg

Wykonanie materiałowe:

Korpus silnika: żeliwo

Komora olejowa: żeliwo

Wirnik: żeliwo

Wał: stal nierdzewna

Śruby łączące elementy składowe pompy: stal nierdzewna.10.1.5. Sitopiaskownik

Dopływające pompowo ścieki trafiają do nowoprojektowanego, przed reaktorami biologicznymi na skarpie sitopiaskownika o przepustowości 40 l/s i prześwicie nie wiecej niż 3 mm. Urządzenie wyposażone będzie w system płukania skratek zapewniający redukcję rozpuszczalnych części organicznych nie niej niż 90 %. Urządzenie powinno być wyposażone w system flotacji i usuwania tłuszczu;

Separacja piasku nie mniej niż 90 % dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm dla przepływu 40 l/sek;
Wymagania techniczno – materiałowe
kosz sita obrotowy (część cedząca skratki);

kosz sita zintegrowany z transporterem skratek i prasą skratek

rodzaj transporterów piasku i skratek – wałowy

typ piaskownika – poziomy;

praca sitopiaskownika w pełni automatyczna,

Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z medium wykonane ze stali nie gorszej


niż wg DIN 1.4301;

Instalacja zaprojektowana, wykonana i zamontowana zgodnie z DIN EN ISO 9001;

wykonie obudowy szafki ze stali nie gorszej niż wg DIN 1.4301.

Ze względu na wykonanie instalacji pod wiatą urządzenie powinno być wykonane w wersji mrozoodpornej (do - 25 °C)

Ze względu na projektowane rozwiązania prawne proponuje się zamontowanie płuczki piasku:
Wymagania technologiczne:
Maksymalne obciążenie piaskiem 100 kg/h;

Gwarantowana redukcja części organicznych ≤ 3 % strat przy prażeniu;

Zużycie medium płuczącego nie więcej niż 0,3 m3/h;

Wymagania techniczne
Transporter ślimakowy wałowy łożyskowany dwustronnie;

Miernik ciśnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiający płuczkę piasku;

Płukanie piasku powinno odbywać się na złożu wzruszanym przy pomocy mieszadła. (nie dopuszcza się stosowania sprężonego powietrza do wzruszania złoża);

Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z medium wykonane ze stali nie gorszej


niż wg DIN 1.4301;

Instalacja zaprojektowana, wykonana i zamontowana zgodnie z DIN EN ISO 9001;

Wykonie obudowy szafki ze stali nie gorszej niż wg DIN 1.4301,

Ze względu na projektowane rozwiązania prawne proponuje się zamontowanie płuczki piasku:

W czasie oczyszczania mechanicznego powstają odpady w postaci skratek i piasku, które będą trafiały do zamykanych kontenerów lub workowane.

10.1.6. Reaktory biologiczne10.1.6.1. Komora rozdziału
Ścieki mechanicznie oczyszczone będą dopływały do komory rozdziału wykonanej jako zbiornik stalowy przy sitopiaskowniku skąd będą odprowadzane do reaktorów biologicznych. W komorze zamontowane będą zastawki umożliwiające odcięcie odcieków

10.1.6.2. Wielofunkcyjny Reaktor Biologiczny „HYDROCENTRUM”

Na terenie oczyszczalni znajduje się wykonany w I etapie budowy oczyszczalni Wielofunkcyjny Reaktor Biologiczny „HYDROCENTRUM” z dwoma ciągami technologicznymi o przepustowości:

Q śr d = 705 m3/d

Q max d = 926 m3/d.

Ścieki dopływają do komory rozdzielczej reaktorów wielofunkcyjnych. Gdzie mieszane są z osadem czynnym recyrkulowanym przy pomocy podnośników powietrznych z komór bezciśnieniowych reaktorów wielofunkcyjnych. Mieszanina ścieków i osadu trafia najpierw do komór ciśnieniowych, gdzie w warunkach wysokiego obciążenia zachodzi redukcja węgla organicznego i współbieżna denitryfikacja azotu azotanowego pochodzącego z komór bezciśnieniowych i doprowadzonego do komór ciśnieniowych po fazie spustu. Kolejna faza biologicznego oczyszczania ścieków przebiega w komorach bezciśnieniowych dokąd mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa otworami przepływowymi umieszczonymi przy dnie ściany odgradzającej obie komory. W czasie fazy tlenowej zawartość obu komór: ciśnieniowej i bezciśnieniowej mieszana jest i napowietrzana sprężonym powietrzem wtłaczanym rusztami napowietrzającymi wyposażonymi w dyfuzory z elastycznymi membranami. Tłoczone powietrze dostarcza tlen niezbędny dla procesów życiowych biomasy oraz zapewnia odpowiednie mieszanie dla utrzymania kłaczków osadu czynnego w postaci zawiesiny równomiernie wypełniającej reaktor. Z chwilą gdy poziom ścieków w komorze oczyszczania osiągnie odpowiedni poziom lub gdy upłynie czas fazy napowietrzania zostaje wstrzymany dopływ sprężonego powietrza do reaktora. Rozpoczyna się cykl sedymentacji. Dopływające do komory ciśnieniowej ścieki gromadzone są w reaktorze i powodując powolne i stopniowe podwyższanie się poziomu ścieków w obu komorach oczyszczania. Po upływie czasu fazy beztlenowej następuje kolejna faza tlenowa lub po osiągnięciu poziomu maksymalnego oraz zadawalającym opadnięciu osadu, zdekantowane ścieki oczyszczone w sposób swobodny lub wymuszony przy pomocy sprężonego powietrza wtłaczanego do komory ciśnieniowej przelewają się do koryt zbiorczych i dalej odpływają kanałem zrzutowym do odbiornika. W momencie gdy poziom cieczy w komorze ciśnieniowej osiągnie poziom minimalny zostaje odcięty dopływ sprężonego powietrza i otworzony zawór odpowietrzający. Tym samym rozpoczyna się kolejny cykl oczyszczania- napełniania reaktora i kolejny cykl biochemicznego oczyszczania ścieków. Od chwili zakończenia procesu napowietrzania, powstające w komorze oczyszczania warunki beztlenowe sprzyjają kumulacji fosforanów w biomasie osadu czynnego oraz umożliwiają procesy denitryfikacji uwalniające azot cząsteczkowy usuwany w fazie tlenowej do atmosfery. Osad nadmierny jest usuwany z reaktora przy pomocy pomp pod koniec cyklu spustu ścieków oczyszczonych. Osad nadmierny odpompowywany jest do zbiornika osadu nadmiernego.

Wielofunkcyjny reaktor biochemiczny jest zblokowanym obiektem żelbetowym o średnicy wewnętrznej 18,0 m i głębokości 5,85 m, wyniesionym 3,4 m ponad powierzchnię terenu. W skład reaktora wchodzi komora rozdzielcza oraz dwa ciągi komór oczyszczania, które składają się ze zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych (otwartych).


W ramach modernizacji przewidziany jest remont reaktora polegający na zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów metalowych oraz wymianie elementów skorodowanych, wymianie dmuchaw na nowe, wymianie systemu dyfuzorów napowietrzających, wymianie armatury, poprawnym wypoziomowaniu przelewów.

11.1.6.3. Wielofunkcyjny Reaktor Biologiczny „BIOKOMP 800”
Projektuje się nowy reaktor biologiczny, w skład którego wejdą komora cyrkulacyjna w kształcie pierścienia (komora osadu czynnego) oraz osadnik wtórny znajdujący się wewnątrz pierścienia.

KOMORA CYRKULACYJNA

Komora cyrkulacyjna jest komorą nitryfikacji/denitryfikacji napowietrzaną aeratorami powierzchniowymi o wale poziomym


Założenia technologiczne

Przepływ średni dobowy Qsr d = 750 m3/d

Przepływ maksymalny dobowy Qmax d = 1000 m3/d

Stężenie BZT 400 g/m3

Sprawność oczyszczalni mechanicznej 10 %

Ładunek BZT 360 kg/d

Obciążenie komory osadu czynnego A = 0,08 kgO2/kg s.m.

Stężenie osadu w komorze osadu czynnego Z = 4,0 kg s.m./m3

Wymagana czynna objętość komory V = 1125 m3

Wysokość czynna komory Hcz = 2,7 m

Wysokość całkowita komory Hc = 3,0 m

Przyjęto blok biologiczny BIOKOMP o wymiarach:

Średnica bloku D = 25 m

Średnica wewnętrzna osadnika d = 9,0 m

Komora beztlenowa o głębokości H = 2,85

Pojemność komory beztlenowej V = 100 m3

Napowietrzanie

- wymagana ilość tlenu 900 kgO2/d

- wymagana godzinowa ilość tlenu OCh = 37,5 kgO2/h

Przewiduje się proces napowietrzania za pomocą dwóch rotorów typu Midi o długości 4,0 m każdy. Parametry pracy rotorów przedstawiają się następująco:

- maksymalna zdolność do wprowadzenia tlenu OC = 4,5 kgO2/h m

- moc zainstalowana silnika P1 = 11 kW

- maksymalna ilość tlenu wprowadzana przez jeden rotor Mt = 18,0 kgO2/h

Regulacja ilości wprowadzanego tlenu odbywa się poprzez zastosowanie regulowanych przelewów, sterowanych poprzez wskazania sond tlenowych i sterownika mikroprocesowego, zmieniających poziom ścieków w komorze i tym samym zanurzenie rotora w cieczy, co powoduje zmianę intensywności napowietrzania. Zakres regulacji 150 mm

W celu optymalizacji procesu napowietrzania w komorze osadu czynnego zostanie zainstalowany czujnik tlenowy sonda pomiaru stężenia osadu. Pozwoli to na optymalizację prowadzenia procesu oczyszczania.

OSADNIK WTÓRNY

Przepływ średni dobowy Qsr d = 750 m3/d

Przepływ maksymalny dobowy Qmax d = 1000 m3/d

Przepływ maksymalny godzinowy Qmax h = 65 m3/d = 18 l/s

Obciążenie hydrauliczne osadnika Oh = 0,80 m/h

Osadnik wtórny zostanie wykonany jako osadnik radialny o przepływie poziomym i będzie znajdował się wewnątrz komory cyrkulacyjnej w kształcie pierścienia w reaktorze BIOKOMP 800. Wymagana powierzchnia osadnika w planie:

F = 81,25 m2

Przyjęto osadnik wtórny o średnicy wewnętrznej D = 9,0 m i powierzchni F = 81,25 m2 Osadnik będzie wyposażony w zgarniacz osadu oraz przelew pilasty. Obciążenie przelewów pilastych będzie wynosiło: O = 2,3 m3/m h.

Osad z osadnika będzie recyrkulowany do komory osadu czynnego, a osad nadmierny będzie odprowadzany do zbiornika osadu nadmiernego skąd będzie trafiał do stacji odwadniania osadów.

10.1.7. POMPOWNIA OSADÓW

Osad zbierający się w leju osadnika wtórnego będzie trafiał do pompowni skąd będzie pompowany pompami zatapialnymi z powrotem do komory cyrkulacyjnej. Nadmiar osadu będzie pompowany do istniejącego zbiornika osadu nadmiernego skąd będzie odprowadzany na prasę filtracyjną jako osad nadmierny.

Przyjęto stopień recyrkulacji 100 %

Przepływ średni dobowy Q śrd = 800 m3/d

Przepływ maksymalny godzinowy Q max h = 65 m3/h

Wymiary pompowni L x B x H: 2,8 m x 1,5 m x 2,0 m

W pompowni zostaną zainstalowane dwie pompy recyrkulacyjne i jedna pompa osadu nadmiernego np. typ AFP 1541 M30/6 firmy ABS.

10.2. GOSPODARKA OSADAMI

10.2.1. STACJA ODWADNIANIA OSADÓW

Ładunek BZT w dopływie do komór osadu czynnego 360 kgO2/d

Jednostkowy przyrost osadu nadmiernego 0,7 kg/kgBZT

Ilość osadu nadmiernego 252 kg s.m./d

Uwodnienie osadu 99 %

Objętość osadu 25,2 m3

Uwodnienie osadu po odwodnieniu 80 %

Objętość osadu po odwodnieniu 1,5 m3

Przewidziano zainstalowanie prasy taśmowej o szerokości taśmy 0,8 m i wydajności np. typ firmy MONOBELT.
Zasada działania prasy MONOBELT®

Zagęszczony w zagęszczaczu wstępnym osad podawany jest zsypem na taśmę do Strefy Niskiego Ciśnienia o długości ok. 2,0 m i nachylonej do poziomu pod katem 7o. W strefie tej osad jest równomiernie rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym się regularnie naciskiem kolejnych płyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgarniającymi. Po opuszczeniu Strefy Niskiego Ciśnienia osad dostaje się do Strefy Klinowej, gdzie jest stopniowo ściskany między taśmą ruchomą a okładziną bębna filtracyjnego. Specjalne klinowe osłony boczne zabezpieczają przed wyciskaniem osadu na boki w miarę wzrastającego ciśnienia, co jest powszechnym mankamentem w tradycyjnych konstrukcjach..

Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Strefy Maksymalnego Ciśnienia, której długość wynosi ok. 1,5 m. Osad w tej strefie ściskany jest między taśmą ruchomą a okładziną cylindra filtracyjnego. Osad znajduje się tu pod działaniem dwóch sił: siły ściskania i siły ścinającej.

Siła ścinająca powodowana jest przez ruch taśmy napędzanej silnikiem cylindra filtracyjnego. Taśma ruchoma przesuwana jest poprzez tarcie jej powierzchni o powierzchnię napędzanego cylindra filtracyjnego. Znajdujący się między tymi powierzchniami osad podlega działaniu znacznych sił tnących. Siły te odgrywają dużą rolę w wyciskaniu z osadu tzw. wody kapilarnej znajdującej się wewnątrz flokuł osadu.

Dodatkowym atutem jest zintegrowany i w pełni automatyczny układ sterowania urządzenia, czyniący prasę jeszcze bardziej wygodną i bezpieczną w obsłudze. Naprężenie i właściwe ustawienie taśmy regulowane jest przez urządzenia pneumatyczne sterowane tablicą kontrolną. System czujników kontroluje pracę całego urządzenia oraz zabezpiecza zatrzymanie w przypadkach awaryjnych. Tablica kontrolna steruje również pracą pompy osadu, zespołem przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz przenośnikiem osadu odwodnionego.

Zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym zależy od składu, jakości i stopnia stabilizacji osadu. Dla osadów stabilizowanych tlenowo zawiera się w granicach 15-22%. Dla dobrze ustabilizowanych osadów typowy zakres wynosi 18-22%.

Maksymalna przepustowość hydrauliczna wynosi, w zależności od charakteru osadu, do 6-10 m3/h.

Całość konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.
 • Stacja odwadniania osadu

A - NP08CK prasa taśmowa MONOBELT®

B - CMP10 XL zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu

C - PF-MH060-B2 – pompa osadu

D - Sprężarka 24ltr,7 atm

F - Przedłużki podpór prasy, 4 szt. • Urządzenia linii higienizacji osadu:

G - Zasobnik wapna V = 5 m3 z instalacją przeciw zbrylaniu

H - PS-108/4,5 dozownik ślimakowy transportujący wapno

I - PS-160/5,0 przenośnik ślimakowy

oraz sterowanie automatyczne urządzeniami stacji higienizacji osadu


11. ZESTAWIENIE POWSTAJĄCYCH ODPADÓW


Na terenie oczyszczalni powstają następujące odpady:

skratki kod 19.08.01

zawartość piaskowników kod 19.08.02

osady z oczyszczalni ścieków komunalnych ustabilizowane kod 19.08.09

nie segregowane odpady podobne do komunalnych kod 16.10.012.

12. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNY

Lp

Nazwa urządzenia lub obiektu

Ilość

Dane techniczne

Producent

1

Pompownia ścieków

- wymiana pomp1

2

pompy AFP 1042.1 M60/4D

Znamionowa moc silnika: 6,0 kW

Napięcie: 400 V

Prędkość obrotowa: 1450 min-1

Rodzaj rozruchu: bezpośredni

Masa pompy: 110 kgABS Group2

Stacja zlewcza

1

Stacja zelewcza Ro3.1

Wydajność dla ścieków fekalnych (2-3% s.m) 65 m3/h,

Średnica bębna 780 mm,

Prześwit bębna 6 mm,

Odwodnienie skratek do ok. 35% s.m.

Maksymalne zużycie wody technologicznej 1,78 l/s

Moc P = 1,1 kW
Napięcie U = 400 V
Częstotliwość 50 Hz
Prąd znamionowy IN = 2,8 A
Liczba obrotów n = 13,0 min-1Typ ochrony IP 65, II 2 G EEx c T3


HUBER GmbH

3

Zbiornik ścieków dowożonych

Pompa ścieków dowożonych

Mieszadło ścieków dowożonych


1
1

1


Zbiornik istniejący
pompy AS 0840.118 S12/2D:

- Znamionowa moc silnika (P2): 1,2 kW

- Napięcie: 400 V

- Rodzaj rozruchu: bezpośredni

- Rodzaj wirnika: Contra-block

- Średnica króćca tłocznego: DN 80

- Masa pompy z płaszczem chłodzącym: 35 kg

Wykonanie materiałowe:

Korpus silnika: żeliwo

Komora olejowa: żeliwo

Wirnik: żeliwo

Wał: stal nierdzewna

mieszadła RW 3031 A15/6EC

- Znamionowa moc silnika: 1,5 kW

- Prędkość obrotowa: 904 obr/min-1

- Napięcie: 400 V

- Rodzaj rozruchu: bezpośredni

- Średnica śmigła: 300 mm

- Rura prowadząca: o60

- Masa mieszadła: 48 kgwykonanie materiałowe:

- Korpus silnika: żeliwo

- Komora olejowa: żeliwo

- Wirnik: stal nierdzewna

- Wał: stal nierdzewna

ABS Group

ABS Group


4

Sitopiaskownik

1

Przepustowości 40 l/s

Prześwit sita nie więcej niż 3 mm. Urządzenie wyposażone w system płukania skratek zapewniający redukcję rozpuszczalnych części organicznych nie niej niż 90 %.

Separacja piasku nie mniej niż 90 % dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm przy przepływu 40 l/s;


Huber GmbH

5

Komora rozdziału

Zastawki naścienne
1

3


Zbiornik żelbetowy Ø 2,5 m

Stal nierdzewna


„EKO-WATER”6

Istniejący Wielofunkcyjny Reaktor Biologiczny „HYDROCENTRUM”

Dmuchawa


System napowietrzania


1


Remont obiektu istniejącego, zabezpieczenie antykorozyjne elementów
7

Reaktor Biologiczny „BIOKOMP 800”

Komora nitryfikacji/denitryfikacji

mieszadło

-rotory napowietrzające


-przelew regulowany
-sonda stężenia osadu

- sonda tlenowa

Osadnik wtórny

-zgarniacz osadu

-przelew pilasty z deską szlamowa


1
1
2
1
1

1

11

1


Zbiornik żelbetowy ø 25,0 m

rotory typu Midi o długości 4,0 m każdy. maksymalna zdolność do wprowadzenia tlenu OC = 4,5 kgO2/h m

- moc silnika P1 = 11 kW

- maksymalna ilość tlenu wprowadzana przez jeden rotor Mt = 16,0 kgO2/h

Stal nierdzewna

Zakres regulacji 150 mm


Stal nierdzewna; pomost z aluminium

Stal nierdzewna


ABS Group

„EKOWATER”


„EKOWATER”
DrLange

DrLange
„EKOWATER”

„EKOWATER”


8

Pompownia osadu

-pompy osadu recyrkulowanego (1+1)

-pompa osadu nadmiernego


1

2
1


typ AFP 1541 M30/6


typ AFP 1541 M30/6

ABS Group


ABS Group

9

Instalacja do odwadniania osadu

Prasa taśmowa MONOBELT NP08CK z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym

Zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu CMP10-XL
pompa osadu śrubowa PF-MH060-B2

instalacja higienizacji wapnem1
1

1


W istniejącym budynku socjalno-technologicznym

Szerokość taśmy 0,8 m

Wydajność 60 kg smo/h Przepustowość max 6m3/h

Wymiary: 3,3m x 1,5m x wys. 1,93m

Masa: 1200 kg

Prasa – 0,25 kW, 400V

Zagęszczacz – 0,37kW, 400V

Pompa płucząca – Q=6m3/h, 5 bar, 2,2 kW, 400V

Mieszadło – 0,75 kW, 400V

Pompa dozująca nurnikowa PD-XL – 0,3 kW,

wydatek 0-300 l/h,

Silnik - 1,5 kW, 400V, 50Hz, IP55

Zasobnik wapna o pojemności

V=5 m3 z elektrowibratorem i mieszaczem bocznym

PS 108/4.5 dozownik wapna

PS 160/5.0 przenośnik osadu„EKO-FINN-POL”

„EKO-FINN-POL”

„EKO-FINN-POL”


„EKO-FINN-POL”


SZACUNKOWY KOSZT MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ANDRESPOLU


 1. Modernizacja pompowni ścieków surowych 46 000,00 PLN

 2. Montaż stacji zlewczej 240 000,00 PLN

 3. Modernizacja zbiornika ścieków dowożonych 104 000,00 PLN

 4. Montaż sitopiaskownika 550 000, 00 PLN

 5. Remont Wielofunkcyjnego Reaktora

Biologicznego „HYDROCENTRM” 80 000,00 PLN

 1. Budowa Wielofunkcyjnego Reaktora

Biologicznego „BIOKOMP 800” 1 200 000,00 PLN

 1. Pompownia osadów 70 000,00 PLN

 2. Instalacja odwadniania osadów 220 000,00 PLN

 3. Instalacja higienizacji wapnem 70 000,00 PLN

 4. Instalacje 100 000,00 PLN

RAZEM 2 580 000,00 PLNPobieranie 155.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna