15. struktura społeczno-demograficzna próBYPobieranie 317.02 Kb.
Strona1/6
Data01.05.2016
Rozmiar317.02 Kb.
  1   2   3   4   5   6

15. STRUKTURA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA PRÓBY

Naszymi respondentami było 66 osób, z czego 36 to kobiety a 30 mężczyźni; rozkład próby przedstawia się następująco:

P


ośród naszych respondentów najwięcej było osób młodych w wieku od 21 do 30 lat (28 osób tj.42%) oraz osób starszych w wieku ponad 51 lat (23 osoby tj. 35%), trzecie miejsce pod względem liczebności zajmuje grupa osób w wieku średnim od 31 do 50 lat (10 osób tj. 15%), najmniej było osób bardzo młodych do 20 roku życia (5 osób tj. 8%)


Najliczniejszą grupę wśród naszych respondentów stanowiły osoby z wykształceniem średnim (38 osób tj. 57%), drugą grupą w tej kategorii były osoby deklarujące posiadanie wykształcenia wyższego (23 osoby tj. 35%), najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (5 osób tj. 8%).

Największa grupa to osoby pracujące stanowi ją 40 % (tj. 26 osób) respondentów (w tym 8% to osoby piastujące funkcję kierownicze bądź wykonujące wolny zawód, 14% pracuje w zawodzach umysłowym, 3% jest właścicielami prywatnej firmy, 15% wykonuje pracę o charakterze robotniczym), 26% (tj.18 osób) osób, z którymi przeprowadzono wywiady to emeryci i renciści, co piąty badany (20% tj.13 osób) był uczniem bądź studentem, 11 procent osób było bezrobotnymi i 3% respondentów określiło siebie jako należących do kategorii „inny”.
Zdecydowana większość osób uczestniczących w badaniach (60%) określiła swoją sytuację materialną jako średnią, 1/4 badanych uważa swoją sytuacje za dobrą, niezadowolonych z sytuacji materialnej (wskazanie odpowiedzi raczej zła i zła) jest około 15% badanych.P
onad połowa respondentów deklaruje zainteresowanie polityką (33 osoby tj.51%).

W grupie tej 53 % osób nie deklaruje poparcia dla żadnej opcji politycznej, największym poparciem cieszy się opcja liberalna (15%), pozostałe opcje mają podobną ilość zwolenników (po ok. 8%)
16. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POSTAWY SĄSIADÓW WOBEC SKŁOTU I SKŁOTERSÓW – ANALIZA DANYCH EMPIRYCZNYCH

16.1 STOSUNEK SĄSIADÓW DO SĄSIEDZTWA TAKIEGO MIEJSCA JAK SKŁOT.

Problem I Czy sąsiedzi akceptują sąsiedztwo skłotu?

Jedną z fundamentalnych kwestii poruszanych w naszym badaniu było ustalenie tego czy sąsiedztwo skłotu jako swego rodzaju „instytucji” nastawionej na realizowanie pewnych celów jest akceptowane przez osoby, które mieszkają w jego pobliżu.


Uzyskane informacje wskazują na to, że skłot jest akceptowany przez ponad 62% mieszkańców, zakładamy, że osoby te nie będą traktowały skłotu jako miejsca naznaczonego, w pobliże, którego nie można się zbliżyć np. podczas porannego spaceru z psem, tylko będą traktowały go jako jeden z wielu elementów otaczającej ich przestrzeni. Blisko 8% wyraża opinie neutralną na temat sąsiedztwa takiego miejsca i u około 30% sąsiadów przeważa opinia negatywna (w tym 11% zdecydowanie nie akceptuje sąsiedztwa skłotu), w opinii tych osób, skłot powinien zostać zlikwidowany, a one będą unikały pojawiania się w jego pobliżu.

T
estując poszczególne hipotezy staraliśmy się ustalić, które ze zmiennych w największym stopniu różnicują tę postawę. Nasze przemyślenia doprowadziły nas do wniosku, że tego rodzaju zmiennymi obok podstawowej cechy demograficznej - wieku, będą hierarchia uznawanych wartości (z pośród wskazywanych przez respondentów wartości wybraliśmy te, które najbardziej wskazują na konserwatyzm i sztywność w prezentowanych poglądach oraz patrzeniu na rzeczywistość, co może być czynnikiem istotnym w postrzeganiu sąsiedztwa skłotu w swej naturze miejsca wymykającego się konwencji), istotną role powinny też odgrywać kontakt ze skłotersami, a szczególnie udział w którymś z przejawów jego działania. Kolejnymi istotnymi czynnikami będą poczucie bezpieczeństwa charakteryzujące respondenta, oraz stosunek do przepisów prawa.
  1. Hipoteza: Postawa sąsiadów wobec sąsiedztwa skłotu zależy od wieku respondenta


Tabela 1. 1Tabela 1. 2


W celu przetestowania tej hipotezy użyliśmy współczynnika korelacji r Spearmana. Jego wartość wykazała, że zależność pomiędzy, postawą do skłotu jako miejsca -siedziby „instytucji”, a wiekiem respondentów jest mała, ale wyraźna, (wartość współczynnika 0,257).Podobnie przedstawia się wartość zależności pomiędzy sądem na temat tego czy obecność skłotu ma wpływ na poziom bezpieczeństwa w okolicy a wiekiem (wartość współczynnika –0,264) Zależności te są istotne statystycznie(istotność <0,05). Na podstawie tych wyników możemy stwierdzić, że akceptacja dla miejsca takiego jak skłot zmniejsza się w raz ze wzrostem wieku respondentów, również sąd na temat tego, że obecność skłotu ma wpływ na poziom bezpieczeństwa częściej jest wyrażana przez osoby starsze. Można domniemywać, że osoby starsze mniej otwarte na wszelkiego rodzaju innowacje, częściej prezentujące konserwatywne poglądy, będą traktowały skłot jako miejsce obce i podejrzane, wobec czego będą upatrywały w nim zagrożenia.


  1. Hipoteza: Postawa sąsiadów wobec sąsiedztwa skłotu zależy od hierarchii uznawanych przez respondenta wartości.

Do zbadania tej hipotezy użyliśmy współczynnika korelacji r Spearmana (Tabela 1.3). Na podstawie jego wartości możemy stwierdzić występowanie istotnej statystycznie (istotność <0,05) zależności pomiędzy postawą wobec sąsiedztwa skłotu a hierarchią uznawanych wartości. Wartość współczynnika (tabela niżej) wskazuje na małe, ale wyraźne powiązanie tych dwóch zmiennych (wartość współczynnika 0,290). W badanej grupie akceptacja dla sąsiedztwa skłotu spada wtedy, gdy respondenci stawiają w hierarchii uznawanych przez siebie wartości na najwyższych pozycjach wartości tradycyjne takie jak religia i patriotyzm. Sąsiedzi cechujący się konserwatyzmem w postrzeganiu rzeczywistości są negatywnie nastawieni do sąsiedztwa skłotu, zatem można przypuszczać, że utożsamiają to miejsce z wartościami, których sami nie byliby skłoni akceptować. Możemy też pokusić się o stwierdzenie, że te osoby, które nie uznają wartości takich jak religia i patriotyzm za istotne w swoim systemie aksjonormatywnym są bardziej tolerancyjne w związku z czym sąsiedztwo skłotu nie będzie ich drażniło.Tabela 1. 3
  1. Hipoteza: Postawa sąsiadów wobec sąsiedztwa skłotu zależy od tego czy respondent miał kontakt ze skłotersami.Tabela 1. 4a


Tabela 1. 4b


W celu zbadania kolejnej hipotezy posłużyliśmy się testem istotności różnic dla dwóch grup niezależnych (test t- studenta). Z przeprowadzonego testu wynika, że różnica w akceptacji takiego miejsca jak skłot pomiędzy grupą osób, które miały kontakt ze skłotersami, a grupą osób które kontaktu nie miały(istotność statystyczna na poziomie 0,004) jest znaczna (średnie odpowiedzi dla grup odpowiednio 1,55 i2,65 –Tabela1.4a). Świadczy to o tym, że bezpośredni kontakt z mieszkańcami skłotu pozytywnie wpływa na akceptacje miejsca „instytucji”- skłot. Wnioskujemy z tego, że te osoby, które nawiązały kontakt ze skłotersami, miały okazję dowiedzieć się czegoś więcej na temat skłotu. W ich opinii, skłot będzie, zatem miejscem, które pełni pewną użyteczną funkcję na rzecz szerszej zbiorowości.


  1. Hipoteza: Postawa wobec sąsiedztwa skłotu zależy od tego czy respondent brał udział w działaniach skłotu.


Tabela 1. 5a
Tabela 1. 5b

W testowaniu tej hipotezy wykorzystaliśmy test istotności różnic dla dwóch grup niezależnych (test t- studenta).Osoby, które brały udział w działalności (średnia odpowiedzi 1.33) skłotu częściej wyrażają akceptacje dla znajdowania się skłotu w ich okolicy niż te osoby, które nie miały okazji uczestniczyć w żadnym z aspektów działalności skłotu (średnia odpowiedzi 2,54). Rozumiemy, że te osoby uznają istnienie miejsca będącego jak to wcześniej określiliśmy instytucją kulturalną za pożądaną, gdyż osiągają w ten sposób bezpośrednie korzyści, mogą np. realizować swoje potrzeby kulturalne w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania.
  1. Hipoteza: Postawa wobec sąsiedztwa skłotu zależy od poczucia bezpieczeństwa respondenta.


Tabela 1. 6


Wyniki uzyskane po przetestowaniu tej hipotezy za pomocą współczynnika korelacji r Pearsona, wskazują na bardzo wysoką zależność pomiędzy postawą wobec siedziby skłotu jako instytucji mającej swoją siedzibę w okolicy, a poczuciem bezpieczeństwa respondentów (wartość współczynnika 0,686). Pomiędzy tymi zmiennymi występuje związek i jest on istotny statystycznie ( poziom istotności<0,01). Na podstawie uzyskanego wyniku, możemy stwierdzić, że osoby, które deklarują niski stopień akceptacji dla miejsca, którym jest skłot, uważają również, że zamieszkiwana przez nich okolica nie jest bezpieczna.
Tabela 1. 7


Postawa wobec skłotu jest bezpośrednio związana z opinia na temat tego czy skłot ma wpływ na poziom bezpieczeństwa w okolicy, w tym wypadku pozwala to stwierdzić zastosowanie współczynnika korelacji r Pearsona jego wartość świadcząca o istotności związku pomiędzy zmiennymi (-0,644) daje nam możliwość potwierdzenia wcześniejszych domysłów, że brak akceptacji dla miejsca takiego, jak skłot ściśle wiąże się z sądem, że skłot ma wpływ na bezpieczeństwo w okolicy.


  1. Hipoteza: Postawa wobec sąsiedztwa skłotu zależy od stosunku do prawa charakteryzującego respondenta.


Tabela 1. 8


Obliczony współczynnik korelacji r Spearmana wskazuje na istnienie zależności pomiędzy zmiennymi o wyraźnej (wartość współczynnika –0,287), ale małej sile. Związek ten jest istotny statystycznie na poziomie <0,05. Możemy, zatem stwierdzić, wraz z spadkiem poziomu akceptacji dla skłotu rośnie wskaźnik punitywności charakteryzujący respondenta. W praktyce oznacza to, że osoby, które maja bardziej restrykcyjne podejście do prawa nie będą akceptowały istnienia miejsca, które z założenia powstało wbrew prawu, tzn. poprzez nielegalne zajęcie pustostanu.
16.2 STOSUNEK SĄSIADÓW DO SKŁOTU JAKO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

Problem II Czy według sąsiadów skłot jest dobrym miejscem do mieszkania?

K
olejną interesującą nas kwestią, która poruszyliśmy w naszym badaniu był problem, tego jak sąsiedzi odnoszą się do skłotu jako miejsca zamieszkania, większość badanych (ponad 62 %) stwierdzała, że skłot nie jest odpowiednim miejscem do mieszkania dla młodych ludzi, spory odsetek respondentów (trochę ponad 24%) nie miał na ten temat zdania i tylko niecałe 14 % badanych było skłonnymi pozytywnie odnieść się do tej kwestii.


Wśród czynników dyskwalifikujących skłot jako mieszkanie respondenci najczęściej wskazywali na nieodpowiednie warunki sanitarne i zły stan budynku (38% wskazań), pozostałe czynniki to przekonanie o używaniu środków odurzających takich jak alkohol i narkotyki (7% wskazań), brak nadzoru rodziców(5% wskazań), poniekąd należące do podobnej klasy przekonanie o tym, że młodzi ludzie powinni mieszkać w swoich domach a nie na skłocie (5%), inne wymienione czynniki odnoszą się do przekonania o tym, że osoby zamieszkujące skłot cechują się brakiem odpowiedzialności za miejsce, jakim jest skłot (2%), skłot określono też jako zbyt duże zgrupowanie ludzi, miejsce tolerujące wagarowiczów(2%), stwierdzono także, że tego typu mieszkanie nie jest sposobem na życie(2%).
Zapytaliśmy też naszych respondentów o to, co sądzą o wykorzystaniu pustostanów w taki sposób, w jaki uczynili to, skłotersi, czyli do zamieszkania (w tym wypadku także prowadzenia działalności), Ponad połowa respondentów (53%) nie miałaby nic przeciwko takiemu wykorzystywaniu pustostanów, 9 % z nich stawia jednak warunek, że zajęcie pustostanu musiałoby być usankcjonowane prawnie, 3 procent za warunek konieczny uznaje dobry stan techniczny zajmowanego budynku. Co czwarty respondent (24%) nie ma na ten temat zdania, wśród osób które tego typu pomysł odrzucają 2 % stwierdza, że zamieszkiwanie pustostanów jest z natury rzeczy niebezpieczne, 3% uważa, że pustostany powinny być wykorzystywane w jakiś inny sposób (bez precyzowanie w jaki), 6% wskazuje na władze miast jako organ, który powinien zajmować się wykorzystywaniem tego typu obiektów w konstruktywny sposób, 11% nie zgadza się na taki sposób wykorzystywania pustostanów gdyż uważa, że jest to zły pomysł.

Powyższe dane wskazują na to, że duża część spośród tych respondentów, którzy uważają, że skłot nie jest odpowiednim miejscem do mieszkania dla młodych ludzi, przy formułowaniu swojej opinii kierowała się raczej myślą o tym, że budynek białostockiego skłotu jest niesprawny technicznie, a warunki sanitarne, jakie oferuje nie odpowiadają oczekiwanym przez nich standardom niż niechęcią do niego samego.Tabela 2. 1a


Tabela 2. 1bPrzeprowadzona jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) pozwala nam na wykazanie tego jak różnicuje się stosunek do skłotu jako miejsca zamieszkania pomiędzy grupami osób przedstawiającymi różne sądy na temat skłotingu jako sposobu wykorzystania pustostanów. Jak wyraźnie widać to na powyższym wykresie największą różnicę można wskazać pomiędzy osobami, które nie mają nic przeciwko mieszkaniu na skłocie (2), a tymi którzy uważają, że pustostany powinny być wykorzystywane inaczej (6), oraz tymi, którzy zagospodarowywanie pustostanów widzą jako jeden z elementów polityki władz miejskich (5).Wyraźna jest także różnica pomiędzy grupami respondentów, którzy są sceptycznie nastawieni do mieszkania na skłocie, wtedy, gdy jest to niezgodne z prawem (1) i gdy budynek jest niesprawny technicznie (3)(7), a tymi, którzy zupełnie negują możliwość zamieszkiwania na skłocie (6). Jak wskazują nam otrzymane wyniki średnich (od 3,11 w grupie akceptującej skłot) wszystkie grupy wykazują duży stopień sceptycyzmu w kwestii uznawania skłotu za miejsce odpowiednie do zamieszkiwania. Najciekawszym zdaje się być wynik grupy osób, które zgadzają się na wykorzystywanie pustostanów w taki sposób, w jaki czynią to skłotersi, jednak obwarowują możliwość wykorzystywania pustostanów uregulowaniem kwestii prawnych z tym związanych i jednocześnie nie akceptują białostockiego skłotu jako miejsca nadającego się do zamieszkiwania przez młodych ludzi. Do dokładniejszego rozpoznania tej kwestii powrócimy w dalszej części pracy. Teraz przejdziemy do głębszej analizy czynników wpływających na postawę do skłotu jako miejsca zamieszkania poprzez analizę wyników otrzymanych z testowania hipotez  1. Hipoteza: Postawa wobec skłotu jako miejsca zamieszkania zależy od wieku respondenta.


Tabela 2. 2


Do testowania tej hipotezy użyliśmy współczynnika korelacji r Spearmana, otrzymane wartości wskazują na to, że występuje istotna statystycznie (istotność < 0,05) zależność pomiędzy postawą wobec skłotu jako miejsca zamieszkania a wiekiem. Jest to zależność wyraźna, (wartość współczynnika 0,365). Odsetek osób, które uważają skłot za odpowiednie miejsce do mieszkania dla młodych ludzi maleje, wraz z ich przechodzeniem do wyższej kategorii wiekowej, oznacza to, że najwyższy poziom akceptacji dla skłotu będzie występował w grupie osób bardzo młodych i młodych, co ma zapewne związek z tym, że ludzie młodzi, wykazują większą tolerancje dla niekonwencjonalnych pomysłów, mogą też traktować mieszkanie na skłocie jako przejaw swego rodzaju życiowej przygody w przeciwieństwie do starszych, którzy będą tego typu zachowania odbierać jako niezrozumiałą młodzieńczą fanaberię , marnującej bezsensownie swoje, życie młodzieży

  1. Hipoteza: Postawa wobec skłotu jako miejsca zamieszkania zależy od hierarchii uznawanych wartości.


Tabela 2. 3


Wartość obliczonego współczynnika korelacji r Spearmana (przy poziomie istotności <0,05) pozwala nam stwierdzić występowanie zależności pomiędzy testowanymi zmiennymi, postawą wobec skłotu jako miejsca zamieszkania a wartościami uznawanymi przez respondenta. Otrzymana wartość współczynnika korelacji (-0,300)

świadczy o małej, ale wyraźnej zależności pomiędzy zmiennymi. Otrzymany wynik pozwala nam przypuszczać, że osoby nie akceptujące skłotu jak miejsca zamieszkania w swoim systemie aksjonormatywnym za najważniejsze wartości uznają religię oraz patriotyzm. Analogicznie jak w przypadku hipotezy o uznawaniu sąsiedztwa ze skłotem, sąsiedzi cechujący się konserwatyzmem poglądów będą postrzegały mieszkanie na skłocie jako przejaw poglądów sprzecznych z tymi, które oni sami reprezentują.
  1. Hipoteza: Postawa wobec skłotu jako miejsca zamieszkania zależy od tego czy respondent miał kontakt ze skłotersami.


Tabela 2. 4a


Tabela 2. 4b


Pobieranie 317.02 Kb.

  1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna