1500 – 1515 – otwarcie konferencjiPobieranie 39.9 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.9 Kb.
PROGRAM KONFERENCJI
25 – 09 – 2014 r. – CZWARTEK

1300 – 1500 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1500 1515 – OTWARCIE KONFERENCJI

J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej - prof. zw. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

Kierownik Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków - prof. zw. dr hab. inż. Marta Janosz-Rajczyk

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji - prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-MakułaS E S J A I
Przewodniczą: prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska

prof. zw. dr hab. inż. Michał Bodzek

1515 – 1530 Łebkowska Maria – Politechnika Warszawska, Warszawa: Korozja mikrobiologiczna metali
1530 – 1545 – Rajmund Michalski, Alina Ficek Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze: Zanieczyszczenia środowiska substancjami chemicznymi stosowanymi podczas eksploatacji gazu łupkowego
1545 – 1600 – Marcin Małuszyński, Ilona Małuszyńska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa: Próba oceny mobilności talu w środowisku o różnym stopniu narażenia na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi
1600 – 1615 Anna Rabajczyk, Dariusz Banaś, Ilona Sieczka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: Możliwości analizy wybranych nanometali w stałych próbkach środowiskowych
1615 – DYSKUSJA
1900 – KOLACJA INTEGRACYJNA
26 – 09 – 2014 r. – PIĄTEK
S E S J A II
Przewodniczą: prof. zw. dr hab. Maria Łebkowska,

prof. nzw. dr hab. inż. Teodora M. Traczewska
900 – 915 Bodzek Michał Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze: Usuwanie boru ze środowiska wodnego
915 – 930 – Magdalena Sitarska, Teodora Małgorzata Traczewska, Viktoriya Filyarovskaya Politechnika Wrocławska, Wrocław: Usuwanie rtęci (II) z wody przy wykorzystaniu pleustofitów
930 – 945 Izabela Zimoch, Ewa Łobos Politechnika Śląska, Gliwice: Szacowanie zagrożeń zdrowotnych wywołanych ubocznymi produktami dezynfekcji wody

945 – 1000 Monika Załęska-Radziwiłł, Nina Doskocz – Politechnika Warszawska, Warszawa: Ocena wpływu nanocząstek tlenku glinu na DNA bakterii Pseudomonas putida z użyciem techniki RAPD-PCR
1000 – DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA
S E S J A III
Przewodniczą: prof. nzw. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

prof. nzw. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota
1045 – 1100 – Teodora Małgorzata Traczewska – Politechnika Wrocławska, Wrocław: Metody bioindykacyjne w inżynierii środowiska
1100 – 1115 Agnieszka Parzych1, Zbigniew Sobisz2, Małgorzata Cymer3, 1Akademia Pomorska, Słupsk, 2Akademia Pomorska, Słupsk, 3Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn: Porównanie bioakumulacji metali ciężkich przez makrofity rzeki Słupi (północna Polska)
1115 – 1130 – Krzysztof Rajczykowski, Krzysztof Loska Politechnika Śląska, Gliwice: Wpływ sposobu prowadzenia procesu na wydajność biosorpcji kadmu przy użyciu słomy jęczmiennej
1130 – DYSKUSJA
S E S J A IV
Przewodniczą: prof. zw. dr hab. inż. Zofia Sadecka

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka
1200 1215 Rosik-Dulewska Czesława1,2, Ciesielczuk Tomasz2, 1Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 2Uniwersytet Opolski, Opole: Występowanie pestycydów chloroorganicznych na obszarach zanieczyszczonych incydentalnie
1215 1230 Bożena Łozowicka1, Piotr Kaczyński1, Elżbieta Wołejko2, Janina Piekutin2, Kazbek Toleubayev3, Gulmira Isenova3, Elmira Abzeitova4 1Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Białystok, 2 Politechnika Białostocka, Białystok, 3The Kazakh Research Institute for Plant Protection and Quarantine, Almaty, Kazakhstan, 4Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan: Występowanie pozostałości pestycydów chloroorganicznych w glebie, owocach, warzywach, zbożach i pszczołach w Centralnej Azji i wschodniej Europie
1230 1245 Bożena Łozowicka, Magdalena Jankowska, Ewa Rutkowska Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Białystok: Wpływ procesów technologicznych na zmiany poziomu fungicydów w brokułach
1245 – 1300 Agnieszka Makara1, Izabela Sówka2, Zygmunt Kowalski11Politechnika Krakowska, Kraków, 2Politechnika Wrocławska, Wrocław: Możliwości ograniczenia emisji odorów z gnojowicy świńskiej
1300 – DYSKUSJA
OBIAD

S E S J A V
Przewodniczą: prof. nzw. dr hab. Lidia Dąbek

prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Dudziak
1500 – 1515 Tomasz Słomczyński, Maria Łebkowska Politechnika Warszawska, Warszawa: Rola mikroorganizmów zawartych w oleju napędowym w korozji mikrobiologicznej stali węglowej St3S
1515 – 1530 Alicja Gackowska, Waldemar Studziński, Jerzy Gaca Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz: Wpływ chloranu (I) sodu na przemiany estru 2-etyloheksylowego kwasu p-dimetyloaminobenzoesowego
1530 – 1545 – Katarzyna Rychlewska, Krystyna Konieczny Politechnika Śląska, Gliwice: Perwaporacyjne odsiarczanie benzyny - separacja mieszanin organicznych węglowodór/tiofen z zastosowaniem membran z warstwą aktywną z PDMS
1545 – 1600 – Gabriela Kamińska1, Jolanta Bohdziewicz1, Laura Palacio2, Antonio Hernández Giménez2, Pedro Prádanos2 1Politechnika Śląska, Gliwice, 2 Grupo de Superficies y Materiales Porosos (SMAP) U.A. UVA-CSIC, Paseo de Belén, Valladolid, Spain: Badanie mechanizmu usuwania mikrozanieczyszczeń w procesie niskociśnieniowej filtracji membranowej z zastosowaniem membran poliakrylonitrylowych modyfikowanych nanomateriałami węglowymi

1600 DYSKUSJA
PRZERWA KAWOWA
S E S J A VI
Przewodniczą: prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

prof. nzw. dr hab. Rajmund Michalski
1700 1715 Izabela Zimoch, Jarosław Paciej Politechnika Śląska, Gliwice: Efekty wdrożenia Dyrektywy Azotanowej na przestrzenną i czasową zmienności stężeń azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia w województwie śląskim
1715 1730 Izabela Zimoch, Ewa Szymura, Katarzyna Moraczewska-Majkut Politechnika Śląska, Gliwice: Zmiany zawartości THM w systemie dystrybucji wody
1730 1745 Klaudia Rakocz, Agata Rosińska – Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Zmiany wybranych parametrów jakościowych wody podczas procesu dezynfekcji wody
1745 DYSKUSJA
KOLACJA

27 – 09 – 2014 r. – SOBOTA

900 – 930 – SESJA POSTEROWA I


 1. Marzena Matejczyk, Włodzimierz Lewandowski, Stanisław. J. Rosochacki – Politechnika Białostocka, Białystok: Screening efektu cytotoksycznego i genotoksycznego pozostałości farmaceutycznych leków antynowotworowych i przeciwcukrzycowych w wodach powierzchniowych i ściekach z użyciem mikrobiologicznego biosensora - E. coli K-12 recA::gfp

 2. Monika Załęska-Radziwiłł, Nina Doskocz Politechnika Warszawska, Warszawa: Ekotoksyczność nanocząstek tlenku cyrkonu w odniesieniu do bezkręgowców wodnych

 3. Małgorzata Wolska Politechnika Wrocławska, Wrocław: Zmiany frakcji substancji organicznych zawartych w wodzie w procesie utleniania pośredniego

 4. Małgorzata Wolska Politechnika Wrocławska, Wrocław: Zmiany poziomu stabilności biologicznej wody w procesie adsorpcji przez aktywne biologicznie złoża z GWA

 5. Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Katarzyna Ignatowicz Politechnika Białostocka, Białystok: Usuwanie związków manganu z wód podziemnych z zastosowaniem wybranych mas filtracyjnych

 6. Małgorzata Kowalska Politechnika Śląska, Gliwice: Wpływ wybranych aktywatorów i inhibitorów na efektywność usuwania kwasów halogenooctowych z wody w reaktorze z biokatalizatorami natywnymi i zaimmobilizowanymi

 7. Irena Korus, Marta Rumińska Politechnika Śląska, Gliwice: Zastosowanie spektrofotometrii UV do badania procesu separacji jonów Cu(II) metodą ultrafiltracji wspomaganej poliakrylanem sodu

 8. Agnieszka Włodyka-Bergier, Tomasz Bergier Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków: Wpływ dezynfekcji promieniami UV na potencjał modelowych azotowo-organicznych prekursorów do tworzenia produktów ubocznych chlorowania w wodzie basenowej

 9. Elżbieta Sperczyńska, Lidia Dąbrowska, Ewa Wiśniowska Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Usuwanie związków organicznych z wody w procesie koagulacji prowadzonej chlorkami poliglinu

 10. Janina Piekutin, Iwona Skoczko, Katarzyna Ignatowicz Politechnika Białostocka, Białystok: Wykorzystanie zintegrowanego procesu do usuwania ropopochodnych z wód

 11. Katarzyna Kipigroch, Marta Janosz-Rajczyk, Beata Skowron-Grabowska Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Wykorzystanie glonów w usuwaniu Cd+2 i Cu+2 w procesie odnowy wody

 12. Anna Rabajczyk1, Krzysztof Chrzan2 1Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 2Politechnika Świętokrzyska, Kielce: Zanieczyszczenie osadów dennych rzeki Krasna na obszarze Natura 2000

 13. Agnieszka Popenda, Maria Włodarczyk-Makuła Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Zastosowanie biosurfaktantów do usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń z gleb i osadów dennych

 14. Dariusz Wielgórka Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Zarządzanie środowiskiem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w aspekcie zrównoważonego rozwoju

 15. Ewa Bień Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Środki unijne a dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska w województwie śląskim

 16. Ewa Bień, Agnieszka Wójcik-Mazur – Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Znaczenie bankowych źródeł zasilania finansowego inwestycji proekologicznych w obszarze polskiej gospodarki wodnej940 – 1020 – SESJA POSTEROWA II


 1. Aleksandra Sałata, Łukasz Bąk, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina Politechnika Świętokrzyska, Kielce: Ocena jakościowa osadów z kanalizacji deszczowej na przykładzie wybranej zlewni zurbanizowanej

 2. Anna Rabajczyk, Kamila Orlińska, Katarzyna Żak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: Możliwości redukcji wybranych zanieczyszczeń występujących w ściekach opadowych z wykorzystaniem rowów na terenach zurbanizowanych

 3. Krzysztof Kuśmierek1, Lidia Dąbek2, Andrzej Świątkowski1 1Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2Politechnika Świętokrzyska, Kielce: Utlenianie 2,4-dichlorofenolu i kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego nadtlenodisiarczanem(VI) diamonu – badania porównawcze

 4. Waldemar Studziński, Alicja Gackowska, Jerzy Gaca, Agnieszka Balcerak, Karolina Lemańska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz: Opracowanie metody oznaczania produktów przemian estru 2-etyloheksylowego kwasu p-dimetyloaminobenzoesowego

 5. Jolanta Bohdziewicz, Edyta Kudlek-Jelonek, Mariusz Dudziak Politechnika Śląska, Gliwice: Wpływ rodzaju katalizatora (TiO2 i ZnO) na proces fotokatalitycznego utleniania farmaceutyków w środowisku wodnym

 6. Mariola Rajca – Politechnika Śląska, Gliwice: Fotokatalityczne utlenianie naturalnych związków organicznych wspomagane mikrofiltracją i nanofiltracją

 7. Agnieszka Turek, Maria Włodarczyk-Makuła, Wioletta M. Bajdur Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Efektywność usuwania WWA z roztworów wodnych w zależności od rodzaju katalizatora

 8. Wioletta M. Bajdur1, Anna Henclik2, Beata Skowron-Grabowska1, Natalia Iwaszczuk3 1Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Kraków, 3AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków: Zastosownie LCA w ocenie nowych technologii oczyszczania ścieków przemysłowych

 9. Wioletta M. Bajdur, Maria Włodarczyk-Makuła, Adam Idzikowski Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Nowe polimery syntetyczne stosowane w usuwaniu mikrozanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych

 10. Mariusz Dudziak, Edyta Burdzik Politechnika Śląska, Gliwice: Utlenianie UV, O3 i UV/O3 bisfenolu A w modelowych i rzeczywistych odpływach z oczyszczalni ścieków

 11. Tomasz Warężak1, Maria Włodarczyk-Makuła2, Zofia Sadecka3 1Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, Nowe Żabno, 2Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 3 Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra: Kumulacja WWA w hydrofitowych oczyszczalniach typu VF-CW

 12. Beata Karwowska, Ewa Wiśniowska, Elżbieta Sperczyńska Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Zawartość metali ciężkich w cieczach osadowych i skroplinach z suszenia osadów z wybranych oczyszczalni ścieków

 13. Mariusz Dudziak, Sebastian Werle Politechnika Śląska, Gliwice: Badania adsorpcji fenolu na wysuszonych osadach ściekowych i stałych produktach ze zgazowani

 14. Katarzyna Ignatowicz1, Jacek Piekarski2, Iwona Skoczko1, Janina Piekutin1 1Politechnika Białostocka, Białystok, 2Politechnika Koszalińska, Koszalin: Analiza uproszczonych równań dynamiki adsorpcji HCH

 15. Andrzej Butarewicz, Elżbieta Wołejko, Urszula Wydro, Tadeusz Łoboda Politechnika Białostocka, Białystok: Zmienność wskaźników biologicznych i chemicznych w glebie po aplikacji odwodnionych osadów ściekowych


1030 – 1100 – SESJA POSTEROWA III


 1. Ewa Wiśniowska Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Zmiany przepisów prawnych UE a kierunki zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych

 2. Ewa Wiśniowska, Marta Janosz-Rajczyk Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Wpływ kondycjonowanych tłuszczów na uwalnianie metali ciężkich podczas kofermentacji metanowej

 3. Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra: Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych

 4. Bartłomiej Macherzyński, Maria Włodarczyk-Makuła, Beata Skowron-Grabowska, Marta Starostka-Patyk Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Degradacja PCB w osadach przemysłowych w procesie fermentacji z uwzględnieniem zarządzania środowiskiem

 5. Lidia Dąbrowska, Agata Rosińska Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Zmiany form chemicznych metali ciężkich i zawartości PCB podczas fermentacji wstępnie zhydrolizowanych osadów ściekowych

 6. Beata Bień, Jurand Bień Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Badania skuteczności działania PIX-u 123 i polielektrolitu w odwadnianiu nadźwiękawianych osadów ściekowych

 7. Piotr Pachura, Agnieszka Ociepa-Kubicka, Beata Skowron-Grabowska Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Ocena dostępności metali ciężkich dla roślin na podstawie indeksu translokacji i współczynnika bioakumulacji

 8. Agnieszka Ociepa-Kubicka, Piotr Pachura, Małgorzata Kacprzak Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Wpływ nawożenia na zawartość metali ciężkich w biomasie miskanta olbrzymiego

 9. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków: Wazonowe badania nad usuwaniem węglowodorów alifatycznych C7–C40 przez trzcinę pospolitą (Phragmites australis)

 10. Rafał Nowak Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Możliwości wykorzystania biogazu ze składowisk odpadów komunalnych

 11. Jurand Bień, Beata Bień Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Konwersja siarki i azotu ze spalania osadów ściekowych w atmosferze wzbogaconej tlenem

 12. Łukasz Guz1, Grzegorz Łagód1, Katarzyna Jaromin-Gleń2, Ewa Guz3, Henryk Sobczuk1 1Politechnika Lubelska, Lublin, 2Polska Akademia Nauk, Lublin, 3Uniwersytet Medyczny, Lublin: Szacowanie uciążliwości zapachowej bioreaktora SBR przy wykorzystaniu e-nosa

 13. Aneta Włodarczyk, Agata Mesjasz-Lech Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Statystyczne metody analizy zmian w poziomie mikrozanieczyszczeń powietrza jako narzędzie wspomagające zarządzanie środowiskowe w elektrowni cieplnej

 14. Szymon Hoffman Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Ocena dokładności predykcji w autonomicznych modelach jakości powietrza

 15. Rafał Jasiński Politechnika Częstochowska, Częstochowa: Zastosowanie metod interpolacyjnych do modelowania danych środowiskowych


PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. inż. Marta Janosz-Rajczyk

prof. nzw. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła

OBIAD
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna