1918 (w zbiorach gbpiZS)Pobieranie 0.64 Mb.
Strona1/10
Data08.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJE
MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1918-

(w zbiorach GBPiZS)

Publikacje opracowane i/lub wydane przez ministerstwo .....................

1. Wydawnictwa zwarte .............................................................

2. Czasopisma ............................................................................


Wykaz ministrów pracy ........................................................................

Wykaz nazw ministerstwa od 1918 r. ....................................................II. PUBLIKACJE OPRACOWANE I/LUB WYDANE

PRZEZ MINISTERSTWO

1. Wydawnictwa zwarteMinisterstwo Pracy i Opieki Społecznej

(1918-1932)

1918
USTAWA o pracy w przemyśle : przekład z rosyjskiego. - Warszawa, 1918. - 67 s. - (Wydawnictwa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Sekcja Ochrony Pracy).

Sygn. 262761919
DEKRET o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby. - Warszawa, 1919. - 27 s. - Tabele.

Sygn. 26277


PŁACE i ruchy robotnicze w Warszawie w r. 1917 i 1918 na tle czynności niemieckiej komisji płac / Melanja Bornsteinowa. - Warszawa, 1919. - 15 s. - (Wydawnictwa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Sekcja Ochrony Pracy).

Sygn. BN
PROJEKT zmian w przepisach z d. 2/15 czerwca 1903 r. o odszkodowaniu dotkniętych wskutek nieszczęśliwych wypadków robotników i oficjalistów oraz członków ich rodzin : (Ustawa o pracy w przemyśle, Tytuł Czwarty, Dział Siódmy) oraz przepisy z d. 2/15 czerwca 1903 r. po wprowadzeniu zmian w tym projekcie wymienionych. - Warszawa, 1919. - XI, 15, 32 s.

Sygn. 26280
ZARYS statystyki pracy / Edward Grabowski. - Warszawa, 1919. - 89 s. - (Wydawnictwa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Sekcja Ochrony Pracy).

Sygn. 41 KPiP1920
KOMISJA Pracy Konferencji Pokojowej w Paryżu 1919 r. : sprawozdanie delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej / Franciszek Sokal. - Warszawa, 1920. - 99 s. - (Wydawnictwa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Sekcja Ochrony Pracy).

Sygn. 14100 KPiP


I-sza MIĘDZYNARODOWA Konferencja Pracy w Waszyngtonie 1919 r. : sprawozdanie przewodniczącego delegacji polskiej, oraz dokumenty urzędowe odnoszące się do konferencji. - Warszawa, 1920. - 88 s.

Sygn. 13269 KPiP


PRZYCZYNKI do kwestji robotniczej w Polsce / Zofja Daszyńska-Golińska. - Warszawa, 1920. - 58 s. - (Wydawnictwa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Sekcja Ochrony Pracy).

Sygn. S. 1225

Sygn. 91 KPiP

1921
POŚREDNICTWO pracy w Polsce ze szczególnem uwzględnieniem działalności za rok 1920 Sekcji Pośrednictwa Pracy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz podległych sekcji urzędów. - Warszawa, 1921. - 96 s., 4 s. tabl.

Sygn. 17 KPiP

Sygn. 325 KPiP
1922
ROZWÓJ ustawodawstwa pracy po wojnie światowej / przekł. wydawnictwa Międzynarodowego Biura Pracy [...] pod red. i z przypisami M. Baumgarta. - Warszawa, 1922. - 24 s.

Sygn. BN


1925
ASSURANCES sociales en Pologne / Franciszek Sokal. - Varsovie, 1925. - 103 s.

Sygn. 15678 KPiP


INSPEKCJA pracy w państwach europejskich / z fr. wydania Międzynarodowego Biura Pracy przeł. Melanja Bornstein-Łychowska. - Warszawa, 1925. - IX, 172 s. - (Bibljoteka Inspekcji Pracy ; 1).

Sygn. 26976


PRAWODAWSTWO obowiązujące w zakresie ochrony pracy, ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej. T. 1: Ochrona pracy. Z. 1: Prawodawstwo obowiązujące na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, względnie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego lub górnośląskiej części tego województwa.- Warszawa, 1925. - 217 s. - (Bibljoteka Inspekcji Pracy ; 3).

Sygn. 29575

Sygn. 13163 KPiP

1926
SPRAWOZDANIE z działalności Funduszu Bezrobocia przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej : 1924-1925 = Compte rendu du fonctionnement de la Caisse de Chômage attachèe au Ministère du Travail et de l’Assistance Publique. - Warszawa, 1926. - 56 s.

Sygn. 20931 KPiP1927
L'HYGIENE du travail en Pologne. - Varsovie : Ministère du Travail et de L'Assistance Sociale, 1927. - 20 s.

Sygn. 24643


INSTRUKCJA Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dla zamkniętych zakładów opiekuńczych dla dzieci i młodzieży / Wydział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą [...]. - Warszawa, 1927. - 47 s. - (Bibljoteka Opieki nad Macierzyństwem, Dziećmi i Młodzieżą ; nr 6).

Sygn. 76 KPiP

Sygn. 13718 KPiP
POLSKA dla swych dzieci : akcja opiekuńcza 1918-1927 = La Pologne a ses enfants : oeuvre de l'assistance. - Warszawa, 1927. - 88 s.

Sygn. 13472 KPiP


PRAWODAWSTWO obowiązujące w zakresie ochrony pracy, ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej. T. 1: Ochrona pracy. Z. 2. Prawodawstwo obowiązujące na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego, białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego. - Warszawa, 1927. - 248 s. - (Bibljoteka Inspekcji Pracy ; 3).

Sygn. 29575


PROCESY migracji i kolonizacji jako problemy nowoczesnej polityki gospodarczo-narodowej / G. Załęcki. - Warszawa, 1927. - 100 s. - (Studia Kolonjalne ; cz. 2).

Sygn. 243 KPiP

Wydane z zapomóg Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
Les SYNDICATS professionnels des travailleurs en Pologne / Stanisław Rychliński. - Varsovie : Ministère du Travail et de L'Assistance Sociale, 1927. - 55 s.

Sygn. 2571 KPiP1928
[DIX] 10 ans de politique sociale en Pologne 1918-1928. - Varsovie, 1928. - 73 s.

Sygn. 301 KPiP


INSTRUKCJA tymczasowa Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1928 roku w sprawie zakresu działania i zasad postępowania organów inspekcji pracy. - Warszawa, 1928. - 48 s.

Sygn. 27401

Sygn. 1961 KPiP
ISTOTA i zakres służby społecznej : referat wygłoszony na Zjeździe Polskich Pracowników Społecznych 15.VI.1928 / H. Radlińska ; [...] ; Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej. - Warszawa, 1928. - 10 s.

Sygn. 5274 KPiP


KURSY dokształcające dla wychowawców zakładów opiekuńczo-wychowawczych : uzasadnienie i program / oprac. J. Cz. Babicki przy współudz. Jana Bogdanowicza [i in.] ; Wydz. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą [...]. - Warszawa, 1928. - 48 s. - (Bibljoteka Opieki nad Macierzyństwem, Dziećmi i Młodzieżą ; nr 9).

Sygn. BN
OPIEKA nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej / Komitet Polski Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem. - Warszawa, 1928. - 451 s.

Sygn. 478 KPiP

Wydane z zasiłku MPiOS.


OŚRODKI zdrowia w Polsce / red. M. Kacprzak ; [...] ; Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej. - Warszawa, 1928. - 115 s.

Sygn. 10308 KPiP


ZNACZENIE społecznego budownictwa mieszkaniowego / Teodor Toeplitz ; [...] ; Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej. - Warszawa, 1928. - 30 s.

Sygn. 5275 KPiP1929
IZBY robotnicze : organizacja i zadania / Melanja Bornstein-Łychowska. - Warszawa, 1929. - 20 s.

Sygn. 48822


OPIEKA społeczna : zbiór ustaw i rozporządzeń z wyjaśnieniami i komentarzami / oprac. Stanisław Grocholski, Edward Chwalewik. - Warszawa, 1929. - 731 s.

Sygn. 30741

Sygn. 10298 KPiP
PRAWO o emigracji w Polsce : teksty ustaw, rozporządzeń, instrukcyj oraz układów międzynarodowych wraz z komentarzem : dodatek : przepisy imigracyjne o warunkach wjazdu do Argentyny, Australji, Brazylji, Francji, Kanady, Niemiec, Palestyny, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Urugwaju z wzorami podań i formularzy / oprac. S. Iwanowski i K. Mamrot. - Warszawa, 1929. - XXIV, 517 s.

Sygn. 23374

Sygn. 1499 KPiP

Sygn. 15675 KPiP


URLOPY wypoczynkowe pracowników najemnych : ustawa z dnia 16 maja 1922 r. i rozporządzenie wykonawcze do niej / oprac. Stanisław Roszkowski. - Warszawa : Księg. Robotnicza, 1929. - 169 s. - (Ustawodawstwo Pracy ; t. 5).

Sygn. 11002 KPiP1930
O ISTOCIE umowy o pracę / Eugenjusz Sisslé. - Warszawa, 1930. - 100 s.

Sygn. 322 KPiP


OPIEKA społeczna w województwach poznańskiem i pomorskiem : zbiór ustaw i rozporządzeń z wyjaśnieniami / oprac. Stanisław Grocholski, Edward Chwalewik. - Warszawa, 1930. - 364 s.

Sygn. 30742

Sygn. 1962 KPiP
PRZEMÓWIENIE Ministra Pracy i Opieki Społecznej Aleksandra Prystora na posiedzeniu Budżetowej Komisji Sejmowej dnia 23 stycznia 1930 roku. - Warszawa, 1930. - 43 s.

Sygn. 26275

Sygn. 109 KPiP
ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych : Dz. U. R. P. z dnia 30 listopada 1930 r. nr. 81, poz. 635. - Warszawa, 1930. - 23 s.

Sygn. BN
SPRAWOZDANIE z działalności Sądów Pracy za rok 1929. - Warszawa, 1930. - 23 s.

Sygn. 380 KPiP

Odbitka z „Pracy i Opieki Społecznej (zeszyt 1 z 1930 r.).


ZAROBKI realne robotników w Polsce w roku 1929 / Zbigniew Wróblewski. - Warszawa, 1930. - 24 s.

Sygn. 360 KPiP


ZARYS rozwoju fizycznego dziecka podług wykładów na organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Kursach Dokształcających dla Wychowawców Zakładów Opiekuńczych / Jan Bogdanowicz ; Wydział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą [...]. - Warszawa, 1930. - 85 s. - (Bibljoteka Opieki nad Macierzyństwem, Dziećmi i Młodzieżą ; nr 15).

Sygn. 488211931
Les COLONIES de vacances en Pologne. - [Varsovie, 1931]. - 11 s. ; 9 k. nlb.

Sygn. 1960 KPiP


INSTRUKCJA dla opiekunów społecznych. - Warszawa, 1931. - 55 s.

Sygn. BN
KURSY dokształcające dla wychowawców zakładów opiekuńczo-wychowawczych : uzasadnienie i program / oprac. J. Cz. Babicki przy współudz. Jana Bogdanowicza [i in.] ; Wydział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą [...]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa, 1931. - 47 s. - (Bibljoteka Opieki nad Macierzyństwem, Dziećmi i Młodzieżą ; nr 9).

Sygn. BN
OPIEKA społeczna w województwie śląskiem : zbiór ustaw i rozporządzeń z wyjaśnieniami / oprac. Stanisław Grocholski, Edward Chwalewik. - Warszawa, 1931. - 851 s.

Sygn. 30743

Sygn. 7345 KPiP
ROZWÓJ ochrony macierzyństwa robotnicy w przemyśle polskim / Marja Leśniewska ; Wydział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą [...]. - Warszawa, 1931. - 141 s. - (Bibljoteka Opieki Nad Macierzyństwem, Dziećmi i Młodzieżą ; nr 16).

Sygn. 30049

Sygn. 1368 KPiP


Ministerstwo Opieki Społecznej

(1932-1939)

1933
SPRAWOZDANIE z działalności Funduszu Bezrobocia 1932 = Compte rendu de l’activite de la Caisse de Chômage. - Warszawa, 1933. - 77 s.

Sygn. 15689 KPiP1934
SPRAWOZDANIE z działalności Funduszu Bezrobocia 1933 = Compte rendu de l’activite de la Caisse de Chômage. - Warszawa, 1934. - 77 s.

Sygn. 15690 KPiP1935
POLITYKA społeczna państwa polskiego : 1918-1935. - Warszawa, 1935. - 457 s.

Sygn. 39337

Sygn. 427 KPiP
SPRAWOZDANIE z działalności Funduszu Bezrobocia za rok 1934 i I kwartał 1935 = Compte rendu de l’activite de la Caisse de Chômage. - Warszawa, 1935. - 65 s.

Sygn. 15691 KPiP


SPRAWOZDANIE z działalności Ministerstwa Opieki Społecznej za rok 1933/34. - Warszawa, 1935. - 67 s.

Sygn. 22308 KPiP


USTAWA o zaopatrzeniu inwalidzkiem z dnia 17 marca 1932 roku : przepisy wykonawcze i związkowe oraz wyjaśnienia oparte na orzecznictwie N. T. A., okólnikach i pismach okólnych / oprac. Jan Sobociński, Edward Bednarowicz. - Warszawa, 1935. - 210 s.

Sygn. 1782 KPiP1936
DZIAŁALNOŚĆ Sądów Pracy w 1935 roku / Zbigniew Wróblewski. - Warszawa, 1936. - 29 s.

Sygn. 320 KPiP


La POLITIQUE sociale en Pologne : 1918-1936 / pref. Marian Zyndram-Kościałkowski. - Varsovie, 1936. - 213 s.

Sygn. 28886

Sygn. 1965 KPiP
ROZWÓJ organizacji bezpieczeństwa pracy w Polsce w roku 1935 : odbitka z „Inspekcji Pracy w 1935 roku”. - Warszawa, 1936. - 23 s.

Sygn. 132 KPiP


WAŻNIEJSZE przepisy prawne dotyczące Funduszu Pracy. - Warszawa, 1936. - 77 s.

Sygn. 472 KPiP1937
DZIAŁALNOŚĆ Sądów Pracy w 1936 roku / Zbigniew Wróblewski. - Warszawa, 1937. - 31 s.

Sygn. 2203 KPiP


SPRAWOZDANIE z działalności Funduszu Bezrobocia za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 1 marca 1937 r. = Compte rendu de l’activite de la Caisse de Chômage. - Warszawa, 1937. - 95 s.

Sygn. 9791 KPiP1938
KOLONIE i półkolonie dla dzieci i młodzieży / Stołeczny Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży. - Warszawa : [...], 1938. - 235 s. - Tabele. - (Biblioteczka Zagadnień Kulturalno-Wychowawczych ; Nr 1).

Sygn. 1482 KPiP


PROTOKÓŁ z XVIII Sesji Rady Opieki Społecznej. - Warszawa, 1938. - 40 s.

Sygn. S. 8261939
DWADZIEŚCIA lat publicznej służby zdrowia w Polsce odrodzonej : 1918-1938. - Warszawa, 1939. - 150 s.

Sygn. 78 KPiP
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej

(1945-1960)

1945
RADY zakładowe. - Warszawa, [1945]. - 27 s. - (Seria Prawodawcza).

Sygn. 861 KPiP1946
OCHRONA przed niebezpiecznymi gazami i parami : wskazówki bezpieczeństwa i higieny pracy. - Warszawa, [1946], 31 s. - (Seria Ochrony Pracy ; 23).

Sygn. S. 1231


SĄDY Ubezpieczeń Społecznych jako szczególne sądy administracyjne / Eugeniusz Modliński. - Warszawa, 1946. - 130 s.

Sygn. 2018 KPiP

Sygn. 11252 KPiP

1948
PODSTAWOWE przepisy prawne o opiece społecznej / oprac. Czesław Pawłowski. - Warszawa, 1948. - 114 s.

Sygn. 5151

Sygn. 4031 KPiP

Sygn. 8314 KPiP


La POLITIQUE sociale en Pologne. - Varsovie, 1948. - 193 s.

Sygn. 8546


PROTECTION of women, children and juveniles in Poland. - Warsaw, 1948. - 35 s.

Sygn. 3296 KPiP


SOCIAL policy of Poland. - Warsaw, 1948. - 191 s.

Sygn. 31079


ZBIÓR przepisów prawa pracy. [T. 1]. - Według stanu prawnego z dnia 1 września 1948 r. - Warszawa : Spółdz. Wydaw. „Wiedza”, 1948. - 525 s.

Sygn. 10392 KPiP1949
PRAWO i ryzyko : prewencja, represja i kompensacja w polityce przeciwszkodowej / Witold Warkałło. - Warszawa, 1949. - 137 s.

Sygn. 12826 KPiP


PRZEPISY o zaopatrzeniu inwalidzkim / oprac. Edward Bednarowicz. - Warszawa, 1949. - 404 s., 4 k. tabl.

Sygn. 28832

Sygn. 7872 KPiP

1950
PRACA w hutach cynku i ołowiu pod względem bezpieczeństwa i higieny / Karol Hessek, Stanisław Micewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa, 1950. - 163 s. - (Seria Ochrony Pracy ; 35). - Tabele.

Sygn. 41382


ZBIÓR przepisów prawa pracy. T. 2. - Według stanu prawnego z dnia 1 grudnia 1949 r. - Warszawa, 1950. - 528 s.

Sygn. 5638 KPiP

Sygn. 7440 KPiP

Sygn. 10392 KPiP1951
HIGIENA pracy : niektóre zagadnienia / Piotr Macewicz. - Warszawa, 1951. - 41 s.

Sygn. 41389


ODSZKODOWANIA i inne świadczenia wypadkowe : odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, zaopatrzenia inwalidzkie i produktywizacja inwalidów / Witold Warkałło, Halina Zwolińska. - Warszawa, 1951. - 392 s.

Sygn. 1214

Sygn. 13193 KPiP

Sygn. 13547 KPiP


OSIĄGNIĘCIA socjalne Polski Ludowej. Cz. 1, 1944-1949 / red. Eugenia Pragierowa, Jerzy Licki. - Warszawa, 1951. - 364 s.

Sygn. 13544 KPiP


RADZIECKIE prawo pracy / pod red. N. G. Aleksandrova. - Warszawa, 1951. - 400 s.

Sygn. 12955 KPiP1952
PRZEPISY prawa pracy. Cz. 1-2. - Według stanu prawnego z dnia 1 września 1951 r. - Warszawa, 1952. - 2 cz. (815 ; 740) s.

Sygn. 13427 KPiP1954
PRZEPISY o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. - Warszawa, 1954. - 64 s.

Sygn. 15799 KPiP

Sygn. 15800 KPiP

1955
VADEMECUM : 1955 / [...]. Departament Planowania i Budżetu. - [Warszawa], 1955. - 99 s.

Sygn. 21933 KPiP1956
SPRAWOZDANIE Kierownika Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z prac delegacji pracowników Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w RSFRR i USRR (9.I.-29.I.1956 r.). - [Warszawa, 1956. - 167 s.].

Sygn. 21668 KPiP


VADEMECUM : 1956. - [Warszawa], 1956. - 41 s.

Sygn. 21546 KPiP


VADEMECUM : lipiec 1956. - [Warszawa], 1956. - 59 s.

Sygn. 21546 KPiP1957
PODSTAWOWE wiadomości z zakresu produktywizacji (rehabilitacji zawodowej) inwalidów / Aleksander Hulek. - Warszawa, 1957. - 79 s. - Tabele.

Sygn. 33579


PRZEPISY o rentach i zaopatrzeniach : według stanu prawnego z dnia 1 lipca 1957 r. - Warszawa, 1957. - 350 s.

Sygn. 21743 KPiP

Sygn. 21744 KPiP
VADEMECUM : marzec 1957. Cz. 1-2. / [...]. Departament Planowania i Budżetu. - [Warszawa], 1957. - 2 cz. ; 104 s.

Sygn. 21547 KPiP1958
PRZEPISY o rentach i zaopatrzeniach. - Warszawa, 1958. - 135 s.

Sygn. 21994 KPiP


STRUKTURA rent w 1956 r. / [...]. Departament Planowania i Budżetu. - Warszawa, 1958. - 30 s., 44 s. tabl.

Sygn. 21863 KPiP


VADEMECUM : styczeń 1958 / [...]. Departament Planowania i Budżetu. - [Warszawa], 1958. - 99 s.

Sygn. 21933 KPiP


ZBIÓR przepisów w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w jednostkach budżetowych i uspołecznionych zakładach pracy. - Warszawa, 1958. - 44 s. - Tabele.

Sygn. 19162

Sygn. 21965 KPiP

1959
MATERIAŁY zbiorcze komisji do opracowania projektu planu zatrudnienia, wytycznych polityki mieszkaniowej i rozmieszczenia przemysłu na terenie województwa katowickiego w latach 1959-1965. - Warszawa, 1959. - 270 s.

Sygn. 22752 KPiP


VADEMECUM : styczeń 1959 / [...]. Departament Planowania i Budżetu. - [Warszawa], 1959. - 95 s.

Sygn. 22348 KPiP


WYTYCZNE w sprawie zatrudnienia inwalidów w przemyśle poligraficznym / oprac. H. Larkowa / [...]. Zarząd Produktywizacji Inwalidów. - Warszawa, 1959. - 59 s. - Tabele.

Sygn. 27047


ZBIÓR ważniejszych przepisów w sprawie zatrudniania młodocianych, absolwentów oraz pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych. - Warszawa, 1959. - 136 s. - Tabele.

Sygn. 5362

Sygn. 5363

Sygn. 22708 KPiP1960
PORADNIK opiekuna społecznego. - Warszawa, 1960. - 279 s.

Sygn. 1885

Sygn. 2347

Sygn. 23693 KPiP
Komitet Pracy i Płac

(1960-1972)

1961
INSTRUKCJA nr 34 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31.10.1961 r. w sprawie opracowania nomenklatury zawodów. - [Warszawa, 1961]. - 42 s. wiele liczb.

Sygn. S. 112

Sygn. S. 113
TARYFIKACJA pracy / Claude Lapierre ; tł. Alfred Drążkiewicz ; [...]. Departament Organizacji i Normowania Pracy. - Warszawa, 1961. - ok. 200 s. wiele liczb. - Tabele.

Sygn. S. 3534

Sygn. 23295 KPiP

1962
INSTRUKCJA nr 11 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 28 kwietnia 1962 r. w sprawie opracowania taryfikatorów kwalifikacyjnych robotników. - Warszawa, [1962]. - 115 s.

Sygn. 8210

Sygn. 8211

1963
SPRAWOZDANIE Komitetu Pracy i Płac z działalności za rok 1962. - Warszawa, 1963. - 31 s.

Sygn. 12216


ZBIÓR przepisów wykonawczych do uchwał Rady Ministrów w sprawie zasad i organizacji normowania pracy. - Warszawa : Wydaw. Zw., 1963. - 253 s.

Sygn. 1266

Sygn. 1267

Sygn. 270431964
ZBIÓR ważniejszych przepisów z zakresu działalności organów zatrudnienia prezydiów rad narodowych : stan prawny na dzień 30 czerwca 1964 r. - Warszawa, 1964. - 208 s.

Sygn. 2291

Sygn. 2292

Sygn. 25187 KPiP1965
NOMENKLATURA zawodów-specjalności. - Warszawa : Wydawnictwo Katalogów i Cenników, 1965. - 169 s.

Sygn. 10652

Sygn. 25301 KPiP
WYTYCZNE w sprawie szczegółowego sposobu i terminów oraz trybu obiegu dokumentacji związanej z przyznawaniem przejściowego dodatku mieszkaniowego. - Warszawa, 1965. - 8 s.

Sygn. 25488 KPiP1966
ZBIÓR ważniejszych przepisów w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. - Warszawa : Wydawnictwo Katalogów i Cenników, 1966. - 220 s.

Sygn. 9826

Sygn. 9827

Sygn. 98281967
WYTYCZNE Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie opracowania wzorcowych norm obsad i normatywów zatrudnienia dla służb pomocniczych, zaplecza technicznego i administracji w przedsiębiorstwach przemysłowych i budowlano-montażowych, wydane na podstawie Uchwały na 355/66 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. - [Warszawa], 1967. - 22 s.

Sygn. S. 195


WYTYCZNE w sprawie trybu i zasad opracowania norm pracy na roboty załadunkowe i wyładunkowe towarów masowych. - Warszawa, 1967. - 189 s.

Sygn. 26322 KPiP


ZBIÓR ważniejszych przepisów w sprawie zatrudnienia kobiet. - Warszawa, 1967. - 216 s.

Sygn. 14906

Sygn. 14907

Sygn. 149081970

INFORMACJA nr 1. Temat: Organizacja prac nad projektem programu polityki zatrudnienia na lata 1971-1975 / [...]. Departament Zatrudnienia. - Warszawa, 1970. - 93 s.

Sygn. S. 409

Sygn. S. 413


MATERIAŁY z ogólnokrajowego szkolenia pracowników terenowych inspekcji zatrudnienia, prezydiów rad narodowych oraz prezydiów rad narodowych miast wydzielonych / [...]. Departament Zatrudnienia. - Warszawa, 1970. - 214 s. - Tabele.

Sygn. 17668

Sygn. 27003 KPiP
NOMENKLATURA zawodów-specjalności : projekt. Warszawa, 1970. - 190 s.

Sygn. 18074


NOMENKLATURA zawodów-specjalności : projekt : zbiór krótkich opisów informacyjnych. Cz. 1-6. - Warszawa, 1970. - 6 cz. (230 ; 190 ; 200 ; 263 ; 348 ; 308 s.).

Sygn. 18074


STRUKTURA kobiet poszukujących pracy według stanu na dzień 30 kwietnia 1968 r. / Komisja Planowania przy Radzie Ministrów. Zespół Zatrudnienia, Płac i Kadr Kwalifikowanych ; [...]. Departament Zatrudnienia. - Warszawa, 1970. - 743 s.

Sygn. 11499

Sygn. 27004 KPiP
WYTYCZNE nr 14 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 maja 1970 r. w sprawie ustalania rezerw zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłu kluczowego. - Warszawa, 1970. - 10 s.

Sygn. S. 846


ZADANIA wydziałów zatrudnienia w realizowaniu wytycznych polityki zatrudnienia w 1970 roku : materiały z pierwszej krajowej narady kierowników wydziałów zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz prezydiów powiatowych i miejskich rad narodowych ośrodków uprzemysłowionych / [...]. Departament Zatrudnienia. Warszawa, 1970. - 188 s.

Sygn. 20237

Sygn. 27002 KPiP
ZBIÓR przepisów dotyczący studenckich praktyk robotniczych. - Warszawa, 1970. - ok. 130 s. wiele liczb.

Sygn. 127231971
BIBLIOGRAFIA Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie 1969. Cz. 1-2 / oprac. Jolanta Gawronowa, Małgorzata Kłossowska ; [...]. Zakład Badań Ekonomiki Pracy. Działowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej. - Warszawa, 1971. - XXIX, 458 s.

Sygn. 10474

Sygn. 10475

Sygn. 10476


EKSPERYMENT skracania czasu pracy do 5 dni w tygodniu / [...] ; Zakład Badań Ekonomiki Pracy. - Warszawa, 1971. - 43 s. - (Studia i Materiały / ZBEP ; z. 2).

Sygn. P-44/II


POSTĘP techniczny a zatrudnienie / [...] ; Zakład Badań Ekonomiki Pracy. - Warszawa, 1971. - 87 s. - (Studia i Materiały / ZBEP ; z. 1).

Sygn. P-44/II


PRACOWNICZE rodziny liczebnie duże w Polsce / Danuta Graniewska / [...] ; Zakład Badań Ekonomiki Pracy. - Warszawa, 1971. - 97 s. - (Studia i Materiały / ZBEP ; z. 4).

Sygn. P-44/II


PROBLEMY informacji, preorientacji i poradnictwa zawodowego / Maria Zaborowska, Maria Woyczyńska ; [...]. Departament Zatrudnienia. - Warszawa, 1971. - 43 s.

Sygn. S. 500

Sygn. S. 740
STAN badań w dziedzinie ekonomiki pracy. [Cz. 1] / [...]. Zakład Badań Ekonomiki Pracy. - Warszawa, 1971. - 226 s. - (Studia i Materiały / ZBEP ; z. 7).

Sygn. P-44/II


SYTUACJA materialna rodzin pracowniczych a zatrudnienie kobiet / Danuta Graniewska ; [...]. Zakład Badań Ekonomiki Pracy. - Warszawa, 1971. - 99 s. - (Studia i Materiały / ZBEP ; z. 8).

Sygn. P-44/II


TARYFIKATOR kwalifikacyjny pracowników umysłowych / [...]. Zakład Badań Ekonomiki Pracy. - Warszawa, 1971. - 131 s. - (Studia i Materiały / ZBEP ; z. 6).

Sygn. P-44/II


Z ZAGADNIEŃ polityki społecznej / Michał Winiewski ; [...]. Zakład Badań Ekonomiki Pracy. - Warszawa, 1971. - 120 s. - (Studia i Materiały / ZBEP ; z. 5).

Sygn. P-44/II


ZATRUDNIANIE i wynagradzanie za pracę robotników w dwóch (lub więcej) zawodach / [...]. Zakład Badań Ekonomiki Pracy. - Warszawa, 1971. - 133 s. - (Studia i Materiały / ZBEP ; z. 3).

Sygn. P-44/II


ZBIÓR zarządzeń, wytycznych resortowych i prezydiów rad narodowych stopnia wojewódzkiego wydanych na podstawie uchwały nr 68 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie zwiększenia zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy / [...]. Departament Zatrudnienia. - Warszawa, 1971. - 176 s.

Sygn. 18113


ZMIANY na rynku pracy i w zatrudnieniu w latach 1966-1970 / oprac. Anna Kowalska, Stanisław Bednarz ; [...]. Departament Zatrudnienia. - Warszawa, 1971. - 36 s., 12 k. tabl.

Sygn. S. 426Pobieranie 0.64 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna