1968 o genezie I dacie statutu krakowskiego Władysława Jagiełły, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XX, 1968, z. 2, s. 59 65. 1969Pobieranie 207.22 Kb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar207.22 Kb.
  1   2   3   4   5
Spis prac naukowych i popularnonaukowych Profesora dra hab. Wacława Uruszczaka

(zestawił dr Zdzisław Zarzycki, stan na dzień 13 kwietnia 2011 r.)


1968

 1. O genezie i dacie statutu krakowskiego Władysława Jagiełły, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XX, 1968, z. 2, s. 59 65.


1969

 1. Najdawniejszy zbiór systematyczny prawa polskiego z końca XV w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXI, 1969, z. 1, s. 159 173, wspólnie z Stefanem K. Rzoncą.

1970

 1. W sprawie najnowszych wydawnictw pism Pawła Włodkowica, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXII, 1970, z. 2, s. 225 233 [228-233], wspólnie z Richardem Kubiakiem.

 2. Obrona pracy doktorskiej mgr. A. Gerhardta [nt. Projekt konstytucji galicyjskiej z roku 1790 (Charta Leopoldina)], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXII, 1970, z. 2, s. 289.

1972

 1. Dzieło dekretysty Omnibona w rękopisie Biblioteki Miejskiej w Cambrai, „Analecta Cracoviensia”, t. 4, 1972, s. 239 266, wspólnie z Adamem Vetulanim.

 2. Komputer na usługach współczesnej dekretystyki, „Prawo Kanoniczne”, t. XV, 1972, nr  1 2, s. 304 309.

1973

 1. Krakowski komentarz reguł prawa z początku XVI wieku [Lectura super titulo de regulis iuris Libro Sexto], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXV, 1973, 2, s. 69 88; résumé.

1974

 1. Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., Kraków 1974, ss. 308 (praca doktorska w maszynopisie w zbiorach Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Bibliotece Jagiellońskiej, sygn. Dokt. 13/75).

 2. Violenta expulsio. Z badań nad procesem posesoryjnym w prawie polskim I poł. XVI wieku, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr CCCLIX, „Prace Prawnicze” z. 63, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1974, s. 227 246; summary.

 3. Próba kodyfikacji prawa polskiego w okresie Odrodzenia. Dzieje kodyfikacji prawa. Materiały na konferencję historyków prawa w Karpaczu, maj 1974, b.m. wyd., s. 72 92.

1975

 1. Król i sejm w świetle Korektury praw z 1532 r. (Z badań nad przyczynami jej upadku), [w:] „Krakowskie Studia Prawnicze”, t. VIII, 1975, s. 123 141; summary.

 2. Les répercussions de la mort de Thomas Becket en Pologne (XIIe   XIIIe siècles), [Echa śmierci Tomasza Becketa w Polsce XII XIII w.], [w:] Thomas Becket et la France. Actes du colloque international de Sédières 19-24 août 1973 publiés par Raymonde Foreville, Beauchesne, Paris 1975, s. 115 125.

 3. Z przeszłości Karpat. Proces zbójnika, „Karpaty”, z. 3, 1975, s. 21 23.

 4. Obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Partyki [nt. Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1926], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXVII, 1975, z. 2, s. 342.

1976

 1. Un jurista español olvidado: García Quadros de Sevilla. Sobre la historia de la ciencia juridica en Polonia en la epoca del rinacimento [Zapomniany prawnik hiszpański   Garcia Quadros z Sewilli. Z badań nad historią nauki prawa w Polsce w czasach odrodzenia], [w:] „Annuario de Historia del Derecho Español”, t. XLVI, Madrid 1976, s. 469 502.

 2. L' oeuvre d'Omnebene dans le MS 602 de la Bibliothèque municipale de Cambrai [Dzieło Omnebene w rkpsie 602 w Bibliotece Miejskiej w Cambrai], [w:] Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto 21 25 August 1972, [Hrsg.] Stephan Kuttner, (Monumenta iuris canonici. Series C. Subsidia, nr 5), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1976, s. 11 26, wspólnie z Adamem Vetulanim.

 3. Uwagi o polskiej rodzinie szlacheckiej w późnym średniowieczu, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXVIII, 1976, z. 2, s. 249 261 /artykuł recenzyjny w zw. z pracą Marii Koczerskiej, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, ss. 197].

 4. Uroczystość odnowienia po pięćdziesięciu latach dyplomu doktorskiego prof. dra hab. Adama Vetulaniego [Kraków, 26 IV 1976], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXVIII, 1976, z. 2, s. 323.

1977

 1. Zapomniany prawnik hiszpański Garsias Quadros z Sewilli, [w:] „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. XXII, 1977, s. 57 74.

 2. In memoriam: Adam Vetulani (1901-1976), „Revue historique de droit français et étranger” 1977, t. LV (nr 2), s. 325 327.

 3. Rec.: [André Gouron i Odile Terrin, Bibliographie des coutumes de France. Editions antérieurs á la Révolution. Travaux d` Histoire Ethico-Politique, XXIII, Genève, Libraire Droz, 1975, ss. 297], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXIX, 1977, z. 2, s. 249.

1978

 1. Rec.: [Brigitte Basdevant Gaudemet, Aux origines de l'état moderne. Charles Loyseau 1564 1627. Théoricien de la puissance publique. Paris, Economia. Études Juridiques, série: Histoire du Droit, 1977, ss. IX + 306], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXX, 1978, z. 1, s. 242-243.

 2. Rec.: [Réné Marie Rampelberg, Aux origines du ministère de l`intérieur. Le Ministre de la Maison du Roi 1783 – 1788. Baron de Breteuil. Paris, Economia. Collection: Études Juridiques, série: Histoire du Droit, 1975, ss. IX + 341], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXX, 1978, z. 1, s. 243.

1979

 1. Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, ss. 287, nlb. 11.

 2. Albéric et l'enseignement du droit romain à Reims au XIIe siècle [Alberyk i nauczanie prawa rzymskiego w Reims w XII w.], [w:] Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier, colloque tenu du 12 au 14 décembre 1977, editore Antonino Giuffrè, Milano 1979, s. 37-68.

 3. Rec.: [Księga sądowa państwa żywieckiego. 1681 1773, oprac. i wyd. Marian Karaś i Ludwik Łysiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 490, Prace Językoznawcze, z. 57, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1978, ss. 224] (Warszawa   Kraków 1979)], [w:] „Wierchy” nr 48 (86), Warszawa-Kraków 1979 [wyd. 1981], s. 288 289.

1980

 1. 'Collectio Authenticarum' dans le manuscrit 89 de la Bibliothéque du Châpitre cathédral de Cracovie ['Zbiór autentyków' w rękopisie 89 w Bibliotece Kapitulnej w Krakowie], „Revue de droit canonique”, t. XXX, 1980, s. 364 381, wspólnie z Adamem Vetulanim.

 2. Z dziejów polskiej myśli kodyfikacyjnej XVI wieku. Technika kodyfikacyjna w Korekturze prawa  z 1532 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 543, Prace Prawnicze, z. 86, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1980, s. 169 201; Zusammenfassung.

 3. Kultura polityczna i prawna w sejmie polskim doby odrodzenia, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXII, 1980, z. 2, s. 47 62; résumé.

 4. 34 hasła z historii prawa polskiego, [w:] Mała Encyklopedia Prawa, red. Zygmunt Rybicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, ss. 941. Wyliczenie haseł: Asesorowie (s. 33), Cenzury kościelne (s. 66), Cyrkuł (s. 76), Czopowe, exactio ducillorum ( s. 80), Czuda (s. 80), Degradacja (s. 90), Detronizacja (s. 96), Emfiteutyczna reforma starostw i królewszczyzn (s. 133), Generał gubernator (s. 155), Gmina (s. 160-161), Gromada (s. 167-168), Gubernator (s. 170), Gubernia (s. 170), Gubernium (s. 170), Inkorporacja (s. 185-186), Interdykt (s. 192), Izba skarbowa (s. 201), Kodyfikacja prawa w dawnej Polsce (s. 241-242), Kolegialność władz (s. 243), Komisarze (s. 247), Komitet Urządzający do Spraw Królestwa Polskiego (s. 253), Korektura pruska (s. 271-272), Likwidacyjne tabele (s. 295), Limita, limitacja, odroczenie obrad w dawnym prawie polskim (s. 295), Minister (s. 326-327), Panis bene merentium, chleb zasłużonych (s. 446-447), Policja (s. 484), Pospolite ruszenie, motio generalis, expeditio bellica (s. 497), Protestacja (s. 559), Sąd dworski prawa polskiego, czuda, czwd, zude (s. 663), Serwituty, służebności (s. 677), Szarwark (s. 735), Trybunał Zamojski (s. 767), Wyprawa powszechna, expeditio generalis (s. 858).

 5. Rec.: [Giuliana Sapori, Antichi testi giuridichi (secoli XV – XVIII), dell'Istituto di Storia del driritto italiano, introduzione di Giulio Vismara, Universitá degli Studi di Milano. Facoltá di giurisprudenza. Pubblicazioni dell`Istituto di Storia del diritto italiano, Milano – Dott. A. Giuffré editore – 1977, t. I, ss. XXX + 1- 672 ; t. II, ss. 673-1027], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXII, 1980, z. 2, s. 231 232.

1981

 1. Sejm Walny Koronny w latach 1506 – 1540 [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Historii Państwa i Prawa. Studia nad Historią Państwa i Prawa. Seria 2, t. 16], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, ss. 271, nlb. 22.

 2. Essais de codification de droit polonais dans la première moitié du XVIe siécle [Próby kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI w.], „Revue historique de droit français et étranger” 1981, t. LIX (nr 3), s. 419 430.

 3. La protéction possessoire dans le droit polonais au Moyen Age et au début des Temps Modernes [Ochrona posiadania w prawie polskim w średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej], [w:] Vorträge zur Geschichte des Privatrechts in Europa. Symposion in Krakau, 9.-12. Oktober 1979. (= Ius Commune, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, Sonderhefte. Texte und Monographien, 15), Frankfurt am Main, Klostermann 1981, s. 32 43.

 4. Statuty Kazimierza Wielkiego, [w:] Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski, t. II: „O-Ż”, red. Antoni Mączka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, s. 339.

 5. Rec.: [Tadeusz Wyrwa, La pensée politique polonaise à l'époque de l'humanisme et de la renaissance. Un apport á la connaissance de l`Europe moderne), Paris 1978, ss. 684], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIII, 1981, z. 2, s. 188-189.

 6. Rec.: [Stephan Kuttner, The history of ideas and doctrines of canon law in the Middle Ages. London – Variorum Reprints 1980, ss. nlb. 356 + lb. 18], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIII, 1981, z. 2, s. 186.

 7. Rec.: [Stephan Kuttner, Medieval councils, decretals and collections of canon law. Selected essays. London – Variorum Reprints 1980, ss. nlb. 342 + lb. 23], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIII, 1981, z. 2, s. 186-187.

 8. Rec.: [Diritto commune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del convegno di Varenna (12   15 giugno 1979), Milano 1980, ss. 582], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIII, 1981, z. 2, s. 187 188.

1982

 1. Z badań nad systematyką średniowiecznych pomników prawa polskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 625, Prace prawnicze, z. 97, Studia z historii praw obcych w Polsce, t. I, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1982, s. 9 36; résumé.

 2. Nieznany rękopis prawniczy z końca XV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIV, 1982, z. 1, s. 89 99 (aneks).

1983

 1. The Torture in practice of the Wiśnicz criminal court in the seventeenth century [Tortury w praktyce sądu kryminalnego w Wiśniczu w XVII w.], [w:] Humanitarian Traditions of the Polish Criminal Procedure, pod red. Stanisława Waltosia, Kraków 1983, s. 23 283.

 2. La procédure des débats à la Diéte Générale du Royaume de Pologne dans la première moitié du XVIe siècle [Procedura obrad w Sejmie Walnym Koronnym w pierwszej połowie XVI wieku], [w:] Annali della Facoltà di Scienze Politiche de l`Université de Pérouse. 19, Materiali di Storia 7 (a.a. 1982 1983). Studies presented to the international commission for the history of representative and parliamentary institutions, t. 67: Assemblee di stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX): Atti del convegno internazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 1982, avec une présentation de Salvo Mastellone, Maggioli Editore, Rimini 1983, s. 43 55.

 3. Le manuscrit H.315 de la Bibliothéque Interuniversitaire de Montpellier   Séction Médecine [Rękopis H.315 Biblioteki Międzyuniwersyteckiej w Montpellier   sekcja medycyny), [w:] „Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier”, nr 6, Montpellier 1983, s. 5 12.

1984

 1. Sejm w latach 1506   1540, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, pod red. Jerzego Michalskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 63 113.

 2. Les tentative de Christine, reine de Suéde d'être élues le roi de Pologne en 1668   1669 [Zabiegi królowej szwedzkiej Krystyny o wybór na króla Polski w latach 1668 1669], [w:] Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier, nr 7, 1984, s. 33 48.

 3. Kórnicki rękopis układu prawa polskiego Jana Sierakowskiego z XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXVI, 1984, z. 2, s. 171 177.

1985

 1. Les juges délégués du Pape et la procédure romano canonique à Reims dans la seconde moitié du XIIe siècle [Papiescy sędziowie delegowani a procedura rzymsko kanoniczna w Reims w drugiej połowie XII wieku], „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis”, t. LIII, 1985, nr 1-2, s. 27 41.

 2. Une polémique juridique entre deux savants français au XIIe siécle (Contribution aux recherches sur le concept du mariage contrat) [Polemika dwóch uczonych francuskich z XII w. Przyczynek do badań nad pojęciem kontraktu małżeńskiego], „Récueil de mémoires et des travaux publié par la Société d`Histoire du Droit et des Institutions des anciens Pays de Droit écrit”, vol. XIII, 1985, s. 31 56.

 3. Znaczenie „Roczników czyli Kronik” Jana Długosza dla badań historyczno prawnych [Die Bedeutung der „Annales seu Cronicae” von Jan Długosz für geschichtlich-rechtswissen-schaftliche Forschungen], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 702, Prace historyczne, z. 76: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2: Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r., Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Tomu Stanisław Gawęda, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1985, s. 127 134; Zusammenfassung (s. 134).

 4. Słowniczek ważniejszych staropolskich terminów prawniczych, [w:] Cochanoviana, pod red. Janusza Pelca, t. I: Źródła urzędowe do biografii Jana Kochanowskiego, wydali i opracowali Maria Garbaczowa i Wacław Urban, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław   Warszawa   Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, ss. 351-352.

 5. In memoriam. Bogusław Leśnodorski (1914-1985), „Révue historique de droit français et étranger”, vol. 63, 1985 (nr 3), s. 627 628.

 6. Les cours de droit: Histoire du droit privé, volume 1 [Wykłady z prawa: Historia prawa prywatnego, t. 1], wyd.: Université de Montpellier, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Corporation des Etudiants en Droit & Sciences Economiques, responsable Max Benalal, Montpellier 1985, ss. 1-50.

 7. Artykuł popularny: Z historii naszego sejmowania - Wielkie prawa staropolskiego parlamentaryzmu... Wyprzedzały epokę? Z doc. dr. hab. Wacławem Uruszczakiem rozmawia Jerzy Piekarczyk, „Przekrój”, 29 września 1985, nr 2103, s. 4-5.


1986

 1. Les instruments des actions politiques en Pologne des derniers Jagellons (1506   1572) [środki działań politycznych w Polsce za panowania ostatnich Jagiellonów], [w:] Gli aspetti sociali delle istituzioni rapresentative nell'età medievale, moderna e contemporanea. 50th Anniversary of the Internationali Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, Firenze 1986, s. 34 35.

 2. System władzy w Polsce ostatnich Jagiellonów (1506 1572), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXVIII, 1986, z. 2, s. 41 62; résumé.

 3. Rec.: [Stanisław Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572   1632) (Kraków-Warszawa 1984 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 720. Prace Prawnicze, z. 110), ss. 162], [w:] „Révue Historique de Droit Français et Etranger”, vol. 64, 1986, s. 256-258.

 4. Rec.: [Jean Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut, Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427 1506). Contribution à l`étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l`aube des Temps Modernes (“Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 24), Bruxelles 1982, ss. 672)], „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXVIII, 1986, z. 1, s. 225-227.

1987

 1. Czasopismo Prawno-Historyczne” w latach 1976-1986. (Opinie i postulaty), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIX, 1987, z. 1, s. 253 266; tab., wspólnie z Hubertem Izdebskim.

 2. L'héritage idéologique de la République Romaine dans la culture politique de la Pologne à l'époque de la Renaissance [Dziedzictwo ideologiczne Republiki Rzymskiej w kulturze politycznej Polski w czasach renesansu], [w:] Da Roma alla Terza Roma. VII Seminario Internazionale di Studi Storici. Campidoglio, 21 23 aprile 1987. Continuita' del diritto romano nella storia dell'Europa Orientale dalla fondazione di Constantinopoli al XIX secolo. Relazioni e communicazioni 1, Roma 1987, s. 239 257.

 3. The Implementation of Domestic Policy in Poland under the last two Jagellonian Kings (1506   1572) [Realizacja polityki wewnętrznej za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów]. (Presented at the 36th conference of ICHRPI in Florence (1986)), [w:] Parliaments, Estates and Representation, vol. 7, Edited by John Rogister, University of Durham 1987, z. 2, s. 133-144.

 4. W sprawie dziejów polskiej myśli administracyjnej w XVIII w. (Uwagi w związku z pracą Jerzego Malca), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIX, 1987, z. 2, s. 187-198.

1988

 1. L'évolution de l'Etat et de la législation en Hongrie et en Pologne à l'époque médiévale [Rozwój państwa i ustawodawstwa na Węgrzech i w Polsce w czasach średniowiecza], [w:] Renaissance du pouvoir législatif et génése de l'Etat, sous la direction d'André Gouron et Albert Rigaudiére, Socapress, Montpellier 1988 (= Publications de la Société d'Histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit), s. 247 260.

 2. Europejskie kodeksy prawa doby renesansu, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XL, 1988, z. 1, s. 59-90; résumé.

 3. Nieznany zbiór wyroków sądów królewskich (Decreta regia) z lat 1517   1550, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XL, 1988, z. 2, s. 183-199 + aneks: [Decreta regia]; résumé, /wspólnie z Ireną Dwornicką/.

 4. Stanisław Kutrzeba. Człowiek i dzieło (1876-1946), [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, t. 30/1-2, 1986, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 104-105.

 5. Rec.: [Juliusz Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Seria Historia nr 141, ss. 443]; „Państwo i Prawo”, R. XLIII, lipiec 1988, z. 7(509), s. 126-127.

 6. Rec.: [Ewa Borkowska Bagieńska, Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego (Le code des lois judiciaires d`Andrzej Zamoyski), Poznań 1986 (= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Prawo, nr 124), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 347 p., résumé], [w:] „Revue historique de droit français et étranger” 1988, R. 66 (nr 4), s. 639-643.

1989

 1. Regulae Iuris w kulturze prawnej dawnej Polski, „Krakowskie Studia Prawnicze”, R. XXII, 1989, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Łódź, s. 79 108 (résumé, s. 107-108).

 2. Duplika na replikę Jerzego Malca, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XLI, 1989, z. 1, s. 217-218.

 3. Polen (hasło), [w:] Ergänzbares Lexikon des Rechts, wyd. Luchterhand (1/980), LdR 38, Februar 1989. Herausgegeben von Gerhard Lüke und Hanns Prütting, s. 1-4.

 4. Międzynarodowe seminarium teoretyków i historyków procesu sądowego (Perugia, 30 III   2 IV 1989), „Państwo i Prawo” R. XLIV, 1989, z. 11, s. 145 146.

1990

 1. Korektura praw z 1532 r. Studium historycznoprawne, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa-Kraków 1990 ( = Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 966, Prace prawnicze, z. 135), ss. 277 (aneks: Źródła Korektury Praw z 1532 roku, s. 243-269); résumé4.

 2. Adam Vetulani, Sur Gratien et les Décrétales. Recueil d'études édité par Wacław Uruszczak, Préface d'André Gouron (« Variorum »), Aldershot (Hampshire) 1990, ss. IX + 324, addenda et corrigenda, index.

 3. The Significance of the English “Glorious Revolution” of 1688 for Poles and Poland in the 17th and 18th Centuries, [Znaczenie angielskiej 'Chwalebnej Rewolucji' z 1688 r.  dla Polski i Polaków w XVII i XVIII w.], [w:] Parliaments, Estates and Representation, vol. 10, nr 2, Edited by John Rogister, University of Durham 1990, s. 165-176.

 4. Les codes de droit en Europe à l'époque de la Renaissance, [w:] „Acta Poloniae Historica” 62, 1990, s. 91-133 (traduit par Lucjan Grobelak).

 5. Artykuły mielnickie z roku 1501, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XLII, 1990 [ukazał się w 1991], z. 1/2, s. 51-80; wspólnie z Ludwikiem Sobolewskim.

1991

 1. Korektura Praw z 1532 r. Studium historycznoprawne, t. II: Prawo karne, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1991 (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1003, Prace Prawnicze, z. 137), ss. 129 (aneks, s. 116, tabele II i III); résumé.

 2. Adam Vetulani, Institutions de l'Eglise et canonistes au Moyen Age. De Strasbourg á Cracovie. Recueil d'études édité par Wacław Uruszczak. Préface Wacław Uruszczak, “Variorum”, Aldershot (Hampshire) 1991, ss. VIII+328, addenda et corrigenda, index.

 3. Maitre A. et Gauthier de Mortagne, deux lettrés français au XIIe siècle, [w:] Recuile de Mémoires et Trawaux, publié par La Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Écrit, Fascicule XV, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Montpellier, Université de Montpellier 1991, s. 121-131.

 4. Rec.: [Ludwik Łysiak, Ius supremum Maydeburgense castri Cracoviensis 1356-1794. Organisation, Tätigkeit und Stellung des Krakauer Oberhofs in der Rechtsprechung Altpolens. Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 1990, VIII + 185 p. (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 49), [w:] „Revue historique de droit français et étranger” 1991, t. LXIX (nr 3), s. 381-382.  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna