2. charakterystyka ogólna firmy. 3 Opis ogólny. 3 Opis działalności 3Pobieranie 81.06 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar81.06 Kb.

1.WSTĘP 2

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA FIRMY. 3

2.1.Opis ogólny. 3

2.2. Opis działalności 3

2.3 Pracownicy firmy, podział zadań i obowiązków 4

2.4. Misja 5

3. ANALIZA SYTUACYJNA OTOCZENIA 5

3.1.analiza makrootoczenia 5

3.2. Analiza mikrootoczenia 54.ANALIZA SWOT 7

4.1. Analiza szans i zagrożeń dla firmy „ABCD” 7

4.2.Analiza mocnych i słabych stron w firmie ‘ABCD” 85. PROJEKTOWANIE STRATEGII 9

5.1. Szkic wariantów rozwojowych. 9

5.2. Cele strategiczne 10

6. WYZNACZENIE TAKTYKI DZIAŁANIA – ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW MARKETINGU MIX 10

6.1.Produkt. 10

6.2.Cena 11

6.3.Promocja 11

6.4.Dystrybucja. 11

7.WDROŻENIE I KONTROLA 12

8.ZAKOŃCZENIE 13


1.WSTĘP

Celem pracy jest przedstawienie nowej firmy, pokazaniu, że reklama jest dziedziną sztuki, wskazać pewne zasady, prawa, pułapki czyhające na nieostrożnych i pewnych siebie, ale jako dziedzina sztuki jest ona nowatorska i kreatywna. Czasami działanie zgodne z prawami może przynieść kompletne rozczarowanie, zaś wykorzystanie ryzykownych, twórczych pomysłów często jest sukcesem.

Aby osiągnąć sukces rynkowy nie wystarczy obecnie wyprodukowanie dobrego produktu po atrakcyjnej cenie i dostępnego dla potencjalnych nabywców, konieczna jest odpowiednia komunikacja między przedsiębiorstwem a potencjalnymi klientami.

Nowa powstająca firma to Agencja Reklamowa „ABCD”

Ciągle rosnąca ilość agencji reklamowych i tzw. specjalistów ds. reklamy sprawia wrażenie, iż jest to dziedzina, na której wszyscy znają się bardzo dobrze. W zasadzie moglibyśmy być z tego zadowoleni zarówno jako odbiorcy jak i potencjalni nadawcy reklamy gdyby nie jakość produktów większości działających agencji reklamowych. Ewidentne przykłady braku znajomości zasad tworzenia reklamy możemy aż nazbyt często oglądać w mediach i nie tylko. Nieskuteczność i niesolidność agencji reklamowych jest porównywalna z poziomem wyedukowania marketingowego pracowników działów marketingu wielu firm. W sytuacji, gdy osoby nie mające pojęcia o promocji zlecają wykonanie reklamy osobom o podobnym stanie wiedzy możemy tylko mówić o wyrzucaniu pieniędzy w błoto. Nierzetelne i nieuczciwe reklamy powodują zapewne również wzrost nieufności odbiorców wobec reklamy .

Firma chce przekonać klientów do celowości korzystania z usług jednej firmy reklamowej. Rynek reklamowy jest rozdrobniony na szereg małych firm, z których większość to po prostu pośrednicy między firmami wykonującymi konkretne prace a firmami zlecającymi.

Proponowane przez firmę reklamy muszą być umieszczane w zrozumiałym dla grupy docelowej kontekście kulturowym i nie budziły niepożądanych skojarzeń, a także by były skonstruowane w zgodzie z wiedzą, jaką daje psychologia.

Głównym celem firmy będzie maksymalizacja zysku poprzez pozyskiwanie nowych klientów i wykonywanie wysokiej klasy usług. Innym celem firmy to wyrobienie sobie wysokiej pozycji na rynku. Stała gotowość do rozwiązywania problemów, elastyczne godziny pracy, dotrzymywanie ustalonych terminów , szybkie reagowanie na uwagi i zastrzeżenia klientów , oraz szeroki asortyment oferowanych usług i towarów to podkreślenie swojej inności w stosunku do konkurencyjnych firm oraz recepta na sukces .
2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA FIRMY.

2.1.Opis ogólny.

Agencja reklamowa „ABCD” została utworzona stosownie do art. 15 ust.2 z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 41 poz. 324 ). Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000000048789 jako S.C.

Nazwa przedsiębiorstwa:
AGENCJA REKLAMOWA „ABCD”
Adres:

ul.


Kontakt:

tel.


tel/fax

Regon:


NIP:

2.2. Opis działalności

Rodzaj działalności (wg EKD)2

. projektowanie stoisk targowych,

. fotografię reklamową,

. produkcję reklam, standów,kasetonów

. kompleksową obsługę medialną,

. konsultacje w zakresie promocji i reklamy,

. pełne przygotowanie do druku,

. produkcję gadżetów reklamowych. .

-drukowanie

Księgowość będzie prowadzono na podstawie książki przychodów i rozchodów.
Wg planów Agencja Reklamowa „ABCD” ma oferować pełen zakres usług związanych z promocją i reklamą. Tworzyć całościowe koncepcje kampanii reklamowych na podstawie charakterystyki psychologicznej i socjologicznej grup odbiorców. Projektowane będą różnego rodzaju reklamy, które mogą być wykorzystane we wszystkich dostępnych mediach. Firma zamierza realizować także usługi dotyczące działań promocyjnych, jak np. udział w targach, sprzedaż bezpośrednia itp. Jest również w stanie na specjalne życzenie klienta zrealizować nieszablonowe działania promocyjne i reklamowe.

W ramach usług proponowanych przez firmę będzie tworzenie całościowego systemu identyfikacji firmy, z uwzględnieniem specyfiki branży i image klienta.

Firmę będzie oferowała następujące produkty:

. plakaty, standy,

. ulotki,. foldery,

· teczki reklamowe,

. billboardy, plansze reklamowe


2.3 Pracownicy firmy, podział zadań i obowiązków


Proponowana ilość zatrudnionych osób 15.

U pracowników tych niezastąpiona jest orientacja i doświadczenie. Pracownicy firmy muszą wiedzieć jak najskuteczniej dotrzeć do określonego kręgu odbiorców. Jak osiągnąć sukces już przy niewielkich nakładach. Muszą być praktykami z dużym doświadczeniem. Pracownicy firmy to największym kapitał, dlatego też trzeba dba się o ich zawodowy rozwój. Muszą oni podnosić swoją zdobytą wiedzę, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Firma chcąc zapewnić perfekcyjne wykonanie wszystkich proponowanych usług musi zatrudnić specjalistów z różnych dziedzin takich jak:

- specjalista ds. marketingu, - który ma za zadanie służyć klientom swą wiedzą

i doświadczeniem w zakresie planowania i realizacji działań promocyjnych

i kampanii reklamowych.- psycholog i socjolog - specjaliści od komunikacji interpersonalnej, musza dbać o jak najsilniejsze działanie na grupy docelowe oraz o to, aby proponowane przez firmę reklamy były umieszczane w zrozumiałym dla grupy docelowej kontekście kulturowym oraz nie budziły niepożądanych skojarzeń, by były skonstruowane w zgodzie z wiedzą, jaką daje psychologia .

-filolodzy polscy - mają za zadanie tworzenie takich haseł reklamowych, które będą zgodne z regułami języka oraz będą dobitnie niosły określone informacje do grup docelowych.- graficy i fotograficy - różni specjaliści w tej dziedzinie, począwszy od tradycyjnych technik, kończąc na grafice komputerowej. Nadają oni konkretny kształt pomysłom kreacyjnym. Przygotowują każdy projekt, niezależnie od tego, w jakiej technice ma być wykonany i przy pomocy jakiego medium przekazany odbiorcom.

-specjaliści d/s mediów - dbają o optymalny dobór mediów do realizacji konkretnych założeń. Zajmują się oni kompleksową obsługą medialną, przygotowują mediaplany, rezerwują czas i powierzchnię. Prowadzą monitorowanie mediów, wiedząc kto co czyta, ogląda i czego słucha.

Osobą koordynują prace poszczególnych pracowników będzie Kierownik Agencji, będący równocześnie właścicielem. Ze względu na niewielką ilość zatrudnionych osób najlepszą strukturą organizacyjną będzie struktura liniowa

2.4. Misja

OPOWIEMY O WAS CAŁEMU ŚWIATU”.

Tak sformułowana misja jest zrozumiała zarówno dla pracowników jak i dla klientów. Może być mottem działania firmy.

3. ANALIZA SYTUACYJNA OTOCZENIA
3.1.analiza makrootoczenia


.

Otoczenie ekonomiczne naszej firmy jest wyznaczane przez kondycje gospodarki. Najważniejszymi jej wskaźnikami to : stopa wzrostu i zwrotu kapitału, stopa spożycia, poziom bezrobocia i zadłużenie.

Stopa wzrostu ekonomicznego ma bezpośredni wpływ na wielkość szans i zagrożenia naszej firmy. Wzrost ekonomiczny w gospodarce niesie ze sobą wzrost wydatków konsumentów, co stwarza szansę na większy rozwój agencji reklamowej oraz osłabia walkę konkurencyjną.

Ważnym czynnikiem ekonomicznym są podatki dochodowe. Podwyższanie stawek tego podatku oznacza bowiem stratę dla firmy a szczególnie dla właściciela ograniczając jego dochody oraz mniejsza możliwość inwestowania w rozwój firmy.

Wahania wskaźnika stopy procentowej determinuje poziom popytu na produkty i usługi agencji reklamowej. Z punktu widzenia klientów naszej firmy korzystne byłoby utrzymywanie wciąż rosnącej inflacji na niskim poziomie. Wysoka bowiem inflacja ogranicza dostęp do kredytów , utrudnia również rozliczania prac trwających np. kilka miesięcy. Poza tym częste zmiany cen i usług agencji reklamowej „odstraszają” naszych klientów.

Innym ważnym czynnikiem jest czynnik technologiczny. Wciąż rosnąca ilość nowych agencji reklamowych oraz rozwój technik komputerowych, rozwój nowoczesnych sieci wymusza na naszej firmie zakup nowoczesnych maszyn tj. naświetlarek , skanerów i programów komputerowych.3.2. Analiza mikrootoczenia

Mikrootoczenie lub bezpośrednie otoczenie marketingowe tworzą występujące w Mikrootoczenie podmioty w charakterze dostawców, pośredników, klientów, konkurentów, z którymi nasza firma wchodzi w bezpośrednie interakcje.

Nasi klienci są podmiotem mikrootoczenia o szczególnym znaczeniu, oczekującej kompleksowej obsługi reklamowej, ponieważ to oni są końcowymi odbiorcami usług i produktów a poziom wykształcenia klientów ma duży wpływ na podejmowane decyzje .Obecnie klienci częściej sięgają po porady doświadczonych pracowników, rzadziej sami podejmuję decyzję .

Firma nasza powinna też gromadzić informacje o strategii konkurentów, ich celach, słabych i mocnych stronach oraz informacje dotyczące wzorców ich zachowań. Powinna znać strategię konkurencji, po to, by zidentyfikować najbliższego z nich i podjąć odpowiednie kroki. Znajomość celów konkurentów jest niezbędna, aby agencja mogła przewidzieć ich posunięcia i reakcje. Postrzeganie silnych i słabych stron umożliwia wykorzystanie ograniczeń konkurentów, a jednocześnie uniknąć walki tam, gdzie są oni silni. Jednocześnie znajomość typowych dla konkurencji wzorców reakcji, pomoże agencji w odpowiedni sposób określić rodzaj i czas podejmowanych działań.

Poniżej przeprowadzono analizę wielkości sprzedaży, wzroście jej rynku oraz czy dane produkty przynoszą firmie konkurencyjnej zyski. Na podstawie tej analizy możemy odpowiedzieć sobie na pytania:

- Kim są konkurenci, jaka jest ich strategia?

- Jakie są udziały w rynku poszczególnych firm?

- Kto w branży jest bardzo silny? Kto jest podatny na ataki konkurentów?

- Jakie ceny stosują konkurenci?

Macierz BCG jest powszechnie stosowaną metodą zarządzania portfelem przedsiębiorstwa.

Kółka, które zostały umieszczone na matrycy pokazują rozmiary i usytuowanie oferowanych wyrobów przez firmę konkurencyjną.

Analizując zakres świadczonych usług pod kątem tej metody dochodzi się do następujących wniosków:

Ulotki i foldery przeszły z pozycji gwiazd do pozycji dojnych krów, czyli mają stosunkowo duży udział w rynku. Firma „ABCD” powinna wprowadzić na rynek te wyroby , które w chwili obecnej konkurencji przynoszą największe zyski. Podobną pozycję zajmują kalendarze oraz plakaty. Jednak mają stosunkowo mniejsze tempo wzrostu niż kasetony. Sprzedaż tych asortymentów jest jednocześnie opłacalna i jest źródłem niezwiązanych wpływów pieniężnych. Firma „ABCD” powinna także wprowadzić na rynek te wyroby, ponieważ są one typowymi „dojnymi krowami”, a wybranym segmentem rynku są małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. Aby jednak utrzymać się na w rynku należy stale udoskonalać towar ze względu na coraz większą konkurencję i rosnące wymagania klientów.

Wizytówki przeszły obecnie do pozycji „gwiazd”, czyli posiadają stosunkowo duży udział na rynku. Nasza firma powinna zastanowić czy szybki rozwój rynku może zmusić firmę do znacznych nakładów inwestycyjnych po to, by wyroby te mogły utrzymać swój dotychczasowy w nim udział, chociaż może on przynosić nieznaczne czy nawet ujemne zyski i wpływy finansowe. Zwiększenie zaś udziału w rynku w porównaniu z jednostką przewodzącą na nim może wymagać jeszcze większych nakładów inwestycyjnych. Jednakże szybki wzrost rynku stwarza atrakcyjne okazje, jeśli uda się ustalić właściwą strategię i znaleźć fundusze na jej wdrożenie.Zarówno gadżety reklamowe jak i kasetony zajmują pozycję „znaków zapytania”, czyli produktów o niepewnej przyszłości. Ich dalszy los zależy od możliwości zasilania inwestycyjnego w celu utrzymania dużej dynamiki sprzedaży.


4.ANALIZA SWOT
4.1. Analiza szans i zagrożeń dla firmy „ABCD”

Szanse

Zagrożenia


 • pozyskanie nowych rynków zbytu,

 • wzrastający popyt na reklamę,

 • oczekiwanie wysokiej jakości wyrobów przez masowego klienta, może wpłynąć na wzrost zainteresowania produktami firmy

 • komputeryzacja przedsiębiorstwa,

 • możliwość polepszenia pozycji konkurencyjnej ze względu na dobrą jakość oferowanych usług i produktów.

 • słubicko-kostrzyńska strefa ekonomiczna


 • polityka fiskalna państwa oddziałująca na wszystkich producentów może skutkować obniżeniem popytu na produkty, w przypadku podwyższenia podatku VAT,

 • zmiany kultury życia, wymagające stałego monitorowania i szybkiej reakcji zarówno poprzez wprowadzanie nowych wyrobów oraz opakowań jak i zmianę sposobu dystrybucji,

 • możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej przez silniejsze przedsiębiorstwa z branży, które posiadają większe możliwości pozyskania kapitału

 • przyszłe zmniejszenie ceł i importowanych stawek, związanych z integracją z UE .

 • konkurencja międzynarodowa


4.2.Analiza mocnych i słabych stron w firmie ‘ABCD”Mocne strony

Słabe strony

 • posiadanie wyróżnionej organizacyjnie komórki marketingowej

 • korzystne położenie firmy (tereny przygraniczne do Czech i Niemiec)

 • brak zadłużenia

 • czytelne i łatwe do zapamiętania logo,

 • ceny na średnim poziomie rynkowym,

 • uruchomienie grupy przedstawicieli handlowych ,

 • wydzielenie budżetu marketingowego,

 • prowadzenie szkoleń z zakresu sprzedaży osobistej,

 • współpraca z innymi firmami o podobnej specjalności,

 • znajomość rynku, dostawców, preferencji klientów.

 • Mało rozwinięta sieć dystrybucji

 • nie stosowanie popytowej metody ustalania cen,

 • przeważa kosztowa metoda ustalania cen,

 • słabe wykorzystywanie efektu synergii kampanii promocyjnej.

 • gorsze warunki handlowe od dostawców niż u istniejących firm.
W odniesieniu do wyników analizy SWOT można sformułować wnioski i propozycje usprawnień, które to po wnikliwej analizie zostaną wdrożone.

Mają one na celu:


 • zdobycie pozycji lidera w dziedzinie reklamy,

 • systematyczne powiększanie zasobów informacyjnych i stworzenie

jednolitego banku danych , w celu sprawniejszego działania na rynku,

 • poszukiwanie nisz rynkowych i nowych rynków zbytu,

 • zniwelowanie zidentyfikowanych słabości,

 • lepsze wykorzystanie atutów i sił,

 • wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych i zabezpieczenie się przed zagrożeniami.5. PROJEKTOWANIE STRATEGII

5.1. Szkic wariantów rozwojowych.

Firma „ABCD” zdaje sobie sprawę, że w warunkach gospodarki rynkowej, przyszłość agencji zależy nie od biernej, lecz aktywnej adaptacji do otoczenia, co wymaga stosowania aktywnych strategii zarządzania.

Zamierzeń, pomysłów i planów związanych z rozwojem firmy jest wiele. Agencja chce rozszerzyć swoją działalność, usługi, udział w rynku i wzrost kapitału. Perspektywy rozwojowe zależą przede wszystkim od kondycji finansowej, a co za tym idzie dokonywaniem nowych inwestycji.

Planuje się dzierżawę nowych pomieszczeń, otwarcie nowych filii, wzbogacenie oferowanych usług oraz wzrost zatrudnienia. Firma ciągle wzbogaca wyposażenie o najnowocześniejszy sprzęt, co jest zapewne jej atutem w walce konkurencyjnej. Planuje się otwarcie własnej drukarni , co z pewnością zwiększy zyski i „przyciągnie” nowych klientów.

Agencja chce dokonywać dynamicznej ekspansji na nowe rynki zbytu świadczonych przez siebie usług. Należy ciągle poszukiwać nowych, bardziej efektywnych rozwiązań struktur organizacyjnych. Zarządzanie firmy w najbliższym czasie nie będzie wymagało poważniejszych zmian.

Planuje się dużą zmianę związaną z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę akcyjną co jest nieuniknione przy obecnym stanie rozwoju .
5.2. Cele strategiczne

Podstawą wyznaczenia celów strategicznych jest dokonana analiza SWOT i pozycja strategiczna firmy „ABCD”, świadcząca o przewadze szans nad zagrożeniami , przy sprzyjającym układzie warunków zewnętrznych. Niezwykle ważne dla firmy jest wyznaczenie celów strategicznych aktualnych nie tylko doraźnie, ale również na najbliższe lata , a niekiedy na zawsze.

Mając na uwadze silne i słabe strony, szanse i zagrożenia , także wynikające z niej kierunki działania można przestawić zestaw celów strategicznych jako pożądany stan do którego nasza agencja reklamowa zmierza:


 • systematyczne powiększanie zasobów informacyjnych i stworzenie jednolitego banku danych, w celu sprawniejszego działania na rynku,

 • ciągłe poszukiwanie nowych rynków zbytu, unikanie otwartej walki konkurencyjnej, poszukiwanie nisz rynkowych.,

 • poszukiwanie możliwości kooperacyjnych z podobnymi agencjami reklamowymi w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych,

 • sprawność działania (terminowe i odpowiednie jakościowo reagowanie na potrzeby klientów i odbiorców),

 • rzetelna analiza potrzeb i oczekiwań klientów,

 • silna motywacja do pracy.

 • innowacja (opracowanie i dostarczanie nowych wyrobów i usług dla utrzymania

pozycji na rynku),

- stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów przez rozwijanie procesów

technologicznych.

6. WYZNACZENIE TAKTYKI DZIAŁANIA – ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW MARKETINGU MIX6.1.Produkt.

Firma w ramach elementu mix zamierza rozszerzyć swoje produkty o stojaki reklamowe, gadżety reklamowe, torby foliowe z nadrukiem. W koncepcji marketingowej skuteczny menadżer powinien się kierować nie możliwościami wytworzenia danego produktu , ale tym czy produkt ten jest potrzebny klientowi i czy zaspakaja jego potrzeby. Na to , aby produkt osiągnął sukces składa się wiele elementów, a każdy z nich ma szczególny w nim udział. Zadaniem menadżera jest więc podkreślenie tych elementów i nadanie im największej ( z punktu widzenia klienta) wartości. Takie więc działania te prowadzą do satysfakcjonowania nabywcy, co zapewni firmie zysk. . Agencja stawia na jakość i aby zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom udziela gwarancji na wykonywane usługi i sprzedawane produkty.

Celem firmy jest też wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.System ten jest cały czas modyfikowany ze względu na zmieniające się warunki na rynku. Firma zamierza również wprowadzić system 24 godzinnej obsługi klienta.


6.2.Cena


Firma „ABCD” w zakresie strategii cenowej oferuje usługi i produkty po konkurencyjnych cenach. Jednak otoczenie konkurencyjne jest tu motorem do ustalania i zmian cen. Ponadto firma zaoferowała możliwość wydłużenia terminów płatniczych oraz obniżki i opusty. Dla stałych klientów w zakresie tej strategii agencja podejmie następujące działania taktyczne:

-okresowe upusty na niektóre produkty,

-nagradzanie klientów przez stosowanie rabatów ilościowych lub wartościowych w przypadku większych zamówień,

-propozycje ofert z uwzględnieniem szczególnych okazji,

-wprowadzenie systemu kart rabatowych.6.3.Promocja

W obszarze tej strategii firma „ABCD” stawia sobie za zadanie podnoszenie świadomości marki wśród klientów oraz zdobywanie nowych rynków zbytu. Do najważniejszych działań należy zaliczyć:

-opublikowanie swojej strony internetowej (www)

-uruchomienie elektronicznego systemu składania zamówień.

-umieszczenie reklamy firmy w gazecie lokalnej oraz na standach,

-zatrudnienie accounta (koordynator reklamy na rzecz klienta ) w celu pozyskiwania nowych klientów,

-przeprowadzanie ankiet, wywiadów wśród klientów na temat ich zadowolenia z oferowych usług i produktów,

-reklama prasowa w czasopismach fachowych,

-telemarketing aktywny,

-udział w targach w celu promocji produktów firmy.
6.4.Dystrybucja.


Agencja „ABCD” działa przede wszystkim na rynku lokalnym. Celem przyjętej strategii dystrybucyjnej jest pokrycie rynku lokalnego (woj.lubuskie) oraz ekspansja na pozostałe obszary kraju.

Aby zwiększyć szerokość kanału dystrybucji firma powinna zastosować strategię push np. własny transportu na terenie Zielonej Góry i okolic a dla stałych klientów dowóz produktów gratis. Głównym cele jest też budowa i wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu zarządzania logistyką , która to usprawni pracę. Dobrym rozwiązaniem w celu pozyskania nowych zleceń, a także w utrzymaniu bieżących kontaktów z klientami, byłoby utworzenie biura i oddziału firmy w innym rejonie Polski. Umożliwiłoby to także zgromadzenie większej ilości informacji na temat firm reklamowych w całej Polsce.
7.WDROŻENIE I KONTROLA

Aby skutecznie przełożyć strategię na konkretne działania w celu weryfikowania sprawności działania założono poniższy plan przedsięwzięć firmy „ABCD”.
PRZEDSIĘWZIĘCIE

ZAKŁADANY TERMIN REALIZACJI


KONTROLA REALIZACJI

Wprowadzenie szerszego asortymentu usług i produktów

I kwartał 2003 r.

Zadania realizowane przez właściciela agencji reklamowej

Zatrudnienie accounta (koordynator reklamy na rzecz klienta)

II kwartał 2003r.

Zadania realizowane przez właściciela agencji reklamowej

Otwarcie działu handlowego

II kwartał 2003r.

Zadania realizowane przez kierownika

Otwarcie nowych filii w województwie lubuskim

III kwartał 2004r.

Zadania realizowane przez właściciela agencji reklamowej

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001

II kwartał 2003 r.

Audity zewnętrzne i wewnętrzne

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną

III kwartał 2004r

Zadania realizowane przez właściciela agencji reklamowej

Wdrożenie systemu KEMA 18001 z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy

IV kwartał 2004r.

Nadzór specjalisty z zakresy BHP

Zaoferowanie klientom

atrakcyjnych form płatności ( kredyty , rabaty , wydłużone formy płatności)I kwartał 2003 r.

Analiza finansowa firmy

Otwarcie 24 godzinnej obsługi klienta

I kwartał 2003 r.

Zadania realizowane przez specjalistów ds. marketingu

Uruchomienie elektronicznego systemu składania zamówień

II kwartał 2003 r.

Zadania realizowane przez specjalistów ds. marketingu

Opublikowanie strony WWW

II kwartał 2003 r.

Zadania realizowane przez informatyków

Wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników

I kwartał 2003 r.

Zadania realizowane przez właściciela agencji reklamowej

Przeprowadzenie szkoleń i dopłat do kształcenia pracowników

III kwartał 2003 r.

Przedłożenie dokumentów ukończenia szkoleń i edukacji


8.ZAKOŃCZENIE

Wyzwania, przed którymi staje nasza firma to oczywiście uzyskanie sukcesu na rynku, zdobycie przewagi rynkowej nad konkurencją, to poprawienie wydajności pracy, szybkie wprowadzanie nowych wyrobów, doskonalenie obsługi klienta oraz szybkie reagowanie na zmieniające się realia gospodarcze. Tak postawione cele są możliwe do osiągnięcia tylko przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych .

Potrzeba wejścia na nowe rynki w warunkach wzmożonej konkurencji wymusza na agencji reklamowej konieczność określenia długofalowych celów oraz przyjęcie odpowiednich kierunków działania służących ich realizacji. Specyfika na rynku agencji reklamowych oraz wzorce zachowań klientów nabywających te produkty są na tyle odmienne od zachowań klientów na rynku konsumpcyjnym, że muszą być uwzględniane przy formułowaniu odpowiedniej strategii przez przedsiębiorstwo.

Czas, w którym działa firma to m. in. poprzez narastającą konkurencję, rosnące wymagania nabywców, istotny wzrost znaczenia wiedzy, presję ze strony społeczeństwa zmusza firmy do podejmowania działań zwiększających ich atrakcyjność i konkurencyjność. Wiedza pracowników oraz zależność między nimi a przedsiębiorstwem jest obecnie ważniejszym majątkiem , mającym większy wpływ na ostateczny wynik niż klasyczne materialne aktywa ujęte w bilansie.
2 Europejska Klasyfikacja Działalności


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna