2. Diagnoza stanu małych portów i przystani morskich w Polsce 7Pobieranie 1.61 Mb.
Strona1/27
Data03.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Spis treści

1.Wprowadzenie 4

2.Diagnoza stanu małych portów i przystani morskich w Polsce 7

2.1.Podstawowa charakterystyka małych portów i przystani morskich województwa pomorskiego 8

Infrastruktura portowa i zapewniająca dostęp od strony wody małych portów i przystani morskich 10

Plany rozwojowe dotyczące infrastruktury małych portów i przystani morskich 19

Infrastruktura transportu drogowego i kolejowego 27

2.2. Stan prawny nieruchomości 38Nieruchomości – zagadnienia prawne 38

Infrastruktura – zagadnienia prawne 42

Specyfika stanu prawnego nieruchomości w wybranych portach i przystaniach 44

2.3. Aktualna kondycja finansowa małych portów morskich 484.Uwarunkowania rozwoju małych portów i przystani 53

4.1.Uwarunkowania geograficzne, przestrzenne i środowiskowe wraz z analizą potencjalnych obszarów nadających się na lokalizacje nowych małych portów i przystani 53

4.2.Określenie wpływu rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i regionu na rozwój małych portów i przystani morskich 68

4.3.Określenie współzależności zachodzących pomiędzy małymi portami i przystaniami morskimi z podziałem wg zasięgów oddziaływania geograficznego (Zatoka Gdańska i Pucka, Półwysep Helski, Mierzeja Wiślana) oraz współzależności: małe porty a porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia) 73

4.4.Wpływ planów rozwojowych związanych z rewitalizacją drogi wodnej E-70 na rozwój małych portów morskich 79

4.5.Wpływ nadmorskich województw ościennych (zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie) na rozwój małych portów i przystani województwa pomorskiego 825.Określenie potencjału rozwoju małych portów morskich i przystani 87

5.1.Funkcja handlowo - przeładunkowa 88

5.2.Funkcja rybacka 92

5.3.Funkcja przemysłowa 100

5.4.Funkcja turystyczna 104

5.5.Inne funkcje 1146.Analiza SWOT dla sieci małych portów morskich i przystani morskich. 116

7.Określenie scenariuszy dla rozwoju małych portów morskich, przystani i obszarów nadbrzeżnych 122

7.1.Potencjalne możliwości rozwoju połączeń żeglugowych bazujących na infrastrukturze punktowej małych portów i przystani morskich 122

7.2.Potencjalne modele restrukturyzacji gospodarczej i przestrzennej dokonujące się w strefie nadbrzeżnej i około-portowej 128

7.3.Modele dyfuzji innowacji i przedsiębiorczości powstające wokół małych portów i przystani 131

7.4.Potencjalne miejsca kształtowania się nowych ośrodków wzrostu 135

Struktura funkcjonalna sieci małych portów i przystani morskich 135

Rekomendacje dotyczące kierunków rozwojowych wybranych portów i przystani morskich 141

8.Zarządzanie małymi portami morskimi i przystaniami – rekomendacje 148

8.1.Ścieżki pełnego wykorzystania istniejących regulacji prawnych (m.in. komunalizacja) 148

8.2.Ocena istniejących możliwości oraz określenie optymalnego modelu organizacji i zarządzania małymi portami 158

8.3.Obszary potencjalnych zmian w regulacjach prawnych dotyczących małych portów (nowy podział kompetencji, ścieżki komunalizacji i regionalizacji). 1609.Zalecane działania wspierające samorząd regionalny względem małych portów morskich i przystani w kontekście ustawowych kompetencji administracji samorządowej województwa pomorskiego 165

Spis tabel 168

Spis rysunków 170

Źródła informacji 172

Załącznik 1. Dokumenty źródłowe powołujące porty i przystanie morskie woj. pomorskiego 176

Załącznik 2. Harmonogram konsultacji 177

Załącznik 3. Analiza potencjału rozwojowego 179
 1. Wprowadzenie

Przedstawione Studium prezentuje aktualny potencjał oraz najważniejsze, strategiczne kierunki rozwojowe małych portów i przystani morskich położonych w województwie pomorskim. Głównym celem tworzenia niniejszego opracowania jest wskazanie podstawowych funkcji, jakie spełniać będą porty i przystanie morskie w przyszłości. Zagadnienie to jest o tyle złożone, ponieważ współczesne małe porty i przystanie morskie funkcjonują w powiązaniu z wieloma aspektami działalności gospodarczej, takimi jak: transport, handel, przemysł, turystyka, czy rybołówstwo. Jednocześnie opracowanie odnosi się do takich kwestii, jak poziom, tempo i kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego kraju i regionu, rozwój infrastruktury transportowej województwa (dróg, sieci kolejowych czy połączeń wodnych śródlądowych), czy też polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora rybołówstwa. Dlatego analiza posiada wieloaspektowy i wielowymiarowy charakter. Niniejsze Studium uwzględnia jednocześnie zapisy zawarte w głównych dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju istotnych obszarów gospodarowania oraz aspektów działalności realizowanych w województwie pomorskim, takich jak: • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2013 roku;

 • Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007 – 2020;

 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego;

 • Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004   2013;

 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” (PO Ryby 2007 - 2013);

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (POIŚ 2007 - 2013);

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 (POIG 2007 - 2013);

 • Studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku 2025;

 • Regionalna strategia energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie Pomorskim do roku 2025;

 • Dokumenty planistyczne gmin nadmorskich ulokowanych w pasie nadbrzeżnym Województwa Pomorskiego;

 • Dokumenty planistyczne Województw Zachodniopomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego (strategie rozwoju, programy operacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego).

W województwie pomorskim funkcjonuje obecnie 39 małych portów i przystani morskich. Szczególne znaczenie posiada zaś 11 lokalizacji, wśród których znajdują się porty i przystanie morskie położone w: Ustce, Rowach, Łebie, Władysławowie, Helu, Jastarni, Kuźnicy, Pucku, Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej oraz Piaskach. W odniesieniu do niniejszych lokalizacji przeprowadzono szczegółową analizę stanu aktualnego oraz potencjału rozwojowego, a także zbadano najważniejsze aspekty ich działalności. Przedstawiono także przykłady dobrych praktyk pochodzących z pozostałych przystani zlokalizowanych w województwie (m.in. Sopotu, Górek Zachodnich, czy Dębek).

Opracowanie przygotowane zostało na zlecenie Zarządu Województwa Pomorskiego (uchwała 693/221/09) przez firmę Actia Forum z Gdyni. Firma zajmuje się zagadnieniami z obszaru public relations, organizacji konferencji międzynarodowych, a także doradztwa w obszarze transportu, turystyki i energetyki. Zespół autorski składał się z czterech osób, w tym: 1. dr Maciej Matczak – starszy konsultant Actia Forum, Akademia Morska w Gdyni - kierownik projektu,

 2. dr Daniel Kaszubowski – adiunkt Politechnika Gdańska,

 3. Jacek Kalinowski – adwokat,

 4. Bogdan Ołdakowski – prezes zarządu Actia Forum.

W przygotowaniu niniejszego opracowania wykorzystano następujące metody badawcze: wywiady bezpośrednie (konsultacje), analizę dokumentów źródłowych oraz analizę porównawczą, analizę SWOT oraz prognostyczną metodę delficką.

Kluczowym elementem badania było przeprowadzenie szerokiego zakresu konsultacji, który obejmował następujące grupy osób (harmonogram wizyt konsultacyjnych znajduje się w Załączniku 2): • Przedstawicieli odpowiednich departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

 • Przedstawicieli Powiatów, Gmin i miast nadmorskich;

 • Reprezentantów podmiotów funkcjonujących w portach i przystaniach morskich (urzędy morskie, przedsiębiorstwa zarządzające terenami i prowadzące działalność gospodarczą);

 • Ekspertów branżowych (głównie z dziedziny turystyki i rybołówstwa).

Wskazane powyżej instytucje oraz podmioty dostarczyły jednocześnie niezbędnych informacji i danych koniecznych do sporządzenia niniejszego dokumentu. Analiza wykorzystuje także szeroki zakres źródeł informacji wtórnych, a w szczególności dane statystyczne GUS, informacje z Morskiego Instytutu Rybackiego oraz Instytutu Turystyki, publikacje i raporty dotyczące poszczególnych zagadnień.: media
media -> Które banki znikną z polskiego rynku w 2008 roku? W tym roku należy się spodziewać przetasowania w polskim sektorze bankowym z jednej strony będzie to wynikiem zapowiedzi trzech instytucji o rozpoczęciu działalności bankowej w Polsce
media -> Instrukjca obsługi kamery przemysłowej
media -> Był panem ulicy, czy zapanuje nad swoimi emocjami?
media -> Media information
media -> Silnik Corvette Stingray 2014 generuje 460 km mocy
media -> Dystrybucja: Tongariro
media -> Volvo Auto Polska Sp z o o
media -> Zagadnienie dotyczące odbioru telewizji w przekazie cyfrowym
media -> Gp mtb euroregionu Silesia 2014
media -> Uwaga! Niniejsze tłumaczenie ma wyłącznie za zadanie pomóc wypełnić blankiet w języku duńskim. Tylko duński blankiet może zostać rozpatrzony przez Pracowniczy Fundusz Gwarancyjny


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna