2. Tworzenie i Realizacja Polityki Rynku Pracy 5 Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji 7Pobieranie 440.38 Kb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar440.38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

POWIATOWY URZĄD PRACY
W JANOWIE LUBELSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

ZA 2011 ROK

Janów Lubelski

1. Ogólna Charakterystyka Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim w 2011 roku 3

2. Tworzenie i Realizacja Polityki Rynku Pracy 5

3.Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji 7

4. Instrumenty Lokalnego Rynku Pracy 10

Temat: Poradnictwo Zawodowe i informacja zawodowa 10

Temat: Klub Pracy 11Temat: Prace Interwencyjne 12

Temat: ROBOTY PUBLICZNE 15Temat: Dotacje - Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17

Temat: Refundacje - Tworzenie Nowych Miejsc Pracy 18

Temat: Prace Społecznie Użyteczne 18

Temat: : Staże 20Temat: : Europejski Fundusz Społeczny 28

Temat: Szkolenia 32

Realizatorzy: specjalista d /s rozwoju zawodowego 32

4. Gospodarowanie Funduszem Pracy 37

5. Wykonanie Budżetu za 2011 rok 38

6. Organizacja i Zarządzanie Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim 40

8. Inne Formy Działań 421. Ogólna Charakterystyka Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim w 2011 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin. Obszar działania urzędu to 875 km2, a zamieszkuje go ok. 48 tys. osób.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. na terenie Janowa Lubelskiego zarejestrowanych było 3634 osób bezrobotnych, w tym 46,4% stanowiły kobiety (tj. 1687 kobiet).
W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost zarejestrowanych o 179 osób.

Liczba bezrobotnych biorących udział w programach aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku wynosiła 3752 osoby.W analizowanym roku zarejestrowało się w naszym urzędzie 3086 osób (o 843 mniej niż w roku 2010), natomiast z ewidencji bezrobotnych zostało wyrejestrowanych 2907 osób (o 862 osoby mniej niż w 2010 r.).Mniejsza liczba osób nowo zarejestrowanych oraz osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w 2011 r. to skutek mniejszej liczby ofert zgłoszonych w Urzędzie Pracy. Charakter tzw. „odpływu bezrobotnych” był zróżnicowany i odbywał się między innymi poprzez:

 1. Podjęcie pracy ogółem – 1144 osób, w tym:

a) podjęcie pracy stałej (niesubsydiowanej) – 954 os.

 1. podjęcie pracy subsydiowanej z FP – 189 os.( skierowanych za pośrednictwem PUP )
  w tym:

 • w ramach prac interwencyjnych – 101 os.,

 • w ramach robót publicznych – 51 os.,

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej – 37 os.,

 1. Rozpoczęcie:

 • Szkolenia – 249 os.,

 • Stażu – 198 os.,

 • Przygotowania zawodowego – 0 os.

 1. Nie potwierdzenia gotowości do pracy – 903 os.

 2. Pozostałych (np. zgonu, otrzymania świadczenia z Opieki Społ., dobrowolnej rezygnacji, nauki, otrzymania renty) – 301 os.

W 2011 r. zgłoszono 898 ofert pracy tj. o 473 oferty pracy mniej niż 2010 r. Spadek ten jest obrazem pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i gospodarczej rynku pracy w obrębie całego kraju, a co za tym idzie w Powiecie Janowskim. Kryzys gospodarczy to mniejsze zapotrzebowanie, a wiec i mniejsza produkcja. Zła sytuacja ekonomiczna ma odzwierciedlenie również w znaczącym spadku środków otrzymanych do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim na subsydiowane formy przeciwdziałania bezrobociu.
Strukturę bezrobocia na koniec 2011 roku wg podziału terytorialnego przedstawia poniższa tabela:


Wyszczególnienie

(wg gmin)

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych


Ogółem

Kobiety

Janów Lub

1516

709

Batorz

220

90

Chrzanów

177

87

Dzwola

556

249

Godziszów

349

162

Modliborzyce

589

268

Potok Wielki

379

188

RAZEM

3786

1753

Do negatywnych zjawisk utrzymujących się od dłuższego czasu na naszym rynku pracy zaliczyć można: • ludzi młodych w grupie do 25 roku życia stanowiących 27,9% (1016 os.) ogółu bezrobotnych,

 • ludzi w grupie od 25 lat do 34 lat stanowiących 33,8% (1227os.) ogółu bezrobotnych,

 • mieszkańców wsi, którzy stanowią 72,8% (2644 os.) ogółu bezrobotnych,

 • osoby długotrwale bezrobotne stanowiące 65,02 % ogółu bezrobotnych (tj. 2363os.),

 • osoby o niższych kwalifikacjach (zasadnicze zawodowe i poniżej) stanowiące 47,6% ogółu bezrobotnych (tj. 1729 os.),

 • osoby bez stażu pracy stanowiące 38,8% ogółu bezrobotnych (tj. 1410os.).

Na dzień 31.12.2011 r. w powiecie janowskim stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 14,4%.Natężenie bezrobocia w latach 2005 – 2011

Wyszczególnienie

Stan na 31. XII
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Liczba bezrobotnych

3563


3441

3056

3081

3295

3455

3634

Stopa bezrobocia

15,7%

15,2%

13,5%

13,3%

14,0%

14,0%

14,4%Struktura bezrobocia w latach 2005 - 2011

(procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych)
Wyszczególnienie

Stan na 31. XII

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kobiety

45,1%

46,8%

49,6%

45,9%

41,8%

43,2%

46,3%

Młodzież (w wieku od 18 do 24 lat)

32,8%

32,6%

29,3%

28,2%

28%

28,6%

27,9%

Zamieszkali na wsi

71,6%

72,2%

71,7%

72,1%

71,6%

73,3%

71,8%

Wykształcenie bezrobotnych:

- wyższe

7,7%

9,3%

10,1%

9,8%

9,6%

12,2%

13,9%

- policealne i średnie zawodowe

24,7%

24,4%

24,1%

25,5%

25,6%

24,1%

24,9%

- średnie ogólnokształcące

11,4%

12,1%

13,9%

13,5%

13,6%

14,2%

14,0%

- zasadnicze zawodowe

30,8%

28,9%

26,6%

26,7%

27,4%

26,9%

25,1%

- gimnazj. i poniżej

25,5%

25,2%

25,1%

24,6%

23,6%

22,9%

22,0%

Bezrobotni bez stażu pracy

37,7%

39,7%

38,8%

39,1%

37,7%

39,0%

37,9%

Bezrobotni z prawem do zasiłku

6,2%

7,1%

6,1%

8,9%

8,4%

7,6%

7,2%

Długotrwale bezrobotni

71,2%

70,4%

70%

61,2%

58,6%

59,8%

64,3%

Bezrobotni niepełnosprawni

1%

1,3%

1,4%

1,7%

1,6%

1,4%

1,6%

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

0,06%

1,1%

1,0%

1,2%

5,7%

2,8%

2,8%

% -- do : ogółu zarejestrowanych na 31 XIIPobieranie 440.38 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna