2. Tworzenie i Realizacja Polityki Rynku Pracy 5 Dział Pośrednictwa Pracy, Ewidencji, Świadczeń i Informacji 7Pobieranie 0.67 Mb.
Strona1/9
Data06.05.2016
Rozmiar0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

POWIATOWY URZĄD PRACY
W JANOWIE LUBELSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

ZA 2009 ROK

Janów Lubelski

1. Ogólna Charakterystyka Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim w 2009 roku 3

2. Tworzenie i Realizacja Polityki Rynku Pracy 5

3.Dział Pośrednictwa Pracy, Ewidencji, Świadczeń i Informacji 7

4. Instrumenty Lokalnego Rynku Pracy 10

Temat: Poradnictwo Zawodowe i informacja zawodowa 11

Temat: Klub Pracy 12Temat: Prace Interwencyjne 12

Temat: ROBOTY PUBLICZNE 15Temat: Dotacje - Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16

Temat: Refundacje - Tworzenie Nowych Miejsc Pracy 17

Temat: Prace Społecznie Użyteczne 19

Temat: : Staże 19Temat: Przygotowanie zawodowe 35

Temat: Refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 36

Temat: : Europejski Fundusz Społeczny 37

40Temat: Szkolenia 40

Realizatorzy: specjalista d /s rozwoju zawodowego 404. Gospodarowanie Funduszem Pracy 44

5. Wykonanie Budżetu za 2009 rok 45

6. Organizacja i Zarządzanie Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim 47

8. Inne Formy Działań 49


1. Ogólna Charakterystyka Działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim w 2009 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin. Obszar działania urzędu to 875 km2, a zamieszkuje go ok. 48 tys. osób.

Według stanu na dzień 31.12.2009 r. na terenie Janowa Lubelskiego zarejestrowanych było 3295 osób bezrobotnych, w tym 41,88 % stanowiły kobiety (tj. 1380 kobiet). Oznacza to wzrost o 214 osób w stosunku do 31.12.2008 roku.

Liczba bezrobotnych biorących udział w programach aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w 2009 roku wynosiła 1464 osoby, co stanowi 45,8 % ogólnej liczby bezrobotnych


w końcu roku.

W analizowanym roku zarejestrowało się w naszym urzędzie 3745 osób (o 531 więcej niż w roku 2008), natomiast z ewidencji bezrobotnych zostało wyrejestrowanych 3531 osób (o 342 osoby więcej niż w 2008 r.). Charakter tzw. „odpływu bezrobotnych” był zróżnicowany i odbywał się między innymi poprzez: 1. Podjęcie pracy ogółem – 1239 osób, w tym:

a) podjęcie pracy stałej (niesubsydiowanej) – 679 os.

 1. podjęcie pracy subsydiowanej z FP – 560 os.( skierowanych za pośrednictwem PUP )
  w tym:

 • w ramach prac interwencyjnych – 106 os.,

 • w ramach robót publicznych – 172 os.,

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej – 183 os.,

 • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 99 os.,

 • w ramach refundacji ZUS – 0os.

 1. Rozpoczęcie:

 • Szkolenia – 277 os.,

 • Stażu – 516 os.,

 • Przygotowania zawodowego – 33 os.

 1. Nie potwierdzenia gotowości do pracy – 1069 os.

 2. Pozostałych (np. zgonu, otrzymania świadczenia z Opieki Społ., dobrowolnej rezygnacji, nauki, otrzymania renty) – 206 os.

W 2009 r. zgłoszono 1214 ofert pracy tj. o 113 więcej niż 2008 r.
Strukturę bezrobocia na koniec 2009 roku wg podziału terytorialnego przedstawia poniższa tabela:


Wyszczególnienie

(wg gmin)

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych


Ogółem

Kobiety

Janów Lub

1307

568

Batorz

181

75

Chrzanów

144

66

Dzwola

505

190

Godziszów

315

123

Modliborzyce

513

218

Potok Wielki

330

140

RAZEM

3295

1380

Do negatywnych zjawisk utrzymujących się od dłuższego czasu na naszym rynku pracy zaliczyć można: • przeważający udział mieszkańców wsi w strukturze bezrobotnych – 2358 os.
  (tj. 71,6 % ogółu bezrobotnych),

 • wysokie bezrobocie w grupie wiekowej do 25 lat – 923 os. (tj. 28% ogółu bezrobotnych),

 • wysoki odsetek bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych
  tj. z wykształceniem podstawowym, niepełnym (podstawowym) i zasadniczym zawodowym – 1681 os. (tj. 51 % ogółu bezrobotnych).

Na dzień 31.12.2009 r. w powiecie janowskim stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 14 %.Natężenie bezrobocia w latach 2001 – 2009

Wyszczególnienie

Stan na 31. XII
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Liczba bezrobotnych

4264

4271

3963

3821

3563


3441

3056

3081

3295

Stopa bezrobocia

13,5%

13,6%

12,7%

16,8%

15,7%

15,2%

13,5%

13,3%

14,0%Struktura bezrobocia (procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych)

w latach 2001 - 2009
Wyszczególnienie

Stan na 31. XII

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kobiety

45,6 %

46,2 %

45,9%

45,7%

45,1%

46,8%

49,6%

45,9%

41,8%

Młodzież (w wieku od 18 do 24 lat)

37,0 %

35,7 %

34,1%

34,2%

32,8%

32,6%

29,3%

28,2%

28%

Absolwenci

7,7 %

6,6 %

5,9%Zamieszkali na wsi

70,5 %

70,3 %

71%

70,4%

71,6%

72,2%

71,7%

72,1%

71,6%

Wykształcenie bezrobotnych:

- wyższe

3,5 %

4,0 %

4,5%

7,0%

7,7%

9,3%

10,1%

9,8%

9,6%

- policealne i średnie zawodowe

21,1 %

22,4 %

23,6%

24,7%

24,7%

24,4%

24,1%

25,5%

25,6%

- średnie ogólnokształcące

9,5 %

9,4 %

9,5%

11,2%

11,4%

12,1%

13,9%

13,5%

13,6%

- zasadnicze zawodowe

39,0 %

37,7 %

35,7%

31,1%

30,8%

28,9%

26,6%

26,7%

27,4%

- gimnazj. i poniżej

26,9 %

26,5 %

26,7%

26,0%

25,5%

25,2%

25,1%

24,6%

23,6%

Bezrobotni bez stażu pracy

34,9 %

35,1 %

36,5%

37,7%

37,7%

39,7%

38,8%

39,1%

37,7%

Bezrobotni z prawem do zasiłku

9,0 %

6,2 %

4,7%

5,1%

6,2%

7,1%

6,1%

8,9%

8,4%

Długotrwale bezrobotni

59,4 %

59,7 %

57,9%

53,9%

71,2%

70,4%

70%

61,2%

58,6%

Bezrobotni niepełnosprawni

0,5 %

0,6 %

0,8%

0,9%

1%

1,3%

1,4%

1,7%

1,6%

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

3,7 %

2,4 %

1,8%

1,3%

0,06%

1,1%

1,0%

1,2%

5,7%

% -- do : ogółu zarejestrowanych na 31 XII

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna