20 lat Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej (mob)Pobieranie 220.35 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar220.35 Kb.
20 lat Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej (MOB)
Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna1 powstała z inicjatywy Polski i Cze­chosłowacji przy wydatnej inspiracji UNESCO. Pierwszą olimpiadę zorgani­zowano w 1990r. w Ołomuńcu (Czechosłowacja). Do dziś w Pradze mieści się Centrum Koordynacyjne Olimpiady. W międzynarodowych zawodach bio­logów uczestniczy coraz więcej narodowych reprezentacji – od 6 w I MOB w Czechosłowacji do 80 w XX MOB w Japonii. Każdy kraj jest reprezentowany przez czterech zawodników, zdobywców najwyższych lokat w olimpiadach krajowych. Zawody składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Test i treść części praktycznej tłuma­czone są na języki ojczyste, jednak z coraz silniejszą tendencją do przyjęcia ję­zyka angielskiego jako języka obowiązującego w zawodach. Delegacji polskiej, podobnie jak innych krajów, zazwyczaj towarzyszy dwóch opiekunów grupy, którzy są jednocześnie członkami międzynarodowego jury i tłumaczami.

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna trwa zwykle siedem dni. Podczas tłumaczeń, sprawdzania testów, obrad jury itp., młodzież uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych, turystycznych i rozrywkowych, służących poznaniu przyrody i kultury odwiedzanego kraju, a przede wszystkim poznaniu się uczestników i ich wzajemnej integracji.

Zasady przyznawania medali i wyróżnień w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej są podobne do zasad przyjętych przez chemików, fizyków i mate­matyków. Około 50% uczestników olimpiady otrzymuje medale i wyróżnienia, w tym: złotych medali ok. 10%, srebrnych ok. 20% i brązowych ok. 20%.

Co roku olimpiada organizowana jest w innym kraju, towarzyszy jej zain­teresowanie miejscowego środowiska oświatowego, a impreza finałowa zawsze gromadzi wielu przedstawicieli władz państwowych, naukowców i nauczycieli danego kraju, a także licznych sponsorów. Ze względu na bardzo wysokie kosz­ty związane z organizacją MOB, jak i ze specyfiką pracy osób, które działają społecznie na rzecz krajowej Olimpiady Biologicznej, Polska jeszcze nie organi­zowała olimpiady międzynarodowej. Dotychczasowe MOB odbywały się w wielu krajach pozaeuropejskich, jak np. w Tajlandii (1995r.), Turkmenistanie (1997r.), Australii (2004r.), Chinach (2005r.), Argentynie (2006r.). Kanadzie (2007r.), (2008r.), Japonii (2009r.)

W kolejnych dwudziestu edycjach olimpiady Polskę reprezentowało 80 uczniów, którzy zdobyli
9 medali złotych, 26 srebrnych, 35 brązowych oraz 5 wyróżnień. Zatem wobec faktu, że tyl­ko połowa uczestników olimpiady może zdobyć medale lub zająć punktowane czwarte miejsca, osiągnięcia Polaków są w miarę satysfakcjonujące, choć wyraźnie pogorszyły się w ostatnich latach (brak złotych medali).
Wybory kierunków dalszego kształcenia laureatów MOB
Laureaci i finaliści krajowej i międzynarodowej Olimpiady Biologicznej zazwyczaj wybierają studia medyczne, biologiczne lub biotechnologiczne. Na studiach wyróżniają się wiedzą, ogromną pracowitością i zaangażowaniem społecznym, a nade wszystko dążeniem do uprawiania działalności naukowo-badawczej, aspiracjami do odkrywania praw rządzących w świecie przyrody. Z tego powodu dla olimpijczyków organizowane są oddzielne grupy ćwiczenio­we ze zmodyfikowanym programem, aby nie marnować ich wiedzy, pracowitości i talentu. Jak wynika z danych o losach absolwentów gromadzonych przez szkoły oraz przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej, laureaci MOB po ukończeniu studiów w przeważającej większości robią doktoraty i poświęcają się karierze naukowej w kraju lub poza jego granicami. Przeżycia związane z uczestnictwem w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej wspominają często i serdecznie. Podkreślają, że był to dobry drogowskaz w ich życiu osobistym i zawodowym.

Oto fragment listu jednej z laureatek, obecnie profesora kierującego wła­snym laboratorium w Uniwersytecie Vanderblita w Nashville, w stanie Tenne­see: – Wiele lat upłynęło od czasu, gdy startowałam w Olimpiadzie Biologicznej. Ale to właśnie olimpiada pomogła mi odkryć moją pasję do biologii, uświadomi­ła mi również moje zdolności w tej dziedzinie oraz dała mi wiarę w siebie, która jest niezbędna w dążeniu do celu.VIII Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna
Zawody VIII Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej odbyły się w dniach 13–20 lipca 1997r. w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie. Uczestniczyli w niej zawodnicy z 30 państw – od Argentyny do Wietnamu. Polskę reprezen­towali zdobywcy czterech pierwszych miejsc w zawodach krajowych XXVI Olimpiady Biologicznej: Paweł Kundera i Paweł Pietraszek, uczniowie mgr Barbary Bukały z IV LO im. Hanki Sawickiej w Kielcach, Tomasz Religa z II LO im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, uczeń mgr Ewy Przygody i Jan Skupień z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, uczeń mgr Ma­rzanny Wikiery. Jasiek Skupień i Paweł Pietraszek uczestniczyli już w zawo­dach poprzedniej międzynarodowej olimpiady na Ukrainie, z której przywieźli medale srebrny i brązowy2. Opiekunami zawodników byli: prof. dr hab. Bronisław Cymborowski, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Bio­logicznej, przedstawiciel Polski w Radzie Koordynatorów Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej oraz dr Jan Fronk, sekretarz naukowy KG Olimpiady Biologicznej.

Zawody olimpijskie składały się z części praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna polegała na rozpoznaniu kilkudziesięciu preparatów mikroskopo­wych i kilkunastu okazów oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące za­prezentowanych obiektów (należy odnotować doskonałą jakość przedstawionych zawodnikom preparatów jak i sprzętu: mikroskopów i stereomikroskopów).

Część teoretyczna składała się z 118 pytań, w tym 35 pytań o wysokim po­ziomie złożoności i trudności. Polegały one na interpretacji wykresów, zestawia­niu cech w pary, itp. Część pytań wymagała szczegółowej wiedzy na poziomie wyższych lat studiów, dotyczyła biologii molekularnej.­
Część kulturalno-turystyczna olimpiady
Obejmowała ona m.in. zwiedzanie gigantycznego bazaru na skraju pustyni Kara-Kum; pobyt w stadninie hodowli koni Achal-Tekińskich o „metalicznym” umaszczeniu; wyprawę odrzutowcem do położonej nad Morzem Kaspijskim Turkmenbaszy wraz z atrakcyjną kąpielą w morzu w towarzystwie licznych węży; zwiedzanie ogromnych fabryk włókienniczych i tekstylnych przetwarza­jących słynną turkmeńską bawełnę.

Bliższa prezentacja przebiegu VIII Międzynarodowej Olimpiady Biologicz­nej została jednak podyktowana nie atrakcyjnością jej części kulturalno-tury­stycznej, ale zdobytymi wówczas przez Polaków medalami.3 Podczas tej olim­piady polscy uczniowie zdobyli trzy medale złote i jeden medal srebrny! (zob. zestawienie osiągnięć Polaków na tle przedstawicieli innych krajów).

Warto zwrócić uwagę na wartościową pod względem merytorycznym i spraw­nie gromadzoną dokumentację krajowych i międzynarodowych olimpiad biolo­gicznych. Składają się na nią dokumenty, sprawozdania, opinie, uwagi i refleksje nie tylko organizatorów, ale również zawodników. Oto fragment wypowiedzi Anny Kajzar, studentki Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrod­niczych w Uniwersytecie Jagiellońskim, zdobywczyni złotego medalu na X Mię­dzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Szwecji (1999r.):


Polska reprezentacja na X Międzynarodową Olimpiadę Biologiczną w Szwecji, 1999r.
Anna Kajzar z I LO im. M. Skłodowskiej-Curie

w Skawinie (medal złoty),

Małgorzata Owczarek z I LO im. o. Balzera
w Zakopanem (medal srebrny),

Łukasz Kęp­czyński z I LO im. M. Kopernika


w Łodzi (medal srebrny),

Paweł Szyld z I LO im. A. Asnyka w Kali­szu (medal brązowy)W tym roku po raz pierwszy oglądałam olimpiadę „z zewnątrz” – już nie jako zawodnik. Brakuje mi tej olimpijskiej atmosfery... Olimpiada Biologiczna to przecież 3 lata mojego życia. Trzy lata ciężkiej pracy, których nie żałuję. Olim­piada nauczyła mnie bowiem znacznie więcej niż mogłam przypuszczać. Dała mi pewność siebie, pomogła radzić sobie z egzaminami i stresem. Najważniejsze jest jednak to, że zobaczyłam, jak wiele zależy od nas samych, jak dużo można zrobić jeśli starczy odwagi, wytrwałości i wiary. Teraz wiem, jakim błędem jest zrzuca­nie odpowiedzialności za własny los tylko na tzw. „niesprzyjające okoliczności”. Przypadek ustawia figury na szachownicy, ale my decydujemy o ich ruchach.Może to zabrzmiało zbyt patetycznie... Olimpiada to także wspaniali ludzie i świetne zawody. Tu każdy ma równe szanse, może zmierzyć się z mocną stawką i pokazać, co potrafi już nie tylko w swojej szkole czy mieście, ale na zawodach międzynarodowych. To nowi koledzy i... nagrody, o które warto powalczyć. Ktoś może powiedzieć: to nie dla mnie, to za trudne. Oczywiście, zawody stoją na bardzo wysokim poziomie. Ale okazuje się, że bardzo często laureatami zostają uczniowie uczący się w małych miastach, w zwykłych szkołach, a nie prymusi z renomowanych i sławnych „biochemów”. Chodziłam do Liceum Ogólnokształ­cącego w Skawinie (to miasto pod Krakowem), do klasy ogólnej i wygrywałam z wieloma zawodnikami ze znanych szkół, przy których moje Liceum było „szarą myszką”. Twierdzę zatem, że każdy może spróbować, i że to od niego w dużym stopniu zależy, czy mu się uda.

Opinię Anny Kajzar o laureatach Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, pochodzących z małych miast z całego kraju, potwierdza zamieszczona poniżej tabela, prezentująca laureatów w latach 1990–2003.

Polska reprezentacja na XII Międzynarodową Olimpiadę Biologiczną w Belgii, 2001r.

Ewa Madera z IV LO im. KEN w Bielsku-Białej (medal brązowy),

Joanna Mierzyńska z I LO im. ks. Bogusława X w Białogardzie (medal brązowy),

Wojciech Ryszard z XIV LO im. Polonii Belgijskiej


we Wrocławiu (medal zło­ty)

Konrad Zawadka z I LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej


w Mińsku Mazowieckim (medal brązowy)
Zdobywcy złotych medali w VIII Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej
w Aschabad (Turkmenistan) 1997r.Lp.

Nazwisko i imię

Kraj

1

Aydin Albayrak

TURCJA

2

Gokhan Demirkan

TURCJA

3

Maksat Halliyev

TURKMENISTAN

4

Xiangyu Yang

CHINY

5

Chengyuan Xu

CHINY

6

Fan Xia

CHINY

7

Kundera Paweł

POLSKA

8

Harnostai Ivan

BIAŁORUŚ

9

Esylevsky Semen

UKRAINA

10

Pietraszek Paweł

POLSKA

11

Skupień Jan

POLSKA

W 1997 roku Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna odbyła się w Turkme­nistanie. Startujący tam polscy uczniowie zdobyli 3 złote i 1 srebrny medal. Interesującym jest fakt, że wśród złotych medalistów znaleźli się przedstawiciele tylko dwóch kontynentów –Europy i Azji4Europa

7 medali

Azja

4 medale


Wyniki Polaków w Międzynarodowych Olimpiadach Biologicznej
w latach 1990-2009

1990

Czechy – Ołomuniec

Nazwisko i imię

Osiągnięcia

Szkoła

Miasto

GRUCHAŁA Marcin

srebrny medal

LO im. Króla Jana Sobieskiego

Wejherowo

SZTUBSTARSKI Przemysław

srebrny medal

LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Kętrzyn

MIZERSKI Grzegorz

brązowy medal

I LO im. Stanisława Staszica

Hrubieszów

1991

Dagestan – Machaczkała

KATA Mirosław

złoty medal

I LO im. J. Bitnera

Kolbuszowa

LIBURA Marta

srebrny medal

I LO im. Kazimierza Wielkiego

Olkusz

LIBURA Jolanta

srebrny medal

I LO im. Kazimierza Wielkiego

Olkusz

JAKUBNIS Sylwia

srebrny medal

II LO im. Hugo Kołłątaja

Wałbrzych

1992

Słowacja – Poprad

DWORNIK Anna

złoty medal

IV LO im. Hanki Sawickiej

Kielce

JAKUBIAK Jarosław

srebrny medal

II LO im. Marii Konopnickiej

Zamość

ŚWIGUT Tomasz

srebrny medal

II LO im. Marii Konopnickiej

Nowy Sącz

PANCZYKOWSKI Maciej

srebrny medal

III LO im. Adama Mickiewicza

Katowice

1993

Holandia – Utrecht

KAMIŃSKI Karol

złoty medal

I LO im. Grzegorza Piramowicza

Augustów

GOMUŁKA Szymon

srebrny medal

IV LO im. gen. Maczka

Katowice

NALEPA Grzegorz

srebrny medal

III LO im. Wincentego Styczyńskiego

Gliwice

TOMALSKI Radosław

brązowy medal

I LO im. Jana Długosza

Nowy Sącz

1994

Bułgaria – Warna

JAKIEŁA Bogdan

złoty medal

I LO im. Mikołaja Kopernika

Krosno

KRASIŃSKA Liliana

srebrny medal

I LO im. Adama Mickiewicza

Olsztyn

NIEDOSZYTKO Marek

brązowy medal

I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

Tczew

TOMALSKI Radosław

brązowy medal

I LO im. Jana Długosza

Nowy Sącz

1995

Tajlandia – Bangkok

CHMIEL Artur

srebrny medal

LO im. Mikołaja Kopernika

Cieszyn

BABIK Wiesław

srebrny medal

LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

Andrychów

KACZOR Marcin

srebrny medal

I LO im. Stanisława Konarskiego

Mielec

GOŁĘBIEWSKI Marcin

brązowy medal

I LO im. Jana Długosza

Nowy Sącz

1996

Ukraina – Artek

SKUPIEŃ Jan

srebrny medal

II LO im. Króla Jana Sobieskiego

Kraków

PIERTASZEK Paweł

brązowy medal

IV LO im. Hanki Sawickiej

Kielce

REICH Adam

brązowy medal

LO im. Powstańców Śląskich

Rybnik

PEŁKOWSKA Anna

wyróżnienie

I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego

Kraków

1997

Turkmenistan – Aschabad

KUNDERA Paweł

złoty medal

IV LO im. Hanki Sawickiej

Kielce

PIETRASZEK Paweł

złoty medal

IV LO im. Hanki Sawickiej

Kielce

SKUPIEŃ Jan

złoty medal

II LO im. Króla Jana Sobieskiego

Kraków

RELIGA Tomasz

srebrny medal

LO im. Bartosza Głowackiego

Opatów

1998

Niemcy – Kilonia

KAJZAR Anna

srebrny medal

I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

Skawina

SKORUPKA Anna

brązowy medal

IV LO im. Hanki Sawickiej

Kielce

PIETRULEWICZ Adam

brązowy medal

II LO im. Marii Konopnickiej

Opole

STOKSIK Magdalena

wyróżnienie

II LO im. Hugo Kołłątaja

Wałbrzych

1999

Szwecja – Uppsala

KAJZAR Anna

złoty medal

I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

Skawina

OWCZAREK Małgorzata

srebrny medal

I LO im. o. Balzera

Zakopane

KĘPCZYŃSKI Łukasz

srebrny medal

I LO im. Mikołaja Kopernika

Łódź

SZYLD Paweł

brązowy medal

I LO im. Adama Asnyka

Kalisz

2000

Turcja – Antalya

SKRZYPCZYK Piotr

brązowy medal

I LO im. Komisji Edukacji Narodowej

Sanok

MIERZYŃSKA Joanna

brązowy medal

I LO im. ks. Bogusława X

Białogard

BĄK Daniel

brązowy medal

I LO im. Edwarda Dębowskiego

Zielona Góra

2001

Belgia – Bruksela

RYCHARD Wojciech

złoty medal

XIV LO im. Polonii Belgijskiej

Wrocław

ZAWADKA Konrad

brązowy medal

I LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej

Mińsk Maz.

MADERA Ewa

brązowy medal

IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej

Bielsko-Biała

MIERZYŃSKA Joanna

brązowy medal

I LO im. ks. Bogusława X

Białogard

2002

Łotwa – Ryga

SITNIK Katarzyna

brązowy medal

II LO im. Marii Konopnickiej

Opole

LACH Radosław

brązowy medal

III LO im. Stefana Żeromskiego

Bielsko-Biała

BAŃCEREK Joanna

brązowy medal

IX LO im. Juliusza Słowackiego

Wrocław

WOŹNIAK Krzysztof

wyróżnienie

IX LO im. C. K. Norwida

Częstochowa

2003

Białoruś – Mińsk

KOŁODZIEJCZYK Łukasz

brązowy medal

XVII LO im. Młodej Polski

Kraków

KASZUBOWSKI Łukasz

brązowy medal

LO im. Wincentego Pola

Czersk

STĘPIEŃ Barbara

brązowy medal

V LO im. Stefana Żeromskiego

Gdańsk

ZAPAŁA Łukasz

wyróżnienie

IV LO im. Hanki Sawickiej

Kielce

2004

Australia

BANASIAK Łukasz

brązowy medal

IV LO im. Tytusa Chałubińskiego

Radom

WACHOWICZ Katarzyna

brązowy medal

XII LO im. Bolesława Chrobrego

Wrocław

TYMOSZUK Piotr

wyróżnienie

III LO im. Stefana Żeromskiego

Bielsko-Biała

2005

Chiny

CZUPRYN Paweł

srebrny medal

I LO im. Jana Smolenia

Bytom

ZAMLEDUCH Tomasz

srebrny medal

I LO im. Edmunda Dembowskiego

Zielona Góra

SZUBA Paula

brązowy medal

I LO im. Bolesława Prusa

Żary

PAJDA Jan

brązowy medal

II LO im. Marii Konopnickiej

Katowice

2006

Argentyna

UZAR Magdalena

srebrny medal

I LO im. Władysława Jagiełły

Dębica

ZIEMNIAK Marcin

brązowy medal

IV LO im. Henryka Sienkiewicza

Częstochowa

GŁAZA Przemysław

brązowy medal

I LO im. Wincentego Pola

Czersk

KABAT Agnieszka

wyróżnienie

I LO im. Ignacego Paderewskiego

Wałbrzych

2007

Japonia

GAŁUSZKA Natasza

srebrny medal

II LO im. Frycza Modrzewskiego

Rybnik

KORNAKIEWICZ Anna

brązowy medal

I LO im. Stefana Żeromskiego

Zawiercie

ŚLEDZIEWSKI Rafał

brązowy medal

I LO im. Tadeusza Kościuszki

Łomża

STAPIŃSKI Paweł

brązowy medal

I LO im. Komisji Edukacji Narodowej

Sanok

2008

Indie

GRZYB Agnieszka

srebrny medal

LO im. Komisji Edukacji Narodowej

Sanok

STAPIŃSKI Paweł

srebrny medal

LO im. Komisji Edukacji Narodowej

Sanok

KLAUS Tomasz

brązowy medal

I LO im. Tadeusza Kościuszki

Brzesko

PODGÓRSKI Michał

brązowy medal

I LO im. Mikołaja Kopernika

Łódź

2009

Japonia

KLAUS Tomasz

srebrny medal

I LO im. Tadeusza Kościuszki

Brzesko

TRUSZKOWSKI Łukasz

brązowy medal

I LO im. Tadeusza Kościuszki

Łomża

BANACKI Michał

brązowy medal

VI LO im. Wacława Sierpińskiego

Gdynia

Polska reprezentacja na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Japonii, 2009r.W latach 2004-2009 22 uczestników Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej zdobyło:
0 złotych medali, 7 srebrnych, 13 brązowych, 2 wyróżnienia.

rok 2004 --------- --------- 2 brązowe
rok 2005 --------- 2 srebrne 2 brązowe
rok 2006 --------- 1 srebrny 2 brązowe
rok 2007 --------- 1 srebrny 3 brązowe

rok 2008 --------- 2 srebrne 2 brązowe

rok 2009 --------- 1 srebrny 2 brązowe

Miejsca uzyskane przez zawodników państw Unii Europejskiej w sześciu

Międzynarodowych Olimpiadach Biologicznych w latach 2004-2009

(tabela wg ilości zdobytych złotych medali)Miejsce

Kraj

Liczba zdobytych medali:

złotych

srebrnych

brązowych

1

Wielka Brytania

6

14

4

2

Niemcy

2

12

9

3

Bułgaria

1

2

6

4

Holandia

0

8

14

5

Czechy

0

8

13

6

Polska

0

7

13

7

Rumunia

0

6

8

8

Słowacja

0

5

6

9

Francja

0

5

3

10

Estonia

0

4

7

11

Szwecja

0

3

9

12

Litwa

0

3

7

13

Belgia

0

1

6

14

Dania

0

1

1

15=

Finlandia

0

0

13

15=

Łotwa

0

0

13

16

Słowenia

0

0

12

17

Irlandia

0

0

9

18

Włochy

0

0

6

19

Hiszpania

0

0

3


W Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej uczestniczy 4 przedstawicieli z każdego kraju.

Miejsca uzyskane przez zawodników państw świata w sześciu

Międzynarodowych Olimpiadach Biologicznych w latach 2004-2009

(tabela wg ilości zdobytych złotych medali)Miejsce

Kraj

Liczba zdobytych medali:

złotych

srebrnych

brązowych

1=

Chiny

20

4

0

1=

USA

20

4

0

2

Korea

15

9

0

3

Tajpej

14

7

2

4

Tajlandia

13

11

0

5

Singapur

10

14

0

6=

Australia

6

14

4

6=

Wielka Brytania

6

14

4

7

Indie

4

13

7

8

Niemcy

2

12

9

9

Rosja

2

10

9

10

Indonezja

2

9

10

11

Ukraina

2

2

16

12

Iran

1

16

6

13

Białoruś

1

9

13

14

Kanada

1

8

13

15

Turcja

1

8

12

16

Japonia

1

7

9

17

Bułgaria

1

2

6

18

Holandia

0

8

14

19

Czechy

0

8

13

20

Polska*2

0

7

13

21

Rumunia

0

6

8

23

Słowacja

0

5

6

24

Francja

0

5

3

25

Estonia

0

4

7

28

Szwecja

0

3

9

29=

Litwa

0

3

7

29=

Szwajcaria

0

3

7

33

Belgia

0

1

6

36

Dania

0

1

1

37=

Finlandia

0

0

13

37=

Łotwa

0

0

13

38

Słowenia

0

0

12

39

Irlandia

0

0

9

41

Włochy

0

0

6

42=

Hiszpania

0

0

3

*1 W Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej uczestniczy 4 przedstawicieli z każdego

kraju.

*2Od miejsca 20 uwzględniono tylko państwa UE.
Dwukrotni laureaci Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej i ich nauczyciele

Analizując osiągnięcia laureatów Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w latach 1990-2009 wyłoniliśmy tych, którzy podczas olimpiad sięgnęli – co najmniej dwa razy po laury olimpijskie;Skupień Jan, absolwent II LO im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie

Pietraszek Paweł, absolwent IV LO im. Hanki Sawickiej w Kielcach

 • 1996r. brązowy medal na MOB na Ukrainie

 • 1997r. złoty medal na MOB w Turkmenistanie

Kajzar Anna, absolwentka I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

 • 1998r. srebrny medal na MOB w Niemczech

 • 1999r. złoty medal na MOB w Szwecji

Mierzyńska Joanna, absolwentka I LO im. Ks. Bogusława X w Białogardzie

 • 2000r. brązowy medal na MOB w Turcji

 • 2001r. brązowy medal na MOB w Bułgarii

Stapiński Paweł, absolwent LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

 • 2007r. brązowy medal na MOB w Kanadzie

 • 2008r. brązowy medal na MOB w Indiach

Klaus Tomasz, absolwent I LO im. Tadeusza Kościuszki w Brzesku

 • 2008r. brązowy medal na MOB w Indiach

 • 2009r.srebrny medal na MOB w Japonii

Nauczyciele i szkoły wybitnych laureatów

prof. Barbara Bakuła IV LO im. Hanki Sawickiej Kielce

prof. I LO im. Komisji Edukacji Narodowej Sanok

prof. II LO im. Króla Jana Sobieskiego KrakówIndeks laureatów Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej 1. BABIK Wiesław

 2. BANACKI Michał

 3. BANASIAK Łukasz

 4. BAŃCEREK Joanna

 5. BĄK Daniel

 6. CHMIEL Artur

 7. CZUPRYN Paweł

 8. DWORNIK Anna

 9. GAŁUSZKA Natasza

 10. GŁAZA Przemysław

 11. GOŁĘBIEWSKI Marcin

 12. GOMUŁKA Szymon

 13. GRUCHAŁA Marcin

 14. GRZYB Agnieszka

 15. JAKIEŁA Bogdan

 16. JAKUBIAK Jarosław

 17. JAKUBNIS Sylwia

 18. KABAT Agnieszka

 19. KACZOR Marcin

 20. KAJZAR Anna

 21. KAMIŃSKI Karol

 22. KASZUBOWSKI Łukasz

 23. KATA Mirosław

 24. KĘPCZYŃSKI Łukasz

 25. KLAUS Tomasz

 26. KOŁODZIEJCZYK Łukasz

 27. KORNAKIEWICZ Anna

 28. KRASIŃSKA Liliana

 29. KUNDERA Paweł

 30. LACH Radosław

 31. LIBURA Jolanta

 32. LIBURA Marta

 33. MADERA Ewa

 34. MIERZYŃSKA Joanna

 35. MIZERSKI Grzegorz

 36. NALEPA Grzegorz

 37. NIEDOSZYTKO Marek

 38. OWCZAREK Małgorzata

 39. PAJDA Jan

 40. PANCZYKOWSKI Maciej

 41. PEŁKOWSKA Anna

 42. PIERTASZEK Paweł

 43. PIETRULEWICZ Adam

 44. PODGÓRSKI Michał

 45. REICH Adam

 46. RELIGA Tomasz

 47. RYCHARD Wojciech

 48. SITNIK Katarzyna

 49. SKORUPKA Anna

 50. SKRZYPCZYK Piotr

 51. SKUPIEŃ Jan

 52. STAPIŃSKI Paweł

 53. STĘPIEŃ Barbara

 54. STOKSIK Magdalena

 55. SZTUBSTARSKI Przemysław

 56. SZUBA Paula

 57. SZYLD Paweł

 58. ŚLEDZIEWSKI Rafał

 59. ŚWIGUT Tomasz

 60. TOMALSKI Radosław

 61. TRUSZKOWSKI Łukasz

 62. TYMOSZUK Piotr

 63. UZAR Magdalena

 64. WACHOWICZ Katarzyna

 65. WOŹNIAK Krzysztof

 66. ZAMLEDUCH Tomasz

 67. ZAPAŁA Łukasz

 68. ZAWADKA Konrad

 69. ZIEMNIAK Marcin
1 Pierwsza Krajowa Olimpiada Biologiczna została zorganizowana w 1972r., czyli 18 lat później od Krajowej Olimpiady Chemicznej (1954r.). pierwsza Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna powstała w 1990r., czyli 22 lata po Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (1968r.).

2 Trzeba podkreślić, że wszyscy czterej zawodnicy wytypowani do udziału w VIII MOB to uczniowie szkół zrzeszonych
w Towarzystwie Szkół Twórczych. Również podczas VII MOB, która odbyła się w 1996r. na Ukrainie wytypowani uczestnicy pochodzili wyłącznie ze szkół stowarzyszonych: I LO w Rybniku, I i II LO w Krakowie oraz IV LO w Kielcach.


3 Warto zauważyć, że równie dobrymi wynikami, jak biolodzy, szczycą się chemicy. W 21 ko­lejnych edycjach Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (1983–2003) Polskę reprezentowało 84 uczniów, którzy zdobyli 19 medali złotych, 26 srebrnych, 32 brązowe i cztery wyróżnienia.

4 Zob. podczas ostatniej Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej, która odbyła się 2003r. w Mińsku na Białorusi reprezentanci Polski zdobyli 4 brązowe medale.Pobieranie 220.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna