20 r. Zgłoszenie budowy / robót budowlanychPobieranie 10.65 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar10.65 Kb.

pieczątka wpływu


Sławno, dnia .......................20……..r.
ZGŁOSZENIE BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH *)

STAROSTA SŁAWIEŃSKI

BS.6743…………….20…………..


Inwestor:....................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa)

adres zamieszkania:..................................................................................................................

telefon kontaktowy: ...................................................................................................................

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt........ w związku z art. 29 ust. .... pkt. ..... ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r,. poz. 1409)zgłaszam zamiar rozpoczęcia z dniem .................................................................................
budowy / robót budowlanych*) ...................................................................................................

(określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych)


....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Budowa / roboty budowlane *) będzie/-ą prowadzona/-e w .....................................................

( miejscowość, ulica i nr budynku )

.............................. na działce o numerze ewidencyjnym gruntu................................................

....................................................... w obrębie ewidencyjnym ....................................................
Do zgłoszenia budowy / robót budowlanych *) dołączam :


  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  2. odpowiednie szkice lub rysunki *),

  3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami *),

  4. upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu *).

*) niepotrzebne skreślić

...............................................................( podpis wnioskującego lub osoby upoważnionej )
Pouczenie :
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia

Pobieranie 10.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna