2005 Wybrane dokumenty Drugiego Walnego Zgromadzenia Delegatów nszz „SolidarnośćPobieranie 357.45 Kb.
Strona1/5
Data10.05.2016
Rozmiar357.45 Kb.
  1   2   3   4   5

© Copyright by Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności” 2005

Wybrane dokumenty Drugiego Walnego
Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Mazowsze 5–6 grudnia 1981 r.

Opracował zespół

Stowarzyszenia Archiwum „Solidarności”

Stowarzyszenie Archiwum „Solidarności”

Warszawa 2005

Nota edytorska
Prezentowane dokumenty stanowią aneks do publikacji elektronicznej stenogramu II Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarności” Regionu Mazowsze 5–6 grudnia 1981 r. pod redakcją Jacka Galewskiego (Warszawa: Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”, 2005).
W dokumentach poprawiono interpunkcję i ewidentne błędy literowe, rozwinięto niektóre skróty. Nieliczne pochodzące od redakcji ingerencje w tekst oryginału ujęto w nawias kwadratowy. Zachowano część wyróżnień. Pozostawiono zawiniony przez aktotwórcę błąd w numeracji listy zakładów wchodzących NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze.
Wszystkie poniższe dokumenty zostały przekazane do archiwum Stowarzyszenia przez pana Wiktora Kulerskiego.
Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Komitetu Badań Naukowych (Ministerstwa Edukacji i Nauki).
Żywimy nadzieję, że niniejsze dokumenty przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat jednego z najsłabiej opisanych wydarzeń w dziejach „Solidarności”.
© Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”


Projekt

Uchwała Nr ……

W sprawie realizacji zadań programowych.
I Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze w Uchwale Nr 2 nakreśliło program działania w Regionie. Zadania te zostały znacznie rozszerzone przez Program NSZZ „Solidarność” przyjęty na I Krajowym Zjeździe Delegatów.

II Walne Zebranie Delegatów Regionu widząc rozległość zadań stojących przed Związkiem i trudności związane z ich realizacją ustala co następuje:

1. Najważniejszymi zadaniami, które w chwili obecnej należy realizować przed wszystkimi innymi są:

a) organizacja zimowej samopomocy społecznej,

b) zabezpieczenie warunków bytowych pracowników wobec rosnącej drożyzny i groźby bezrobocia,

c) przygotowanie się do wyborów do Rad Narodowych


2. Dla ułatwienia realizacji tych oraz pozostałych zadań programowych należy:

a) w trybie pilnym opracować konkretne zadania, jakie z programów wynikają dla różnych ogniw i instancji Związku,

b) przed kolejnymi WZD dokonywać okresowych ocen stanu realizacji programów w poszczególnych dziedzinach,

c) w wymagających tego przypadkach przedstawiać propozycje sposobów realizacji zadań programowych.


3.Realizację punktu 2 powierza się stałym zespołom roboczym delegatów na WZD. Wyniki prac zespołów będą sukcesywnie udostępniane właściwym ogniwom i instancjom Związku, przez Sekretariat WZD.
PROGRAM ZWIĄZKU A PROGRAM REGIONU I PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH.
Program Regionu „Mazowsze” uchwalony został 27.VI. br. Program Związku został przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 7.X. br. Czas, jaki upłynął między tymi dwiema datami, obfitował w ważne wydarzenia, które wyznaczyły nową sytuację w kraju i postawiły przed Związkiem nowe zadania. Sprawiło to, że oba programy – regionalny i ogólnozwiązkowy – choć generalnie niesprzeczne ze sobą, w niektórych punktach nie pokrywają się.

Istotną różnicę w podejściu do zadań Związku, przyjętym przez oba programy obrazują dwa cytaty:

Program „Mazowsza”: „Związek nie może zastępować Państwa (...) Związek nie może opracowywać planów, metod ich urzeczywistniania ani też przyjmować odpowiedzialności za ich wyniki”.

Program Związku: „W obliczu narodowej tragedii „Solidarność” nie może już dłużej ograniczać się do oczekiwania i wywierania nacisku na władze. Związek nasz uznaje za swój podstawowy obowiązek podjęcie wszelkich możliwych działań doraźnych i perspektywicznych dla ratowania kraju przed upadkiem”.

Z tej generalnej różnicy płynie bardziej aktywny – w porównaniu z programem Regionu – stosunek do otaczającej rzeczywistości – przede wszystkim gospodarczej – formułowany przez program Związku. Konsekwencją tego jest pojawienie się w dokumencie gdańskim szeregu tez, nieobecnych w programie naszego Regionu. Można wymienić następujące przykłady: działania na rzecz zahamowania spadku produkcji, przywracanie równowagi rynkowej, sprawy związane z reformą płac, postulat inicjatywy ustawodawczej dla związków zawodowych, postulat utworzenia SRGN [Społecznej Rady Gospodarki Narodowej] itd.

Liczne zadania, nałożone na Region przez jego program, pojawiają się też w programie KZD, lecz są one w tym ostatnim dokumencie bardziej rozwinięte i uszczegółowione. Przykładem mogą być sprawy dotyczące np. przygotowania do zimy, budownictwa mieszkaniowego, opieki zdrowotnej, wychowania młodzieży, dostępu do środków masowego przekazu.

Pewne hasła, podniesione w programie Regionu w sposób naturalny, uległy dezaktualizacji z biegiem czasu (np. sprawa rejestracji KOWzP [Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania] upadła w związku z ich przekształceniem w agendy Związku). Równie naturalne jest, że w programie związkowym pojawiły się odniesienia do problemów, które wyniknęły po dacie uchwalenia programu Regionu i nie mogły być w programie „Mazowsza” uwzględnione (np. krytyczny stosunek do antykryzysowego programu rządu, negatywna ocena obecnej sytuacji kartkowej).

Dla ułatwienia ogniwom Związku realizacji stojących przed nimi zadań celowe byłoby ich zebranie i konkretne określenie. Pożyteczną formą byłaby synteza materiału w formie pomocniczego dokumentu: „Zdania dla ogniw i instancji związkowych Regionu „Mazowsze” wynikające z programu Związku i programu Regionu”.

Proponuje się powierzanie tego zadania stałym zespołom roboczym delegatów WZD. Ich rolą byłoby dokonanie takiej syntezy i wspólne z sekretariatem WZD opracowanie wymienionego wyżej dokumentu.

Te same Komisje mogłyby dokonywać okresowych (np. corocznych) ocen realizacji zadań przez ogniwa Związku.

Pobieranie 357.45 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna