2005 Wybrane dokumenty Drugiego Walnego Zgromadzenia Delegatów nszz „SolidarnośćPobieranie 357.45 Kb.
Strona2/5
Data10.05.2016
Rozmiar357.45 Kb.
1   2   3   4   5

Projekt


Uchwała Nr ……

Z dnia …… w sprawie działalności finansowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.


II Walne Zebranie Delegatów uchyla następujące uchwały I Walnego Zebrania Delegatów:

1. uchwałę nr 5 z dnia 14.VI.1981 r. w sprawie wysokości i podziału składek członkowskich,

2. uchwałę nr 6 z dnia 27.VI.1981 r. w sprawie wysokości zasiłków statutowych, i w ich miejsce wprowadza odpowiednie rozdziały uchwały nr 57/81 I Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie działalności finansowej Związku.

II Walne Zebranie Delegatów zobowiązuje skarbnika Zarządu Regionu do opracowania (w uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną) instrukcji dotyczącej zasad wypłacania zasiłków statutowych i zapomóg. Instrukcja powinna zostać opracowana do 31.XII.1981 r.

II Walne Zebranie Delegatów uznaje, że treść rozdziału III w/w Uchwały ustala górną granicę stawek dla etatowych działaczy Związku. Wobec powyższego utrzymuje się w mocy uchwałę I WZD nr 8, która ustala niższe wynagrodzenia niż wynikające z Uchwały I Krajowego Zjazdu Delegatów.

Projekt został opracowany przez Komisję

Uchwał i Wniosków w wykonaniu Uchwały nr 24 I WZD.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

5.12.1981 r.

godz. 9.00 – Otwarcie obrad

– Wybór Komisji Skrutacyjnej

– Wybór przewodniczącego obrad

– Wybór zastępców przewodniczącego (8 osób)

– Wybór Komisji Mandatowej (11 osób)

– Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (25 osób)

– Uchwalenie uzupełnień do Regulaminu Obrad

– Uchwalenie porządku obrad
godz. 11.00 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

11.30 – Sprawozdanie finansowe skarbnika – ref. M. Odorowski

12.00 – Analiza pracy Biura Zarządu – P. Kuczyński

12.30 – Analiza pracy Zarządu – Zb. Bujak

13.10 – Informacja z działalności Regionalnego Zespołu Delegatów KZD

13.30 – Przerwa obiadowa

16.00 – Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

Godzina zamknięcia dyskusji w zależności od decyzji delegatów


6.12.1981 r.

godz. 9.00 – Msza polowa

10.00 – Przerwa

10.30 – Zmiany w statucie dokonane przez KZD ref. St. Krukowski

11.00 – Przedstawienie programu związku uchwalonego przez KZD – ref. B. Geremek

12.00 – Polityka związku w aktualnej sytuacji kraju ref. Zb. Bujak

13.00 – Przerwa obiadowa

15.30 – Dyskusja nad wygłoszonymi referatami

17.30 – Przerwa

godz. 17.45 – Czytanie uchwał i wniosków

18.10 – Dyskusja nad uchwałami i wnioskami oraz głosowanie nad nimi

20.00 – Przerwa 10 min.

20.10 – Wolne wnioski

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGULAMINU OBRAD


Rozdział I

W pkt. 1 b skreślić „MKZ” i (wyłącznie w pierwszym zebraniu).

W pkt. 3 skreślić MKZ.

Rozdział IV

Pkt. 7 Wnioski, projekty uchwał i propozycje zmian do projektów uchwał delegaci składają na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków.

Pkt. 8 Uchwał przyjmowane są w dwu czytaniach.

Pierwsze czytanie polega na ogólnej dyskusji nad projektem.

Po dyskusji w głosowaniu bądź odrzuca się projekt w całości lub przesyła do Komisji

Uchwał i Wniosków.

Komisja przyjmie poprawki i przedstawia je WZD w drugim czytaniu projektu.

W drugim czytaniu dyskutuje się poszczególne poprawki.

Dopuszcza się tylko jeden głos za i jeden głos przeciwko poprawce po czym zarządza się głosowanie nad poprawką.

Po przegłosowaniu poprawek dokonuje się ostatecznego głosowania całości uchwały.

Decyzję o odwołaniu podjętej uchwały lub o powrocie do spraw już rozstrzygniętych przez WZD, WZD może podjąć tylko wtedy, gdy ujawnione zostaną nowe istotne fakty.

Dotychczasowy pkt. 8 otrzymuje nr 9.

Na końcu tego punktu dodać „Przed głosowaniem wniosku formalnego dopuszcza się jeden głos za i jeden przeciw”.

Przygotował

Stanisław KrukowskiProjekt


Uchwała nr

Z dnia …… w sprawie zmiany uchwały nr 1 I WZD z dnia 14 VI 1980.


W związku z uchwaleniem przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zmian w Statucie Związku, uchwala się następujące zmiany w „Strukturze organizacyjnej oraz zasadach wyboru i funkcjonowania władz NSZZ Solidarność Region Mazowsze”:

 1. W § 1 ust. 2 po słowach: „i decyzją Zarządu” wprowadza się słowa: „zaakceptowaną przez Komisję Krajową”.

 2. Dotychczasowy § 3 otrzymuje nr § 3 ust. 1. Wprowadza się ust. 2 w brzmieniu „Kadencja władz trwa dwa lata”.

 3. W § 5 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Sesje WZD zwoływane są przez Zarząd Regionu w miarę potrzeby”, dalej zostaje brzmienie dotychczasowe.

 4. Do § 5 wprowadza się nowy ust. 6 w brzmieniu: „Delegaci zobowiązani są do utrzymywania kontaktu z wyborcami, a w szczególności do udziału w zebraniach organizacji związkowych ze swojego okręgu wyborczego na życzenia tych organizacji oraz do zorganizowania zebrań okręgu wyborczego przed każdą sesją WZD oraz w terminie miesiąca po sesji”.

 5. W § 7 ust. 2 po punkcie „c” wprowadza się pkt „d” w brzmieniu „nadzór nad pracą biura”.

 6. Do § 9 ust. 2 wprowadza się nowe zdanie w brzmieniu: „Do komisji koordynacyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące sekcji zawodowych i branżowych” .

 7. W § 9 ust. 3 słowa „komisja koordynacyjna” zastępuje się słowami: „sekcje branżowe, zawodowe i inne”.

 8. W § 9 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Strukturę oraz zasady powoływania i funkcjonowania sekcji zawodowych, branżowych i innych określają regulaminy wewnętrzne uchwalane przez Komisję Krajową”.

 9. Dotychczasowy § 11 otrzymuje nr § 11 ust 1. Wprowadza się ust. 2 w brzmieniu: „Regulaminy działania i zasady finansowania tych komisji ustala Zarząd Regionu”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt został opracowany przez

Komisję Uchwał i Wniosków w wykonaniu

ANALIZA PRACY BIURA REGIONU
W wielu pismach komisji zakładowych, na wielu zebraniach pojawiały się zarzuty odnośnie stylu działania i organizacji Biura Regionu. W większości przypadków były to zarzuty ogólne, niepoparte wskazaniem konkretnych osób czy działów, co znacznie utrudnia zlokalizowanie komórek i osób szczególnie źle pracujących.

Najczęściej powtarzające się zarzuty to ogólny bałagan, niekompetencje, długi czas załatwiania spraw, niemożność zastania odpowiedzialnego za dany temat, brak uprzejmości i życzliwości, nieodpowiadanie na pisma itp. Ta krytyczna i dość powszechnie spotykana opinia jest w dużym zakresie słuszna.

Jest kilka przyczyn, które spowodowały powstanie i utrzymywanie się takiej sytuacji. Niewątpliwie obiektywną przyczyną jest brak miejsca. Urząd Miasta nie dotrzymuje ciągle swoich zobowiązań dotyczących opróżniania budynku i ustala coraz to nowe terminy. Najnowsze zobowiązanie to 30.12.[19]81. Powoduje to sytuację, w której wiele różnych komórek Zarządu działa w warunkach dalece odbiegających od normalnych: na korytarzu, po 2-3 sekcje w jednym niewielkim pokoju itp. Sytuacja ta uniemożliwia zwiększanie zatrudnienia w działach, w których jest to absolutnie niezbędne, np. Biuro Informacji, księgowość, sekcja ds. reformy gospodarczej, sekcja ds. współpracy z rolnictwem (ostatnie dwie z powodu braku miejsca praktycznie nie mogą rozpocząć działalności) jak również uniemożliwia zapewnienie pracownikom Biura właściwych warunków BHP a nawet ochrony lekarskiej. Brak jest również pomieszczeń na magazyny (np. papieru). Ciągłe przesuwanie terminu przekazania drugiej części budynku powoduje ponadto wytworzenie się stanu prowizorki, uniemożliwiającego porządne zagospodarowanie budynku Zarządu.

Sytuacja taka stwarza oczywiście bałagan i nieporządek. Utrudnia również prawidłowe działania pracowników Biura Regionu i jakość wykonywanych prac. Ponieważ jednak stan ten nie może trwać w nieskończoność, postanowiono podjąć działania, które powinny usprawnić pracę Biura. Harmonogram tych prac zawarty jest w załączniku. Należy się spodziewać, że przyniesie to jedynie częściową poprawę. Sytuacja powinna się znacznie polepszyć dopiero po przekazaniu na potrzeby Zarządu całego budynku.

Jest to jednak tylko jedna z przyczyn istniejącego stanu rzeczy. Niewątpliwym niedociągnięciem jest zła koordynacja prac komórek Biura, brak jednoznacznie zakreślonych zakresów obowiązków i niejasno ustalona struktura podległości, a co za tym idzie nieprecyzyjnie określona sprawa odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Sytuacja ta wynika zarówno z faktu, że osoba odpowiedzialna z ramienia Prezydium za organizację Biura nie znalazła wspólnego języka z pracownikami Biura, jak i z braku doświadczeń organizatorskich ludzi, którzy zajmowali się tym aspektem działań Zarządu.

Aby zmienić tę sytuację Prezydium w dniu 28.11.[19]81 r. powołało na stanowisko Szefa Biura kol. A. Szeremetę, który w dwumiesięcznym okresie próbnym wykazał duże zdolności organizatorskie. Szef Biura decyzją Prezydium z tego samego dnia podlega bezpośrednio Sekretarzowi Prezydium, który będąc osobą pozostającą przez cały czas w budynku Regionu i jednocześnie odpowiedzialną za koordynację działań Prezydium będzie miał nadzór nad stroną organizacyjną pracy Zarządu.

Z inicjatywy Szefa Biura podjęto uchwały regulujące pracę Biura w sposób zgodny z ogólnymi zasadami organizacji. Od 1.01.1982 r. wejdzie też w życie „Regulamin pracy”. Pociągnięcia te powinny zlikwidować poprzednio opisany stan niedowładu organizacyjnego Biura Regionu. Trzecią przyczyną była niewłaściwa koordynacja prac członków Prezydium, jak również przyjmowanie przez nich zbyt dużych obowiązków. Powodowało to zupełne zatomizowanie działań oraz niemożność wywiązania się z przyjętych zobowiązań. W celu właściwego zorganizowania pracy Prezydium przyjęto w dniu 21.10.[19]81 r. zasady zawarte w „Instrukcji o organizacji pracy Prezydium”, których przestrzeganie powinno wyeliminować w/w wady. Jak już wyżej wymieniono, koordynację prac członków Prezydium powierzono Sekretarzowi, który do 19.12.[19]81 r. uzgodni ostatecznie optymalny zakres kompetencji członków Prezydium i wspólnie z nimi ustali zadania na najbliższe 4 miesiące.

Ostatnią dostrzeganą przez nas wadą jest fakt, że pracownikami poszczególnych komórek Zarządu są działacze związkowi, w tym i członkowie Zarządu. Wydaje się, że dużo lepiej by było, gdyby poszczególne działy zatrudniały po prostu fachowców, a członkowie Zarządu spełniali jedynie funkcje kontrolne i wytyczali kierunek podejmowanych działań. W takiej sytuacji zadania stawiane przed poszczególnymi komórkami byłyby lepiej wypełniane a współpraca z nimi mniej kłopotliwa. Niestety, sytuacji tej nie można w tej chwili zmienić. Specjaliści nie chcą podejmować pracy z wielu względów, zarówno z powodu niepewnej sytuacji społeczno-politycznej, jak i z powodu warunków pracy (zarówno lokalowych jak i wymagań odnośnie czasu pracy). Przyjmujemy jednak generalny kierunek na przyjmowanie do pracy w komórkach Związku fachowców i pozostawianie członkom Zarządu funkcji kontrolnej.

Wszystkie wyżej wymienione działania powinny zacząć przynosić widoczny efekt za około 2 miesiące. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z faktu, że organizacja pracy nie może zostać zmieniona w sposób natychmiastowy. Jest to proces ciągły, którego celem jest dopracowywanie struktur i stylu pracy do zadań. Nie można spodziewać się idealnej organizacji w sytuacji, w której jesteśmy obecnie, kiedy zadania i sytuacja zmienia się z dnia na dzień.
Opracował: Sekretarz Prezydium

Piotr Kuczyński

HARMONOGRAM

przedsięwzięć mających usprawnić pracę Biura Regionu
 1. Wprowadzenie legitymacji pracowniczych i identyfikatorów dla pracowników etatowych, społecznych, członków Prezydium, Zarządu, Komisji Rewizyjnej (obowiązkowe noszenie identyfikatorów w czasie pracy). Termin: 15–20.12.[19]81 zależny od wykonawcy oprawek do legitymacji i identyfikatorów.

 2. Wprowadzenie jednolitego nazewnictwa i wywieszek na drzwiach wszystkich komórek organizacyjnych Biura Regionu z nazwą komórki, godzinami obsługi interesantów oraz z listą nazwisk kierownika i pracowników. Termin: sukcesywnie do 30.12.[19]81.

 3. Wykonanie boksów dla konsultantów-informatorów na półpiętrze, poprawa informacji i „pierwszej obsługi” klienta. Termin orientacyjny: do 15.01.[19]82.

 4. Wykonanie stelaży ekspozycyjnych oraz ich montaż na parterze i klatce schodowej (na informacje, ogłoszenia, plakaty, prasę itp.). Termin orientacyjny: do 15.01.[19]82. (zależny od materiałów i wykonawcy).

 5. Wprowadzenie osób odpowiedzialnych za wszystkie materiały informacyjne wywieszane na stelażach. Termin: po wykonaniu stelaży.

 6. Rozbudowa sieci telvox’ów w Biurze Regionu oraz zweryfikowanie obecnej sieci i właściwe jej wykorzystanie. Termin: 30.01.[19]82.

 7. Rozbudowa sklepiku na parterze w celu poprawy warunków pracy i sprzedaży. Termin: (po otrzymaniu projektu) około 15.01.[19]82.

 8. Zmiana miejsca pracy portierów w celu właściwej kontroli osób przebywających na terenie budynku. Termin: (po uzgodnieniu z projektantami) do 30.01.[19]81.

 9. Opracowanie Informatora Biura Regionu zawierającego dane o wszystkich komórkach organizacyjnych: gdzie się znajdują, kto kieruje, jakie telefony, zakresy działania, co oferują współpracownicy itd. Druk w 5 tys. sztuk dla wszystkich komisji zakładowych. Termin: do 30.12.[19]81

W DALSZYM TERMINIE – MAKSYM[ALNIE] I KWARTAŁ 1982.


– Opracowanie przez specjalny zespół Regulaminu Pracy Biura Regionu – bardzo nowatorskiego (ze złamaniem prawa Kodeksu Pracy!).

– Opracowanie zasad okresowej oceny pracowników Biura Regionu.

– Wprowadzenie okresowych zebrań Prezydium z kierownikami komórek organizacyjnych Biura Regionu.

Opracował: Szef Biura

Andrzej Szeremeta

OCENA DZIAŁALNOŚCI

ZESPOŁU DELEGATÓW REGIONU MAZOWSZE

NA

I KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW


Najważniejszym wydarzeniem życia związkowego był I Zjazd delegatów, który obradował w Gdańsku we wrześniu i październiku 1981 r. Obrady Zjazdu były długie, niekiedy uciążliwe. Wiele czasu zabrały sprawy proceduralne, czy też drugorzędne sp[ory].

Zjazd pracował w sytuacji dużego napięcia, ustawicznie podsycanego przez propagandę antyzwiązkową w środkach masowego przekazu, jak też przez tak prowokacyjne decyzje jak podwyżka cen papierosów.

Stwierdzić jednak można, że I Zjazd naszego związku – przygotowany pospiesznie i obradujący w niekorzystnych warunkach – spełnił stojące przed nim zadania. Statut Związku został poprawiony i uzupełniony w świetle doświadczeń pierwszego roku naszej pracy, wybrano w drodze demokratycznych wyborów nowe władze Związku, uchwalony został program działań Związku, podjęte zostały uchwały w wielu ważnych zagadnieniach życia Związku i kraju.

Grupa delegatów regionu Mazowsze na I Zjazd licząca 96 osób odegrała aktywną we wszystkich pracach zjazdowych rolę. W dniu przygotowań do Zjazdu regionalna grupa delegatów spotkała się kilkakrotnie dla przedyskutowania porządku prac zjazdu oraz wyboru swoich przedstawicieli do różnych ciał zjazdowych.

Delegaci naszego regionu uczestniczyli w przygotowaniu I Zjazdu zarówno pod względem organizacyjnym jak i programowym.

Na czele komisji przygotowawczej Zjazdu, a w czasie obrad Zjazdu na czele jego głównych komisji i prezydium Zjazdu, stali delegaci naszego regionu.

Przedstawiciele regionu Mazowsze znajdowali się wśród autorów kluczowych rezolucji zjazdu, występowali w dyskusji zjazdowej, w sposób zasadniczy przyczynili się do opracowania programu Związku.

Aktywność delegatów naszego regionu na Zjeździe ocenić trzeba jako fakt pozytywny i jako właściwą realizację zaleceń I WZD Mazowsza. Wywołało to jednak także pewien niepokój na Zjeździe, dostrzegano bowiem w tym przejaw dążenia do narzucenia Zjazdowi przewagi jednego regionu i podkreślenia pierwszego miejsca stołecznego regionu w strukturze związku. Na tle znanych nastrojów antystołecznych wytwarzała się pewna nieufność wobec delegacji Mazowsza. Nieufność ta rosła w związku z coraz silniej ujawniającymi się podziałami wewnętrznymi w regionalnej grupie delegatów Mazowsza.

W toku przygotowań do Zjazdu oraz w pierwszych dniach pracy Zjazdu atmosfera w naszej grupie regionalnej była dobra. O ile jednak niektóre delegacje regionalne – jak łódzka, dolnośląska, małopolska czy wielkopolska – występowały ze zbiorowymi inicjatywami i zajmowały stanowisko na ogół wspólne w węzłowych sprawach dyskutowanych na Zjeździe, to delegacja Mazowsza nie reprezentowała jednolitego stanowiska. Na specjalnych zebraniach delegatów Mazowsza dyskutowano jednak sprawy, które miały stanąć w dyskusji zjazdowej.

I tak w sprawie kierunku reformy statutu, a zwłaszcza w sprawie aneksu do statutu, delegacja naszego regionu postanowiła – w porozumieniu z kilkoma innymi regionami – wystąpić o ograniczenie zmian w statucie do najbardziej niezbędnych i nie podejmować dyskusji politycznej przy sprawach statutu. Takie też stanowisko zajął Zjazd.

Różnice zdań w łonie delegacji Mazowsza narastały jednak coraz bardziej, a w drugiej części Zjazdu przybrały postać otwartych sporów. Ujawniły się one zwłaszcza w sprawie zgłoszonego przez delegację Ziemi Radomskiej projektu rezolucji z podziękowaniem dla KSS KOR za jego działalność na rzecz prześladowanych robotników. Przybrały one formę konfliktu wewnątrz delegacji. Spory i nawet kłótnie wewnątrz delegacji Mazowsza miały miejsce na sali obrad Zjazdu i poza nią.

W wielkim ruchu społecznym, jakim jest nasz Związek, różnice zdań są rzeczą zrozumiałą i potrzebną, muszą one jednak występować w statutowych formach i nie osłabiać działania naszego Związku. Wymaga to kultury politycznej i pełnej świadomości, że interes zbiorowy Związku trzeba przedkładać ponad własne ambicje czy też grupowe zamierzenia. Z doświadczeń naszej obecności na I Zjeździe trzeba wyciągnąć właściwe wnioski dla przyszłej pracy. Jednocześnie nie należy zapominać o pozytywnej pracy delegatów naszego regionu na Zjeździe, jak też w ogóle o znaczeniu, jakie I Zjazd miał dla całego Związku i dla naszego regionu.

Przewodniczący zespołu

Bronisław Geremek

DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW „SOLIDARNOŚCI”
Jesteś nie tylko PRACOWNIKIEM, lecz również MIESZKAŃCEM. Twoje problemy społeczne i bytowe jako MIESZKAŃCA są nie mniej ważne niż jako PRACOWNIKA. Więź między zakładem pracy a miejscem zamieszkania zapewnią Ci TERENOWE KOMISJE WSPÓŁPRACY (TKW).

W początkowym okresie tworzenia „SOLIDARNOŚCI” nieliczne TKW tworzyły porozumienia między Komisjami Zakładowymi sąsiadujących zakładów pracy, służące pomocy organizacyjnej, informacyjnej, wspólnej samoobronie na wypadek strajku. Rozpoczęto również nieśmiałe próby łączności z osiedlami mieszkaniowymi na pobliskim terenie – docieranie z niezależną prasą i książką, wspólne imprezy kulturalne, współpracę w akcji „przedszkola” itp.

Obecnie działalnością TKW obejmuje się wszystkie dzielnice Warszawy pod naczelnymi hasłami: AKCJA ZIMA oraz SAMORZĄD TERYTORIALNY. Dla przeżycia zimy trzeba m.in. zwiększyć skuteczność remontów i napraw (zwłaszcza awaryjnych), wyposażenia budynków, dotrzeć do wszystkich osób niesprawnych, wymagających pomocy, zreorganizować dystrybucję artykułów pierwszej potrzeby ograniczając do minimum czas stanie w kolejkach, uruchomić pomoc społeczną w zakresie komunikacji. Liczenie na działanie władz okazuje się zawodne. Inicjatywa pomocy technicznej i organizacyjnej ze strony zakładów pracy musi spotkać się z odzewem grup społeczności mieszkańców na każdym osiedlu, w każdym domu. Twórzcie grupy inicjatywne, sprawdzajcie stan potrzeb, wysuwajcie postulaty co i jak wykonać we własnym zakresie, jaka pomoc niezbędna z zewnątrz, zgłaszajcie się do TKW bezpośrednio lub poprzez najbliższe zakłady pracy.

Mamy już zgodę na tworzenie grup remontowych z zakładów pracy i mieszkańców osiedli, opłacanych na zasadach rzemieślniczych, wspomaganych technicznie i materiałowo przez zakłady przemysłowe. TKW uzyskuje również wpływ na kontrolę rozdziału darów, zwłaszcza z zagranicy.

Samoorganizacja mieszkańców i ich współpraca z zakładami pracy w ramach TKW nie tylko zapewni najskuteczniejszą obronę przed skutkami ZIMY, lecz również stworzy podstawy do prawdziwego, uznanego przez ogół SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. A przypominamy, że już w 1982 roku przewidziane są WYBORY do Dzielnicowych Rad Narodowych, oczywiście po dokonaniu niezbędnych zmian w ORDYNACJI WYBORCZEJ – projekt takiej demokratycznej ordynacji został już przez „SOLIDARNOŚĆ” przygotowany.

NSZZ „Solidarność”

Region Mazowsze

Uwaga: Telefon kontaktowy TKW w Twojej dzielnicy: …

Telefon agencji ds. TKW w Zarządzie Regionu: 21 17 78.


ANALIZA PRACY ZARZĄDU
Zarząd spotkał się na 13 zebraniach (w tym jedno dwudniowe). Obrady miały miejsce raz na dwa tygodnie lub raz na tydzień, w skrajnym przypadku po 3 dniach (dwukrotnie), jedynie w czasie Zjazdu Krajowego były dłuższe przerwy (3 tygodnie). Czas obrad wynosił na ogół kilkanaście godzin, wyjątkowo poniżej 10 godz., przy czym można stwierdzić, że czas ten w ciągu omawianego okresu rósł. Nie można stwierdzić wyraźnej współzależności między czasem poświęconym na dyskusję a stopniem przygotowania obrad (przygotowanie projektu uchwały, wcześniejsze dostarczenie materiałów członkom Zarządu). Niekiedy przyjmowano niemalże bez dyskusji sprawy zgłoszone bez uprzedniego przygotowania (np. stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o Radach Narodowych), niejednokrotnie też wielogodzinna dyskusja miała miejsce w przypadku projektów rozdanych znacznie wcześniej, do których miały być składane uwagi (np. regulamin pracy Zarządu, regul[amin] powoływania ekspertów). Tematykę obrad Zarządu w przeważającej mierze ustalał Zarząd, albo na poprzednim zebraniu, albo przez wnoszenie punktów do proponowanego porządku. W miarę upływu czasu coraz większego znaczenia nabierały wolne wnioski, które początkowo dotyczyły wyłącznie spraw drobnych i marginalnych, a w późniejszym okresie były to niejednokrotnie sprawy dużej wagi. Porządek obrad z reguły nie był realizowany, z powodu przeciągnięcia się dyskusji nad poprzednimi punktami. Często też, zwłaszcza w okresie późniejszym, wnoszone były dodatkowe punktu, lub przegłosowywano zmianę kolejności, kierując się tu niekiedy obecnością poszczególnych członków Zarządu, związanych z danym zagadnieniem, niekiedy oceną ważności i pilności sprawy (np. dla omawiania spraw organizacyjnych zrezygnowano dwukrotnie z omawiania koncepcji realizacji programu Związku). Regulamin obrad został uchwalony po dwu miesiącach działania Zarządu, nie był on jednak przestrzegany, zwłaszcza w punktach dotyczących obecności obserwatorów na zebraniach i trybu wprowadzania spraw na obrady Zarządu. Pewna poprawa zaznaczyła się w ostatnim okresie, jest to jednak za krótko – dwa ostatnie zebrania – aby móc ocenić, czy zmiana jest trwała.

Stosunkowo najwięcej czasu w obradach Zarządu zajmowały sprawy bieżące: akcje protestacyjne i reakcja na działanie władz (strajk w PLL LOT, marsz protestacyjny, reakcja na zakaz działania KOWzP, akcja na Rondzie i strajk protestacyjny 5.08., strajk w Żyrardowie, strajk rolników w Siedlcach, powtarzająca się sprawa zapłaty za strajki, kolejne reakcje na posunięcie władz w sprawie reglamentacji i podwyżki cen). Niewiele mniej miejsca zajęły sprawy organizacyjne i wyjaśnienia w związku z zastrzeżeniami do działalności Regionu. Kilkakrotnie omawiano szczegółowe sprawy informacji. Wiele miejsca w obradach Zarządu zajęły też sprawozdania i dyskusja nad sprawozdaniami (z obrad KKP, z negocjacji z władzami, z wyjazdów). Dyskusja o programie odbyła się dwukrotnie: na pierwszym zebraniu, przy czym miała wtedy charakter hasłowy – wypunktowywanie tematów uważanych za szczególnie ważne, i w przerwie między turami Zjazdu. Dwukrotnie przed Zjazdem spadała z porządku sprawa przygotowania stanowiska. Po Zjeździe Krajowym dwukrotnie stawiana była na porządku obrad sprawa dyskusji nad drogami realizacji programu, nie była jednak omawiana z powodu braku czasu. Podobnie dwukrotnie spadała z porządku sprawa współpracy z NSZZ RI. Rozpoczęta dyskusja nad generalnym stanowiskiem w sprawie podwyżek cen i rekompensat, przełożona na następne obrady, nie powróciła już. Nie doszło do dyskusji nad strategią i taktyką regionu – dyskusje w sprawie akcji protestacyjnych miały charakter doraźny, ściśle związany z daną akcją. Należy tu podkreślić, że w przypadku wszystkich akcji Zarząd miał do czynienia albo z już rozpoczętą akcją, albo też miał bardzo niewiele czasu na decyzję. Na dyskusję. Na dyskusję w tych sprawach rzutował też fakt, że zakłady ogłaszające akcje protestacyjne – nawet jeśli akcja nie była jeszcze rozpoczęta – zapowiadały, że nie podporządkują się, jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody na akcję. Dyskusja nad oceną przeprowadzonych akcji protestacyjnych trzykrotnie spadała z porządku obrad i odbyła się dopiero pod koniec września; uchwałę w sprawie trybu proklamowania akcji protestacyjnych podjęto dopiero w listopadzie. Od początku sierpnia coraz więcej miejsca zajmowały też sprawy personalne.

Cechą charakterystyczną wielu dyskusji była wielka szczegółowość i omawianie realizacji technicznej. Bardzo często głos w dyskusji nad jednym punktem porządku zabierało ponad 30 osób. Szczególnie ostro widać było przy kolejnych dyskusjach o informacji – niewiele było głosów wskazujących docelowy profil pism, docelowy model obiegu informacji, więcej miejsca poświęcono nakładowi pism i częstości ich ukazywania się. Zarząd w trakcie jednej z tych dyskusji poświęcił np. około godziny na dyskusję i 2 głosowania na temat [tego], czy Prezydium może zlecić ankietę na temat odbioru prasy przez członków Związku. Wiele miejsca poświęcono też technicznym problemom poligrafii. Wobec niejednakowej znajomości zagadnień technicznych u poszczególnych dyskutantów powstawała konieczność prostowania wypowiedzi przez następnych dyskutantów i przedłużanie się dyskusji. Podobnie dyskusja nad sprawa udzielenia opieki KOWzP częściowo tylko miała charakter merytoryczny, a w części – czy jest, czy też nie ma lokalu, który mógłby być dla nich przeznaczony, itp. Na przedłużanie się dyskusji pewien wpływ miało też niezaznajomienie się części członków Zarządu z funkcjonowaniem już istniejących agend, co rodziło konieczność dodatkowych wyjaśnień i sprostowań (np. przy dyskusji o trybie powoływania ekspertów okazało się, że niektórzy członkowie Zarządu nie zapoznali się z działalnością OBS [Ośrodka Badań Społecznych]). Przynajmniej dwukrotnie też (przy omawianiu sprawy marszu gwiaździstego i przy omawianiu spraw organizacyjnych 15.10.) zasadniczy wpływ na charakter dyskusji Zarządu wywierała sala (głośne okrzyki, oklaski itp.).

Zwłaszcza w okresie dwu pierwszych miesięcy sporo czasu poświęcono wewnętrznym regulaminom, przy czym każdorazowo dyskusja na ten temat trwała kilka godzin (zasady organizacji Prezydium, regulamin pracy Zarządu, regulamin powoływania ekspertów). Regulaminy te mają charakter bardzo szczegółowy.

Decyzje Zarządu miały wielokrotnie charakter wykonawczy (skrajnym przykładem jest podejmowanie przez Zarząd decyzji o miejscu drukowania „Wiadomości Dnia” lub o nakładzie poszczególnych pism w czasie Zjazdu i szczegółowa dyskusja nad tym). W dyskusjach wiele miejsca zajmował też tryb realizacji poszczególnych działań (np. forma udzielenia uchwalonej pomocy) przy czym stosunkowo często nie przekazywano sprawy załatwienia papieru i spraw poligrafii.

Najdotkliwszym mankamentem pracy Zarządu jest niewątpliwie brak dyskusji i rozstrzygnięć o charakterze programowym. Członkowie Zarządu, nie mając opracowanej jasno taktyki działania Związku w Regionie, czuli potrzebę przejmowania funkcji wykonawczych. Obrady Zarządu przekształciły się też w zebrania typowe dla ciał wykonawczych. Przeładowane były rozważaniami o charakterze technicznym. Sytuację pogarszał fakt istnienia różnych grup, które, nie mogąc bądź nie umiejąc przedstawić swego stanowiska programowego, przekształciły obrady Zarządu w walki o charakterze personalnym. Szczególnie zaważył tu fakt siania nieufności wobec Prezydium, a w każdym razie wobec jego części. Częste stawianie zarzutów o klikową pozakulisową działalność oraz zarzutów o zewnętrzne sterowanie pracą Związku. Konieczne jest więc ujawnianie rzeczywistych różnic programowych między poszczególnymi członkami [i] grupami Zarządu. Możliwe to będzie w toku dyskusji o charakterze strategicznym. Dlatego postuluje się, aby obrady Zarządu miały taki właśnie charakter. Należy też zlikwidować tendencje do stałego zatrudniania członków Zarządu w pracy biura Zarządu. Zarząd musi mieć bowiem możliwość obserwacji i kontroli pracy Prezydium z pozycji działacza związkowego, a nie z pozycji urzędnika. Dlatego członkowie Zarządu mogą być jedynie oddelegowani na krótki okres czasu do pracy w biurze w celu zorganizowania konkretnej pracy.

Członkowie Prezydium natomiast winni mieć swobodę w działaniu wykonawczym, co nie może oznaczać baku kontroli ze strony Zarządu. Brak kontroli był właśnie charakterystyczny dla omawianego okresu, gdy nastąpiło zatarcie podziału na decyzje programowe i wykonawcze. Członkowie Prezydium winni okresowo zdawać sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te, uzupełnione wprowadzeniem przygotowanym przez przewodniczącego, stanowić będzie [sic!] podstawę oceny pracy Związku, zgodności działań Prezydium z programem Związku i uchwałami i decyzjami Zarządu. Sprawozdanie winno obejmować też ocenę sytuacji w kraju, działalności całego Związku i propozycje działań w Regionie. Zebrania Zarządu muszą mieć ustalony wiodący temat do dyskusji. O wyborze tematu decyduje Zarząd na swoim posiedzeniu bądź Prezydium w okresie pomiędzy obradami.

Podsumowując stwierdzić trzeba, że poprawa sytuacji jest możliwa w dość krótkim czasie. Zasadniczą sprawą jest jednak przestawienie działań Zarządu na rozwiązywanie spraw o znaczeniu strategicznym i taktycznym oraz kontrolnym zamiast zajmowania się sprawami wykonawczymi i technicznymi.

Opracował

Zbigniew Bujak

INFORMACJA O DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PROGRAMOWYCH
I. OCHRONA PRACY I BYTU
W pracy agendy ds. wyżywienia i pomocy społecznej położono nacisk na obserwację i czuwanie nad skupem i dystrybucją towarów. Uruchomiono w tym celu sieć informacyjną opierając się na „Solidarności” w „Społem” WSS i SPHW.

Agenda ma dostęp do oficjalnych dokumentów Centrali Przemysłu Mięsnego i Ministerstwa Rolnictwa. Na cotygodniowych spotkaniach z władzami miasta omawiane są bieżące problemy związane z zaopatrzeniem ludności stołecznego województwa warszawskiego. Na spotkaniach w MHWiU [Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług] omawia się sprawy wyżywienia i zaopatrzenia kraju. Materiały uzyskane na tych zebraniach są opracowywane i wykorzystywane przez KK „Solidarności”. Podczas stałych dyżurów pełnionych przez pracowników agendy przyjmowane są zgłoszenia i zapytania dotyczące zaopatrzenia i dystrybucji towarów.

Wielokrotnie uczestniczono w rozwiązywaniu napięć powstałych na skutek znanych trudności rynkowych (np. Żyrardów, Skierniewice). Pracę w zakresie ustalania minimum socjalnego, pełnych rekompensat oraz dodatku drożyźnianego utrudnia zupełna dowolność organizacji rynku utrzymywana przez władze, mimo zastrzeżeń wysuwanych przez NSZZ „Solidarność” i mimo pisemnych ustaleń uprzednio zawieranych. Opracowania tego problemu tracą na aktualności po ostatnich podwyżkach cen.

W celu objęcia pomocą wszystkich potrzebujących powołano w agendzie Komisję Pomocy Społecznej. Organizowana jest obecnie sieć Komitetów Pomocy przy współudziale Komisji Zakładowych i TKW. Sieć ta pozwoli w sposób racjonalny przyjąć i zagospodarować nadsyłane dary – a także usprawnić pomoc społeczną organizowaną przez władze państwowe. W ramach Komitetu Pomocy Społecznej działają Sekcje: Interwencji, Rozdziału Darów, Pomocy dla Ludzi Niepełnosprawnych, Pomocy Społecznej zajmująca się niezameldowanymi. Potrzebujący znajdują porady prawne oraz pomoc psychologa. Prowadzimy również uzupełniającą działalność z Bankiem Leków. W lokalu Komisji ustalono codzienne dyżury osób zajmujących się indywidualnie zgłaszanymi przypadkami. W szczególnie ciężkich przypadkach udzielana jest natychmiastowa pomoc. Komisja nie dysponuje, jak dotąd, własnym funduszem, opierając się w zakresie pomocy materialnej na niewielkiej ilości darów uzyskanej z inicjatywy Komisji. Komisja bierze także udział w pracy Społecznego Komitetu Mleka w zakresie zapewnienia mleka w proszku i humanizownego dla najmłodszych dzieci w wieku 0-3 lat, oraz współdziała w zwołaniu i przeprowadzeniu spotkania konsultacyjnego przedstawicieli Sanepidów i Instytutów Naukowych w sprawie zorganizowania laboratorium i metodyki badań żywności na obecność hormonów. Utrzymywany jest nadzór nad pracą powołanej na tym spotkaniu grupy.

Działalność Agendy Ochrony Pracy to głównie interwencje dotyczące zaopatrzenia zakładów pracy w środki czystości oraz dyżury konsultacyjne BHP – społecznie zorganizowanie przez KZ przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.

W październiku powstała Komisja Ochrony Pracy Regionu Mazowsze złożona z delegatów na I WZDR oraz przedstawicieli zakładów pracy, która organizuje: poradnictwo związkowe w zakresie ochrony pracy, biuro interwencyjne ds. BHP, bank informacji o warunkach pracy, laboratorium pomiaru warunków środowiska pracy, oraz pracuje nad: organizacją związkowego nadzoru w zakresie ochrony pracy, nowelizacją i uporządkowaniem przepisów dotyczących ochrony pracy, opracowaniem koncepcji szkolenia członków Związku, programów i materiałów szkoleniowych.

Realizując te zadania zwrócono się do CIOP, IWZZ, Inst. Medycyny Pracy z prośbą o współpracę. Nadto opracowano nowy wzór karty wypadkowej i wydano za pośrednictwem prasy dla KZ zalecenia dotyczące BHP.

W dziedzinie Ochrony Środowiska nawiązano wstępną współpracę ze społecznymi organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska. Zobowiązano wojewodów do opracowania raportów o stanie środowiska i programów poprawy stanu ochrony środowiska (woj. stołeczne już III wersja uzgodniona z władzami województwa).

W dziedzinie Ochrony Zdrowia został opracowany program przygotowania zakł. Służby zdrowia do zimy. Przeprowadzono rozmowy z (PPU, FWP, UP), w celu ostatecznego wypracowania metody postępowania w spr. sanatoriów – będzie to podstawą działania KK. W toku są prace nad raportem o stanie ochrony zdrowia w Regionie. Rozpoczęto rozmowy w inne działania (Sejmowa Komisja Zdrowia itp.) w sprawach rewindykacji niektórych obiektów dla Służby Zdrowia. Utworzono społeczne zespoły ds. sprzętu medycznego i zespoły ds. krwiolecznictwa. W trakcie jest nawiązywanie współpracy z Stowarzyszeniem Niepijących i Niepalących „Abstynencja”.

W dziedzinie działalności socjalnej opracowano interpretację Uchwały I KZD w sprawie działalności finansowej Związku, gł. części dot. zasiłków statutowych i zapomóg. Prowadzi się rejestrację, korespondencję i załatwianie wszelkich spraw związanych z zasiłkami statutowymi. Przeprowadzono szkolenie dla przedstawicieli KZ dnia 6.XI. br. Zajmujących się sprawami socjalnymi. Odbywają się comiesięczne spotkania pracowników żłobków, członków Związku dot. funkcjonowania żłobka jako placówki oraz problemów socjalnych pracowników, sprawy interwencyjne. Obecnie – opiniowanie projektu dot. 5-godz. dnia pracy, projektu zbiorowego układu pracy, Karty Pracowników Służby Zdrowia.

Odbywają się stałe spotkania z KOiW nt. przedszkoli państwowych i prywatnych. Udziela się pomocy w organizowaniu przedszkoli przyzakładowych, np. pomoc w zapewnieniu kadry i w zakresie wyszukiwania nowych lokali oraz organizowania w nich przedszkoli. Dla przedszkoli prywatnych powołano punkt informacyjny, prowadzi się stałe dyżury, udziela się opieki związkowej przy załatwianiu spraw w Urz. M. St. W-wy i KOiW oraz pomocy w zakresie zarejestrowania Koła Przedszkoli Prywatnych.

Ponadto organizowany jest bank miejsc wczasowych, zimowiskowych i kolonijnych.

Podjęto systematyczne szkolenia członków KZ zajmujących się sprawami socjalnymi zgodnie z tematami ustalonymi na spotkaniach z zainteresowanymi. Podjęto próbę przeprowadzenia dla pracowników socjalnych KZ szkolenia psychologiczne w zakresie m.in. prowadzenia mediacji – negocjacji, prowadzenia zebrań itp.

Przygotowania do sezonu zimowego. W związku z akcją pomocy zimowej najbardziej zaawansowana jest organizacja awaryjnych ekip remontowych działających w oparciu o kadry, narzędzia i materiały wielkich zakładów pracy. Ponadto czynione są starania w kierunku organizacji sąsiedzkich grup samopomocy zimowej oraz współpracy z kościołami w dziedzinie działalności charytatywnej (rozdzielnictwo darów).

W ramach działań na rzecz kultury trzydziestu czterem zakładom pracy udzielono pomocy w organizacji imprez kulturalnych. Pomocy finansowej udziela się zespołowi Pieśni i Tańca przy Zakł. Przem. Włokien. „Biawena” w Białej Podlaskiej. Przygotowano krajowy zjazd przedstawicieli zakładowych placówek kulturalnych w dniach 21-22.XI br. Ponadto odbyły się: ogólnopolski konkurs na plakat „Solidarności”, dwie wystawy plakatów i druków „Solidarności”, obchody rocznic Powstania Warszawskiego i utworzenia Związku – w regionie Mazowsze. Wydano liczne plakaty. Przygotowano wystawę z okazji rocznicy Powstania Listopadowego, wydanie kalendarzy robotniczego i rolniczego, nie licząc ukazujących się i wydawnictw ciągłych (Informatory kulturalne, Kultura i Życie). Prowadzony jest stały punkt poradnictwa i konsultacji.
II. PRAWDA I PRAWORZĄDNOŚĆ.
Prasa.

Ze względu na szczupłość bazy poligraficznej i trudności z uzyskania papieru, codzienny dostęp członków Związku do prasy regionalnej realizować się może jedynie przez wywieszanie pism i serwisów telexowych w gablotkach Komisji Zakładowych. Stan prasy Regionu uległ przejściowemu pogorszeniu ze względu na rozwiązanie się redakcji „Niezależności”. Przeciwdziałano temu zwiększając znacznie nakład pisma „Wiadomości Dnia” a także uruchamiając gazetkę ścienną „Afisz”. W trakcie organizacji znajduje się tygodnik „Mazowsze” o obiegu otwartym i planowanym nakładzie 250 tys. egzemplarzy. Rozpoczęto także wydanie „Monitora” publikującego wszelkie uchwały Prezydium i Zarządu Regionu, wyciągi z protokółów zebrań, a także ważniejsze uchwały naczelnych władz Związku (KK, Prezydium). Agencja Solidarności (tzw. AS) publikuje obecnie swój biuletyn dwa razy w tygodniu i wydaje dodatek publicystyczny.

Sprostowania fałszów zamieszczanych w państwowych środkach przekazu ukazują się bądź w serwisie telexowym, bądź są w prasie związkowej w postaci artykułów i notek a także uchwał i oświadczeń Rzecznika Prasowego.

Weszła w życie ustawa o cenzurze. Nie może być uznana za w pełni zadawalającą; stanowi jednak wielki krok naprzód w porównaniu z uprzednim stanem prawnym. Region przeciwdziała próbom wprowadzania związanych z tą ustawą zarządzeń wykonawczych, które mogą ograniczyć swobodę druku.

Rzecznik Prasowy i Biuro Prasowe prowadzą regularnie rozmowy z dziennikarzami zagranicznymi, a także przedstawicielami ambasad i przyjeżdżającymi do Polski działaczami związkowymi wyjaśniając działanie Związku i sytuację w kraju. Udzielono także wielkiej ilości wywiadów w prasie zagranicznej i krajowej.
Oświata i kultura.

Pod opieką Regionu znalazły się dwa zespoły: Ogólnopolski Zespół Historyczny Oświaty oraz Regionalny Zespół Historyczny.

Pierwszy z nich prowadzi głównie działalność wydawniczą, dostarczając szkołom materiały pomocnicze do nauczania historii w postaci serii „Zeszytów Historycznych OZHO” (ukazały się trzy, w druku znajduję się pięć, w przygotowaniu następnych sześć). Drugi zespół prowadzi głównie działalność szkoleniową, organizując odczyty przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli historii i uczniów. Odbywają się one systematycznie co dwa tygodnie w siedzibie Zarządu Regionu przy u. Mokotowskiej. Ponadto działalność obu zespołów uzupełniona jest przez Wydawnictwo Mazowsze, przynoszące publikacje dotyczące m.in. historii najnowocześniejszej (ukazały się cztery pozycje, w przygotowaniu sześć dalszych). Region udziela pomocy krajowej Radzie Sekcji Oświaty i Wychowania w prowadzeniu rozmów z Sejmową Komisją Oświaty i Wychowania.

Systematycznie wydawany jest dwutygodniowy Informator Kulturalny IKS o nakładzie 3.000 egz. Rosnące zapotrzebowanie zmusza do zwiększenia nakładu do 10.000 egz. Rozpoczęto wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kultura i Życie” (ukazał się pierwszy numer) o 30.000 nakładzie. Wydano 2 numery kwartalnego Informatora Kulturalnego. W toku znajdują się prace nad przygotowaniem dla KK projektu niezależnej od władz Nagrody Literackiej Solidarności, przygotowywanej wspólnie ze Związkiem Literatów Polskich. W trakcie organizacji jest Związkowa Rada Kultury Regionu.


Praworządność.

W działaniach na rzecz praworządności uczestniczyły: Komisja Interwencji i Mediacji oraz Biuro Prawne Regionu. Komisja Interwencji i Mediacji działa w oparciu o społeczny aktyw związkowy, którego działania korelowane są przez etatowych pracowników Biura.

W okresie od 1.07. do 25.11.1981 r. do Komisji Interwencyjnej wpłynęło 1598 spraw zgłoszonych osobiście przez zainteresowanych lub też ich Komisje Zakładowe. W tym samym okresie Komisja odebrała 3267 listów dotyczących bądź spraw już prowadzonych, bądź też spraw wymagających podjęcia interwencji. Pełna lista spraw podjętych przez Biuro w całym okresie jego działalności przekroczyła już 5.000. Podejmowane są działania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa związkowców i swobody życia związkowego.

Problem więziennictwa znalazł swoje rozwiązanie poprzez zarejestrowanie „Patronatu” – niezależnego stowarzyszenia zajmującego się opieką nad więźniami.

Komisja Krajowa powoła w Warszawie Centrum Informacyjno-Konsultacyjne ds. Represji, którego zadaniem jest zebranie dokumentacji, informacji oraz udzielenia konsultacji, a także pomocy prawnej w wypadkach represji karnych na terenie całego kraju.

Przedstawiciele Komisji Interwencyjnej uczestniczą w przygotowywaniu programu Zjazdu Biur Interwencyjnych. W ramach Komisji Interwencyjnej wydawany jest również Biuletyn Interwencja – Praworządność, zawierający materiał instruktażowy do podejmowania działań interwencyjnych. Dotychczas wydano 6 numerów w nakładzie 200-500 egzemplarzy głównie na potrzeby Zjazdów.

Ze względu na charakter spraw napływających do Komisji Interwencyjnej oraz narastający w regionie problem bezrobocia, szczególnie wśród pracowników administracji, powołana została specjalna Agenda ds. płacy i zatrudnienia. Celem Agendy jest przygotowanie dla Regionu materiałów dotyczących polityki płacowej i zatrudnienia, a także konsultowanie Komisji Zakładowych w ramach powyższej problematyki.

W ostatnim okresie przez Biuro Prawne Regionu została podjęta dodatkowa działalność dotycząca opiniowania przygotowywanych przez władze aktów legislacyjnych. Aktualnie opracowany jest tryb opiniowania i konsultowania ze związkowcami poszczególnych aktów normatywnych.


III. DEMOKRACJA I SAMORZĄDNOŚĆ.
Jawność życia związkowego jest na szczeblu Regionu realizowana przez obecność prasy związkowej na wszystkich zebraniach władz Związku, a także przez umożliwienie prasie uczestnictwa we wszelkich rozmowach z władzami administracyjnymi. Ponadto członkowie Związku mają możliwości uczestniczenia w zebraniach Zarządu, protokóły z posiedzeń są zawsze do wglądu. Prasa związkowa podaje informacje o przebiegu zebrań Zarządu i Prezydium. Członkowie mają możliwości krytyki bądź za pośrednictwem prasy związkowej, bądź zwracają się bezpośrednio do Zarządu.

Prasa niezależna jest w miarę możliwości poligraficznych drukowana poza stałymi publikacjami Regionu, podobnie jak poszczególne numery pism terenowych, miesięcznik dla niepełnosprawnych „Mosty”, biuletyn Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania „Sumienie”, pismo „Robotnik” i inne. Przepływ informacji winien ponadto zostać usprawniony w wyniku reorganizacji siatki połączeń telexowych w Regionie oraz zwiększenia ilości zainstalowanych telexów. W opracowaniu jest system szybkich konsultacji z Komisjami Zakładowymi za pośrednictwem siatki kolportażu i telexów. Dokonuje się też reorganizacji kolportażu.

Opinia publiczna jest badana przez OBS a wyniki badań publikowane w „Wiadomościach Dnia” a także w specjalnych broszurkach.

Działalność Wszechnicy Robotniczej rozwija się dwoma torami. Pierwszy z nich to kursy szkoleniowe dla działaczy związkowych i samorządowych, mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Związku i samorządu na terenie zakładu pracy. Drugi to otwarte spotkania dyskusyjne, wykłady, seminaria o szerokiej tematyce społeczno-ekonomicznej.

Kontynuowane są kursy organizacji i kierowania dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji zakładowych, na których omawiane są zasady działania związkowego w zakładzie pracy. Obecnie na terenie Warszawy prowadzonych jest 17 takich kursów – w każdym uczestniczy 30-40 zakładów. Kursy te prowadzone są w 11 oddziałach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po godzinach pracy i trwają 3 miesiące. W styczniu szkolenia obejmą następne 15 oddziałów i lewobrzeżną Warszawę.

Opracowany już został program kursów specjalistycznych z zakresu zagadnień socjalnych i bytowych oraz bezpieczeństwa i ochrony pracy. Pierwsze kursy z tych dziedzin zaczną się w I kwartale 1982 r. Trwają także prace nad opracowaniem programu szkolenia dotyczącego problemu zatrudnienia i płac. Na kursy specjalistyczne zgłosiło się ok. dwu tysięcy działaczy z naszego Regionu.

Wszechnica zajmuje się także szkoleniami dla działaczy samorządów. Z inicjatywy Komisji Koordynacyjnej Elektroniki Reg. Mazowsze zorganizowano już pierwsze dwa kursy z zakresu analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, następne są w trakcie organizacji. Także dla działaczy samorządów Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w porozumieniu z Wszechnicą Robotniczą organizuje studium organizacji i zarządzania, na który zapisało się ok. 100 osób. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Drugim terenem działalności Wszechnicy Robotniczej jest działalność oświatowa. W Warszawie istnieją obecnie 2 stałe punkty Wszechnicy – Politechnika Warszawska i Żoliborski Dom Kultury – gdzie co tydzień odbywają się wykłady o różnej tematyce – historycznej, społecznej, ekonomicznej. Oprócz tego kilkanaście zakładów pracy organizuje na swoim terenie stałe spotkania z ludźmi nauki i kultury, publicystami i działaczami społecznymi. Zakłady, które nie posiadają u siebie stałych punktów Wszechnicy, mogą za pośrednictwem Wszechnicy Robotniczej zaprosić do siebie interesujących prelegentów. Oprócz wykładów, w siedzibie Zarządu Regionu organizowane są ponadto co tydzień dyskusje panelowe na tematy wewnątrzzwiązkowe bądź szczególnie aktualne problemy społeczno-gospodarcze. Nową formą działalności Wszechnicy są grupy zainteresowań – seminaria poświęcone problemom z zakresu najnowszej historii Polski, ekonomii, kultury, socjologii, psychologii. Obecnie zostało przygotowanych 18 seminariów, każde z nich odbywać się będzie raz na trzy tygodnie.


Samorządy.

Powołano agendę ds. samorządu terytorialnego, TKW i mieszkalnictwa, agend ds. samorządu pracowniczego oraz kontynuowana jest praca agendy ds. oddziałów terenowych. Równolegle działają odpowiednie komisje Zarządu zajmujące się – w ścisłej współpracy z w/w agendami – rozwojem samorządności i kształtowaniem zasad demokracji.

W Regionie działa obecnie 41 oddziałów terenowych, obejmujących łącznie 338 500 członków naszego Związku. Oddziały kierowane są przez demokratycznie wybierane Prezydia, posiadające z upoważnienia Zarządu szereg uprawnień w zakresie koordynacji prac Komisji Zakładowych oraz reprezentacji i obrony interesów członków Związku w stosunku do władz lokalnych. Prezydium Zarządu udzieliło również oddziałom terenowym upoważnienia w zakresie gospodarki finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli przez Region. Agenda ds. oddziałów terenowych koordynuje merytorycznie pracę oddziałów, udziela im w miarę możliwości pomocy w zakresie zaopatrzenia, w rozmowach i porozumieniach z władzami lokalnymi itp. Do pomocy oddziałom włączono działaczy z Biura Interwencji oraz osoby odpowiedzialne za księgowość, kolportaż prasy i zaopatrzenie oddziałów.

W ramach agendy i Komisji Zarządu ds. samorządu terytorialnego, TKW i mieszkalnictwa zorganizowano sieć Terenowych Komisji Współpracy na terenie wszystkich siedmiu dzielnic Warszawy. Organizuje się obecnie TKW w Piastowie, Józefowie i Świdrze.

Opracowany został demokratyczny projekt ordynacji wyborczej do Rad Narodowych. Po zatwierdzeniu przez Komisję Krajową stanie się przedmiotem konsultacji z wszystkimi Organizacjami Zakładowymi w Regionie.

6 lipca br. Powstała w Regionie – jako pierwsza w Polsce – Regionalna Komisja Porozumiewawcza Rad Pracowniczych (RKPRP), grupująca ok. 150 zakładów. Zadaniem tej Komisji była koordynacja działań na rzecz powstawania samorządów pracowniczych. Obecnie liczy ona około 300 zakładów. Od czerwca działa w Regionie punkt konsultacyjno-informacyjny samorządów pracowniczych. Od lipca br. rozprowadzono kilka tysięcy broszur zawierających głównie projekty Sieci. Ciekawsze opracowania publikowano w prasie Regionu.


Sekcje branżowe.

Obecnie istnieje 70 sekcji regionalnych. Uzgodnione z sekcjami zasady współpracy (interwencje, wydawanie biuletynu sekcji, rozwiązywanie problemów związkowych, bhp itp., zasady finansowania sekcji itp.). Nawiązano kontakt roboczy z Prezydium KK w sprawie uregulowania sprawy sekcji w Związku. Sekcje uzyskały dużą swobodę w działaniach związkowych przy zachowaniu niezbędnego nadzoru władz statutowych Związku.


Spółdzielczość.

Przedstawiciele Komisji Koordynacyjnych obejmujących pracowników spółdzielczości sformułowali zespół przygotowujący projekt ustawy o spółdzielczości, który po zaakceptowaniu przez Komisję Krajową zostanie złożony w Sejmie.

Opracował:

W. Kulerski

ZESTAWIENIE SALD NA 30.09.1981

Symbol Nazwa konta Winien Ma

Konta

1 2 3 4


MAJĄTEK, ŚRODKI PIENIĘŻNE,

ROZRACHUNKI


001 Środki trwałe 3.794.698,- -

101 Kasa 260.251.30 -

1011 Środki rezerwowe 10.000.000,- -

132 Rachunek bieżący NBP 63.911.729,80 -

203 Zobowiązania inkasowe - 910.986,-

209 Inne rozrachunki z dostawcami 659,520,35 93.815,-

220 Zobowiązania podatkowe - 90.047,-

231 Rozrachunki z tytułu wynagr. - 437.496,-

234 Rozrachunki z pracownikami 1.533.578,- -

249 Inne rozrachunki 5.895.362,30 4.213.075,95

261 Rozliczenie wynagrodzeń - 49.259,-

289 Dział. wyodrębn. Oddz. Teren. 6.136.747,- -

310 Mat. i przedm. nietr. w magaz. 991.635,20 -

351 Przedm. nietr. w użytkowaniu 3.157.650,60 -

361 Umorzenie przedm. nietr. - 3.157.650,60

330 Towary propagandowe 1.490.819,- -


KOSZTY
411 Zużycie mater. i przedm. nietr. 6.824.787,85 -

420 Usługi materialne 3.821.577,46 -

431 Wynagrodzenia 12.858.146,- -

435 Podróże służbowe krajowe 619.484,90 -

436 Wynagr. nie objęte fund. płac 1.237.322,80 -

440 Narzuty na wynagrodzenia (ZUS) 2.371.202,- -

460 Usługi niematerialne 2.572.830,- -

480 Straty nadzwyczajne 532,- -


DOCHODY
765 Inne dochody zewnętrzne - 7.264.036,20

767 Składki członkowskie - 108.284.832,86

780 Zyski nadzwyczajne - 54,-
FUNDUSZE
801 Fundusz w środkach trwałych - 3.794.698.-

885 Dotacje przekazane 159.000 -

877 Odpisy na fundusze 3.745.941,- -

951 Zakł. fundusz socjalny 5.200,- -

981 Fundusz inwest.-interwencyjny - 3.752.064,95

Razem 132.048.015,56 132.048.015,56

=========================================================
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres od 1 maja do 30 września [19]81 r.


Sprawozdanie finansowe Zarządu Regionu Mazowsze obejmuje okres od 1.05 do 30.09.81 r., gdyż okres poprzedni został omówiony w sprawozdaniu złożonym na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu. W sprawozdaniu niniejszym nie wykazuje się wyniku finansowego (nadwyżki budżetowej), gdyż jest to możliwe dopiero po zakończeniu okresu rocznego. Stan majątkowy (należności, zobowiązania, majątek, wydatki i fundusze oraz środki pieniężne) został wykazany według ksiąg finansowych zamkniętych na dzień 30 września.

W omawianym okresie działalność Regionu sfinansowana została głównie ze składek członkowskich (30% składki podstawowej), wpływów z prasy wewnątrzzwiązkowej oraz w niewielkiej mierze z darowizn. W okresie tym przystąpiono do organizowania i obsady komórki finansowo-księgowej. Poprzednio księgowość była prowadzona w oparciu o personel angażowany na pracach zleconych.

Warunki lokalowe bardzo utrudniają właściwą organizację nie tylko komórki finansowej, ale również uniemożliwiają właściwe zabezpieczenie majątku Zarządu Regionu. Na odcinku terminowości wpływów z tytułu składek nastąpiła pewna poprawa, ale w dalszym ciągu niektóre komisje zakładowe Regionu zalegają z wpłatami. Wpływy z tytułu składek wyniosły za okres pięciu miesięcy 71,4 miliona złotych, a za okres od początku roku do 30 września 108,3 milionów złotych.

Średnio miesięcznie za 9 miesięcy wpływy wyniosły 12,3 mil. zł., a za okres III kwartału 14,2 mil. zł.

W celu zwiększenia terminowości wpłat zobowiązano Oddziały Terenowe Regionu do przeprowadzenia w komisjach zakładowych kontroli terminowości tych wpłat.

Stan gotówki na koncie bankowym na koniec września wynosił: 63.911.729,80 zł., a na koniec kwietnia br. wynosił: 36.300.243,94 zł.

W październiku podjęto decyzję zwiększenia samodzielności finansowej Oddziałów Terenowych, a w listopadzie przystąpiono do organizacji księgowości w Oddziałach, co w poważnym stopniu odciąży i usprawni prace w komórce finansowo-księgowej Biura Zarządu Regionu.

W celu dalszego usystematyzowania zagadnień finansowo-administracyjnych wydano szereg zarządzeń i instrukcji m.in.:


– zasady organizowania i działalności oddziałów terenowych Regionu,

– instrukcje w sprawie organizacji finansów i ewidencji księgowej oraz ich prowadzenia przez oddz. terenowe,

– wykaz kont ewidencji księgowej i zasady obiegu dokumentów materiałowych w Biurze Regionu,

– instrukcje w sprawie ewidencji materiałów reklamowych sprzedawanych w sklepiku Biura.


W listopadzie przystąpiono do porządkowania i ewidencji stanu majątku ruchomego Regionu – praca nad tym zagadnieniem potrwa dłuższy czas, gdyż wycena wielu darowizn rzeczowych pochodzenia zagranicznego jest pracochłonna.

W myśl postanowień Delegatów na I WZD Regionu opracowuje się obecnie zasady obiegu dokumentów i informacji administracyjno-finansowej (Uchwała nr 4). Zasady te będą odbiegały od dotychczas stosowanych powszechnie praktyk w gospodarce narodowej, a z uwagi na ich bezprecedensowy charakter czas ich opracowania musi być dłuższy.

Poniżej podaje się szczegółowsze dane liczbowe w zakresie dochodów i kosztów Zarządu Regionu Mazowsze.
WAŻNIEJSZE TYTUŁY DOCHODÓW

za okres 1.05.81 do 30.09.[19]81 r.


1. Wpływy z tytułu 30% części składki .................................. 71.442.843,-

2. Wpływy za prasę i wydawnictwa ....................................... 4.064.093,-

3. Darowizny krajowe na fundusz NSZZ „Solidarność” ........ 220.986,-

4. Darowizny zagraniczne w walutach ................................... 100.873,30-

5. Wpływy za materiały propagandowe ................................. 1.577.369,-
WAŻNIEJSZE POZYCJE KOSZTÓW

Za okres 1.05.81 – 30.09.[19]81 r.


1. Wynagrodzenia ................................................................. 10.192.347,-

2. Psrface zlecone i honoraria ............................................... 2.498.235,-

3. Dotacje dla Komisji Zakładowych na zasiłki statutowe ... 741.000,-

4. Dotacje na utrzymanie Oddz. Teren. ................................ 6.587.447,-

5. Zakupy urządzeń biurowych, teleksów, maszyn itp. ........ 1.980.606,-

6. Koszty I WZD Regionu .................................................... 961.319,-

7. Koszty utrzymania OBS ................................................... 2.383.356,10-

w tym: wynagrodzenie

714.083,-

wynagrodzenie za badania

1.090.404,-

8. Koszty wydawania prasy ................................................. 4.349.293,-

od 1.01.81 do 30.09.[19]81

Biuletyn AS .................................. 2.239.544,-

Niezależność ................................ 1.318.161,-

Wiadomości Dnia ........................ 791.588,-

9. Koszty niektórych akcji protestac. ......

„Dzień bez prasy” ....................... 286.622,-

Sierpień „Rondo-Marszałkowska” 108.032,-

(Wpływ z datków z „Ronda-Marszałkowska” – 52.989-)


Pobieranie 357.45 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna