2010 – częŚĆ II broń ap 23962Pobieranie 127.54 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar127.54 Kb.
2010 – CZĘŚĆ II
BROŃ AP 23962

Broń i wojna w dziejach człowieka / [ red.Katarzyna Badowska,

Wojciech Wasiak, Piotr Łuczak].- Łódź :  Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, [2009].
GUNJAČA Stjepan  AP 24028

Tiniensia archaeologica-historica-topographica /  Stjepan

Gunjača ; Ministarstvo Kulture Republike Hrvatske, Muzej hrvatskih

arheoloških spomenika.-Split :  Muzej hrvatskih arheoloških spomenika,  2009.


MILICZ AP 23813

AP 24217

Milicz :  Clavis Regni Poloniae : gród na pograniczu /  pod red. Justyny Kolendy ; [tł. Dorota Piwowar] 

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział we Wrocławiu.

Wrocław :  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oddział,  2008.- 290 s. :  il. ;  31 cm.


ZAKOŚCIELNA Anna AP 24216

Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej / Anna Zakościelna.

Lublin :  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
ARCHEOLOGIA AP 24218

Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu :  praca zbiorowa.T. 5 /  pod red. Mariana Rębkowskiego.

Kołobrzeg :  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,  2010.
SORTE AP 24172

Sorte muld :  wealth, power and religion at an Iron Age

central settlement on Bornholm /  [editors : Christian 

Adamsen et al.].- Rønne :  Bornholms Museum in collaboration with Wormianum

publishers and the Heritage Agency of Denmark,  cop. 2009.
MĄCZYŃSKA Magdalena  AP 24122

Velike pereselennâ narodiv :  istoriâ nespokijnoï epohi IV

ta V stolit' /  Magdalena Mončin's'ka ; Miežnarodnij

Blagodijnij Fond <> , Ukraïns'kij Centr Pozvitku

Muzejnoï  Spravi.- Kiïv :  Vid. Sofiâ,  2009.
PRZYBYŁ Agnieszka  AP 24207

Społeczności późnoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych

na Kujawach :  problem wpływów z kręgu kultury badeńskiej /

Agnieszka Przybył.- Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2009.


ROZWADOWSKI Andrzej AP 24208

Obrazy z przeszłości :  hermeneutyka sztuki naskalnej /  

Andrzej Rozwadowski.- Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM,  2009.
CUCUTENI AP 24238

Cucuteni culture :  art and religion : [exhibition catalogue]

= Kultura Cucuteni : sztuka i religia /  [publ. coord. Ion Mareş

colaborators Cornelia-Magda Lazarovici et al. ; photos Petru

Palamar] ; The Ministry of Culture Religious Affairs and National

Heritage of Romania, Suceava County Council, Bukovina Museum

Complex.- Ed. a 2-a.- Suceava :  Publishing House Accent Print,  2009.
WYTWÓRCZOŚĆ AP1.8/18

Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej /  

[red. nauk. Jadwiga Chudziakowa, Alina Sosnowska] ; Uniwersytet

Mikołaja Kopernika, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności.

Toruń :  Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.
FURHOLT Martin AP 1.84/101

Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in

Mitteleuropa und Südskandinavien /  von Martin Furholt.

Bonn :  Dr. Rudolf Habelt GmbH,  2003.


HONECK Marcel AP 1.84/166

Nichts als heiße Steine ? :  zur Deutung der Brenngruben der

späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit in Deutschland /  von

Marcel Honeck- Bonn :  Verlag Dr. Rudolf Habelt,  2009.


SACHßE Claudia AP 1.84/179(1-2)

Untersuchungen zu den Bestattungssitten der Badener Kultur.  

T. 1-2 /  von Claudia  Sachße.- Bonn :  Verlag Dr. Rudolf Habelt,  2010.
TRENNER Jan AP 1.84/180

Untersuchungen zu den sogenannten Hausmodellen des 

Neolithikums und Chalkolithikums in Südosteuropa /  

von Jan Trenner.- Bonn :  Verlag Dr. Rudolf Habelt,  2010.


GERO AP 1.51/59

Gero von Merhart :  ein deutscher Archäologe in Sibirien

1914-1921 : Deutsch-Russisches Symposium 4.-7. Juni 2009 Marburg / [hrsg.: Andreas Müller-Karpe 

und Claus Dobiat].- Marburg :  Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität,  2010.CARNAP-BORNHEIM Claus von AP 1.128/5

ILKJAER Jørgen

Illerup Ådal.  5,  Die Prachtausrüstungen : Textband / Claus v. Carnap-Bornheim, Jørgen Ilkjaer.

Højbjerg :  Jysk Arkaeologisk Selskab ;  Århus :  Aarhus University Press,  1996.
CARNAP-BORNHEIM Claus von AP 1.128/6

ILKJAER Jørgen

Illerup Ådal.  6,  Die Prachtausrüstungen : Katalog, Fundlisten und Literatur /  Claus v. Carnap-Bornheim, Jørgen Ilkjaer.

Højbjerg :  Jysk Arkaeologisk Selskab ;  Århus :  Aarhus University Press,  1996
CARNAP-BORNHEIM Claus von AP 1.128/7

ILKJAER Jørgen

Illerup Ådal.  7,  Die Prachtausrüstungen : Tafelband / Claus v. Carnap-Bornheim, Jørgen Ilkjaer.

Højbjerg :  Jysk Arkaeologisk Selskab ;  Århus :  Aarhus University Press,  1996.
MOSZCZYŃSKI Jacek AP 1.93/2

Zespół osadniczy kultury Przeworskiej :  na stanowisku 1-4 w Wiktorowie, pow. Zgierz, woj. łódzkie : 

ratownicze badania archeologiczne na trasie autostrady A-2 w woj. łódzkim =

Settlement complex of the Przeworsk culture at Witkorów, site 1-4, Zgierz District, Łódź Province… 

Łódź :  Fundacja Badań Archeologicznych im. Profesora

Konrada Jażdżewskiego :  Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 2010 +  CD-ROM.WCZESNOSREDNIOWIECZNE AP 1.91/5

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4) /  pod red. Wojciecha 

Chudziaka ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii.

Toruń :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  2010.


URBANIAK Agnieszka AP 1.94/6

Osada kultury przeworskiej i kultury wczesnosłowiańskiej na stanowisku 3 w Złotej, powiat 

Sandomierz / Agnieszka Urbaniak ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Łódź :  Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego : Wyd. Inicjał 3,  2008.Archeologia Barbarzyńców 2008  AP 1.118/13

Archeologia Barbarzyńców 2008 :  powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim : materiały z IV 

Protohistorycznej Konferencji, Sanok, 13-17 października 2008 = Archäologie der

Barbaren 2008 :  Beziehungen und Kontakte in der barbarischen Welt materialien aus der IV. Frühgeschichtlichen Konferenz in Sanok 13.-17. October 2008 / 

Maciej Karwowski, Eduard Droberjar Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.- Rzeszów :  Mitel,2009.


KACZYŃSKA Izabela AP 24284

KACZYŃSKI Tomasz 

Cystersi w Polsce /  Izabela i Tomasz Kaczyńscy.- Warszawa :  Sport i Turystyka-MUZA SA,  cop. 2010.


ARCHAEOLGIES An. 483

Archaeologies of landscape :  contemporary perspectives /  edited by Wendy Ashmore and A. Bernard Knapp.- Transferred to Digital print 2003.- Malden ;  Oxford :  Blackwell Publishers,  cop. 2003.


CONOLLY James  An. 485

LAKE Mark

Geographical information systems in archaeology /  JamesConolly, Mark Lake.

Fourth printing.- Cambridge :  Cambridge University Press,  cop. 2010.
KUKAWKA Stanisław  AP 24240

AP 24282

Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim /  Stanisław Kukawka.

Toruń :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  2010.

HANDBOOK An. 486

Handbook of landscape archaeology /  Bruno David and Julian

Thomas, editors.-Walnut Creek, Calif. :  Left Coast Press,  2008.
CHRZANOWSKI Witold  AP 24283

Świętopełk I Wielki :  król Wielkomorawski (ok.844-894†)  /  Witold Chrzanowski.

Kraków :  Avalon,  2008.
BENYSKIEWICZ Krzysztof AP 24279

W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana : Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze /Krzysztof Benyskiewicz.- Wrocław :  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  2010.


WOOD Ian N   AP 24289

Królestwa Merowingów 450-751 :  władza, społeczeństwo, kultura /  Ian Wood ; tł. Mateusz Wilk.

Warszawa :  Wydawnictwo Naukowe PWN,  2009.
ŁAPOTT Jacek  AP 24286

Pozyskiwanie żelaza w Afryce Zachodniej :  na przykładzie ludów masywu Atakora /  Jacek Łapott.

Żory :  Muzeum Miejskie,  2008.
BARTOSZEWICZ Agnieszka  AP 24281

BARTOSZEWICZ Henryk 

Pułtusk :  obraz kartograficzny miasta od końca XV do początku XX wieku /  Agnieszka Bartoszewicz, 

Henryk Bartoszewicz ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Archiwum

Główne Akt Dawnych.- Pułtusk :  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2010.


NAUM Magdalena  AP 24246

Homelands lost and gained :  Slavic migration and settlement on Bornholm in the early 

Middle Ages /  Magdalena Naum.- Lund :  distr. by: Riksantikvarieämbetet,  2008.
PIECZĘCIE AP 24278

Pieczęcie królów i królowych Polski :  Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum, 

Divisio Prima "InSimul" /  Archiwum Główne Akt Dawnych ; Towarzystwo Miłośników Historii.

Warszawa :  Archiwum Akt Dawnych :  Wydawnictwo DiG,  2010.


MAKAROWICZ Przemysław AP 24151

Trzciniecki krąg kulturowy - wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy /  

Przemysław Makarowicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Prahistorii.

Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2010


PETERSEN Hans Christian  AP 1.138/1

Skinboats of Greenland /  H. C. Petersen ; [trans. By Katharine M. Gerould].

Roskilde :  The National Museum of Denmark :  The Museum of

Greenland :  The Viking Ship Museum in Roskilde,  1986.


HJORSPRING AP 1.138/5 a-b

Hjortspring :  a Pre-Roman Iron-Age warship in context / ed. by Ole Crumlin-Pedersen and Athena Trakadas  ; [transl. by Gillian Fellows-Jensen and Athena Trakadas].

Roskilde :  Viking Ship Museum,  2003.
CRUMLIN-PEDERSEN Ole AP 1.138/4.1

The Skuldelev Ships I :  topography, archaeology, history, conservation and display /  Ole Crumlin-Pedersen ; with contributions by Erling Bondesen [et al.]  - Roskilde : The Viking Ship Museum,  2002.


AKTUALNE X-a.101

Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / [red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner ; tł. Doris Wilma, Renata Sobieraj].- Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, cop. 2009.BUNNENS Guy BW/II.A.17/2

A new Luwian stele and the cult of the Storm-God at Til Barsib - Masuwari / Guy Bunnens.

Louvain [etc.] :  Peeters,  2006.
GRAUBALLE AP 24191

Grauballe Man :  an Iron Age Bog body revisited /  edited by

Pauline Asingh and Niels Lynnerup.- Moesgaard :  Moesgaard Museum :  

Jutland Archaeological Society,  cop. 2007


ŻABIŃSKI Grzegorz AP 24280

The longsword teachings of master Liechtenauer :  the early

sixteenth century swordsmanship comments in the "Goliath"manuscript /  Grzegorz Żabiński.

Toruń :  Wydawnictwo Adam Marszałek,  cop. 2010.


CURTA Florin AP 24237

Text, context, history, and archaeology :  studies in Late Antiquity and the Middle Ages 

Florina Curt ; edited by Victor Spinei.

Bucureşti :  Editura Academiei Române ; Brăila : Muzeul Brăilei Editura Istros,  2009.


ARHEALOGIÂ I.155/1

Arhealogìâ Belarusì ;  èncyklapedyâ : ŭ dvuh tamah.  T. 1,  A –K [rèdkal. T. U. Bâlova (gal. rèd.) et al.].- Mìnsk :  Belaruskaâ Èncyklapedyâ ìmâ Petrusâ Broŭki, 2009.ENCYCLOPEDIA I.154/1

Encyclopedia of archaeology :  the great archaeologists. Volume 1 /  edited by Tim Murray.

Santa Barbara (Calif.) ;  Denver (Color.) ;  Oxford : ABC-CLIO,  cop. 1999.
EGYPTIAN An. 479

Egyptian mummies and modern science /  edited by Rosalie David.

New York :  Cambridge University Press,  cop. 2008.
ARCHÄOPROGNOSE AP 1.17/10

Archäoprognose Brandenburg II /  [red. Anke Wesse ; Instiutu für Ur- und Frühgeschichte der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel et al.].- Wünsdorf : Brandenburgisches Landesamt 

für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum,  2007


MONTEGIORGIO AP 1.135/2

Montegiorgio :  Die Sammlung Compagnoni Natali in Jena = La collezione Compagnoni Natali a Jena 

(Hrsg.)  Peter Ettel, Alessandro Naso ; Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Jena :  Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur,  2006.


MIELKE Dirk Paul BW/II.K.17/2

Die Keramik vom Westhang /  Dirk Paul Mielke ; mit einem Beitrag von Hannelore Kapmeyer.

Rahden/Westf. :  Verlag Marie Leidorf,  2006.
CULTURE BW/C.45

Culture through objects :  ancient Near Eastern studies in honour of P. R. S. Moorey /  edited by 

Timothy Potts, Michael Roaf and Diana Stein.- Oxford :  Griffith Institute,  2003.
ROBSON Eleanor BW/R.27

Mathematics in ancient Iraq :  a social history /  Eleanor Robson.

Princeton ;  Oxford :  Princeton University Press,  cop.2008.
MCMAHON Augusta BW/II.C.7

Once there was a place :  settlement archaeology at Chagar Bazar, 1999-2002 /  Augusta McMahon [et al.].- [London] :  British Institute for the Study of Iraq,  cop. 2009.


TENU Aline  BW/T.25 a-b

L'expansion médio-assyrienne :  approche archéologique /  Aline Tenu.

Oxford :  John and Erica Hedges Ltd., British Archaeological Reports,  cop. 2009

ALBERT Jean-Pierre   E/II.A.26

MIDANT-REYNES Béatrix  

Le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs /  textes réunis et présentés par Jean-Pierre Albert et Béatrix Midant-Reynes.- Paris :  Soleb,  [2005].


SMOLÁRIKOVÁ Květa  E/II.S.28

Saite forts in Egypt :  political-military history of the Saite dynasty /  Květa Smoláriková.

Prague :  Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague,  2008.
STAROŻYTNY BW/S.82

Starożytny Izrael :  od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian /  red. 

Hershel Shanks ; przekł. Waldemar Chrostowski.- Warszawa :  Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2009.
RUSSELL John Malcolm BW/R.26

The writing on the wall :  studies in the architectural context of Late Assyrian palace inscriptions /  

John Malcolm Russell.- Winona Lake :  Eisenbrauns,  1999.
VAN DE MIEROOP Marc E/II.M.39

The Eastern Mediterranean in the age of Ramesses II /  Marc Van De Mieroop.

Chichester ;  Oxford ;  Malden :  Wiley-Blackwell John Wiley & Sons,  cop. 2010.


GUNTER Ann Clyburn  BW/G.43

Greek art and the Orient /  Ann C. Gunter.- New York :  Cambridge University Press,  cop. 2009.


LA REGINA Adriano I.83/1-5

Lexicon Topographicum Urbis Romae :  Suburbium.  Vol. 1-5 /  Adriano La Regina ; 

a cura di Vincenzo Fiocchi Nicolai, M. Grazia Granino Cecere, Zecaria Mari.

Roma :  Edizioni Quasar di Sevsrino Tognon,  2001-2008.


MEDIAS IX.135

In medias res praehistoriae :  miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris 

Dan Monah oblata /  edidit George Bodi Romanian Academy Institute of Archaeology of Iaşi.

Iaşi :  Editura Univerităţii "Alexandru Ioan Cuza",  2009.


BLISKO IX.136 a-b

Blisko i daleko :  księga jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego /  

[red. Barbara Kaim].- Warszawa :  Instytut Archeologii UW,  [2009] +  1 dysk optyczny (CD-ROM).
BETANCOURT Philip P   XVIII-b.200

Introduction to Aegean art /  Philip P. Betancourt.- Philadelphia :  INSTAP Academic Press,  2007.


COOKING XVIII-b.201

Cooking up the past :  food and culinary practices in the Neolithic and Bronze Age Aegean /  

edited by Christopher Mee and Josette Renard.- Oxford :  Oxbow Books,  cop. 2007.
DOUMAS Christsos XVIII-b.96 a-b

DOUMAS Alex

The wall-paintings of Thera /  text Christos Doumas ; translation Alex Doumas ; 

[foreword Peter Warren].- Pireus :  The Thera Foundation-Petros M. Nomikos,  cop. 1992.
GRANT Edward  An. 491

Planets, stars, and orbs :  the medieval cosmos, 1200-1687 / Edward Grant.

Reprinted. First paperback ed.- Cambridge :  Cambridge Univ. Press,  1996.
KOPERNIK Mikołaj  An. 498

Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach" : facsimile/[przygotowano staraniem Komitetu i Zakładu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk ; red. tomu Paweł Czartoryski,wstęp Jerzy Zathey].

Warszawa ;  Kraków :  Państ. Wydaw. Naukowe,  1972. (Dzieła wszystkie / Mikołaj Kopernik ;  1)

KOPERNIK Mikołaj  An. 499

O obrotach /  Mikołaj Kopernik ; [przekł.: Mieczysław Brożek, Stefan Oświecimski ; koment.: 

Aleksander Birkenmajer, Jerzy Dobrzycki ; red. tomu: Jerzy Dobrzycki].

Warszawa ;  Kraków :  Państ. Wydaw. Naukowe,  1976. (Dzieła wszystkie / Mikołaj Kopernik ;  2)


NARODOWY An. 493

Narodowy atlas Polski /  [red. naczelny Stanisław Leszczyki odpowiedzialni za treść merytoryczną 

poszczególnych działów atlasu Jerzy Kondracki et al. ; aut. map Borys Areń et al.]

Wrocław :  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1973-1978


GETTINGS Fred  An. 494

The Arkana dictionary of astrology /  Fred Gettings.- London :  Arkana,  1990.


FERNÁNDEZ Jordi Humberto VI.7/62

Amuletos púnicos de hueso hallados en Ibiza /  Jordi H.

Fernández [et al.].- Eivissa :  Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera,  2009.
PÉREZ BALLESTER José VI.7/63

GÓMEZ BELLARD Carlos

El depósito rural púnico de Can Vicent d'en Jaume : (SantaEulària des Riu, Ibiza) /  

José Pérez Balleste, Carlos Gómez Bellard.

Eivissa :  Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera,  2009.


ITINERA IX.134

Itinera in praehistoria :  studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo anno / 

ediderunt Vasile Cotiugă, Felix Adrian Tencariu et George Bodi ; [english trans.

were revised by Adrian Poruciuc, Oana Macari, Norbert Poruciuc ;french trans. were revised by OlivierWeller [et al.] ;- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi Facultatea de Istorie

Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice.

Iaşi :  Editura Univerităţii 'Alexandru Ioani Cuza", 2009.


BAŁTOWIE IX.133

Bałtowie i ich sąsiedzi :  Marian Kaczyński in memoriam / pod red. Anny Bitner-Wróblewskiej i Grażyny Iwanowskiej ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Warszawa :  Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2009.
MATTUSCH Carol C XIX-m.99 a-b
Pompeii and the Roman villa :  art and culture around the Bay of Naples /  Carol C. Mattusch.

Washington :  National Gallery of Art ;  London :  Thames and Hudson,  cop. 2008


ZEIT XIX-f.95/1

Die Zeit der Soldaten-Kaiser :  Krise und Transformation des Römischen Reiches im 

3. Jahrhundert n. Chr. (235-284).  Bd. 1 / Heraus. von Klaus-Peter Johne unter Mitwirkung von Udo Hartmann und Thomas Gerhardt.- Berlin :  Akademie Verlag,  cop. 2008.
ZEIT II XIX-f.95/2

Die Zeit der Soldaten-Kaiser :  Krise und Transformation des Römischen Reiches im 

3. Jahrhundert n. Chr. (235-284).  Bd. 2 / Heraus. von Klaus-Peter Johne unter Mitwirkung von Udo

Hartmann und Thomas Gerhardt.- Berlin :  Akademie Verlag,  cop. 2008.


ZERBINI Livio XIX-f.96

Starożytne miasto rzymskie :  historia i życie codzienne / Livio Zerbini ; przekł. Agata Brzóska.

Warszawa :  Bellona,  cop. 2008.
ŁUĆ Ireneusz Adam XIX-f.97

Excubiae principis :  geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie /  

Ireneusz Adam Łuć.- Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2010.

ERDKAMP Peter Paul Marie  XIX-f.98

The Grain Market in the Roman Empire :  a social, political and economoc study /  Paul Erdkamp.

First published 2005.- Cambridge :  Cambridge University Press,  cop. 2009.
GUDEA Nicolae XXI-f.187

LOBÜSCHER Thomas

Dacia :  eine römische Provinz zwischen Karpaten und Schwarzem Meer/

Nicolae Gudea,Thomas  Lobüscher.- Mainz am Rhein :  Verlag Philipp von Zabern,  cop. 2006.
FABRÉGA-DUBERT Marie-Lou  XIV.1310/1

La collection Borghèse au musée Napoléon.  Vol.1 ,  [Les archives] /  Marie-Lou Fabréga-Duber ; avant-propos de Jean-Luc Martinez.

Paris :  Musée du Louvre éditions :  Beaux-arts de Paris les éditions,  cop. 2009.
FABRÉGA-DUBERT Marie-Lou  XIV.1310/2

La collection Borghèse au musée Napoléon.  Vol. 2 ,  [Le catalogue de l'acquisition] /  Marie-Lou Fabréga-Duber ; avant-propos de Jean-luc Martinez.

Paris :  Musée du Louvre éditions :  Beaux-arts de Paris les éditions,  cop. 2009
DORSCH Klaus-Dieter  XIX-i.59

SEELIGER Hans Reinhard 

Römische Katakombenmalereien im Spiegel des Photoarchivs Parker :

Dokumentation von zustand und Erhaltung 1864-1994 /  von Klaus-Dieter Dorsch und 

Hans Reinhard Seeliger ; mit einem einführenden Beitrag des Sekretärs der Pontificia Commissione di

Archeologia Sacra Fabrizio Bisconti.- Münster :  Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung,  2000.
OGNIBENE Susanna XX.277

Umm al-Rasas :  la chiesa di Santo Stefano ed il problema iconofobico /  Susanna Ognibene.

Roma :  "L' ERMA" di Bretschneider,  cop. 2002.
BREEZE David J Br. 1218

ILEK Sonâ 

THIEL Andreas 

Frontiers of the Roman Empire =  Grenzen des Römischen Reiches = Hranice Rímskej ríše /  

David J. Breeze, Sonja Jilek, Andreas Thiel. Slovensko / Katarína Harmadyová, Ján

Rajtár, Jaroslava Schmidtová ; transl. by Christine Pavesicz [et al.].

Nitra :  Archeologický ústav SAV ;  [Bratislava] : Múzeum mesta Bratislavy,  2008.
KALISII XIV.1556

Od Kalisii do Kalisza :  skarby doliny Prosny : katalog wystawy : Zamek Królewski w Warszawie, 

30 kwietnia 2010 – 30 maja 2010 /  [oprac. red. katalogu Stanisław Suchodolski, 

Michał Zawadzki].- [Stare Babice :  Omikron,  2010].


MAGIA XIV.1558

Magia wina :  [od pędu winorośli po napój bogów / przygot. kat. Renata Abłamowicz ; red. kat. ElżbietaGiszter ; tł. Aleksandra Gryczka (jęz. ang.), Marcin Wiatr (jęz. niem.)].

Katowice :  Muzeum Śląskie,  2009.
GORZELANY Dorota  XIV.1557

Galeria Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Krakowie : przewodnik /  Dorota Gorzelany ; 

Zbiory Fundacji Książąt Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie. Arsenał Muzeum

Książąt Czartoryskich. Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kraków :  Muzeum Narodowe,  2007.
BLONDÉ Francine XIII.132/20.1

Les céramiques d' usage quotidien à Thasos au IV e siècle avant J.-C.  Fascicule 1,  Texte /  

par Francine Blondé avec la collaboration de Maurice Picon.

Athènes :  École française d'Athènes,  cop. 2007.BLONDÉ Francine XIII.132/20.2 + CD-ROM KOM.82

Les céramiques d' usage quotidien à Thasos au IV e siècle avant J.-C.  Fascicule 2,  Planches /  

par Francine Blondé avec la collaboration de Maurice Picon.

Athènes :  École française d'Athènes,  cop. 2007.


LUCE Jean-Marc XIII.178/2 (13-1)

L'aire du pilier des Rhodiens (fouille 1990-1992) à la frontière du profane et du sacré.  Vol. 1,  Texte /  

Jean-Marc Luce; avec les contributions de Ph. Marinval [et al.].

Athènes :  École française d' Athènes,  cop. 2008


LUCE Jean-Marc XIII.178/2(13-2)

L'aire du pilier des Rhodiens (fouille 1990-1992) à la frontière du profane et du sacré.  Vol. 2, 

Illustrations / Jean-Marc Luce; avec les contributions de Ph. Marinval [et al.].

Athènes :  École française d' Athènes,  cop. 2008.


ARCHEOLOGIA X-a.105

Archeologia wobec wyzwań współczesności :  materiały z ogólnopolskiej konferencji 

zorganizowanej 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu /  pod red. 

Macieja Przybyła i Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej ; Poznańskie Towarzystwo

Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych.

Poznań :  Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [etc.],  2010.


CLASSICAL V-c.79

Classical archaeology /  edited by Susan E. Alcock and Robin Osborne.- 4 published

Malden :  Blackwell Publishing,  cop. 2009.
SCHMANDT-BESSERAT Denise V-a.84

Jak powstało pismo /  Denise Schmandt-Besserat.-Warszawa :  Wydawnictwo Agade,  2007.


STAROŻYTNA XVIII-a.147a-b Starożytna Grecja :  historia polityczna, społeczna i kulturalna /  Sarah B. Pomeroy [et al.] ; 

z ang. przeł. Olimpia Dragouni.- Warszawa :  "Książka i Wiedza",  cop. 2010.


KARAGEORGHIS Vassos XIV.1405

Ancient art from Cyprus :  the cesnola collection in The Metropolitan Museum of Art /  Vassos

Karageorghis; in collaboration with Joan R. Mertens and Marice E. Rose.

New York :  The Metropolitan Museum of Art,  cop. 2000.


OUAERITUR IX.137/1-2

Quaeritur inventus colitur :  miscellanea in onore di padre Umberto Maria Fasola, B.  Vol. 1- 2 /  [red.: Philippe Pergola e Fabrizio Bisconti] Città del Vaticano :  Pontificio Istituto di Archeologia

Cristiana,  1989.
KOLENDO Jerzy  Br. 1225

Antyczne korzenie koncepcji autochtonizmu i migracjonizmu /  Jerzy Kolendo ; 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Historii.

Poznań :  Wydawnictwo "Contact",  2007.


ZANKER Paul  Br.1226

Apoteoza cesarzy rzymskich :  rytuał i przestrzeń miejska /Paul Zanker ; przekł. Lechosław Olszewski.

Poznań :  Wydawnictwo Contact,  2005.
PARCZEWSKI Michał  Br.1222

Nowe początki starego Dubiecka /  Michał Parczewski ;Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rzeszów :  Księgarnia Akademicka,  2007.


CORSO Antonio XVIII-g.138

The art of Praxiteles :  the development of Praxiteles' workshop and its cultural tradition until the 

Sculptor's Acme (364-1 BC) /  Antonio Corso.- Roma :  "L'ERMA" di Bretschneider,  cop. 2004.
BARRESI Paolo XIX-h.88

Province dell' Asia minore :  costo  dei marmi architettura pubblica e committenza /  Paolo Barresi.

Roma :  "L' ERMA" di Bretschneider,  cop. 2003.
SKARBY Br. 1219

Skarby średniowieczne Wielkopolski :  [wystawa /  red. i tł. Hanna Kossak-Nowocień].

Dziekanowice :  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ; Poznań :  Muzeum Narodowe,  2010.
MIKS Christian XIX-f.99/1

Studien zur Römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit : Text /  Christian Miks.

Rahden/Westf. :  Verlag Marie Leidorf,  2007.
MIKS Christian XIX-f.99/2

Studien zur Römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit : Katalog und Tafeln /  Christian Miks.

Rahden/Westf. :  Verlag Marie Leidorf,  2007.
SPANU Marcello XIX-a.165

Keramos di Caria : storia e monumenti /Marcello Spanu.-Roma : "L'ERMA" di Bretschneider,cop.1997.


FINE Steven BW/F.24

Art and judaism in the Greco-Roman world :  toward a new Jewish archaeology /  Steven Fine.- Rev. paperback ed. Cambridge ;  New York [etc.] :  Cambridge University Press, 2010.


GABRIEL Richard A. XIX-a.164

Scypion Afrykański Starszy :  największy wódz starożytnego Rzymu /  Richard A. Gabriel ; przeł. 

Jakub Jedliński.- Poznań :  Dom Wydawniczy Rebis,  2010.
STAUROTEKA AP 1.108/16

Stauroteka lednicka :  materiały, studia i analizy /  red.nauk. Andrzej M. Wyrwa ; 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.-Lednica : Poznań : Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy, 2009.


JANES Robert R V-a.83

Museums in a troubled world :  renewal, irrelevance, or collapse ? /  Robert R. Janes.

Abingdon ;  London :  New York :  Routledge,  cop. 2009.
JOKILEHTO Jukka V-a.85

A history of architectural conservation /  Jukka Jokilehto.- Repr. 2009.

Amsterdam [etc.] :  Elsevier Butterworth-Heinemann,  2009.
MUSEUMS V-a.82

Museums in a Digital Age /  edited by Ross Parry.-London ;  Abingdon ;  New York :  Routledge :  

School of Museum Studies,  cop. 2010.
MEDAS Stefano  V-k.186

Lo Stadiasmo o Periplo del Mare Grande e la navigazione antica : commento nautico 

al più antico testo portolanico attualmente noto /  Stefano Medas.

Madrid : Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2008.


PIOTROWSKA Danuta  AP 1.139/1

Prolegomena do archeologii Biskupina.  T. 1,  Bibliografia archeologiczna Biskupina 

1933-1983 /  Danuta Piotrowska ; [przekł. tekstów na jęz. ang. Alicja Petrus-Zagroba].

Warszawa :  Państwowe Muzeum Archeologiczne,  2008.


ŠALKOVSKÝ Peter Br. 1221

Detva :  praveké a včasnohistorické hradisko k dávnym dejinám Slovenska /  Peter Šalkovský.

Nitra :  Archeologický ústav SAV,  2009.

SŁOWIANIE Br.1224 + CD-ROM KOM.95

Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu :  historia, kultura, religia /  red. Jerzy Libera.

Łęczna :  Starostwo Powiatowe w Łęcznej,  2008.
CAMBRIDGE V-c.48/2(1)

The Cambridge ancient history.  Vol. 2, pt. 1,  History of the Middle East and the Aegean 

region c. 1800-1380 b. C. /  ed. by I. E. S. Edwards [et al.].- 3rd ed.

Cambridge :  Cambridge University Press,  1980.


PSEIRA II XIII.400/2

Pseira II :  building AC (the "Shrine") and other building in Area A /  edited by Philip P. Betancourt and 

Costis Davaras ; contributing authors: Eleni S. Banou [et al.].

Philadelphia :  University of Pennsylvania Museum,  1998.


MCENROE John C   XIII.400/5

Pseira V :  the architecture of Pseira /  John C. McEnroe with contributions from Costis Davaras 

and Philip P. Betancourt.- Philadelphia :  University of Pennsylvania Museum of Archaeology 

and Anthropology,  2001.


TROJA XIV.1559 a-b

Troja : sen Henryka Schliemanna : katalog wystawy ze zbiorów Museum für Vor- und 

Frühgeschichte w Berlinie /  [red. katalogu Andrzej Kokowski ; oprac. red. katalogu 

Grażyna Orlińska przy współpr. Mirosławy Andrzejowskiej, Andrzej Kokowski].

Hrubieszów :  Muzeum im. ks. Stanisława Staszica ;  Lublin :

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.


ELAIUSSA SEBASTE I XIII.399/1

Elaiussa Sebaste I :  campagne di scavo 1995-1997 /  a cura di Eugenia Equini Schneider ; 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologische e

Antropologiche dell'Antichità.- Roma :  L'Erma di Bretschneider,  cop. 1999.


ELAIUSSA SEBASTE II XIII.399/2(1)

Elaiussa Sebaste II :  un porto tra Oriente e Occidente. Vol. 1 /  a cura di Eugenia Equini Schneider ; 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze Storiche,

Archeologische e Antropologiche dell'Antichità.- Roma :  L'Erma di Bretschneider,  cop. 2003.


ELAIUSSA SEBASTE II XIII.399/2(2)

Elaiussa Sebaste II :  un porto tra Oriente e Occidente.  Vol. 2 /  a cura di Eugenia Equini Schneider 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze Storiche,

Archeologische e Antropologiche dell'Antichità.- Roma :  L'Erma di Bretschneider,  cop. 2003.


CATLING Hector W XIII.401/1 + CD-ROM KOM.87

Sparta :  Menelaion I : the Bronze Age.  Vol. 1,  Text / by H. W. Catling with contributions 

by H. Hughes-Brock [et al.].- London :  The British School at Athens,  2009.
CATLING Hector W XIII.401/2

Sparta :  Menelaion I : the Bronze Age.  Vol. 2,  Figures and Plates /  by H. W. Catling with 

contributions by H. Hughes-Brock [et al.].- London :  The British School at Athens,  2009.
BUDZISZEWSKI Janusz AP 24308

WŁODARCZAK Piotr

Kultura pucharów dzwonowatych na Wyżynie Małopolskiej /  Janusz Budziszewski, Piotr Włodarczak ;z udziałem Elżbiety Haduch i Antonína Přichystala ; Instytut Archeologii i Etnologii

PAN, Oddział w Krakowie.- Kraków :  Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk,  2010.


MŁAWSKA Br.1216

Mławska kronika archeologiczno-numizmatyczna /  [red.naczelny: Andrzej Grzymkowski et al.].

Mława :  Muzeum Ziemi Zakrzewskiej, Oddz. PTN im. Stanisława Grzepskiego,  2009.
CUMONT Franz  An.489

Astrology and religion among the Greeks and Romans (1912) /  Franz Cumont.- [Repr.].

Montana :  Kessinger Publishing Company,  [1997].
TESTER S J. An.490

A history of western astrology /  S. J. Tester.- Repr. in paperback.

Woodbridge :  The Boydell Press,  cop. 1999.
MAKING AP 24313

Making a medieval town :  patterns of early medievalurbanization /  [ed.: Andrzej Buko & 

Mike McCarthy].- Warszawa :  Institute of Archæology Polish Academy of Science

Institute of Archæology University of Warsaw,  2010.


UNDERSTANDING IX.138 a-b

Understanding the past :  papers offered to Stefan K. Kozłowski /  ed. by Jan Michał Burdukiewicz.

Warsaw :  Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe. University of Warsaw,  2009.
KABACIŃSKI Jacek AP 1.140/2

SOBKOWIAK-TABAKA Iwona

Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski : osadnictwo późnopaleolityczne 

i mezolityczne na stanowisku 7 w Ośnie Lubuskim /  Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka ; z

udziałem Macieja Jórdeczki [et al.].- Poznań ;  Koszalin :  Zakład Poligraficzny "Polimer", 2010.


MAKOWIECKI Daniel  AP 1.91/6

Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu 

Nadwiślańskim :  studium archeozoologiczne /  Daniel Makowiecki ; Uniwersytet Mikołaja

Kopernika. Instytut Archeologii.- Toruń :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika,  2010.
KABACIŃSKI Jacek AP 24318

Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinowej 

Niżu Polskiego /  Jacek Kabasiński ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii

Nauk. Oddział w Poznaniu.- Poznań :  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2010.


GEBEL RAMLAH E/IV.G.6

Gebel Ramlah :  final neolithic cemeteries from the Western Desert of Egypt /  

Michał Kobusiewicz [et al.] ; with contribution of Aldona Kurzawska, Maria Lityńska-Zając ;

Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences Poznań Branch.

Poznań :  Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Sciences,  2010.
JANISZEWSKA Daria XIX-a.167

Wojna domowa w Rzymie w latach 193-197 /  Daria Janiszewska.

Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2010.
EUROPA XIX-a.166

Europa rzymska /  pod red. Edwarda Bisphama ; z ang. przeł. Bożena Mierzejewska ; Oxford.

Warszawa :  Świat Książki,  2010.
HEATHER Peter J   AP 24332

Imperia i barbarzyńcy :  migracje i narodziny Europy /  Peter Heather ; przeł. Janusz Szczepański

Poznań :  Dom Wydawniczy Rebis,  2010.
BOSPORSKIE XXI-g.692

Bosporskie nadgrobiâ :  II v. do n. è. - III v. n. è. = Bosporan funerary stelae : 

2nd century BC - 3rd century AD /  T.Matkovskaâ [et al. ; per. s russ. na ang. i s ang. na russ.

Natal'â Krasina, Elena Podšibitkina].- Kiev :  Mistectvo ;  Warsaw :  The National Museum, 2009.CIEŚLIŃSKI Adam AP 1.27/NF-17 a-b

Kulturelle Veränderungen und Besiedlungsabläufe im Gebiet der Wielbark-Kultur an Łyna, Pasłęka 

und oberer Drwęca /  Adam Cieśliński.- Berlin ;  Warszawa :  Staatliche Museen zu Berlin-Stiftung

Preußischer Kulturbesitz :  Instytut Archeologii UW,  2010.


GAWLIKOWSKI Michał  BW/II.P.13 a-b

Palmyra /  Michał Gawlikowski ; przy współudziale Krystyny Gawlikowskiej i Przemysława 

Nowogórskiego.- Warszawa :  Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW ; IA UW,  2010.
ESTETYKA V-a.86

Estetyka w archeologii :  antropomorfizacje w pradziejach i starożytności /  pod red. Ewy Bugaj i 

Andrzeja P. Kowalskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii.

Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2010.


BEARD Mary  XIX-m.100

Pompeje :  życie rzymskiego miasta /  Mary Beard ; przeł. Norbert Radomski.

Poznań :  Dom Wydawniczy REBIS,  2010.
MIZIOŁEK Jerzy  II-a.23 a-b

Muse, Baccanti e Centauri :  i capolavori della pittura pompeiana e la loro fortuna in Polonia /  

Jerzy Miziołek ; traduzione di Leszek Kazana.

- Varsavia :  Instituto di Archeologia dell'Università di

Varsavia :  Instituto Italiano di Cultura di Varsavia,  2010.
SOŁTYSIAK Arkadiusz  BW/II.M.13 a-b

Death and decay at the dawn of the city :  interpretation of human bone deposits at Tell Majnuna, Areas MTW, EM and EMS /  Arkadiusz Sołtysiak ; with pref. by Augusta McMahon.

Warsaw :  Insitute of Archaeology University of Warsaw,  2010.

Pobieranie 127.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna