2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoPobieranie 16.7 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar16.7 Kb.
PROJEKT

Uchwała Nr …......

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia ….....................2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j. z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. z późn. zm.) Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Wysokie Mazowieckie: 1. przyjętego uchwałą nr XXXVII/141/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 272 poz. 3197 z dnia 29 grudnia 2005 r. dla obszarów oznaczonych symbolami: A19 UH, A20 MN-U, A5 MN, A23 MN-U, A22 MN-U, B4 MN, B 21 MN, C27 P-U, C41 MN, C 35MN, C33 MN, D26 P-U, D27 P-U, E12 MN, E41 MN-U, E35 MN, E36 MW-U, E20 MN-RM-R

 2. przyjętego uchwałą nr XVI/66/07 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2007r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 33 poz. 342 z dnia 08 lutego 2008r. dla obszaru D21.1 P-U, D23.1 P-U

 3. przyjętego uchwałą nr XII/57/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 26 października 2011r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 292 poz. 3580 z dnia 2 grudnia 2011r., dla obszaru oznaczonego symbolem A1 MNU

 4. przyjętego uchwałą nr XXIX/146/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 marca 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 2037 z dnia 2 maja 2013r. dla obszarów oznaczonych symbolami: 5MN, 10MN.


§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego zmianą planu, o których mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Józef Sokolik


UZASADNIENIE:

Podstawą do podjęcia uchwały jest art 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. z późn. zm.) i art. 14 ust.1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j. z późn. zm.). Przepisy powyższej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określają zasady postępowania w sprawie sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zasadność przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z potrzeb wprowadzenia nowych ustaleń i zmian istniejących, które to realizować będą kierunki inwestycji określone we wnioskach mieszkańców miasta.

Stwierdza się potrzebę przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu w następującym zakresie: 1. zmianie zapisów dotyczących zakazu nadbudowy budynków na terenie oznaczonym symbolem A19 UH położonej w strefie A.

 2. zmianie linii zabudowy oraz możliwość prowadzenia usług na piętrze budynku działki położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 5 oraz ulicy Dolnej oznaczonych symbolem A20 MN-U położonej w strefie A.

 3. zmianie linii zabudowy na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1466 na terenie

oznaczonym symbolem A5 MN położonej w strefie A.

 1. zmianie linii zabudowy oraz możliwości budowy w formie zwartej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 1588, 1593, 1596 oraz 1598/2 położonych na obszarze oznaczonym symbolem A23 MN-U położonych w strefie A.

 2. zmianie linii zabudowy w ulicy Nowej

 3. zmianie linii zabudowy na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1574/9 na terenie

oznaczonym symbolem A22 MN-U położonej w strefie A

 1. zmianie przeznaczenia terenów przemysłowo-usługowych na funkcję terenów usług handlowych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 712/1 oraz 713 na terenie oznaczonym symbolem D 26 P-U położonych w strefie D.

 2. zmianie przeznaczenia terenów usługowo-produkcyjnej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług handlowych w parterach budynków na działkach oznaczonych numerami 1515/16 oraz 1515/20 na terenie oznaczonym symbolem C27 P-U położonych w strefie C.

 3. zmianie przeznaczenia działek z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działki usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na działkach oznaczonych numerami 1155/2, 1153, 1150 na terenie oznaczonym symbolem E12 MN położonych w strefie E.

 4. zmianie przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na funkcje terenów usługowo-handlowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1934 na terenie oznaczonym symbolem C41 MN położonej w strefie C.

 5. zmianie linii zabudowy na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1934 na terenie

oznaczonym symbolem C41 MN położonej w strefie C.

 1. zmianie nieprzekraczalnej linii zabudowy na całej ul. Kościelnej

 2. zmianie przeznaczenia działki mieszkaniowej na działkę z możliwością zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 847 położonej na obszarze oznaczonym symbolem B21 MN położonej w strefie B.

 3. zmianie polegającej na zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej do 20% powierzchni działki oraz dodanie zapisu umożliwiającego usytuowanie na działce garaży oznaczonej numerem ewidencyjnym 1428 na terenie oznaczonym symbolem E41 MN-U położonej w strefie E.

 4. zmianie dotyczącej południowej strony ulicy Długiej – zmiana przeznaczenia działek o zabudowie związanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1387, 1388, 1389, 1390, 1392 na terenie oznaczonym symbolem E35 MN oraz E36 MW-U położonych w strefie E.

 5. zmianie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na możliwość budowy budynków gospodarczych z przeznaczeniem pod garaże na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1386/2 na terenie oznaczonym symbolem E35 MN położonej w strefie E.

 6. zmianie polegająca na możliwości prowadzenia usług na parterze oraz piętrze budynku oraz zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej i miejsc parkingowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1880 na terenie oznaczonym symbolem C33 MN położonej w strefie C.

 7. zmianie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na możliwość budowy budynków gospodarczych z przeznaczeniem pod garaże na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1387 na terenie oznaczonym symbolem E35 MN położonej w strefie E.

 8. zmianie przeznaczenia drogi oznaczonej symbolem KDW na drogę publiczna KD na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2362/11 na terenie oznaczonym symbolem A1 MNU położonej w strefie A.

 9. zmianie przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę usługową działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2422/87, 2422/88, 2422/89, 2422/95, 2422/96, 2422/97, 2422/98, 2422/99, 2422/127, 2422/128, 2422/129 na terenach oznaczonym symbolem 5MN, 10MN.

 10. Zwiększenie powierzchni użytkowej na działce oznaczonej numerem 706/1 położonej przy ulicy 1 Maja 20 na terenie oznaczonym symbolem D21.1.P-U, D23.1 P-U położonych w strefie D.

Ponadto zapisy nowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny odpowiadać obowiązującym obecnie przepisom.

W świetle obowiązujących przepisów oraz w wyniku przeprowadzonych analiz zasadności przystąpienia do sporządzania przedmiotowej zmiany i sprawdzenia stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie stwierdza się iż zmiany planu nie naruszą zasady spójności obu dokumentów planistycznych.Reasumując uznano, że zasadne jest przystąpienie do zmiany w planie dla obszaru przedstawionego w sposób graficzny na mapach stanowiących załączniki do przekładanego Radzie Miasta projektu uchwały.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi w celu rozpoczęcia prac nad zmianą miejscowego planu konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
: rada
rada -> Uchwała Nr xix/311/2003
rada -> Co name rockwool polska sp z o o
rada -> Brm. 0012 2015.ŁB protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice
rada -> Szkolenie w zakresie wykorzystania radaru I arpa poziom zarządzania
rada -> Informacja o działalności Krajowej Izby Gospodarczej w kadencji 2009 2013
rada -> Podkowa Leśna, 31. 01. 2008 Szanowny Panie Burmistrzu
rada -> Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego i biurowego w Katowicach na przykładach obecnie realizowanych obiektów
rada -> Objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2013 rok dochody
rada -> Uchwała Rady Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach nr rwf – 2/XI/2013 z dnia 12 listopada 2013r w sprawie szczegółowych

Pobieranie 16.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna