24. posiedzenie komisji ecos 15 lipca 2014 rPobieranie 113.51 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar113.51 Kb.


24. POSIEDZENIE KOMISJI ECOS

15 lipca 2014 r.

PL

ECOS-V-060


PLPOPRAWKI


PROJEKT OPINII
Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS)

„EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA


PRACY NIEREJESTROWANEJ”

_____________
Sprawozdawca: Dainis TURLAIS (LV/ALDE)
przewodniczący Komisji ds. bezpieczeństwa, zapobiegania korupcji
oraz do spraw porządku publicznego w Radzie Miasta Rygi

_____________
ORDRE D'EXAMEN DES AMENDEMENTS

ORDER OF EXAMINATION OF AMENDMENTS


Auteur

Author

CdR n°

CoR nr.

Conséquence sur les autres amendements

Impact on other amendments

Position du rapporteur

Position of the rapporteur

Résultat

Outcome

Am. 1
TRUSKOLASKI Tadeusz

1

Modifier


AmendAm. 2
ROUILLON Christophe

3

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 3
TRUSKOLASKI Tadeusz

5

Modifier


AmendAm. 4
GOMES Luís

7

Modifier


AmendAm. 5
TRUSKOLASKI Tadeusz

8

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 6
ROUILLON Christophe

9

Modifier


AmendAm. 7
TRUSKOLASKI Tadeusz

10

Modifier


AmendAm. 8
ROUILLON Christophe

11

Supprimer le paragraphe

Delete the pointAm. 9
TRUSKOLASKI Tadeusz

13

Modifier


AmendAm. 10
GOMES Luís

15

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 11
TRUSKOLASKI Tadeusz

17

Modifier


AmendAm. 12
GOMES Luís

25

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 13
TRUSKOLASKI Tadeusz

27

Modifier


AmendAm. 14
ROUILLON Christophe

27

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 15
ROUILLON Christophe

27

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 16
ROUILLON Christophe

27

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointPOPRAWKA 1

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 1
Zmienić

TRUSKOLASKI Tadeusz
Projekt opinii

Poprawka

Pozytywnie odnosi się do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego utworzenia europejskiej platformy na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej. Przyznaje, że zjawisko to należy wspólnie zwalczać w sposób skoordynowany w trosce o to, by w Unii Europejskiej utrzymać wysokie standardy pod względem jakości zatrudnienia, uniknąć poważnych skutków społecznych i gospodarczych oraz rozwiązać problemy dotyczące mobilności pracowników.

Pozytywnie odnosi się do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego utworzenia europejskiej platformy na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej. Przyznaje, że zjawisko to należy wspólnie zwalczać w sposób skoordynowany w trosce o to, by w Unii Europejskiej utrzymać wysokie standardy pod względem jakości zatrudnienia, uniknąć poważnych , negatywnych skutków społecznych i gospodarczych oraz rozwiązać problemy dotyczące mobilności pracowników . Ostatecznie ma to się przełożyć na bardziej efektywne i możliwie pełne wykorzystanie kapitału ludzkiego.
Uzasadnienie


Praca nierejestrowana przyczynia się do sztucznego zaburzania polityk względem zatrudnionych i bezrobotnych co obniża ich efektywność. Prowadzi ona również do marnotrawstwa wiedzy i umiejętności zgromadzonych w społeczeństwie.

PL,ENPOPRAWKA 2

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 3
Dodać nowy punkt po punkcie 3

ROUILLON Christophe
Projekt opinii

Poprawka
Podkreśla, że w niedawnym sprawozdaniu Eurofound stwierdzono, iż: „istnieje silne powiązanie między szeroko rozumianymi programami oszczędnościowymi a skalą i rozwojem gospodarki nierejestrowanej”. Ubolewa zatem nad dysproporcją między niewielkimi oszczędnościami poczynionymi dzięki środkom dotyczącym demokracji społecznej a potencjalnymi oszczędnościami możliwymi do uzyskania dzięki zwalczaniu pracy nierejestrowanej.[1] http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/243/en/1/EF13243EN.pdf.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

FR


POPRAWKA 3

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 5
Zmienić

TRUSKOLASKI Tadeusz
Projekt opinii

Poprawka

Podkreśla, że elementy te odgrywają szczególną rolę w funkcjonowaniu społeczności lokalnych i regionalnych. Zmniejszenie dochodów podatkowych wywiera bowiem negatywny wpływ na przychody do budżetów tych samorządów a jednocześnie zwiększa ich wydatki na sprostanie podstawowym potrzebom obywateli, którzy otrzymują niewielkie wynagrodzenia za pracę i pobierają skromne emerytury. W związku z tym społeczności te mają mniejsze możliwości poszerzenia wachlarza usług, które świadczą obywatelom, i trwałego podniesienia ich jakości.

Podkreśla, że elementy te odgrywają szczególną rolę w funkcjonowaniu społeczności lokalnych i regionalnych. Zmniejszenie dochodów podatkowych wywiera bowiem negatywny wpływ na przychody do budżetów tych samorządów a jednocześnie zwiększa ich wydatki na sprostanie podstawowym potrzebom obywateli , którzy otrzymują niewielkie wynagrodzenia za pracę . Efektami krótko- i pobierają skromne emerytury długookresowymi pracy nierejestrowanej są m. W związku z tym społeczności te in. niższe wynagrodzenia na danym rynku pracy , a bezpośrednio dla osób podejmujących się takiej pracy: brak opieki zdrowotnej, zabezpieczenia socjalnego, czy odczuwalnie niższa emerytura niż w przypadku osób legalnie zatrudnionych. Samorządy, które dotyka problem pracy nierejestrowanej mają mniejsze możliwości poszerzenia wachlarza usług , które świadczą świadczonych obywatelom , i trwałego podniesienia ich jakości.
Uzasadnienie


Należy wyraźnie zaakcentować negatywne skutki tolerowania niewłaściwych zachowań na rynku pracy.

PL,EN


POPRAWKA 4

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 7
Zmienić

GOMES Luís
Projekt opinii

Poprawka

W tym kontekście wzywa Komisję do uznania, że samorządy lokalne i regionalne mają ważną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej, biorąc pod uwagę współpracę nawiązaną już między organami terytorialnymi i organizacjami pracodawców, pracowników czy też organami do spraw zatrudnienia, jak i sprawdzone rozwiązania w tej dziedzinie opracowane na poziomie lokalnym i regionalnym.

W tym kontekście wzywa Komisję do uznania, że samorządy lokalne i regionalne mają ważną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej, biorąc pod uwagę współpracę nawiązaną już między organami terytorialnymi i organizacjami pracodawców, pracowników czy też organami do spraw zatrudnienia, jak i sprawdzone rozwiązania w tej dziedzinie opracowane na poziomie lokalnym i regionalnym. Działania władz lokalnych mają decydujące znaczenie dla powodzenia platformy, gdyż to one najlepiej orientują się w codziennym życiu obywateli. Można by także, na wzór sieci EURES, uwzględnić partnerów społeczeństwa obywatelskiego, aby poszerzyć zakres działalności platformy.
Uzasadnienie


Podkreślenie i uznanie działalności partnerów publicznych i prywatnych.

PT


POPRAWKA 5

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 8
Dodać nowy punkt po punkcie 8

TRUSKOLASKI Tadeusz
Projekt opinii

Poprawka
Platforma oraz powstała w wyniku jej funkcjonowania współpraca mogłaby służyć również do koordynacji działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania pracy nierejestrowanej. Obserwowana jest zbyt niska świadomość pracowników w zakresie zagrożeń związanych z podejmowaniem tej pracy.
Uzasadnienie


Należy podjąć działania zmierzające do podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie skali problemu pracy nierejestrowanej.

PL,ENPOPRAWKA 6

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 9
Zmienić

ROUILLON Christophe
Projekt opinii

Poprawka

Zachęca Komisję do bardziej szczegółowego przeanalizowania stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności w odniesieniu do wykonywania zadań i wywiązywania się ze zobowiązań przez platformę.

Podchodzi podejrzliwie do faktu, że Komisja nie uzasadniła bardziej wyczerpująco zgodności między propozycją obowiązkowego udziału państw członkowskich w pracach platformy a faktem, że podstawa prawna wniosku, czyli art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zezwala wyłącznie na środki mające na celu zachęcenie państw członkowskich do współpracy. Zachęca Komisję do bardziej szczegółowego przeanalizowania stosowania zasady Podkreśla jednocześnie, że analiza Komisji dotycząca zgodności wniosku z zasadami pomocniczości i proporcjonalności w odniesieniu do ogranicza się do uzasadnienia wyboru wykonywania zadań i wywiązywania się ze zobowiązań przez platformę instrumentu prawnego (decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady) i wartości dodanej całego wniosku, a nie do obowiązku udziału w pracach platformy. Wreszcie, zaskakujący jest fakt, że udział w pracach platformy jest obowiązkowy, a współpraca w ramach działalności transgranicznej – nie. KR zgłasza zatem poważne zastrzeżenia co do zgodności między obowiązkowym charakterem wniosku a zasadą pomocniczości.
Uzasadnienie


Komisja przedstawiła wniosek. Nie jest to zatem odpowiedni moment, by dokonała jego bardziej szczegółowej analizy, jeżeli nie zamierza go wycofać lub zmienić. KR powinien wywiązać się z zapisanego w Traktatach zadania, które polega na kontroli zgodności z zasadą pomocniczości.

FR


POPRAWKA 7

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 10
Zmienić

TRUSKOLASKI Tadeusz
Projekt opinii

Poprawka

Podkreśla, że nie należy zwlekać z wdrażaniem skutecznych środków realizowanych synergicznie przez wszystkie państwa członkowskie w celu przeciwdziałania pracy nierejestrowanej i fałszywemu samozatrudnieniu.

Podkreśla, że nie należy zwlekać z wdrażaniem dostępnych i skutecznych środków realizowanych synergicznie przez wszystkie państwa członkowskie w celu przeciwdziałania pracy nierejestrowanej i fałszywemu samozatrudnieniu.

PL,ENPOPRAWKA 8

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 11
Skreślić punkt

ROUILLON Christophe
Projekt opinii

Poprawka

Ostrzega, że obowiązkowy charakter uczestnictwa w pracach platformy wiąże się z zagrożeniem, że spowoduje to nadmierne obciążenie administracyjne i finansowe państw członkowskich i zainteresowanych stron. W związku z tym wzywa Komisję do koordynowania prac tejże platformy w możliwie najprostszy sposób.

Ostrzega, że obowiązkowy charakter uczestnictwa w pracach platformy wiąże się z zagrożeniem, że spowoduje to nadmierne obciążenie administracyjne i finansowe państw członkowskich i zainteresowanych stron. W związku z tym wzywa Komisję do koordynowania prac tejże platformy w możliwie najprostszy sposób.
Uzasadnienie


Krytyczne uwagi na temat obowiązkowego charakteru uczestnictwa przedstawiono w poprawce do punktu 9. Ponadto obowiązek ten nastręcza problemów związanych z pomocniczością, a nie z obciążeniami administracyjnymi. Poza tym prace platformy umożliwią zysk netto dzięki zwiększeniu dochodów podatkowych.

FR


POPRAWKA 9

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 13
Zmienić

TRUSKOLASKI Tadeusz
Projekt opinii

Poprawka

Podkreśla, że w chwili przyjmowania regionalnych lub europejskich strategii mających na celu uczulenie na problemy pracy nierejestrowanej, platforma musi się skonsultować z przedstawicielami samorządów lokalnych lub regionalnych, by strategie te nie były sprzeczne ze strategiami społeczności terytorialnych i nie wprowadzały dodatkowych obciążeń finansowych i administracyjnych.

Podkreśla, że w chwili przyjmowania regionalnych lub europejskich strategii mających na celu uczulenie na problemy pracy nierejestrowanej, platforma musi się skonsultować z przedstawicielami samorządów lokalnych lub regionalnych, by strategie te nie były sprzeczne ze strategiami społeczności terytorialnych i nie wprowadzały dodatkowych obciążeń finansowych i administracyjnych . Dlatego powinna być zagwarantowana większa swoboda władzom lokalnym i regionalnym w zakresie charakteru uczestnictwa w działaniach podejmowanych na platformie.
Uzasadnienie


Zróżnicowane problemów lokalnych rynków pracy wymaga znacznej elastyczności a nie administracyjnego i odgórnego przykazu.

PL,ENPOPRAWKA 10

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 15
Dodać nowy punkt po punkcie 15

GOMES Luís
Projekt opinii

Poprawka
Jest zdania, że kampanie informacyjne i uświadamiające powinny być również skierowane do szkół w ramach edukacji obywatelskiej młodych ludzi, tak aby przyczynić się do kształtowania postaw bardziej odpowiedzialnych społecznie. W krótszej perspektywie audiowizualne kampanie reklamowe pokazujące osoby, które pracują bez umów i które były ofiarami wypadków w pracy oraz wskazujące na konsekwencje i uboczne skutki takiej sytuacji mogłyby mieć interesujący wpływ, zgodnie z pożądanymi celami, na pracodawców i ogólnie całe społeczeństwo.
Uzasadnienie


Włączenie młodzieży w te zagadnienia i uwrażliwienie jej na sytuację.

PT


POPRAWKA 11

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 17
Zmienić

TRUSKOLASKI Tadeusz
Projekt opinii

Poprawka

Zauważa, że trzeba nie tylko zwalczać pracę nierejestrowaną, lecz także zmniejszać atrakcyjność takiej działalności i promować zatrudnienie legalne. Można do tego doprowadzić także poprzez obniżenie w razie potrzeby obciążeń podatkowych i administracyjnych tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników o niskich zarobkach i kwalifikacjach.

Zauważa, że trzeba nie tylko zwalczać pracę nierejestrowaną, lecz także zmniejszać atrakcyjność takiej działalności i promować zatrudnienie legalne . Można do tego doprowadzić także poprzez obniżenie w razie potrzeby obciążeń podatkowych i administracyjnych tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników o niskich zarobkach i kwalifikacjach.
Uzasadnienie


Klasyfikowanie pracodawców w ten sposób może doprowadzić do wypaczenia rynku pracy, np. obniżenia stawek za już wykonywaną przez pracowników pracę celem uzyskania dodatkowej pomocy władz. Wskazane jest ostrożne korzystanie z tego typu instrumentów, tak aby nie naruszać zasad konkurencji.

PL,ENPOPRAWKA 12

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 25
Dodać nowy punkt po punkcie 25

GOMES Luís
Projekt opinii

Poprawka
Podkreśla znaczenie promowania wewnątrz państw członkowskich i pomiędzy nimi projektów wymiany danych między organami publicznymi działającymi w obszarze zatrudnienia i pomocy socjalnej, tak aby zwiększyć poziom wiedzy na temat tego problemu i łatwiej wyłapywać oszustwa.
Uzasadnienie


Promowanie projektów wymiany danych między różnymi organami.

PT


POPRAWKA 13

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 27
Zmienić

TRUSKOLASKI Tadeusz
Projekt opinii

Poprawka

Podkreśla, że ważne jest zagwarantowanie, by opracowanie narzędzi oceny, wskaźników i wspólnych analiz porównawczych nie miało na celu oceny sytuacji poszczególnych państwach członkowskich w formie klasyfikacji, wystawiając je na współzawodnictwo, lecz by inicjatywy te były środkiem umożliwiającym wykrywanie pracy nierejestrowanej, formułowanie zaleceń i poprawy stanu wiedzy na temat tego zjawiska na rynku pracy.

Podkreśla, że ważne jest zagwarantowanie, by opracowanie narzędzi oceny, wskaźników i wspólnych analiz porównawczych nie miało na celu oceny sytuacji poszczególnych państwach państw członkowskich w formie klasyfikacji, wystawiając je na współzawodnictwo, lecz by inicjatywy te były środkiem umożliwiającym wykrywanie pracy nierejestrowanej, formułowanie zaleceń i poprawy stanu wiedzy na temat tego zjawiska na unijnym rynku pracy.

PL,ENPOPRAWKA 14

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 27
Dodać nowy punkt po punkcie 27

ROUILLON Christophe
Projekt opinii

Poprawka
Dołącza się do postulatu skierowanego przez Parlament Europejski do Komisji w rezolucji z 14 stycznia 2014 r., by zbadała korzyści wprowadzenia oraz – w stosownym przypadku – udostępnienia europejskiej karty ubezpieczenia społecznego, w której mogłyby być zapisywane dane konieczne do sprawdzenia stosunku pracy, takie jak np. szczegóły dotyczące ubezpieczenia społecznego i czasu pracy.
Uzasadnienie


Poprawka nawiązuje do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii na rzecz poprawy warunków pracy w Europie.

FR


POPRAWKA 15

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 27
Dodać nowy punkt po punkcie 27

ROUILLON Christophe
Projekt opinii

Poprawka
Podkreśla, że istotne jest, by państwa członkowskie zwiększyły zasoby swych organów inspekcji pracy i by, zgodnie z zaleceniami MOP, na 10 tys. pracowników przypadał jeden inspektor. Należy to osiągnąć dzięki krajowym planom działania w zakresie wzmocnienia mechanizmów inspekcji pracy, które mogą być w razie potrzeby współfinansowane z europejskich funduszy strukturalnych.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

FR


POPRAWKA 16

EUROPEJSKA PLATFORMA NA RZECZ USPRAWNIENIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRACY NIEREJESTROWANEJ I ZNIECHĘCANIA DO NIEJ
ECOS-V-060
Punkt 27
Dodać nowy punkt po punkcie 27

ROUILLON Christophe
Projekt opinii

Poprawka
Zwraca się do Komisji o zaproponowanie dyrektywy ustanawiającej minimalne normy inspekcji pracy, które byłyby stosowane w państwach członkowskich na mocy konwencji MOP nr 81. W dyrektywie trzeba określić funkcjonowanie systemu inspekcji pracy, transgraniczne szkolenia inspektorów pracy, a także ich uprawnienia i obowiązki.
Uzasadnienie


Nie wymaga uzasadnienia.

FR


COR-2014-03236-00-00-AMC-TRA


Pobieranie 113.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna