27 kwietnia 2010 technologia chemiczna zgłoszenie tematu pracy dyplomowejPobieranie 41.32 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar41.32 Kb.
Zmiana tematów prac dyplomowych do akceptacji Rady Wydziału Chemicznego

27 KWIETNIA 2010

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej
GRABOWSKA ILONA
Opracowanie metodyki pomiarów stężenia kreatyniny w próbkach klinicznych z wykorzystaniem systemu Lab-on-a-Chip”

W celu usprawnienia prowadzenia analiz, jak również stworzenia możliwości kontroli procesów poprzez monitorowanie wybranych ich parametrów, wykorzystywane są przepływowe urządzenia pomiarowe. Ze względu na długi czas prowadzenia tego typu pomiarów bez wątpienia dość korzystnym rozwiązaniem jest miniaturyzacja urządzeń. Mikrosystemy analityczne stanowią ciekawą alternatywę dla standardowych urządzeń i są obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedzinę na świecie. Niewątpliwie jednym z głównych obszarów ich zastosowań jest biochemia, biologia i diagnostyka medyczna.

W ramach pracy zostanie opracowana metodyka pomiarów stężenia kreatyniny w polimerowym systemie Lab-on-a-Chip przeznaczonym do prowadzenia oznaczeń tego bioanalitu. Następnie wykonane zostaną analizy próbek w układzie a uzyskane wyniki porównane z wynikami otrzymanymi w laboratorium szpitalnym. Analizowane próbki będą to płyny podializacyjne uzyskane ze stacji dializ szpitala MSWiA. Opracowanie metodyki pozwoli na stosowanie

systemu w celu monitorowania poziomu kreatyniny podczas zabiegu dializy.DYKACZ KAROLINA
Temat zgłoszony: Zastosowanie spoiw polimerowych do otrzymywania materiałów ceramicznych z  Al2O3 i ZrO2 z wykorzystaniem metody prasowania jednostronnego"

Kierujący pracą: dr inż. Paweł Wiśniewski

Temat zmieniony: „Badania nad zastosowaniem spoiw polimerowych do otrzymania tworzyw dla  mikroreaktorów ceramicznych”

Kierujący pracą: dr inż. Paweł Falkowski


KARWOWSKA ANNA
Temat zgłoszony: „Enzymatyczny rozdział racemicznych pochodnych benzoazoli zawierających grupę estrową lub hydroksylową"

Kierujący pracą: dr inż. Zbigniew Ochal

Temat zmieniony: „Enzymatyczny rozdział racemicznych pochodnych benzoazoli zawierających grupę estrową lub karboksylową”

Kierujący pracą: dr inż. Zbigniew Ochal

Opis pracy pozostaje bez zmian
NISZCZOTA ŻANETA
Temat zgłoszony: „Badania równowag fazowych w układach dwuskładnikowych dodatków do kosmetyków i żywności”

Kierujący pracą: prof.dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

Temat zmieniony: „Badania równowag fazowych w układach dwuskładnikowych dodatków do kosmetyków i żywności z wodą”

Kierujący pracą: prof.dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna


Opis pracy pozostaje bez zmian
POWAŁOWSKA PAULINA
Temat zgłoszony: „Selektywna metateza krzyżowa w cyklopentadienylowym kompleksie Ni(II)”

Kierujący pracą: dr inż. Włodzimierz Buchowicz

Temat zmieniony: „Synteza alliloniklocenu i jego reakcje selektywnej metatezy krzyżowej”

Kierujący pracą: dr inż. Włodzimierz BuchowiczZakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej
Kierujący pracą: dr inż. Włodzimierz Buchowicz
Synteza alliloniklocenu i jego reakcje selektywnej metatezy krzyżowej
Metateza alkenów jest z powodzeniem stosowana w syntezie związków metaloorganicznych, najczęściej jako reakcja z zamknięciem pierścienia. W ZKiChM otrzymano w ten sposób pierwszy ansa-niklocen [Ni((Z)-η55-C5H4CH2CH=CHCH2C5H4)] w reakcji 1,1′ diallilo-niklocenu w obecności katalizatora Grubbsa pierwszej generacji.

Celem pracy jest synteza alliloniklocenu. Związek ten można otrzymać w reakcji bezwodnego kompleksu niklu z cyklopentadienylosodem i allilocyklopentadienylosodem:Alliloniklocen należy oddzielić chromatograficznie od pozostałych produktów tej reakcji i scharakteryzować spektroskopowo. W dalszej części pracy należy wykonać reakcje metatezy krzyżowej otrzymanego alliloniklocenu z akrylanem metylu lub ketonem winylowo- metylowym z zastosowaniem katalizatora Grubbs’a drugiej generacji. Otrzymane produkty będą charakteryzowane spektroskopowo (MS, IR, NMR) oraz rentgenograficznie.


Literatura
Włodzimierz Buchowicz, Magdalena Szmajda, „Carbonyl-Substituted Nickelocenes by the Cross-Metathesis Route”, Organometallics 2009, 28, 6838-6840.

SOBIECKA AGNIESZKA
Temat zgłoszony: „Kosmetyczne wykorzystanie odpadów bursztynu bałtyckiego”

Kierujący pracą: dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Temat zmieniony: „Technologia wytwarzania ekstraktów bursztynu bałtyckiego i możliwości ich wykorzystania w kosmetykach”

Kierujący pracą: dr hab. inż. Ludwik Synoradzki


Opis:

Działanie biologiczne bursztynu bałtyckiego i jego składników znane jest od dawna. Odpady powstające przy mechanicznej obróbce bursztynu są od dawna wykorzystywane w produkcji kosmetyków. Surowcem jest zmielona żywica lub ekstrakty alkoholowe, stwarzające szereg trudności technologicznych, zwłaszcza przy produkcji wyrobów emulsyjnych.

Celem pracy będzie opracowanie nowego przydatnego technologicznie układu ekstrakcyjnego dostosowanego do wymogów produkcji kosmetycznej i praktyczne sprawdzenie jego przydatności.

Dyplomant opracuje proces ekstrakcji odpadów bursztynowych przy użyciu różnych rozpuszczalników. W oparciu o wytypowany ekstrakt sporządzi odpowiednie wyroby kosmetyczne i przeprowadzi ich ewaluację metodami aparaturowymi na odpowiednio dobranych grupach probantów

Uzyskane wyniki powinny stanowić podstawę do opracowania procesu technologicznego wytwarzania nowych surowców kosmetycznych na bazie odpadów bursztynowych i opracowania nowych kosmetyków wykorzystujących składniki bursztynu jako substancje czynne.

Praca będzie częściowo wykonywana we współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w WarszawieZmiana tematów prac dyplomowych do akceptacji Rady Wydziału Chemicznego

w dniu 27 KWIETNIA 2010 r.

BIOTECHNOLOGIA

Zgłoszenia tematów prac dyplomowych  1. Polimery dla protez naczyń krwionośnych oraz sposoby modyfikacji ich powierzchni.”


Kierujący pracą: prof. Marek Sanak (Collegium Medicum UJ), dr Tomasz Ciach
Opis:
Celem badań jest opracowanie nowych kopolimerów o własnościach przeciwzakrzepowych i promujących adhezję komórek śródbłonka do powierzchni implantów. Będą to kopolimery poliuretanowe i epoksydowe modyfikowane składnikami błon komórkowych lub krwi ludzkiej. Ich potencjalne zastosowanie to materiał do uszczelniania dzianych protez naczyniowych lub nawet podstawowy materiał konstrukcyjny takich protez. Badania wykonywane będą we współpracy z prof. M. Sanakiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymane powłoki będą badane w kontakcie z ludzką krwią i komórkami ludzkiego śródbłonka. Praca jest częścią projektu Polskie Sztuczne Serce.
Projektowana praca przewiduje:

1. Wykonanie przeglądu literatury.

2. Opracowanie metody otrzymywania polimerów przeznaczonych na protezy naczyń krwionośnych.

3. Zbadanie własności mechanicznych i chemicznych otrzymanych polimerów..

4. Zbadania własności biologicznych polimerów, indukcji procesu krzepnięcia i adhezji komórek śródbłonka.


  1. Badanie oddziaływania kompleks terminacji transkrypcji Nrd1/Nab3 i białek wiążących 5’kap stabilnych RNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae”


Kierujący pracą: prof. dr hab. Anna Boguszewska – Chachulska
Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Kufel (Wydział Biologii UW)
Opis:  1. Monoacylowe i monoalkilowe pochodne kwasu winowego”


Kierujący pracą: dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Opiekun naukowy: mgr inż. Halina Hajmowicz, mgr inż. Urszula Bernaś
Opis:
Kwas winowy (naturalny surowiec odnawialny) i jego związki, a szczególnie pochodne acylowe, są bardzo szeroko wykorzystywane w syntezie organicznej.1,2 Niewątpliwie najważniejszym, także przemysłowym, polem zastosowania pochodnych acylowych KW jest rozdział mieszanin racemicznych, szczególnie substancji biologicznie czynnych. Odgrywają też one istotną rolę, jako bloki budulcowe, ligandy czy pomocniki chiralne.
  Związki optycznie czynne, a szczególnie pochodne kwasu winowego od dawna są przedmiotem badań Laboratorium Procesów Technologicznych (LPT). Jesteśmy wiodącym producentem kwasu (-)dibenzoilo-L-winowego, stosowanego przy produkcji super nowoczesnego leku nasercowego TRITACE Ramiprilum.   Poszukujemy nowych związków i możliwości ich zastosowań, a ostatnio coraz większego znaczenia nabierają monoacylowe pochodne KW, np. jako ligandy w chiralnych katalizatorach acyloksyboranowych (CAB), wykorzystywanych w reakcjach asymetrycznych, dendrymery depsipeptydowe stosowane jako ciekłe siatki dyfrakcyjne, kontrolery stężenia leków w organizmie, składniki testów diagnostycznych w medycynie, do kompleksowania metali (Zn2+, Cu2+,..), potencjalnie jako antybiotyki (np. typu Walinomycyny) czy nowe leki przeciwnowotworowe.

  Zadania dyplomanta mogą obejmować: opracowanie metody otrzymywania, również z zastosowaniem biotransformacji, nowych związków i ich charakterystykę, optymalizację i powiększanie skali wybranego fragmentu procesu, ewentualnie opracowanie technologii.

  W LPT skorzystacie z unikalnej aparatury jak reaktor automatyczny LabMax z sondą IR do śledzenia reakcji in situ, do dyspozycji są reaktorki ciśnieniowe, nowoczesna aparatura analityczna (GC, HPLC, GC-MS, IR, UV-VIS-NIR, miareczkowanie automatyczne) oraz inny sprzęt niezbędny do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów podstawowych i technologicznych.

1) Gawroński, J.; Gawrońska, K. Tartaric and Malic Acids in Synthesis: A Source Book of Building Blocks, Ligands, Auxiliaries, and Resolving Agents, Wiley: New York, 1999. 2) Synoradzki, L.; Bernaś, U.; Ruśkowski, P. Org. Prep. Proc. Int. 2008, 40 (2) 163.  1. Rozdział racemicznego kwasu mlekowego”


Kierujący pracą: dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Opiekun naukowy: mgr inż. Halina Hajmowicz, mgr inż. Urszula Bernaś
Opis:
Polimerami syntetycznymi zdolnymi do biodegradacji, o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, są alifatyczne poliestry. Do najważniejszych należy: polilaktyd (PLA). Stosowany jest on głównie w zakresie produktów jednorazowych, opakowań do żywności, butelek do napojów, folii. Substratem do syntezy PLA jest kwas 2-hydroksypropionowy (kwas mlekowy (LAc))1,2,3,4. LAc został wydzielony po raz pierwszy z kwaśnego mleka, w postaci soli wapniowej, przez Scheelego w 1780 r. LAc jest najprostszym kwasem organicznym zawierającym asymetryczny atom węgla i występuje w postaci dwóch enancjomerów L-LAc i D-LAc. W zależności od szczepu bakterii i warunków procesu (pH, temperatura), mogą być wytwarzane obydwa enancjomery a także ich mieszanina. Na skalę przemysłową LAc jest produkowany głównie z węglowodanów pochodzenia rolniczego (ziemniaki, kukurydza, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, biomasa o charakterze odpadowym) przy zastosowaniu procesu fermentacyjnego.

Zadania dyplomanta mogą obejmować: testowanie (w tym metody enzymatyczne), wybór i opracowanie metody rozdziału racemicznego kwasu mlekowego, optymalizacja głównego etapu, powiększenie skali, opracowanie technologii. W LPT skorzystacie z unikalnej aparatury jak reaktor automatyczny LabMax z sondą IR do śledzenia reakcji in situ, do dyspozycji są reaktorki ciśnieniowe, nowoczesna aparatura analityczna (GC, HPLC, GC-MS, IR, UV-VIS-NIR, miareczkowanie automatyczne) oraz inny sprzęt niezbędny do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów podstawowych i technologicznych.

 Zmiana tematu pracy dyplomowej
DANKOWSKA EWA
Temat zgłoszony: „Kosmetyczne wykorzystanie pozostałości po wytłaczaniu oleju z nasion Ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis)

Kierujący pracą: dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Temat zmieniony: „Otrzymywanie i charakterystyka surowców kosmetycznych z bursztynu bałtyckiego”

Kierujący pracą: dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Opiekun naukowy: dr inż. Jacek Arct

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie

Opis:


Działanie biologiczne bursztynu bałtyckiego (Sukcynitu) jest znane od dawna, natomiast brak jest szczegółowej charakterystyki składu tej złożonej żywicy naturalnej. Przy tworzeniu detali jubilerskich (okoronowywania) powstaje znaczna ilość odpadów, zawierających cenny surowiec, które mogą być wykorzystywane w produkcji kosmetyków.

Celem pracy będzie znalezienie sposobu pozyskiwania surowca kosmetycznego z jubilerskich odpadów bursztynu, dostosowanego do wymogów produkcji kosmetycznej i praktyczne sprawdzenie jego przydatności. Szczególny nacisk będzie położony na stosowanie metod rozdziału, które nie pogorszą właściwości biologicznych bursztynu.

Dyplomant przeprowadzi badania rozdziału bursztynu, scharakteryzuje otrzymane produkty, zbada ich aktywność in vitro i następnie, w oparciu o wytypowany surowiec, sporządzi odpowiednie wyroby kosmetyczne, które podda ewaluacji metodami aparaturowymi na odpowiednio dobranych grupach probantów i (ewentualnie) badaniom subiektywnym na grupach panelowych.

Uzyskane wyniki powinny stanowić podstawę do opracowania procesu technologicznego wytwarzania nowych surowców kosmetycznych na bazie odpadów bursztynowych i opracowania nowych kosmetyków wykorzystujących składniki bursztynu jako substancje czynne.

Praca będzie częściowo wykonywana we współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.


Zmiana zgłoszonego tematu pracy dyplomowej z kierunku Biotechnologia na Technologia Chemiczna
Temat: „Badanie reakcji biotransformacji pochodnych 4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyklopenta[d]izoksazoli”

Kierujący pracą: dr inż. Joanna Główczyk – ZubekTemat: „Otrzymywanie i przekształcanie w reakcjach biotransformacji pochodnych 3-arylo-4,5-dihydroizoksazoli”

Kierujący pracą: dr inż. Joanna Główczyk – Zubek

Pobieranie 41.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna