3 Å, długości obu wiązań n-h wynoszą dPobieranie 24.78 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.78 Kb.
Zestaw I
Zadanie 1
Obliczyć współrzędne kartezjańskie atomów cząsteczki diiminy [numerując je w kolejności od lewej do prawej części cząsteczki H(1)-N(2)=N(3)-H(4)], jeżeli długość wiązania N=N wynosi dN(1)=N(2)=1.3 Å, długości obu wiązań N-H wynoszą dN(2)-H(1)=dN(3)-H(4)=1 Å, oba kąty płaskie wynoszą H(1)-N(2)=N(3)=H(4)-N(3)=N(2)=120o a kąt dwuścienny wynosi H(1)-N(2)=N(3)-H(4)=0o. Przyjąć, że atom azotu położony najbardziej na lewo znajduje się w początku układu współrzędnych a związany z nim atom wodoru znajduje się w płaszczyźnie xy po dodatniej stronie osi y.


Zadanie 2
Obliczyć metodą mechaniki molekularnej energię układu złożonego z jonu sodowego oddziałującego z cząsteczką chlorowodoru dla geometrii i ładunków przedstawionych na poniższym rysunku:

Odległość równowagowa i stała siłowa wiązania H-Cl wynoszą odpowiednio d0H-Cl=1.3 Å i kdH-Cl=100 kcal/(molÅ2) a parametry potencjału Lennarda-Jonesa (6-12) są zebrane w poniższej tabelce:


Atom

[kcal/mol]

R0 [Å]

H

0.015

0.6

Cl

0.1

2.5

Na

0.002

1.9

Przyjąć, że układ znajduje się w środowisku niepolarnym, dla którego względna przenikalność dielektryczna wynosi D=4.
Zadanie 3
Obliczyć wartość oraz podać zwrot (od lub do cząsteczki chlorowodoru) siły działającej na jon sodowy w kierunku osi Cl…Na w układzie przedstawionym na rysunku w zadaniu 2. Wartość siły wyrazić w N/mol.

Zadanie 4
Znaleźć punkt krytyczny i określić jego typ dla funkcji dwóch zmiennych danej następującym równaniem:


Zadanie 5
Jaka jest w przybliżeniu różnica energii pomiędzy acetyloacetonem oraz jego enolem w temperaturze pokojowej, jeżeli 15% związku występuje w tej temperaturze w formie enolowej?

Zadanie 6
Obliczyć pojemność cieplną zespołu kanonicznego złożonego z NA atomów fluoru w temperaturze T=298 K, jeżeli różnica energii pomiędzy pierwszym a drugim elektronowym stanem wzbudzonym atomu fluoru wynosi =1.345 kcal/mol a zarówno podstawowy jak i wzbudzony stan elektronowy posiadają degenerację =2. Masa molowa fluoru wynosi M=19 g/mol

Zadanie 7
Jaki ułamek cząsteczek bromowodoru znajduje się na zerowym poziomie oscylacyjnym a jaki na drugim wzbudzonym poziomie rotacyjnym (J=2) w temperaturze T=1000 K, jeżeli liczba falowa drgań wynosi a stała rotacyjna wynosi ?

Zadanie 8
Obliczyć entropię 1 mola gazowego tlenu 16O2 w podstawowym elektronowym stanie trypletowym (o degeneracji =3) w temperaturze T=300 K i dla objętości V=30 dm3. Charakterystyczne temperatury oscylacji i rotacji są równe odpowiednio =2256 K i r=2.07 K a energia dysocjacji cząsteczki skorygowana o energię drgań zerowych wynosi D0=118 kcal/mol.


Zadanie 9
Wyrazić różnicę energii wewnętrznej zespołu kanonicznego złożonego z 1 mola jodowodoru 1HI oraz zespołu kanonicznego złożonego z 1 mola jodowodoru 2HI (w którym podstawowy izotop wodoru zastąpiono deuterem) jako funkcję temperatury bezwzględnej T. Masa molowa jodu wynosi M=127 g/mol a stała siłowa wiązania H-I wynosi k=390 N/m.

Zestaw II


Zadanie 1
Obliczyć współrzędne kartezjańskie atomów cząsteczki diiminy [numerując je w kolejności od lewej do prawej części cząsteczki H(1)-N(2)=N(3)-H(4)], jeżeli długość wiązania N=N wynosi dN(1)=N(2)=1.3 Å, długości obu wiązań N-H wynoszą dN(2)-H(1)=dN(3)-H(4)=1 Å, oba kąty płaskie wynoszą H(1)-N(2)=N(3)=H(4)-N(3)=N(2)=120o a kąt dwuścienny wynosi H(1)-N(2)=N(3)-H(4)=180o. Przyjąć, że atom azotu położony najbardziej na lewo znajduje się w początku układu współrzędnych a związany z nim atom wodoru znajduje się w płaszczyźnie xy po dodatniej stronie osi y.


Zadanie 2
Obliczyć metodą mechaniki molekularnej energię układu złożonego z jonu sodowego oddziałującego z cząsteczką chlorowodoru dla geometrii i ładunków przedstawionych na poniższym rysunku:

Odległość równowagowa i stała siłowa wiązania H-Cl wynoszą odpowiednio d0H-Cl=1.3 Å i kdH-Cl=100 kcal/(molÅ2) a parametry potencjału Lennarda-Jonesa (6-12) są zebrane w poniższej tabelce:


Atom

[kcal/mol]

R0 [Å]

H

0.015

0.6

Cl

0.1

2.5

Na

0.002

1.9

Przyjąć, że układ znajduje się w wodzie, dla której względna przenikalność dielektryczna wynosi D=80.
Zadanie 3
Obliczyć wartość oraz podać zwrot (od lub do cząsteczki chlorowodoru) siły działającej na jon sodowy w kierunku osi H…Na w układzie przedstawionym na rysunku w zadaniu 2. Wartość siły wyrazić w N/mol.

Zadanie 4
Znaleźć punkt krytyczny i określić jego typ dla funkcji dwóch zmiennych danej następującym równaniem:


Zadanie 5
Jaka część atomów fluoru będzie występowała w pierwszym elektronowym stanie wzbudzonym w temperaturze T=298 K, jeżeli różnica energii pomiędzy pierwszym a drugim elektronowym stanem wzbudzonym atomu fluoru wynosi =1.345 kcal/mol

Zadanie 6
Obliczyć energię wewnętrzną zespołu kanonicznego złożonego z NA atomów fluoru w temperaturze T=298 K, jeżeli różnica energii pomiędzy pierwszym a drugim elektronowym stanem wzbudzonym atomu fluoru wynosi =1.345 kcal/mol a zarówno podstawowy jak i wzbudzony stan elektronowy posiadają degenerację =2. Masa molowa fluoru wynosi M=19 g/mol

Zadanie 7
Jaki ułamek cząsteczek bromowodoru znajduje się na drugim wzbudzonym poziomie oscylacyjnym a jaki na zerowym poziomie rotacyjnym w temperaturze T=1000 K jeżeli liczba falowa drgań wynosi a stała rotacyjna wynosi ?

Zadanie 8
Obliczyć energię swobodną 1 mola gazowego tlenu w podstawowym elektronowym stanie trypletowym (o degeneracji =3) w temperaturze T=500 K dla objętości V=30 dm3. Charakterystyczne temperatury oscylacji i rotacji są równe odpowiednio =2256 K i r=2.07 K a energia dysocjacji cząsteczki skorygowana o energię drgań zerowych wynosi D0=118 kcal/mol.

Zadanie 9
Wyrazić różnicę pojemności cieplnej zespołu kanonicznego złożonego z 1 mola jodowodoru 1HI oraz zespołu kanonicznego złożonego z 1 mola jodowodoru 3HI (w którym podstawowy izotop wodoru zastąpiono trytem) jako funkcję temperatury bezwzględnej T. Masa molowa jodu wynosi M=127 g/mol a stała siłowa wiązania H-I wynosi k=390 N/m.

Pobieranie 24.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna