3. Ogólna charakterystyka stanu aktualnego środowiska PowiatuPobieranie 0.55 Mb.
Strona1/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Program ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego

3. Ogólna charakterystyka stanu aktualnego środowiska Powiatu

Poniżej przedstawiono charakterystykę obecnego stanu środowiska oraz zasobów naturalnych na obszarze Powiatu Rawskiego.3.1. Surowce mineralne

Występujące na terenie Powiatu Rawskiego surowce mineralne to głównie utwory czwartorzędowe, takie jak gliny zwałowe, piaski, iły, przykrywające grubą warstwą jurajskie wapienie i margle. Z 18 udokumentowanych złóż zasobów 17 złóż są to kruszywa naturalne, a 1 złoże iły jeziorne.

Łączne zasoby udokumentowanych kruszyw naturalnych w Powiecie (piasków, żwirów i pospółek) wynoszą 3 828 tys. Mg. Z tego tylko 1 097 tys. Mg jest eksploatowanych (tabela 3.1.1).

Tabela 3.1.1. Udokumentowane zasoby złóż kruszyw naturalnychJednostka administracyjna

Złoża eksploatowane

Złoża nie eksploatowane

Nazwa złoża

Zasoby [tys. Mg]

Nazwa złoża

Zasoby [tys. Mg]

Biała RawskaDańków

218Gołyń

117Teodozjów

122Wola Chojnata

182

Cielądz

Łaszczyn

554

Łaszczyn II

360

Niemgłowy

267Rawa Mazowiecka

Linków

234

Kolonia Wołucza

182

Wojska Stara

30

Kurzeszyn

195

Wojska Stara 11 pole A

12

Wojska Stara 11 pole B

36

SadkowiceBroniew

112Skarbkowa

824Szwejki Nowe

215Trębaczew

162Turobowice-Rzymiec

273

Powiat

5 złóż

1 097

13 złóż

2 998

Źródło: Raport o stanie środowiska w Powiecie Rawskim

Tylko na pięciu ze złóż: „Łaszczyn”, "Linków", „Niemgłowy”, "Wojska Stara" i "Wojska Stara 11 pole A" prowadzona jest koncesjonowana eksploatacja. Pozostałe złoża nie są eksploatowane lub działalność na nich prowadzona jest bez koncesji, w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa (szczególnie w gminie Biała Rawska i Sadkowice).

Jedenaście złóż kruszywa naturalnego:


  • 4 w gminie Biała Rawska (Gołyń, Dańków, Teodozjów, Wola Chojnata),

  • 1 w gminie Cielądz (Łaszczyn II),

  • 2 w gminie Rawa Mazowiecka (Kolonia Wołucza, Kurzeszyn),

  • 4 w gminie Sadkowice (Broniew, Szwejki Nowe, Trębaczew, Turobowice-Rzymiec),

udokumentowanych było na początku lat osiemdziesiątych w ramach tzw. koncepcji gminnych punktów eksploatacji kopalin. Obecnie ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe i kryteria bilansowości oraz nowe wymagania przepisów prawa geologicznego i górniczego nie mogą być eksploatowane i większość z nich winna zostać usunięta z bilansu.

Na terenie Powiatu występują też surowce ilaste ceramiki budowlanej (gliny zwałowe i utwory ilaste) oraz surowce okruchowe. Zasoby jedynego udokumentowanego złoża surowców ilastych "Duchowizna" położone w granicach miasta Rawa Mazowiecka sięgają 82 tys. Mg. Ponieważ na terenie Powiatu nie jest prowadzona produkcja cegieł złoże to nie jest eksploatowane od ok. 10 lat.3.2. Gleby

Historycznie, gleby na terenie Powiatu wykształciły się na piaskach słabogliniastych (gleby bielicowe) oraz na piaskach gliniastych i gliniastych mocnych jako gleby brunatnoziemne (głównie brunatne wyługowane). Po wylesieniu były i są użytkowane rolniczo: użytki rolne zajmują prawie 70% powierzchni Powiatu. W dolinach rzek znajdują się współczesne mady oraz gleby murszowe i torfowe, obecnie najczęściej pod użytkami zielonymi – łąkami i pastwiskami.3.2.1. Rodzaje gleb i ich waloryzacja

Na terenie Powiatu występuje dość znaczne zróżnicowanie jakości gleb użytkowanych rolniczo. Udziały gleb poszczególnych klas bonitacji w glebach użytkowanych rolniczo na terenach jednostek administracyjnych Powiatu przedstawiono w tabeli 3.2.1.1.Tabela 3.2.1.1. Podział gleb użytkowanych rolniczo według klas bonitacji

Jednostka administracyjna

Powierzchnia gleb według klas bonitacji [ha]

Ogółem

I

II

III

IV

V

VI

VIz

Gmina Biała Rawska

0

0

3 863

5 958

2 913

1 054

26

13 814

Gmina Cielądz

0

2

125

1 776

2 628

1 791

148

6 470

Miasto Rawa Mazowiecka

0

0

21

196

359

125

4

705

Gmina Rawa Mazowiecka

0

0

405

2 640

4 707

2 600

250

10 602

Gmina Regnów

0

0

452

1 480

1 162

404

1

3 499

Gmina Sadkowice

0

20

3 749

4 787

1 513

368

22

10 459

Powiat:

0

22

8 615

16 837

13 282

6 342

451

45 549

Źródło: Ankiety do programu Bzura.

Gleby klasy I (tzw. gleby orne najlepsze) nie występują w ogóle. Około 56% gleb użytkowanych rolniczo stanowią gleby dość dobrych i średnich klas bonitacji – od II do IV. Pozostałe 44% gleb użytków rolnych zalicza się do gleb o słabych klasach bonitacji: V, VI i VIz.

Powiat Rawski charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami do produkcji rolnej. Najlepsze warunki przyrodnicze do produkcji rolnej mają gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice, gdzie udział gleb klas II – IV wynosi odpowiednio 84,8%, 72,2% i 57,1%.

Na terenie gminy Biała Rawska przeważają kompleksy rolniczej przydatności: żytni bardzo dobry i pszenno-żytni bardzo dobry, wytworzone na piaskach gliniastych mocnych oraz kompleksy pszenne dobre.

Na terenie gminy Regnów w miejscowościach Regnów Nowy i Annosław przeważają kompleksy przydatności rolniczej: pszenny dobry, żytni bardzo dobry i żytni dobry. Pozostałe tereny posiadają gleby o zdecydowanie niższej klasie bonitacji z dominującym kompleksem żytnim słabym.

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka występują kompleksy rolniczej przydatności: żytni (95,5%), niewielki udział kompleksów pszennych (0,8%) kompleksy zbożowo-pastewne (3,7%).3.2.2. Użytkowanie rolnicze

Gleby Powiatu są średnio zasobne w składniki pokarmowe – gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości magnezu i potasu stanowią około 60% areału rolniczego, a gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości fosforu do 60%. Świadczy to o umiarkowanym potencjale żyznościowym gleb omawianego obszaru. Powiat nie ma najkorzystniejszych warunków do produkcji rolnej z uwagi na znaczny udział gleb słabszych klas bonitacji, ale jest to teren zdecydowanie rolniczy. Na tle całej powierzchni Powiatu (64 592 ha) użytki rolne zajmują 53 377 ha, co stanowi ponad 82,6% całości. W strukturze użytkowania gleb grunty orne zajmują 49 065 ha, użytki zielone natomiast zaledwie 4 312 ha. W rękach prywatnych pozostaje 90% gruntów, obserwuje się stały, choć niewielki wzrost liczby gospodarstw i zwiększanie się ich średniej powierzchni. Najwięcej użytków rolnych w stosunku do powierzchni gminy znajduje się w następujących gminach: Sadkowice – ok. 90%; Regnów – 88,5%; w mieście i gminie Biała Rawska – 84,2%, Cielądz – 79,1%; gminie Rawa Mazowiecka – 77,9% i w mieście Rawa Mazowiecka – 61,8%. Przeważa produkcja zbóż: żyta, pszenicy i owsa oraz ziemniaków; łącznie uprawy te zajmują około 60% powierzchni produkcyjnej użytków. Sady zajmują 14,3% powierzchni użytków rolnych, najwięcej sadów występuje w gminie Biała Rawska i w gminie Sadkowice. Udział upraw warzyw wynosi 1,6% powierzchni użytków rolnych całego Powiatu. Największe udziały mają tu proporcjonalnie gminy Cielądz, Biała Rawska i Sadkowice – powyżej 1% użytków rolnych zajmuje tam produkcja warzyw.3.2.3. Degradacja gleb

Jednym z objawów degradacji rolniczej gleb jest ich zakwaszenie. Przy dość intensywnym użytkowaniu rolniczym gleby powiatu wykazują obecnie znaczny stopień zakwaszenia (pH poniżej 5,5). W większości gmin przeważają gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym (do 80% powierzchni użytków rolnych). Wymagają one wapnowania, a zgodnie z ocenami Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi (2001) wapnowanie jest konieczne na ponad połowie całego areału Powiatu, a potrzebne na około 20% powierzchni użytków rolnych. Część gruntów na piaskach słabogliniastych jest ponadto przesuszonych, produkcja zależy tam od ilości opadów atmosferycznych. Mało urodzajne i przesuszone gleby nadają się w znacznej części pod zalesienia.

W roku 2000 Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w Łodzi wykonała na zlecenie Starosty Rawskiego badania zawartości metali ciężkich i siarki w glebach i roślinach pobranych z pól sąsiadujących ze składowiskami odpadów komunalnych w Niwnej, Pukininie i Rokszycach Nowych.

Wszystkie przebadane próbki gleby (Niwna – 8, Pukinin – 12, Rokszyce Nowe – 10) wykazywały naturalną zawartość metali ciężkich. Zawartość siarki siarczanowej w badanych glebach była niska i średnia, a tylko w jednej próbce wysoka, ale nie świadcząca o zanieczyszczeniu. Szkodliwe warunki dla uprawy stwarza bardzo kwaśny odczyn zmierzony w 16 próbkach: w Niwnej w 2 próbkach, w Pukininie w 8, a w Rokszycach Nowych w 6.

Wśród próbek materiału roślinnego (Niwna – 4, Pukinin – 6, Rokszyce Nowe – 5) tylko w próbkach ziarna owsa w dwóch punktach pomiarowych: w Niwnej i Pukininie stwierdzono przekroczenie w zawartości dopuszczalnej dla roślin konsumpcyjnych w odniesieniu do kadmu, a w punkcie pomiarowym w Niwnej dodatkowo przekroczenia w odniesieniu do cynku. Seradela w jednym z punktów pomiarowych w Pukininie zawierała kadm i cynk w ilości wyższej od granicy dopuszczalnej dla roślin pastewnych. Nadmierne zawartości kadmu i cynku w ziarnie owsa oraz w seradeli mogą być spowodowane bardzo kwaśnym odczynem gleby.

3.3. Wody podziemne

W Powiecie Rawskim zaopatrzenie w wodę odbywa się głównie z ujęć podziemnych z formacji czwartorzędowych i jurajskich. Wody podziemne są najważniejszym zasobem w gospodarce hydrologicznej Powiatu. Z użytkowego punktu widzenia najważniejsze są tu poziomy wodonośne jurajskie i czwartorzędowe. Najpowszechniej eksploatowane są zasoby z tego ostatniego poziomu, najczęściej z głębokości od 10 – 50 m i ujmowane w studniach wierconych lub kopanych.3.3.1. Główne poziomy wodonośne i ich charakterystyka

Płytkie wody gruntowe występują w dolinach rzek oraz w obniżeniach terenowych, ich zaleganie obserwowane jest na głębokościach od 1 do 3 m. Na wysoczyźnie głębokość zalegania wód gruntowych wynosi od 2 do 20 m.

Na terenie Powiatu, tak jak na terenie całego województwa łódzkiego wyróżnia się kilka głównych poziomów wodonośnych, w tym czwartorzędowy, trzeciorzędowy, kredowy i jurajski. Najbardziej zasobne w wodę są poziomy kredowe. Najstarsze użytkowane poziomy wodonośne Powiatu występują w piaskach, piaskowcach, wapieniach i marglach górnej jury. Występują one w okolicy Rawy Mazowieckiej we wsiach Soszyce i Wilkowice.

3.3.2. Regiony hydrogeologiczne i główne zbiorniki wód podziemnych

Powiat Rawski zajmuje obszar należący do regionu hydrogeologicznego Południowomazowieckiego. Wody są ważnym surowcem i zasobem gospodarczym, w tym szczególnie Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). GZWP odpowiadają następującym kryteriom ilościowym i jakościowym: wydajność podstawowa otworu studziennego wynosząca powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia wynosząca powyżej 10 tys. m3/d, przewodność powyżej 10 m2/h, klasa wód I.

We wschodniej i środkowej części Powiatu rozciągają się obszary zbiornika trzeciorzędowego związanego z Niecką Mazowiecką. Pod osadami czwartorzędowymi zalegają tu utwory trzeciorzędowe z dwoma poziomami wodonośnymi, mioceńskim i oligoceńskim. Natomiast tereny w zachodniej części Powiatu podścieła jurajski GZWP nr 14. Na tych terenach, z częściowo także w gminie Biała Rawska rozciągają się obszary tzw. obszar wysokiej ochrony zbiorników wód podziemnych (OWO). Cały Powiat leży w strefie zagrożeń wód podziemnych.

3.3.3. Zasoby wód podziemnych

Zasoby eksploatacyjne jest to ilość wód podziemnych, którą można pobrać w określonej jednostce czasu w technicznych i hydrogeologicznych warunkach, zaprojektowanych lub istniejących realnie, bez ujemnego wpływu na ilość i jakość ogólnych zasobów tych wód. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na terenie Powiatu wynoszą łącznie 3 375,3 m3/h.

Zestawienie zasobów eksploatacyjnych w Powiecie Rawskim dla poszczególnych utworów przedstawione jest w tabeli 3.3.3.1.

Tabela 3.3.3.1. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w Powiecie RawskimL.p.

Poziom wodonośny

Wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych

[m3/h]

[%]

1

Czwartorzęd

2 044,5

60,6

2

Trzeciorzęd

166,1

4,9

3

Kreda

14,5

0,4

4

Jura

1 150,2

34,1
Ogółem

3 375,3

100,0

Źródło: Informacja o stanie środowiska w Powiecie Rawskim w 2001 roku.

Na terenie Powiatu znajdują się 152 ujęcia wód podziemnych, z których woda pobierana jest w 187 studniach głębinowych. Największe ilości wód pobierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) w mieście Rawa Mazowiecka (ponad 650 tys. m3/rok), Gminny Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji (ponad 240 tys. m3/rok) i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi (ponad 235 tys. m3/rok).3.3.4. Monitoring wód podziemnych

Na terenie Powiatu funkcjonują dwa systemy monitoringu wód podziemnych – krajowy (jeden punkt), gdzie badania prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie oraz regionalny (4 punkty), gdzie badania prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Skierniewicach. Badania i analiza obejmują łącznie 30 wskaźników, w tym zawartości metali ciężkich3.3.5. Jakość wód podziemnych

Na terenie Powiatu Rawskiego w roku 2002, w ramach krajowej sieci monitoringu, badano wodę ze studni zlokalizowanej w Rawie Mazowieckiej ujmującej jurajski poziom wodonośny. Woda ta została sklasyfikowana jako Ib – woda wysokiej jakości.

Lokalizacja otworów badawczych monitoringu regionalnego wraz z klasyfikacją jakości wód przedstawiona została w tabeli 3.3.5.1.

Przeprowadzone w 2002 roku badania wykazały, że 1 studnia zawierała wody wysokiej jakości (klasa Ib), dwie średniej jakości (klasa II), zaś jedna niskiej jakości (klasa III).

O zakwalifikowaniu badanej wody do niskiej jakości w studni w Kaleniu Zagórzu zadecydowało stężenie azotanów – zawartość 10,1 mg/dm3 według klasyfikacji zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993) Obowiązująca obecnie norma określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przewiduje zawartość 50,0 mg/dm3. Zawartość tych zanieczyszczeń świadczy o docieraniu wgłębnym azotanowych zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodach powierzchniowych i wskazuje na konieczność pilnego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Zanieczyszczenia te wynikać mogą zarówno z braku sanitacji obszarów wiejskich jak i nieprzestrzegania zaleceń agrotechnicznych w stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie.

Tabela 3.3.5.1. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie Powiatu Rawskiego w 2002 rokuL.p.

Lokalizacja otworu badawczego

Typ warstwy wodonośnej

Stratygrafia

Klasyfikacja wód

Miasto Rawa Mazowiecka


1.

Rawskie Z-dy Mięsne studnia nr I

W

J

Ib

2.

ul. Krakowska studnia nr IK

W

J

II

Gmina Rawa Mazowiecka


3.

Boguszyce ZGK studnia nr I

W

J

II

Gmina Sadkowice


4.

Kaleń – Zagórze – wodociąg wiejski – studnia nr 1

W

Q

III

Oznaczenia:

Typ warstwy wodonośnej: W – wody wgłębne, G – wody gruntowe

Stratygrafia poziomu wodonośnego: T – trzeciorzęd, Q – czwartorzęd, K – kreda, J – jura

Jakość wody: Ia – wody najwyższej jakości, Ib – wody wysokiej jakości, II – wody średniej jakości, III – wody niskiej jakości, Nok – wody nieodpowiadające klasyfikacjiŹródło: Informacja o stanie środowiska w Powiecie Rawskim w 2002 roku.

W porównaniu do roku poprzedniego pogorszeniu uległy wody w studni w mieście Rawa Mazowiecka (studnia nr IK): z klasy Ib do klasy II3.3.6. Ochrona wód podziemnych

Zgodnie z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa, ochronę wód podziemnych realizuje się poprzez racjonalizację użytkowania wody, a przede wszystkim restrukturyzację użytkowania wód podziemnych w kierunku zabezpieczania zapotrzebowania ludności na wodę pitną i surowiec dla przemysłu spożywczego. Przemysł i rolnictwo powinny korzystać przede wszystkim z zapasów wód powierzchniowych. Konieczna jest też poprawa stanu działań ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczaniu i przywracanie wodom ich właściwego stanu ekologicznego i realizacja budowy zbiorników retencyjnych i programów odbudowy małej retencji. Powiat ma w związku z tym zadania w zakresie wydawania pozwoleń wodno-prawnych i zalecanie przeglądów istniejących systemów i urządzeń odbierających ścieki na swoim terenie.3.4. Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe Powiatu to rzeki i mniejsze cieki, kanały, drobne oczka wodne śródleśne i śródpolne oraz stawy i zbiorniki retencyjne związane z dolinami rzek.

System rzek wchodzi w skład podzlewni Rawki (III rzędu) stanowiącej podzlewnię Bzury (II rzędu). Rawka, uznana wraz ze swą doliną w 1985 roku za rezerwat przyrody jest największym prawobrzeżnym dopływem Bzury, uchodzącym do niej na 43 km jej biegu.

3.4.1. Charakterystyka hydrograficzna

W skład podstawowej sieci hydrograficznej Powiatu wchodzi 9 cieków: rzek oraz kanałów podstawowych, o łącznej długości 133,2 km. Większa część długości tych cieków (113,0 km) jest uregulowana.

Osią układu hydrograficznego jest rzeka Rawka, która ma 20,4 km przebiegu na terenie Powiatu. Inne rzeki to dopływy Rawki, mające na terenie Powiatu przebieg długości około 28 km: Białka i Rylka, a także cieki krótsze (poniżej 10 km długości): Rokitna, Żelazna i Krzemionka z Czerwonką. Przez teren miasta Rawa Mazowiecka przechodzi czwartorzędny dział wodny, między podzlewniami rzek Rylki i Białki.

Podstawowe kanały w Powiecie to kanały: Grabicki, Cielądzki i Kanał "A". Sieć tę uzupełniają stawy w dolinach rzek i zbiorniki retencyjne.

Największe obiekty stawowe znajdują się w dolinie Rawki – stawy w Bylinach o powierzchni 129 ha, stawy w dolinie Białki w Białej Rawskiej o powierzchni 81 ha oraz stawy w Ossowicach na rzece Rylce o powierzchni 47,7 ha. Inne obiekty mają powierzchnię nie przekraczającą z reguły 4 – 7 ha.

3.4.2. Zasoby wód powierzchniowych

Na główne zasoby wód powierzchniowych Powiatu składają się obok rzek, stawy o łącznej powierzchni sięgającej prawie 290 ha, a także 6 zbiorników retencyjnych o powierzchni 78,1 ha i objętości zasobów wodnych 1668 tys. m3 (tabela 3.4.2.1).

Tabela 3.4.2.1. Charakterystyka zbiorników retencyjnych Powiatu

Obiekt


Rzeka

Powierzchnia (ha)

Objętość (tys. m3)

Dolna

Tatar


Biała Rawska

Podsędkowice

Babsk

Cielądz


Rawka

Rawka


Białka

Białka


Ciek spod Babska

Rylka


45

18

8,54,0

1,2


1,4

1 270

220


102

46

1416
Razem

78,1

1 668

3.4.3. Monitoring wód powierzchniowych

Podstawą badania jakości wód w rzekach Powiatu Rawskiego w 2002 roku był uzgodniony z Wojewodą oraz Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Program badań monitoringowych stanu zanieczyszczenia środowiska w województwie łódzkim w roku 2002. Uwzględniał on lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych i zakres prowadzenia badań, które mają na celu ocenę jakości wód powierzchniowych płynących. Podstawę do oceny stanowiły wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobieranych raz na miesiąc w ustalonych punktach pomiarowo-kontrolnych.

W Powiecie Rawskim ocenę jakości wód powierzchniowych płynących prowadzi się w punktach pomiarowo-kontrolnych na następujących rzekach: Rawka, Krzemionka, Rylka i Białka. W 2001 roku łącznie oceniano długość 31,5 km tych czterech rzek w 6 punktach pomiarowych. W badaniach monitoringowych ocenia się następujące grupy parametrów:


  • fizykochemiczne, w tym zawartość tlenu rozpuszczonego, zawartość substancji organicznych określoną wskaźnikami zapotrzebowania na tlen (BZT, ChZT), zasolenie, zawiesiny ogólne, związki biogenne (azot ogólny, amonowy, azotanowy i azotynowy, fosforany, fosfor ogólny), zanieczyszczenia specyficzne (związki fenolowe, detergenty, metale ciężkie,

  • parametry bakteriologiczne: miano Coli typu kałowego

  • parametry biologiczne: chlorofil „a” i indeksy saprobowości peryfitonu i sestonu.

Raz na miesiąc prowadzi się badania 17 – 27 wskaźników.

3.4.4. Stan czystości wód powierzchniowych

Ocenę jakości wód prowadzono na podstawie danych z monitoringu w 2001 roku. Wskaźnikami decydującymi o ostatecznej klasyfikacji wód były związki biogenne, azot azotynowy i fosfor ogólny (Pog), a także zanieczyszczenia bakteriologiczne wyrażone wartością miana Coli typu kałowego. Do określenia stanu jakości rzek zastosowano także metodę statystyczną obliczając "krotność" przekraczania wartości normatywnych. Wyniki uzyskiwane tą metodą potwierdzają wartości otrzymane z pomiarów (metodą bezpośrednią). Zmiany jakości wód powierzchniowych według wyników pomiarów monitoringowych prowadzonych w latach 1999 – 2002 przedstawiono w tabeli 3.4.4.1.

Tabela 3.4.4.1. Zmiany jakości wód powierzchniowych wg wyników pomiarów monitoringowych w latach 1999 – 2002

Profil pomiarowo-kontrolny

Klasa czystości wymagana

Klasa czystości stwierdzona

Wskaźniki przekraczające III klasę

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

Rawka Boguszyce

I

III

III

III

III

Rawka Żydomice

II

non

non

non

III

NO2

PogNO2

PogNO2

miano Coli

Krzemionka Chrusty

II

III

non

III

IIIPog

Rylka Rawa Maz.

II

III

non

III

nonNO2

miano Coli

miano Coli

Białka Podsędkowice

II

III

III

III

II

Białka Julianów Raducki

II

III

III

non

non

NO2

miano ColiNO2

miano ColiŹródło: Informacja o stanie środowiska w latach 1999, 2001 i 2002.

Niskie klasy jakości wód wynikają w Powiecie Rawskim z przekraczania takich wskaźników, jak miano Coli typu kałowego, związki fosforu i fosforany oraz azot azotanowy i azotynowy. Wskazuje to na zanieczyszczenie ściekami bytowymi związane z nie rozwiązanymi problemami gospodarki ściekami, brak kanalizacji oraz na spływy nawozowe z rolnictwa.

W ostatnich latach zaobserwowano pewną poprawę jakości wód rzek Krzemionki i Rylki, z uwagi na obniżenie stężeń wskazanych parametrów i przejście w klasyfikacji z klasy „non” (wody pozaklasowe) do klasy III. Jednocześnie nastąpiło pogorszenie jakości wód rzeki Białki – przejście z klasy III do klasy „non” z uwagi na ich zły stan sanitarny i zwiększenie stężeń azotu azotynowego. Utrzymuje się też zła jakość wód głównej rzeki Powiatu – Rawki poniżej Rawy Mazowieciej badanej w profilu Żydomice. Zaznacza się tu wpływ niedoczyszczonych ścieków miejskich. Ogólnie rzeki Powiatu mają średnią jakość wód, nigdzie w ostatecznej klasyfikacji nie osiągając wymaganych klas czystości.

3.5. Gospodarka wodno-ściekowa

3.5.1. Eksploatacja zasobów wodnych

Powiat Rawski zaopatrywany jest w wodę z ujęć podziemnych formacji czwartorzędowych i jurajskich. Cele bytowo-gospodarcze mieszkańców Rawy Mazowieckiej, Białej Rawskiej oraz gmin pokrywane są wyłącznie z ujęć podziemnych.

Na terenie Powiatu woda powierzchniowa wykorzystywana jest do celów rolniczych i rybackich. Nie jest ona pobierana do celów przemysłowych.

Łączne zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w granicach Powiatu Rawskiego w roku 2002 wynosiły 3 375,3 m3/h. Wielkość poboru wód według obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych wynosiła w omawianym roku 1 950 m3/h. W tabeli 3.5.1.1 przedstawiono zestawienie największych ujęć wód podziemnych na terenie jednostek administracyjnych Powiatu.
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna