3 wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju spis treśCI: I. Cele I zakres ewaluacji wewnętrznejPobieranie 141.15 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar141.15 Kb.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA NR 192 „WESOŁY PĘDZELEK”

W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

OBSZAR III FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

WYMAGANIE

3.1.WYKORZYSTYWANE SĄ ZASOBY ŚRODOWISKA NA RZECZ WZAJEMNEGO ROZWOJU

SPIS TREŚCI:

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

1. Cele ewaluacji wewnętrznej.

2. Zakres diagnozowania:

a) obszar;

b) wymaganie.

3. Pytania kluczowe.

4. Kryteria ewaluacji.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

1. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.

2. Opis metod i narzędzi badawczych.

3. Kolejność przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych.III. Opracowanie ankiet

1. Opracowanie w formie wykresów kołowych.

2. Opracowanie opisowe – podsumowanie.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.


 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

 2. Wnioski z badań w postaci określenia mocnych i słabych stron.

I.CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:
1.Cele ewaluacji wewnętrznej:

Cel główny: • Doskonalenie systemu oświaty poprzez jakościowy rozwój placówki.

Cele szczegółowe:

 • zgromadzenie danych o formach współpracy nauczycieli ze środowiskiem,

 • pozyskanie informacji o angażowaniu się rodziców w działania przedszkola,

 • pozyskanie informacji o wpływie opinii rodziców na działalność przedszkola,

 • wskazanie mocnych i słabych stron działalności przedszkola w badanym obszarze.

 1. Zakres diagnozowania:

 • Obszar: „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”.

 • Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

 1. Pytania kluczowe:

 • Czy w działaniach przedszkola są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska?

 • Czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci?

 • Czy przedszkole racjonalnie wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego?

 1. Kryteria ewaluacji:

 • Zgodność z aktami prawnymi.

 • Dostępność.

 • Atrakcyjność.

 • Zgodność z potrzebami dzieci i środowiska.


II.INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EWALUACJI:

OPIS TEMATYKI EWALUACJI:

Zgodnie z opracowanym „Planem nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola Nr192 „Wesoły Pędzelek” w roku szkolnym 2012/2013” ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze III określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.: „Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”. Wymaganie: 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Ewaluacja była realizowana poprzez:
1.Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:


 • Instytucje, z którymi współpracuje placówka i korzyści wynikające ze współpracy.

 • Analiza dokumentów.

 • Badanie losów absolwentów.

 • Sposoby promowaniaplacówki w środowisku.

2. Opis metod i narzędzi badawczych.

3. Kolejność przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych.
III.OPRACOWANIE ANKIET:

1.Opracowanie formie wykresów kołowych.

2.Opracowanie opisowe – podsumowanie.
IV.OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

1.Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

2.Wnioski w postaci mocnych i słabych stron.

II.1. ŹRÓDŁA INFORMACJI O JAKOŚCI PRACY W OBSZARZE EWALUACJI:

Lista instytucji, z którymi współpracuje przedszkole. Podział instytucji ze względu na ich charakter i funkcje jakie spełniają w środowisku lokalnym.Podział instytucji

Nazwa instytucji, z którą współpracuje przedszkole

Forma współpracy

Korzyści dla przedszkola

Korzyści dla instytucji

C

H

AR

Y

TA

T

YW

N

EMOPS;

Straż dla zwierząt;

Hospicjum;


-zbiórka darów;

-udział w wideoklipie promocyjnym;

-konkurs na kartkę świąteczną;


-współpraca logistyczna, promocja przedszkola;

-kreowanie wśród dzieci postaw empatycznych;

-zaangażowanie dzieci oraz rodziców w akcje charytatywne


-pozyskiwanie różnego rodzaju akcesoriów dla potrzeb różnych instytucji;

- uatrakcyjnianie imprez;

-pozyskiwanie wolontariuszy;


K

U

LT

U

RA

L

NO

-

OŚ

W

IA

T

OW

E


Teatr;

Biblioteka;

Straż miejska;

BOS;


BOK;

Centrum Nauki Kopernik;

Radio Bajka;

„Folwark Bródno”;

Grupa AMS – szermierka;


-wycieczki i wyjścia;

-konkursy;

-współorganizacja imprez i konkursów;

-szkolenia;

-wykłady;

-pokazy;


-promocja placówki;

- realizacja zadań i założeń programu wychowawczego;

-realizacja ścieżek edukacyjnych takich jak: czytelnicza, ekologiczna, prozdrowotna;

-kreowanie pozytywnych postaw;

-rozwijanie zainteresowań dzieci;


-promowanie instytucji;

-umożliwianie instytucjom realizowanie ich zadań i projektów;SZ

K

OŁ

Y

-P

RZ

ED

SZ

KO

L

AU

Rz

ĘD

Y


BOK;

BOS;


Przedszkola;

Szkoły dzielnicy Białołęka (SP nr 118, 154, 257, 314, 342, 344)

Przedszkola i szkoły zaangażowane w projekt e-twinning

ScuolaPrimaria Giovanni Pascoli –Włochy; • Kulupenu M. ValanciausPagrindineMokykla –Litwa;

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie;

 • ScoalaGimnazialaTraian –Rumunia;

 • FEDAC MONISTROL Carretera de Abrera a Manresa s/n

Hiszpania

 • Gimnazial School no. 29- Rumunia

 • Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Niedźwiadzie;

 • Kõpu Basic School– Estonia;

 • ManeaMihaela- Rumunia;

 • ÇAKABEY OKULLARI Turcja;

 • COLEGIO PURISIMA CONCEPCIÓN "LAS NIEVES"

- Hiszpania;

-współorganizacja festynów, konkursów, imprez;

-konkursy;

-wymiana informacji;

-umieszczanie prezentacji na stronie projektu e-twining;

-wymiana bajek i kartek świątecznych;


-promowanie placówki;

-rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci

-zagospodarowanie czasu, umożliwianie uczestnictwa w różnych formach aktywności i współpracy;

-realizacja zadań programu wychowawczego;

- tworzenie więzi społecznych;

-podnoszenie kwalifikacji nauczycieli;

- ułatwienie adaptacji w szkole (5 latki);


-promocja instytucji;

-umożliwianie instytucją realizowania ich zadań i projektów

-pomoc w organizacji i oprawa artystyczna imprez;

-integracja ze środowiskiem lokalnym;P

R

OF

I

LA

K

TY

Cz

NO

-

PS

Y

CH

O

LO

G

ICz

N

EPoradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 21;

MOPS;


Straż Miejska;

Praktyki- Szkoła Wyższa im. B.Jańskiego;- warsztaty i szkolenia;

- konsultacje;

-wymiana informacji;

- diagnozowanie;-realizacja programów przedszkolnych;

-opiniowanie dzieci;

-wydawanie zaleceń do pracy z dziećmi;

-organizowanie spotkań edukacyjnych dla dzieci oraz rodziców;

-pierwsza pomoc przedmedyczna;

- podnoszenie umiejętności wychowawczych;-uzyskiwanie informacji dotyczących dzieci;

-możliwość realizacji własnych celów i zadań statutowych;

-prawidłowe ustalenie planu pomocy dla dzieci i rodzin;WNIOSKI:


 • Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami celem wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci.


PODSUMOWANIE ANALIZY DOKUMENTÓW:
WNIOSKI:


 • Placówka w roku szkolnym 2012/2013 podjęła lub kontynuowała współpracę z wieloma instytucjami działającymi na terenie miasta i poza nim.

 • Współpraca podejmowana przez nauczycielki i dyrekcję przyczyniła się znacznie do wzbogacenia wiedzy i umiejętności dzieci w wielu obszarach rozwoju dziecka, a szczególnie w obszarze środowiska przyrodniczego (poznawanie tego środowiska oraz umiejętności dbania o przyrodę), społecznego (nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych w różnych sytuacjach dnia codziennego). Dzieci nabyły również umiejętności komunikacyjne związane z porozumiewaniem się z różnymi ludźmi. Mogły również rozwinąć własne zainteresowani przez kontakt z interesującymi osobami i poznawanie ich pasji lub zawodów.


BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW:
Zespół ds. badania losu absolwentów Przedszkola nr 192 przeprowadził badania w 6 szkołach podstawowych na terenie Białołęki (SP 118, 154, 257, 314, 342, 344). Zostały wytypowane umiejętności, które są podstawowe dla osiągania sukcesów w edukacji szkolnej. Uzgodniono, że do przeprowadzenia badania wykorzystane zostaną ankiety.

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie na ile oferta edukacyjna naszego przedszkola przygotowuje dzieci do nauki w szkole. Poprzez analizowanie efektów podejmowanych działań nauczyciele mogą doskonalić jakość swojej pracy.

Ankiety wypełniło 17 nauczycieli klas „0” (39 absolwentów naszego przedszkola).

Nauczyciele odpowiadali na pytania w przygotowanej przez zespół ankiecie. Ocenili mocne i słabe strony absolwentów naszego przedszkola.

Odpowiedzi nauczycieli zawarte w 17 ankietach ilustruje tabelka.

Tab. 1.


lp.

Czy według Pani absolwenci Przedszkola 192

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

1.

- są przygotowani do podjęcia nauki w szkole?

2

13
1

2.

- są sprawni ruchowo?

8

8
1

3.

- osiągnęli poziom sprawności manualnej wystarczający do opanowania umiejętności pisania?

6

7

3

1

4.

- potrafią koncentrować się dostatecznie długo na wyznaczonym zadaniu?

1

13

4

1

5.

- dysponują dobrą analizą i syntezą słuchową?

1

12

3

1

6.

- w wystarczający sposób są przygotowani do podjęcia nauki pisania?

1

13

2

1

7.

- w wystarczający sposób są przygotowani do podjęcia nauki czytania?

2

11

3

1

8.

- posiadają wiedzę przyrodniczą?

7

8

2
9.

- dobrze sobie radzą w zakresie czynności samoobsługowych?

12

4
1

10.

- dbają o estetykę wykonywanych prac i o porządek w miejscu pracy?

7

7

3
11.

- samodzielnie wykonują wyznaczoną pracę?

10

6

1
12.

- potrafią współpracować z nauczycielami i rówieśnikami?

5

9

1

1

13.

- przestrzegają przyjętych zasad?

2

12

2

1

14.

- radzą sobie z emocjami w prawidłowy sposób?
13

2

2

15.

- potrafią podać podstawowe wiadomości o sobie i swojej rodzinie?

6

10

1
16.

- wypowiadają się prawidłowo pod względem gramatycznym; mają bogate słownictwo?

1

12

2

1

17.

- budują rozwinięte wypowiedzi?

2

9

6
18.

- łatwo zapamiętują teksty wierszy i piosenek?

3

11

2

1

19.

- są umuzykalnieni?
11

5

1

20.

- przejawiają zdolności twórcze?

Proszę wymienić: Plastyczne, rytmika, taniec, wymyślanie historyjek, ciekawe pomysły na wykonywanie prac plastycznych1

9

6

1

WNIOSKI:


 • Absolwenci Przedszkola nr 192 są raczej dobrze przygotowani do nauki w szkole. Dobrze koncentrują się na wyznaczonych zadaniach, mają dobrą analizę i syntezę słuchową, w wystarczający sposób przygotowani są do podjęcia nauki czytania i pisania. Większość z nich jest sprawna fizycznie – dobrze oceniono zarówno motorykę dużą jak i sprawność manualną. Są samodzielni, zarówno w zakresie czynności samoobsługowych, jak i przy wykonywaniu zadań. Potrafią współdziałać i prawidłowo radzą sobie z emocjami.

 • Należy pracować nad budowaniem rozwiniętych wypowiedzi, prawidłowych pod względem gramatyczny, a także rozwijać zdolności twórcze dzieci.

PROMOWANIE PLACÓWKI:
Promowanie wartości wychowania przedszkolnego:


 • przedszkole posiada stronę internetową: www.przedszkole192.warszawa.pl

 • przedszkole ma opracowany folder i inne materiały reklamowe;

 • przedszkole publikuje informacje o bieżącej działalności w mediach;.

 • przedszkole posiada tablice informacyjne dla rodziców;

 • przedszkole prowadzi zajęcia otwarte, integracyjne, dni adaptacyjne, festyny, pikniki i inne uroczystości;

 • przedszkole bierze udział w imprezach środowiskowych;

Promowanie placówki w środowisku lokalnym: • logo przedszkola;

 • informator przedszkolny ;

 • broszurki promocyjne dla rodziców;

 • baner przedszkola;

 • stałe aktualizowanie strony internetowej przedszkola;

 • gazetka przedszkolna;

 • kronika;

 • pedagogizacja rodziców;

 • informacje o działaniach w obrębie grup(Internet, tablice grup);

 • informacje o imprezach, uroczystościach i zawodach, w których biorą udział dzieci na stronie dzielnicy;

 • galeria zdjęć z imprez i uroczystości przedszkolnych(szatnie grup, Internet, kronika);

 • organizacja pikniku rodzinnego;

 • udział w imprezach, konkursach, olimpiadach organizowanych na poziomie dzielnicy, miasta, ogólnopolskich, światowych;


II.2.OPIS METOD I NARZĘDZI BADAWCZYCH:
Metody:

 • ankiety;

 • analiza dokumentów;

 • zdjęcia z uroczystości i imprez.

Danych do badań dostarczyli: • Rodzice – ankieta;

 • Nauczyciele szkół – ankieta.


II.3.KOLEJNOŚĆ PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI EWALUACYJNYCH:

 • opracowano projekt ewaluacji wewnętrznej;

 • opracowano harmonogram ewaluacji wewnętrznej;

 • przygotowano narzędzia badawcze;

 • przeprowadzono badania;

 • sporządzono raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej;


III.OPRACOWANIE ANKIET

III.1. OPRACOWANIE W FORMIE WYKRESÓW
W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami, przeprowadzono badania ankietowe wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Badania przeprowadzono wśród rodziców ze wszystkich grup. Zebrano 65 ankiet.


III.2.OPRACOWANIE OPISOWE - PODSUMOWANIE
Przy wyborze przedszkola rodzice kierowali się:

 • położeniem w pobliżu miejsca zamieszkania(44%);

 • pozytywną rekomendacją znajomych(36%).


Rodzice uważają, że naszą placówkę wyróżniają:

 • miła i dobrze przygotowana kadra(20%);

 • ładny ogród(18%);

 • sympatyczna i miła atmosfera(17%);

 • oferta edukacyjna przedszkola(13%);

 • duże sale, dobra lokalizacja(11%);

 • sposób współpracy z rodzicami(9%).


98% ankietowanych uważa, że w wystarczający sposób angażujemy rodziców w życie przedszkola.
100% ankietowanych uważa, że ilość organizowanych imprez jest wystarczająca.
Jako źródło informacji na temat imprez organizowanych w przedszkolu wskazywane są najczęściej:

 • ogłoszenia na tablicach informacyjnych (33%);

 • informacje zostawiane w półce dziecka (21%);

 • informacje od personelu przedszkola (19%);

 • ze strony internetowej (16%).


W imprezach organizowanych w przedszkolu:

 • zawsze uczestniczy 23% badanych;

 • w miarę możliwości 77% badanych.


Jako imprezy ważne i atrakcyjne wskazywane są najczęściej:

 • imprezy grupowe(28%);

 • zajęcia adaptacyjne(20%);

 • piknik(15%);

 • popołudniowe zajęcia integracyjne(11%).


Według ankietowanych najlepiej promują nasze przedszkole w środowisku:

 • pozytywna opinia innych rodziców(28%);

 • zadowolenie dziecka(26%);

 • bogata oferta edukacyjna(14%);

 • piknik integracyjny i udział dzieci w konkursach(9%).


73% ankietowanych wskazało, że raczej mają wpływna to, co się dzieje w przedszkolu.

20% wybrało odpowiedź raczej nie.

Na pytanie: „Jakie akcje charytatywne organizowane w naszym przedszkolu uważają państwo za potrzebne?” ankietowani odpowiedzieli wskazując następujące odpowiedzi:

 • „Okaż serce”;

 • „Góra grosza”;

 • Pomoc dla schroniska;

 • Zbiórka kasztanów;

 • Zbiórka makulatury.Na pytanie: „Z jakimi instytucjami zewnętrznymi w Państwa opinii przedszkole powinno współpracować?” ankietowani rodzice wskazali następujące odpowiedzi:

 • BOŚ;

 • biblioteki;

 • szkoły podstawowe;

 • muzea;

 • teatry;

 • inne przedszkola;

 • BOK;

 • domy dziecka;

 • schronisko dla zwierząt;

 • Policja;

 • Straż pożarna;

 • Straż miejska.


W odpowiedzi na pytanie: „Czy mają Państwo wpływ na to, co się dzieje w przedszkolu?” ankietowani rodzice odpowiadali:

 • przedszkole jest otwarte na propozycje rodziców;

 • dobra współpraca z kadrą przedszkola;

 • sugestie rodziców są brane pod uwagę;

 • rodzice są informowani o wydarzeniach i ich opinia jest brana pod uwagę.

Na pytanie: „Co chcieliby państwo dodać na temat funkcjonowania przedszkola w środowisku” podawano następujące odpowiedzi:

 • „najlepsze przedszkole na Białołęce, a nawet w Warszawie”;

 • „nie rozdzielać co roku dzieci”;

 • „uprzątnąć teren wokół przedszkola”;

 • „remont budynku”;

 • „parking przed przedszkolem”.


IV. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

IV.1. SFORMUŁOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE:

1.Czy w działaniach przedszkola są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska?

Z analizy zebranych informacji wynika, że:


 • Przedszkole uwzględnia możliwości i potrzeby środowiska w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci.

2.Czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci?

Analiza danych zebranych w tabeli(s.4) wskazuje że:


 • Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku korzystnie wpływa na wszechstronny rozwój jej wychowanków.

3.Czy przedszkole racjonalnie wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego?

Na podstawie analizy ankiet dotyczących badania losów absolwentów przedszkola oraz z opinii rodziców zawartych w ankietach wynika, że:


 • Przedszkole w sposób racjonalny wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego, placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku.IV.2. WNIOSKI Z BADAŃ W POSTACI OKREŚLENIA MOCNYCH I SŁABYCH STRON:
PRZEDSZKOLE SPEŁNIA WYMAGANIA NA POZIOMIE: B

MOCNE STRONY:

 • Przedszkole podejmuje szereg inicjatyw na rzecz środowiska, z których mogą korzystać osoby, instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Są to zarówno imprezy odbywające się na terenie przedszkola, skierowane do dzieci i rodziców(warsztaty, spotkania z psychologiem, logopedą, konkursy, występy dzieci, akcje charytatywne), jak i działania skierowane do społeczności lokalnej(piknik rodzinny, dni adaptacyjne, dni otwarte, praktyki studenckie).

 • Integracja placówki ze środowiskiem lokalnym polega na wykorzystaniu i zaangażowaniu możliwie szerokiego wachlarza instytucji, z którymi przedszkole podejmuje współpracę.

 • Podejmowane są różnorodne formy popularyzowania (promocji) przedszkola i jego dorobku w środowisku.

 • Nauczyciele dbają o rozwijanie postaw prospołecznych przedszkolaków poprzez zaangażowanie dzieci i rodziców w akcje charytatywne i prospołeczne.

 • Działania przedszkola uwzględniają możliwości i potrzeby środowiska lokalnego. Placówka wychodzi naprzeciw takim potrzebom. Informacje o tym, co się dzieje w przedszkolu są zamieszczane w mediach: internet, gazetka przedszkolna, informacje na stronie internetowej dzielnicy.

SŁABE STRONY:

 • 20% ankietowanych rodziców uważa, że „raczej nie ma wpływu na to, co się dzieje w przedszkolu;

 • słaba ściągalność ankiet od rodziców(65na 100 wydanych);

 • zdaniem ankietowanych należy poprawić wygląd budynku przedszkola i terenu wokół niego.

WNIOSKI:

 • Należy kontynuować współpracę z instytucjami lokalnymi w celu wzbogacania działalności przedszkola

 • Należy dołożyć starań, aby kontakty z instytucjami współpracującymi z przedszkolem oparte były na wzajemnej współpracy i zaangażowaniu obydwu stron.

 • Współpraca z rodzicami jest i powinna być w przyszłości priorytetem w działalności przedszkola.

 • Należy informować rodziców o formach i rodzajach współpracy oraz instytucjach z jakimi przedszkole współpracuje np. na stronie internetowej placówki

Raport opracował zespół ds. ewaluacji w składzie:

Monika Radkowska – Brudek

Tatiana Kłusek

Katarzyna Konik

Małgorzata Skolimowska

Iwona MochockaAnna Lewandowska

Pobieranie 141.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna