45 – 820 opole ul. Domańskiego 68 odpowiedzi I wyjaśnienia do przetargu dotyczyPobieranie 12.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.67 Kb.
Opole dn.31.05.2012r.
Jednostka Wojskowa 1907

45 – 820 OPOLE

ul. Domańskiego 68

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na serwisowanie PPTS-1,8 „Fikus" i MTS-4,6 „Agawa".

Nr. sprawy 2/ŁĄCZ/2012

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający JW. 1907 przekazuje treść dotyczących zapisów w siwz wraz z wyjaśnieniami na następujące pytania oraz dokonuje zmian w siwz.  1. Dotyczy opisu Zadania nr 1, znajdującego się w załączniku do SIWZ nr 8 -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami i procedurami poszczególnych części składowych (elementów), z których zbudowane są Mobilne Terminale Satelitarne MTS-4,6 AGAWA oraz Przenośno - Przewoźne Terminale Satelitarne PPTS-1,8 FIKUS?

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania przeglądów okresowych zgodnie z wymaganiami i procedurami poszczególnych części składowych. Spowodowane jest to faktem, iż urządzenie traktowane jest jako całość i pracuje też jako jeden element. Realizacja przeglądów poszczególnych elementów zgodnie z ich wymaganiami nie jest w stanie zagwarantować spójności i poprawności działania całego urządzenia. Dodatkowo realizacja przeglądów okresowych poszczególnych elementów nie zagwarantuje wykonania obsługi okresowej (w tym sprawdzenia) całego urządzenia, a niesprawdzenie systemu jako całości może wpłynąć na poprawność działania urządzenia
  1. Dotyczy opisu Zadania nr 1, znajdującego się w załączniku do SIWZ nr 8 -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Skoro zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w oparciu o dokumentacji; techniczną i instrukcje przeglądów okresowych producenta, czy zamawiający doprowadzi do przekazania wykonawcom opisu wymagań i procedur producenta koniecznych i wystarczających do realizacji przeglądów okresowych określonych przez producenta bez konieczności przekazywania oryginałów dokumentacji technicznej i instrukcji przeglądów okresowych? Jeżeli tak, to czy zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia składania ofert do czasu otrzymania powyższych materiałów?

Zwracamy uwagę, iż zamawiający oczekuje złożenia oferty na wykonanie zamówienia bez wskazania, na czym realizacja zamówienia ma polegać, skoro zamówienie ma być wykonane zgodnie z wymaganiami i procedurami, których zamawiający nie udostępnia. W tej sytuacji opis przedmiotu zamówienia jest niedostatecznie określony co utrudnia czy wręcz uniemożliwia złożenie oferty przez innych wykonawców niż producent Mobilnych Terminali Satelitarnych MTS-4,6 AGAWA oraz Przenośna- Przewoźnych Terminali Satelitarnych PPTS-1,8 FIKUS.
Zamawiający nie doprowadzi do przekazania wykonawcom opisu wymagań
i procedur producenta koniecznych i wystarczających do realizacji przeglądów okresowych określonych przez producenta, gdyż tak jak zawarł to w SIWZ nie uzyskał od producenta praw w tym zakresie.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia składania ofert do czasu otrzymania powyższych materiałów.


Zamawiający określił przedmiot zamówienia wystarczająco precyzyjnie, gdyż wszystkie czynności określone są w dokumentacji wskazanej w SIWZ, której posiadanie jest niezbędne do realizacji zadania we właściwym standardzie technicznym. Dodatkowo bezzasadnym jest twierdzenie że: „opis przedmiotu zamówienia jest niedostatecznie określony co utrudnia czy wręcz uniemożliwia złożenie oferty przez innych wykonawców niż producent Mobilnych Terminali Satelitarnych MTS-4,6 AGAWA, oraz Przenośna- Przewoźnych Terminali Satelitarnych PPTS-1,8 FIKUS”, gdyż każdy potencjalny wykonawca ma prawo zwrócić się do producenta, tj. WZŁ-1 Zegrze celem pozyskanie przedmiotowej dokumentacji.

Zamawiający kierując się dobrem oraz profesjonalizmem realizacji zadania określił warunki „Wykonawca winien posiadać dokumentację i wykonać zakres prac określony SIWZ” co zagwarantuje wysoką jakość realizacji zadania, w myśl „Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) z dnia 29 stycznia 2004 r.” Art.22 ppkt. 1-3 (posiadania przez wykonawcę: wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia).

  1. Dotyczy punktu 4 Zasad realizacji umowy zawartych w Wymaganiach taktyczne technicznych. Czy zamawiający może wskazać instytucję wojskową lub cywilna, komórkę organizacyjna. MON lub jednostkę wojskową, w której zabezpieczył możliwość pozyskania przez składających ofertę Instrukcji przeglądu okresowego MTS-4G AGAWA i PPTS - 1,8 „FIKUS" w celu dołączenia ich do oferty. Jeżeli tak, to czy zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia składania ofert do czasu otrzymania powyższych dokumentów?

Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający nie zabezpiecza możliwości pozyskania przez składających ofertę instrukcji przeglądów okresowych i to wykonawca ma we własnym zakresie posiadać dostęp i prawa do przedmiotowej dokumentacji.

Zamawiający nie jest zobowiązany wskazać firmom źródło pozyskania wiedzy do dokumentacji przetargowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia składania ofert do czasu otrzymania powyższych dokumentów.Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część siwz.
KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
por. Łukasz KIELAK

Pobieranie 12.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna