5. Ile procesów poznawczych potrzeba do wzbudzenia emocji?Pobieranie 21.9 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.9 Kb.
5. Ile procesów poznawczych potrzeba do wzbudzenia emocji?

CLORE

ELLSWORTH

FRIJDA

IZARD


LAZARUS

LEDOUX

SCHERER

– minimalnym warunkiem koniecznym powstania emocji jest wiedza niezbędna do tego, by zdarzenia nabrały jakiegoś (pozytywnego lub negatywnego) znaczenia, (co świadczy, że ludzie mają ogólne cele, standardy i postawy, niezbędne do nadania znaczenia napotkanym zdarzeniom)

- w wielu sytuacjach typowe stopnie przetwarzania informacji mogę zostać pominięte (przyjęcie postaw od innych, oceny własne z przeszłości)

- nie przeczy to szybkiemu pojawieniu się emocji, ponieważ są z reguły nieświadome

- brak przetwarzania inf. prowadzi do powstania nie emocji, lecz tylko pewnych ich fragmentów (wyglądają jak emocje pod względem motorycznym i fizjologicznym, ale to tylko odruchowe wzdrygnięcie np. przyjemność, ból, dążenie, unikanie)

- emocje to wewnętrzne stany umysłowe zogniskowane wobec afektu (spostrzeganie czegoś jako dobre lub złe)

- Ortony, Clore, Collins (model OCC) typy emocji stanowią zróżnicowane formy trzech podstawowych reakcji afektywnych (przyjemność, aprobata, lubienie), uzależnionych od tego czy człowiek koncentruje się na zdarzeniach, działaniach czy obiektach

- oceny sytuacji związane z: celami(zadowolenie, smutek), a intensywność od wartości celu; działaniami (aprobata, potępienie) a intensywność od wagi standardów; postawami (lubienie, nielubienie) a intensywność od przyjętych postaw


- jeżeli zdefiniować emocje jako początkowy stan systemu emocjonalnego, wkład procesów poznawczych będzie mniejszy niż wtedy, gdy pod pojęciem emocji będziemy rozumieć w pełni rozwinięty wzorzec takich złożonych reakcji, jak gniew czy duma

- jeżeli nieoczekiwany bodziec zostaje określony jako pozbawiony konsekwencji, reakcja fizjologiczna zanika, jeżeli nie, ocena poznawcza zostaje powtórzona

- emocje oglądane podczas oglądania filmów – jedną z funkcji emocji jest motywowanie organizmu do szybkich i skutecznych odpowiedzi na niebezpieczeństwa (koszty zaniechania tej reakcji są znacznie większe niż zareagowanie, gdy nie jest to potrzebne)

- na muzykę pojawia się jakaś reakcja emocjonalna (bardziej skomplikowana niż odczucie samej przyjemności lub przykrości)

- teoria procesów przeciwstawne (Salomon) zakłada włączenie się emocji przeciwstawnej, gdy skończy się jakaś emocja


- świadomość znaczenia zdarzeń rodzących emocje nie jest ani jedyną, ani konieczną przyczyną emocji, choć jest częścią emocjonalnego doświadczenia, jednak większość emocji nabiera pełnej postaci dopiero po uświadomieniu sobie implikacji zdarzeń bodźcowych

- zdarzenia bodźcowe wzbudzające emocje: bodźce wewnętrzne, proste zmysłowe, złożone bodźce aktywizujące afekt, warunki wpływające na łatwość wykonywania czynności psychicznych i fizycznych

- afekt- odczucie przyjemności i przykrości, nastrój-stany afektywne, stany gotowości do działania niezogniskowane na żadnym konkretnym obiekcie, emocja-afektywna ocena jakichś obiektów, powiązana z gotowością

- najprostsze bodźce do wywołania emocji: nieoczekiwanie silne, w nieznanym otoczeniu, ograniczające ruchy ciała, utrata równowagi = niemożność lub utrudnienie w wykonywaniu pożądanych działań (nieoczekiwaność, rozbieżność ze schematami, niemożność własnych możliwości zaradczych)
- przetwarzanie inf. niezbędne do aktywizacji emocji, emocja jako doznanie lub stan motywacyjny, mogą pojawiać się bez pośrednictwa poznania

- emocje dotyczą motywacji, poznanie zaś wiedzy

- typy przetwarzania informacji: komórkowy-kodowanie i dekodowanie inf. na poziomie genów, organizmiczny- uwikłane dane zmysłowe, popędy, biopsychiczny-interakcja kodów genetycznych i wiedzy nabytej, poznawczy-procesy umysłowe(ocena poznawcza i atrybucja)

- potrzebne do wzbudzenia emocji – korzystanie z pamięci indywidualnych dośw. i procesy różnicowania i porównywania niezbędne do oceny i wydania sądu.
- emocje odwołują się do istotnych relacji między człowiekiem a jego otoczeniem

- o ważności związku(generowanie emocji) decyduje spełnianie celu i dobrostanu przynajmniej jednej ze stron

- pierwotne składniki oceny mają charakter motywacyjny, składniki wtórne dotyczą możliwości poradzenia sobie ze zdarzeniami wzbudzającymi emocje

- konieczne przy powstaniu emocji jest osąd, że idzie o jakiś ważny cel (świadome lub nie)

- obok świadomych i kontrolowanych procesów konstruowania znaczeń relacyjnych, ludzie i zwierzęta są w stanie dokonywać ocen automatycznych i nieświadomych


- emocje to nie funkcje mózgu, lecz etykieta oznaczająca pewien zbiór ściśle powiązanych funkcji mózgowych(w mózgu systemy odpowiedzialne za strach, gniew, a nie emocje w ogóle)

- ciało migdałowate odgrywa rolę w kodowaniu emocjonalnego znaczenia bodźców zmysłowych, ale mało w poznaniu

- procesy poznawcze i emocjonalne oddziałują na siebie(emocje sterują myślami)

- organizacja neuronalna użyteczna jako pierwsza linia obrony przed zagrożeniem, choć czasem może być fałszywy alarm- emocje-mechanizm radzenia sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami

- wystąpienie emocji zależy od istotności zdarzenia dla hierarchii celów/ potrzeb organizmu(minimalny warunek wzbudzenia emocji)

- poziomy przetwarzania informacji do wzbudzenia emocji: nowość(przyczyna-skutek, silna, nagła stymulacja), źródło afektu(wrodzone preferencje i awersje), cele(potrzeby), możliwości zaradcze(energia, zdolność rozwiązywania problemów), zgodność ja(moralność)6. Czy poszczególne emocje cechują się specyficznymi wzorcami reakcji?

DAVIDSON

LEDOUX

LEVENSON

PANKSEEP

- emocje cechują się specyficznymi wzorcami reakcji fizjologicznych w mózgu

- emocje powinny różnić się wzorcami pobudzenia autonomicznego w takim stopniu, w jakim są powtarzalnie związane z różnymi tendencjami behawioralnymi

- lewy, przedni płat skroniowy związany z pozytywnym afektem związanym z przybliżaniem, prawy – afekt negatywny z wycofywaniem się

GRAY - trzy systemy emocjonalne

1.reakcje na bodźce apetytywne (zbliżanie)

2.atak lub ucieczka na bodźce awersyjne

3.behawioralne zahamowanie (znieruchomienie) w reakcji na bodźce awersyjne- potrzebna ogólna teoria emocji, która wyjaśniłaby reakcje fizjologiczne towarzyszące emocją (specyficzne i nie, centralne i obwodowe)

- jeżeli różnym emocją różne wzorce behawioralne, to mózg może odbierać zróżnicowane sprzężenia zwrotne z OUN.

PROBLEMY: 1.jak odczuwana emocja gdy nie ma obserwowalnego zach. 2.emocjom towarzyszy podobna aktywność behawioralna, ale doświadczane jako różne 3.to samo zach. doświadczane jako neutralne albo negatywne


- funkcje AUN 1.regulacyjna(zapewnienie homeostazy) 2.zapewnienie wsparcia zach.(związane z emocjami i fizjologią)

- zadanie emocji-szybka i skuteczna organizacja reakcji org. na zmieniające się warunki= aktywizacja AUN

- różnice-gniew, smutek i strach wywołuje większy wzrost tempa akcji serca niż wstręt i szczęście, gniew wywołuje większy wzrost temperatury palca niż strach, strach i wstręt powoduje silniejszy wzrost elektrycznego przewodnictwa skóry niż szczęście


- emocja-rezultat działania specyficznych obwodów mózgu

- główną funkcją zmian autonomicznych i hormonalnych jest przywoływanie różnych reakcji ciała w zgodzie z behawioralnymi i psychologicznymi wymogami każdego z systemów emocjonalnych

Pobieranie 21.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna