5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w KrakowiePobieranie 130.2 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar130.2 Kb.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Pion Logistyki

tel/fax (12) 630 80 59

Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZAPYTANIE OFERTOWE
SPRAWA Nr 29/LOG/5WSzKzP – SP ZOZ/2016
1. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel.: fax: (12) 630-80-59,REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1/Przedmiotem postępowania jest: USŁUGA WYCENY (OSZACOWANIA ) WARTOŚCI SPRZETU GASTRONOMICZNEGO W PODZIALE NA PAKIETY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1.

2/ Usługa wykonywana będzie na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3.

3/ Zakres czynności wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

a) określenie wartości rynkowej,

b) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji (opinii) dotyczącej wyceny wartości.3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych zgodnie z Pakietami określonymi w załączniku nr 1.

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku postępowania.5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:

■ Jacek Mnich- tel (12) 630-80-55, zagadnienia merytoryczne,

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływem terminu składania ofert.7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć faxem (12) 630-80-59 lub e-mailem zam@5wszk.com.pl

do dnia 22 MARCA 2016 roku, do godz. 11:00;

8. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 1.

b/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania

c/ certyfikat rzeczoznawcy – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.9. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100% znaczenia

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz zamieści zawiadomienie, podając nazwę (firmę) Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

2. Zawarcie umowy następuje wraz ze złożeniem zamówienia.

11.ZASTRZEŻENIA

Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.ZAŁĄCZNIKI: FORMULARZ OFERTOWY NR 1


ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent

Zamawiający

Nazwa:

fax:


telefon:

e-mail:


REGON:

NIP:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3

30-901 KrakówSkładamy poniższą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

USŁUGA WYCENY (OSZACOWANIA) WARTOŚCI SPRZETU GASTRONOMICZNEGO”

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym oraz za następującą cenę:

Pakiet nr 1

netto: słownie:

brutto: słownie:


Pakiet nr 2

netto: słownie:brutto:…………………………….słownie:…………………………………………………………………

 1. Cena brutto zawiera wszelki koszt związany z realizacja zamówienia a w szczególności koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego, koszt sporządzania wymaganych dokumentów, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

 1. Zamówienie zrealizowane będzie w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku postępowania.

4. Oświadczamy, iż przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane w sposób fachowy i terminowo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania opinii.

 1. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy.

 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.

 1. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą zakończenia wykonania zamówienia oraz wystawienia faktury VAT stanowić będzie tylko i wyłącznie protokół – bez zastrzeżeń – z przekazania dokumentów(opinii) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji pracownik Zamawiającego odmówi podpisania protokołu i wyznaczy termin nie krótszy niż 2 dni na uzupełnienie, bądź zmodyfikowanie dokumentacji zgodnie z treścią zastrzeżeń.

 2. Oświadczamy, że dokumenty(opinie) zostanie przekazane w wersji papierowej – 1 egz. oraz w wersji elektronicznej na płytce CD – format PDF – 1 egz.

 3. Oświadczamy, że z chwila podpisania protokołu przekazania przekazujemy Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do dokumentów będących przedmiotem zamówienia na następujących polach eksploatacji : zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. przez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, przez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), wprowadzanie do pamięci komputera, prawo do wykorzystywania, w każdy sposób i w każdej formie, w internecie i w innej sieci komputerowej.

9. Oświadczamy, że:

 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem;

 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia;

 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

 1. 0,2 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi objętej zamówieniem(tj. ponad 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia),

 2. 10 % całkowitej wartości brutto Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie), w szczególności, gdy Wykonawca nie przystąpi do nie wykona usługi w terminie, wykonuje zamówienie wbrew zgłaszanym zastrzeżeniom lub w inny sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym,

11. Integralna częścią Formularza Ofertowego stanowi Zapytanie Ofertowe.

12. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 1. Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: 1. .............................................................................................................. ;
Podpis Oferenta

Załącznik do Formularza ofertowegoPakiet nr 1


Lp.

Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia

( charakterystyka, wymiary itp.)

Ilość / j.m.

Kwota netto

za j.m.

Wartość netto

Wartość brutto

1

2

4

5

6

7Patelnia elektryczna PE-40

2
Maszyna elektryczna ”WILK W-70”

do mielenia mięsa1
Maszyna do mycia naczyń ZKU-10.20

1
Kuchnia gazowa nierdzewna KKGZ 4/N

2
Urządzenie do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji urządzeń kuchennych

1
Krajalnica automatyczna

1
Kocioł warzelny parowy 200L

2
Obieraczka do ziemniaków

1
Zestaw kociołków przechylnych

1
Bemar 3-komorowy elektryczny

1
Piec konwekcyjno-parowy OES 20.10

1
Kocioł warzelny 200L z zaworem

1
Sztkownica do warzyw

1
Bemar jezdny

1
Zmywarka WHIRLPOOL

1
Wózek jezdny grzewczy 1330x680x950

5
Wózek jezdny grzewczy 1330x680x500

5
Kocioł parowy PK-300

2
Zmywarka uniwersalna

5
Zmywarka do naczyń - dwa ramiona myjące

1
Zmywowyparzalka podblatowa

1

RazemPakiet nr 2

Lp.

Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia

( charakterystyka, wymiary itp.)

Ilość / j.m.

Kwota netto

za j.m.

Wartość netto

Wartość brutto

1

2

4

5

6

7Topór rzeźniczy

2
Kubek nierdzewny

3
Szumówka nierdzewna mała

1
Łyżka czerpakowa 0,5l nierdzewna

5
Łyżka nierdzewna wazowa 125-150

2
Widelec 3-zębowy nierdzewny

2
Nóż jarzyniak

4
Kosz do tac (do zmywarki)

1
Podstawa do zmywarki

1
Łopatka do kotletów

2
Wózek 3-półkowy

7
Wózek do transportu termosów/platforma

1
Waga SW-1/20

1
Waga DIGI DS. 530R 150kg

2
Waga elektryczna AXM – 15K

1
Sitko do przecierania warzyw

1
Stół roboczy przyścienny

2
Przystawka do przecierania zup

1
Zmiękczacz 8l

1
Bemar elektryczny z podstawą BS-8.1

1
Regał metalowy 5-półkowy

9
Waga DB1W

1
Zamrażalka poj. 440 L

1
Komora chłodnicza K-C-7

3

Razem

.........................................................

/podpis Wykonawcy/Nr sprawy 29/LOG/5WSzKzP SP–ZOZ/2016Zapytanie ofertowe –zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 29 stycznia 2004: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin

Pobieranie 130.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna