7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona1/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
7.1. GAŚNICE PRZENOŚNE
7.1.1. PODZIAŁ

Gaśnica opisywana jest poprzez rodzaj środka gaśniczego jaki zawiera. Obecnie są to: • gaśnice wodne, łącznie z gaśnicami pianowymi (patrz Uwaga 1);

 • gaśnice proszkowe;

 • gaśnice na dwutlenek węgla;

 • gaśnice halonowe (patrz Uwaga 2),

 • gaśnice na środek czysty.

UWAGA 1 Gaśnice mogą być produkowane „z” lub „bez” środków zabezpieczających przed zamarzaniem. Dla celów badania zakresu temperatur działania (patrz 7.1.3.8.) oraz skuteczności gaśniczej, gaśnice wodne, łącznie z gaśnicami pianowymi, zawierające różne proporcje dodatku przeciwzamarzającego powinny być traktowane jako oddzielne i różne modele tego samego typu gaśnicy. Wszystkie inne wymagania związane z projektem i konstrukcją gaśnic wodnych są takie same dla wszystkich modeli niezależnie od ich zawartości.

UWAGA 2 Należy zwrócić uwagę na Przepis Rady Europy 2037/2000 dotyczący używania halonów.


7.1.2. WYKONANIE
7.1.2.1. Konstrukcja
7.1.2.1.1 Części składowe

Gaśnica składa się z następujących komponentów:

a) korpus - obudowa gaśnicy bez akcesoriów, wyposażona we wszystkie części spawane /przylutowane ;

b) armatura korpusu, która jest przytwierdzona lub przykręcona do korpusu i składa się przynajmniej z: • urządzenia/urządzeń sterującego (7.1.2.1.2);

 • zespołu węża (7.1.2.1.4.) i/lub tub i/lub dysz;

 • zespół głowicy - jest ona równocześnie zamknięciem głównym;

 • urządzenia uruchamiającego (7.1.2.1.3).

UWAGA Zespół głowicy, urządzenie uruchamiające i urządzenie(a) sterujące mogą być wykonane jako części oddzielne lub stanowić jeden zespół.

c) środka gaśniczego ;


7.1.2.1.2. Sterowanie rozładowywaniem

Gaśnice powinny być wyposażone w samozamykający się zawór sterujący umożliwiający chwilowe przerwanie procesu rozładowywania.


7.1.2.1.3. Pozycja pracy

Gaśnice powinny działać bez konieczności ich odwracania. Urządzenie uruchamiające powinno być umieszczone na szczycie gaśnicy. Dopuszcza się umieszczenie urządzenia sterującego na końcu węża. Pokrętła zaworu sterującego zewnętrznych zbiorników gazu napędowego powinny być umieszczone w górnych 60% długości korpusu gaśnicy.


7.1.2.1.4. Zespól węża

Gaśnice, w których masa środka gaśniczego jest większa niż 3 kg, lub objętość środka gaśniczego przekracza 3 litry powinny być wyposażone w wąż.

Długość elastycznej części węża nie może być krótsza niż 400 mm.

Jeśli gaśnica, w której masa środka gaśniczego jest mniejsza lub równa 3 kg, lub objętość środka gaśniczego jest mniejsza lub równa 3 litry, wyposażona jest w wąż to całkowita długość zespołu węża nie może być mniejsza niż 250 mm.


7.1.2.1.5. Gaśnice stale pod ciśnieniem

Gaśnice stale pod ciśnieniem, z wyjątkiem gaśnic na dwutlenek węgla, powinny być wyposażone w środki umożliwiające sprawdzanie czy ciśnienie jest utrzymywane.
7.1.2.1.5.1. Czujniki ciśnienia

a)Czujnik ciśnienia musi być zbudowany tak aby zapewniona była możliwość sprawdzania czy jest on we właściwym stanie technicznym, za pomocą niezależnej aparatury wykorzystującej zewnętrzne źródło ciśnienia.

b)Skala czujnika (patrz Rysunek 1) musi posiadać:

 • strefę zerową (do wskazywania ciśnienia zerowego). Jeśli czujnik posiada ogranicznik położenia wskazówki to ogranicznik ten powinien być umieszczony po stronie ujemnego ciśnienia strefy zerowej. Wskazówka nie może dotykać ogranicznika w strefie zerowej.

 • strefę zieloną (strefa robocza) odpowiadającą ciśnieniom pomiędzy temperaturami działania (7.2.3.8.) z następującymi tolerancjami:

 • -15% w Tmin;

 • + 6% w Tmax.

Pochodne ciśnienia są zaokrąglone do najbliższego pełnego lub połówki bara.

Wszystkie strefy poza strefą zieloną muszą być czerwone.

Dopuszczalne są następujące błędy wskazań:


 • maksymalnie 1 bar w dolnym końcu strefy zielonej;

 •  6% w górnym końcu strefy zielonej;

 • musi być pokazany punkt (P+20C) z maksymalnym dopuszczalnym błędem 0,5 bara.

Aby zapewnić widoczność wskazania ciśnienia, czujnik musi spełniać :

 • czujnik musi mieć ruchomą wskazówkę dosięgającą promieniowo strefy zielonej na głębokość 50% do 80% wysokości strefy zielonej;

 • położenie wskazówki w obu końcach strefy zielonej oraz w punkcie P(+20C) musi być dobrze widoczne;

 • czujnik musi mieć skalę o długości równej lub większej od 1,5-krotnej długości od zera do górnego końca strefy zielonej.Objaśnienia

 1. Zaokrąglone do najbliższego 0,5 bar

 2. Zielona

 3. Czerwona

Rysunek 1 – Skala czujnika ciśnienia
c)Podczas badania w temperaturze ( 20  5) C, po wykonaniu 1000 cykli ciśnieniowych od zera do P(Tmax) i z powrotem z szybkością zmian ciśnienia (20  5) bara/min, czujnik powinien działać z błędem mieszczącym się w zakresie dopuszczonym w 7.2.2.1.5.b).

d) Materiały czujnika stykające się ze środkiem gaśniczym lub gazem napędowym powinny być kompatybilne z nimi lub przed nimi zabezpieczone.

e) Wszystkie badania muszą być wykonywane w temperaturze ( 20  5) C.
7.1.2.1.5.2. Wskaźnik ciśnienia

a) Wskaźnik ciśnienia musi pokazywać czy gaśnica jest w stanie gotowości działania.

b) Zmiana wskaźnika pomiędzy stanem gotowości działania i stanem braku gotowości działania musi nastąpić przy ciśnieniu odpowiadającym minimalnej temperaturze pracy. Błąd wskazania nie może przekraczać 1 bara.
7.1.2.1.6. Otwór do napełniania

Otwór do napełniania, z wyjątkiem gaśnic na dwutlenek węgla, powinien mieć średnicę minimalną: • 20 mm dla gaśnic o ładunku mniejszym lub równym 3 kg lub 3 litry;

 • 25 mm dla gaśnic o ładunku większym niż 3 kg lub 3 litry.


7.1.2.1.7. Wymagania dotyczące podzespołów

Z wyjątkiem urządzeń bezpieczeństwa wyspecyfikowanych w 7.1.2.1.7.2., żadna część składowa gaśnicy nie może wymagać montowania, demontażu lub modyfikacji przed lub podczas używania.


7.1.2.1.7.1 Mechanizmy/urządzenia sterujące działaniem i emisją

Uruchomienie gaśnicy nie może wymagać od powtarzania danej czynności na tym samym urządzeniu. Dla gaśnic innych niż gaśnice na dwutlenek węgla, siła lub energia potrzebna do aktywacji urządzenia uruchamiającego nie może być wyższa od wartości podanych w tabeli 1 dla temperatur aż do Tmax

Dla gaśnic na dwutlenek węgla siła ta nie może być większa niż 200 N dla temperatur do 40ºC oraz nie większa niż 300 N dla temperatury maksymalnej (Tmax).

Aktywacja oznacza całość działań potrzebnych do podania ciśnienia (jeśli gaśnica nie jest stale pod ciśnieniem) i rozpoczęcia uwalniania środka gaśniczego. Jeśli pojedyncze urządzenie może aktywować zespół, dopuszczalne jest wtedy ponowne użycie tego samego urządzenia do sterowania wyprowadzaniem.


Tabela 1 – Siła lub energia potrzebna do aktywacji urządzenia uruchamiającego

Rodzaj urządzenia

Maksymalna siła lub energia

Siła

N

Energia

J

Wyzwalacz palcowy

100

-

Ściskany uchwyt dźwigniowy

200

-

Pokrętło ab

100

-

Zbijak

-

2

a Siła musi być mierzona na zewnętrznym skraju pokrętła

b Maksymalny obrót pokrętła dla uzyskania pełnego otwarcia wynosi 360º


7.1.2.1.7.2. Urządzenia zabezpieczające

Mechanizm uruchamiający musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające zapobiegające niezamierzonemu uruchomieniu gaśnicy. Zwolnienie urządzenia zabezpieczającego musi wymagać wykonania czynności różniących się od czynności potrzebnych do uruchomienia gaśnicy oraz musi wymagać przyłożenia siły w granicach od 20 do 100 N.

Urządzenie zabezpieczające musi być wyposażone w środki pozwalające stwierdzić czy gaśnica może być uruchomiona. Może to być drut z plombą lub mechanizm uniemożliwiający powtórne włożenie urządzenia zabezpieczającego. Musi istnieć możliwość oceny czy urządzenie zabezpieczające zostało usunięte.

Urządzenie zabezpieczające musi być skonstruowane w taki sposób aby żadne nie wspomagane ręczne próby, z użyciem siły lub udaru dwukrotnie większego od odpowiedniej wartości z tabeli 1, zapoczątkowania rozładowywania gaśnicy bez wcześniejszego uruchomienia urządzenia zabezpieczającego, nie spowodowały deformacji lub zniszczenia części mechanizmu w taki sposób, że późniejsze uruchomienie gaśnicy stałoby się niemożliwe.

Gaśnica musi być wyposażona w element zabezpieczający. Element zabezpieczający musi być wyposażony w środki pozwalające stwierdzić czy gaśnica może być uruchomiona. Może to być drut z plombą lub mechanizm uniemożliwiający powtórne włożenie elementu zabezpieczającego. Musi istnieć możliwość zobaczenia czy element zabezpieczający został usunięty.

7.1.2.1.7.3. Filtr dla gaśnicy wodnej

Rozładowywanie gaśnicy wodnej musi odbywać się poprzez filtr zatrzymujący ciała obce. Ten filtr musi być zainstalowany powyżej najwęższego miejsca kanału rozładowującego. Każdy otwór filtra musi mieć pole przekroju mniejsze od najmniejszego pola przekroju kanału rozładowującego. Całkowite pole przekroju wszystkich otworów filtra musi być równe przynajmniej 8-krotnej wielkości pola przekroju najwęższego miejsca kanału rozładowującego. Filtr musi być dostępny dla wykonania prac konserwacyjnych.


7.1.2.1.7.4. Systemy węży i łączników

System węża i łącznika musi funkcjonować w całym zakresie temperatur działania a łącznik musi być zaprojektowany i przymocowany w taki sposób aby nie powodował uszkodzeń węża.

Parametry węża muszą spełniać odpowiednie wymagania a) lub b).


 1. Dla wszystkich typów z wyjątkiem gaśnic na dwutlenek węgla:

- trzykrotna wartość P(Tmax), test przeprowadzany w temperaturze (20 ± 5)ºC;

- dwukrotna wartość P(Tmax), test przeprowadzany w temperaturze (Tmax ± 2)ºC oraz (Tmin ± 2)ºC; 1. Dla gaśnic na dwutlenek węgla:

- 1,5-krotna P(Tmax), test przeprowadzany w temperaturze (20 ± 5)ºC;

- 1,25-krotna wartość P(Tmax), test przeprowadzany w temperaturze (Tmax ± 2)ºC oraz w minimalnej deklarowanej temperaturze.


7.1.2.1.8. Dysze wylotowe gaśnic na dwutlenek węgla

7.1.2.1.8.1. Jeśli dysza wylotowa nie jest przymocowana do gaśnicy (np. jest łączona z gaśnicą poprzez wąż) to musi być ona wyposażona w uchwyt chroniący rękę operatora przed zamrożeniem podczas pracy - użycia.

7.1.2.1.8.2. Po obciążeniu końca dyszy wylotowej przy użyciu okrągłej powierzchni kontaktowej o średnicy 50 mm i masie wartości 25 kg przez 5 minut, po upływie (48  2) godzin od zdjęcia obciążenia dysza wylotowa nie może wykazywać oznak uszkodzeń lub deformacji powodujących zmniejszenie średnicy końca dyszy o więcej niż 10%.

7.1.2.1.8.3. Wszystkie połączenia pomiędzy zaworem a dyszą wylotową i dyszą muszą być wykonane tak aby nie nastąpiło ich poluzowanie lub odłączenie. Jeśli jest to zapewnione dzięki środkom mechanicznym takim jak nakrętki kontrujące, podkładki blokujące lub podkładki sprężyste, moment konieczny do poluzowania zespołu musi być równy lub większy niż 20 Nm. Kiedy wykorzystane są kleje lub inne metody łączenia, moment konieczny do poluzowania zespołu musi być równy lub większy niż 10 Nm.

7.1.2.1.8.4. Po ogrzaniu dyszy do temperatury (Tmax  2)C i wyładowaniu gaśnicy, dysza wylotowa nie może być uszkodzona lub zdeformowana w sposób zmieniający średnicę jej zakończenia o więcej niż 10%.
7.1.2.1.9. Wieszak gaśnicy

Jeśli gaśnica wyposażona jest w wieszak to musi on spełniać następujące wymagania:

- odłączenie gaśnicy od wieszaka musi być łatwe, a sposób odłączania oczywisty;

- wieszak, jeśli jest przymocowany do ściany zgodnie z instrukcjami producenta, powinien być zdolny do przeniesienia, bez trwałych deformacji, obciążeń równych przynajmniej dwukrotnej masie gaśnicy.

UWAGA: Wieszaki specjalne stosowane do mocowania gaśnicy w pojazdach, na statkach i w samolotach mogą podlegać przepisom krajowym lub międzynarodowym.
7.1.2.1.10. Odporność na korozję
7.1.2.1.10.1. Odporność na korozję zewnętrzną

Po poddaniu gaśnic działaniu obojętnej mgły solnej w komorze typu NSS trwającym 480 godzin, a następnie dokładnym umyciu w celu usunięcia osadów soli, powinny one spełniać. wymagania: • siła lub energia, odpowiednio, wymagana do aktywacji gaśnicy musi pozostać taka jak podano w 7.1.2.1.7.1;

 • siła potrzebna do zwolnienia urządzenia zabezpieczającego musi pozostać taka jak podano w 7.1.2.1.7.2.,

 • czas działania gaśnicy w temperaturze (20  10)C musi mieścić się w przedziale  25% wartości średniej

 • po zadziałaniu, czujnik ciśnienia lub wskaźnik ciśnienia, jeśli któryś z nich jest zainstalowany w gaśnicy, musi powrócić do pozycji wskazującej ciśnienie zerowe;

 • parametry węża muszą być takie jak podano w 7.1.2.1.7.4.,przy badaniu przeprowadzonym w temperaturze (20  5)C;

 • nie mogą występować ślady korozji metalu, które mogłyby pogorszyć działanie gaśnicy lub jej zabezpieczeń.7.1.2.1.10.2. Odporność na działanie środka gaśniczego w gaśnicach wodnych

Po poddaniu gaśnic, naładowanych zgodnie z instrukcją producenta, 8 cyklom termicznym opisanym w tabeli 2.,w komorze temperaturowej (nie wolno stosować kąpieli w cieczach, czas jednego całkowitego cyklu nie może przekraczać 120 godzin)Tabela 2 – Cykl termiczny

Etap

Czas trwania

H

Temperatura

C1

2

34

24  1

 24


24  1

 24


Tmin  2

+20  5


Tmax  2

+20  5

powinny one spełniać poniższe wymagania.
- nie mogą być widoczne ślady korozji metalu ani uszkodzenia, pęknięcia lub pęcherzyki na powierzchniach pokryć ochronnych korpusu.

- nie mogą być widoczne zmiany koloru środka gaśniczego oprócz zmian wywołanych cyklami termicznymi.

UWAGA Dopuszcza się zmiany koloru będące naturalnym wynikiem zmian temperatury.
7.1.2.1.10. Konserwacja

Dla każdej gaśnicy musi być zapewniona możliwość wykonania okresowej konserwacji.

UWAGA 1 Terminy wykonywania konserwacji okresowej mogą być podane w oznaczeniu znajdującym się w Części 4 (7.1.2.2.2.).Pobieranie 1.36 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna