7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona22/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

12.2.3.1. Wymagania ogólne


Zasilacz powinien być w takim stanie pracy, aby odpowiadał zadeklarowanemu przeznaczeniu (np. zasilanie obwodów urządzeń, które powinny mieć zapewnione podwójne zasilanie).

W przypadku, gdy zasilacz wykorzystuje dwa wzajemnie zależne zasilania oznacza to, że posiada tylko jedno źródło zasilania. Zasilacz powinien posiadać minimum dwa źródła zasilania: podstawowe i rezerwowe. Zasilanie podstawowe jest realizowane z zasilania ogólnego lub innego równorzędnego.

Minimum jedno ze źródeł rezerwowych powinno być wykonane w postaci ładowalnych baterii akumulatorów.

Zasilacze powinny być przeznaczone głównie do zasilania urządzeń przeciwpożarowych pracujących w obwodach automatyki pożarowej a ich współpraca powinna być realizowana za pomocą dopuszczonych modułów (interfejsów) sterujących, które posiadają możliwość kontroli obecności napięcia roboczego a jego brak sygnalizują w centrali CSP lub centrali sterującej.

Zasilacze powinny być wyposażone w urządzenie buforowe ładujące baterie akumulatorów i utrzymujące je w stanie pełnej pojemności.

Zasilacze powinny posiadać sygnalizację obecności napięcia zasilania, sygnalizację uszkodzeń każdego ze źródeł zasilania. Sygnalizacja ta powinna odpowiadać wymaganiom dla sygnalizacji akustycznej i optycznej uszkodzeń zgodnie z normą PN-EN54-2.

Zasilacz powinien posiadać wyjście stanu uszkodzenia do centrali sterującej lub CSP.

Linia ta powinna być kontrolowana przez centralę sterującą lub CSP.

Baterie akumulatorów powinny być wyposażone w środki umożliwiające ich wentylację.

Gdy zasilacz posiada dwa zależne od siebie źródła zasilania, powinny one pracować w ten sposób, że podczas zaniku jednego z nich automatycznie i bezprzerwowo przełączyć na drugie a po powrocie napięcia pierwotnego automatycznie powrócić do stanu wyjściowego.

Przełączenia te nie powinny zakłócać pracy urządzeń przyłączonych do zasilacza.

Baterie akumulatorów powinny być przewidziane do pracy stacjonarnej, wielokrotnego ładowania i utrzymania ich w stanie pełnego naładowania.

Elementy obsługowe, bezpieczniki, elementy regulacyjne powinny być tak umieszczone i zabezpieczone, aby były dostępne po użyciu klucza lub narzędzi.

12.2.3.2. Urządzenie do ładowania


Urządzenia do ładowania powinno mieć taką budowę i takie parametry znamionowe, ażeby:

 1. bateria mogła być ładowana automatycznie,

 2. bateria rozładowana do jej końcowego napięcia rozładowania mogła być naładowana ponownie do co najmniej 80% jej pojemności znamionowej przez 24 godzin, zaś do jej pojemności znamionowej w ciągu dalszych 24 godzin,

 3. charakterystyki ładowania powinny odpowiadać danym technicznym podanym przez producenta baterii.

Gdy napięcie ładowania jest niższe niż napięcie baterii, bateria nie powinna być rozładowana przez urządzenie do ładowania z wyjątkiem prądów kontroli pojemności.

Podczas krótkotrwałych przeciążeń (czas rozruchu urządzeń napędowych) dopuszczalne jest rozłączenie układu ładowania lub ograniczenie prądu ładowania.12.2.3.3. Uszkodzenia

Zasilacz powinien rozpoznawać i sygnalizować następujące uszkodzenia:


 1. zanik napięcia głównego źródła zasilania w ciągu 30 min od wystąpienia zaniku,

 2. zanik napięcia baterii w ciągu 15 minut po wystąpieniu zaniku,

 3. uszkodzenie urządzenia do ładowania w czasie 30 minut po wystąpieniu uszkodzenia,

 4. obniżenie napięcia pracy poniżej 90% wartości znamionowej w czasie 30 min od jego wystąpienia.

Gdy zasilacz wykonany jest w osobnej obudowie, powinien posiadać, co najmniej jedno wspólne wyjście sygnału ww. uszkodzeń.

12.2.3.4. Źródła zasilania


Urządzenie do ładowania powinno składać się z następujących części składowych:

 • jednego źródła zasilania z ogólnej sieci prądu przemiennego określanego jako zasilanie podstawowe,

 • baterii akumulatorów wraz z urządzeniem do ładowania określane jako źródło zasilania rezerwowe.


12.2.3.5. Praca dozorowa

Podczas zaniku zasilania podstawowego baterie zasilacza powinny zapewnić swoim urządzeniom następujące czasy pracy dozorowej: • 4 godziny, gdy obiekt posiada podwójne źródło zasilania lub, gdy jest zasilany prądotwórczym agregatem awaryjnym, którego właściwość pozwala na 30 godzinną ciągłą pracę i gdy serwis jest w stanie dotrzeć do zasilacza w czasie nie dłuższym niż 4 godziny,

 • 30 godzin, gdy obiekt posiada podwójne źródło zasilania i serwis jest w stanie dotrzeć na miejsce w czasie 24 godzin,

 • 72 godziny, gdy obiekt nie posiada podwójnego zasilania i serwis nie jest w stanie dotrzeć w czasie 24 godzin.


12.2.3.6. Praca alarmowa

Po upływie czasu dozorowego powinien pozostać jeszcze taki zapas energii, aby możliwa była przez 30 min praca urządzeń alarmowych, i/lub 3 krotne zadziałanie urządzeń wykonawczych (napędowych) zgodnie z parametrami określanymi przez producentów tych urządzeń.


12.2.3.7. Ładowanie

Baterie powinny w czasie 24 godzin zostać naładowane do min 80% i w czasie dalszych 24 godzin zostać naładowane do 100% pojemności, wymagane jest, aby została zapewniona pojemność gwarantująca pracę dozorową i alarmową. W ciągu dalszych 96 godzin baterie powinny utrzymać pojemność znamionową.


12.2.3.8. Pojemność obliczeniowa baterii akumulatorów

Pojemność obliczeniowa źródła energii jest sumą pojemności potrzebnej do pracy dozorowej i alarmowej pomnożona przez współczynnik bezpieczeństwa wynoszący minimum 1,3.

Podczas obliczania pojemności należy wziąć pod uwagę funkcje dodatkowe, które może wykonywać zasilany sterownik, a więc np. podgrzewanie, wentylacja własna.

Wzór na pojemność baterii ma następującą postać:

Q =1,3 [Id x T (4,30,72) + Ialarmowy x 0,5+ Iwyk xT 3cykle]

gdzie:


Q –pojemność (Ah),

1,3 - współczynnik bezpieczeństwa,

Id – prąd pobierany w czasie pracy dozorowej (A),

T(4,30,72) - wymagany czas pracy dozorowej źródła rezerwowego (h),

Ialarmowy – prąd pobierany przez urządzenia alarmowe (A),

I wyk - prąd pobierany przez przeciwpożarowe urządzenia wykonawcze w czasie pracy alarmowej (A),

T3 cykle - czas trzech pełnych cykli urządzeń wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, silniki napędowe itp.),

0,5 - wymagany czas pracy alarmowej (h).


12.2.4. NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE

 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

 • PN-EN 60068-2-2 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba B – suche gorąco.

 • PN-EN 60068-2-6 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

 • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

 • PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej.

 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

 • PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych.

 • PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

 • PN-EN 61000-4-8 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości 50Hz.

 • PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze.12.3. RĘCZNE PRZYCISKI STOSOWANE W SYSTEMACH ODDYMIANIA


   1. PODZIAŁ

Ze względu na sposób działania ręczne przyciski oddymiania (RPO) dzielimy na dwa typy;


Typ I: przycisk oddymiania, który jest używany jako przycisk i jako urządzenie sygnalizacji stanu dozoru, uszkodzenia oraz wyzwolenia (alarmu).

Takie przyciski oddymiania powinny posiadać następujące elementy obsługowe i sygnalizacji.: • element kruchy,

 • element uruchamiający,

 • urządzenie kasowania, „kasowanie”,

 • czerwony element świetlny „uruchomienie”,

 • zielony element świetlny „dozór”,

 • żółty element świetlny „uszkodzenie”.

Dopuszczalne są sygnalizacje dodatkowe. Nie powinny one jednak wykorzystywać barwy zielonej i czerwonej.
Typ II: przycisk oddymiania używany wyłącznie do sterowania.

Takie przyciski oddymiania powinny posiadać następujące elementy obsługowe i sygnalizacji: • element kruchy,

 • element uruchamiający,

 • czerwony element świetlny „uruchomienie”,

 • urządzenie kasowania „kasowanie”– stosowane fakultatywnie.

Dopuszczalne są sygnalizacje dodatkowe. Nie powinny one jednak wykorzystywać barwy czerwonej. Barwa zielona powinna być stosowana wyłącznie do sygnalizacji stanu dozoru.

Urządzenia będące komponentami systemów automatyki pożarowej, instalowane są w miejscach, w których mogą panować różne warunki środowiskowe i powinny charakteryzować się zwiększoną odpornością na temperaturę otoczenia. W związku z tym rozróżnia się następujące klasy klimatyczne:I Klasa klimatyczna

Urządzenia przeznaczone do pracy wnętrzowej (np. kondygnacje budynków, sklepy, restauracje, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia ruchu).

Wymagana jest dla tej klasy praca w zakresie następujących temperatur: od –100C do + 550C.
II Klasa klimatyczna

Urządzenia przeznaczone do pracy zewnętrznej nie narażonej na bezpośrednie działanie wody, lub do pracy wewnątrz obiektów narażone na działanie temperatur zewnętrznych i są to np. (garaże, poddasza, elewatory i rampy załadunkowe, magazyny.)

Wymagana jest dla tej klasy praca w zakresie następujących temperatur: od - 250C do +700C.


   1. OZNACZENIE

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia:

 • nazwę lub znak fabryczny producenta,

 • oznaczenia typu urządzenia lub inne jednoznaczne oznakowanie,

 • datę produkcji lub jej kod,

 • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529,

 • rodzaj klasy klimatycznej zgodnej z niniejszymi wymaganiami,

 • oznaczenie zacisków elektrycznych,

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym.
12.3.3 WYKONANIE
12.3.3.1 Wymagania dotyczące konstrukcji mechanicznej
Wymagania ogólne

Obudowa RPO powinna zapewniać odpowiednią ochronę swoim układom wewnętrznym przed bezpośrednim działaniem ciał stałych i wody zgodnie z PN-EN 60529 dla: • I klasy klimatycznej wymagany jest, co najmniej stopień ochrony obudowy IP 30,

 • II klasy klimatycznej wymagany jest, co najmniej stopień ochrony obudowy IP 54.


12.3.3.2 Kształt i wymiary

Płyta czołowa przycisku oddymiania powinna mieć kształt zbliżony do kwadratu. Naroża i krawędzie mogą być zaokrąglone, przy czym promień zaokrąglenia nie może być większy niż 5 mm. Pole obsługi powinno być na poziomie płyty czołowej lub w stosunku do niej cofnięte, nie powinno wystawać poza płytę czołową.

Wymiary płyty czołowej i pola obsługi powinny zawierać się w granicach wymiarów określonych na rys nr 1 i w tablicy nr 12.3.3.2. Płyta czołowa przycisku oddymiania, zamontowanego zgodnie z instrukcją producenta, powinna wystawać ponad płaszczyznę montażu co najmniej 15 mm.

Rys 1: wymiary przycisku oddymiania
1
2

a

c


d

1 – płyta czołowa b

2 - pole obsługi

Tablica nr 12.3.3.2: wymiary płyty czołowejwymiar

Oznaczenie na rys 1

Wymiary w [mm]

Wysokość płyty czołowej

a

a ≥ 85

a ≤ 135


Szerokość płyty czołowej

b

b ≥ 85

b ≤ 135


Stosunek wysokości do szerokości (a/b)

a/b

a/b ≥ 0,95

a/b ≤ 1,05Wysokość pola obsługi

c

0,5a ± 10 mm

Szerokość pola obsługi

d

0,5a ± 10 mm

Stosunek wysokości do szerokości

c/d

c/d ≥ 0,95

c/d ≤ 1,05Przysłonięcie pola obsługi w pionie

-

≤ 0,15b

Przysłonięcie pola obsługi w poziomie

-

≤ 0,15a

Gdy nie jest to nigdzie określone w niniejszych wymaganiach należy przyjmować odchyłkę ± 5 % w stosunku do wymiarów przycisku.


12.3.3.3. Barwy i znaki wyróżniające


Pobieranie 1.36 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna