7 gaśnice przenośne 1 podziałPobieranie 1.36 Mb.
Strona23/26
Data10.05.2016
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Barwy

Powinny być użyte następujące barwy:

Obudowa i płyta czołowa: barwa pomarańczowa zgodna z RAL 2011, lub barwa

szara zgodna z RAL 7035

Widoczna powierzchnia pola obsługi: biel zgodna z RAL 9010

Opisy: czerń zgodna z RAL 9005

Przyciski obsługowe: czerń zgodna z RAL 9005, lub czerwień zgodna z RAL 3000, lub pomarańczowa zgodna z RAL 2011.
Pomarańczowe lub szare, zgodne z RAL 2011 i RAL7035 powinno być przynajmniej 85% powierzchni przycisku oddymiania, włączając widoczną część puszki montażowej.
Symbole graficzne i oznaczenia powinny być zgodne z oznaczeniami w tablicy nr 12.3.3.3.

Tablica nr 12.3.3.3: Symbole i oznaczeniaStan pracy

Opis

Symbol

Praca dozorowa

Dozór

patrz rys 2

Uszkodzenie

Uszkodzenie

patrz rys 3

Uruchomienie

Uruchomienie

patrz rys 4

Symbole graficzne stanu pracy na przyciskach oddymianiaR 0,8mm

ok 4,3mm6,8mm

Rysunek 2: Dozór

0,45mm

5,7mm

6,2mm

Rysunek 3: UszkodzenieRysunek 4 : Uruchomienie

Poza obowiązującymi stanami pracy wymienionymi w tabeli 12.4.2.4 mogą być użyte inne symbole graficzne i sygnalizacje świetlne określające położenie klapy (klap) oddymiania. Symbole graficzne stanu otwarcia i zamknięcia klapy przedstawiono na rysunkach 5 i 6.R 0,8mm

4,3mm

6,8mm

Rysunek 5 : Klapa otwarta

R 0,8 mm

4,3mm6,8 mm

Rysunek 6: Klapa zamknięta.

Oznaczenia na płycie czołowej


Powyżej pola obsługi umieszczony symetrycznie i centralnie na przedniej stronie powinien znajdować się napis „ODDYMIANIE”. Litery powinny być koloru białego lub czarnego, zgodne z PN-81/M-01126, zalecane jest liternictwo B pionowe.

Wysokość liter powinna mieścić się między 0,1 x a i 0,15 x a, gdzie a jest wysokością płyty czołowej.

Inne oznaczenia powinny być ograniczone do przestrzeni płyty czołowej znajdującej się poniżej linii centralnej pola obsługi.


Oznaczenia na polu obsługi


Powierzchnia zajmowana przez czarne symbole nie powinna być większa niż 10% powierzchni pola obsługi. Instrukcje powinny jednocześnie oznaczać sposób użycia jak i punkt działania.

Oznaczenia na polu obsługi nie związane z instrukcją działania (takie jak oznaczenie producenta, lub adres serwisu) powinny być nie większe niż 10% powierzchni pola obsługi.


12.3.4 Wymagania funkcjonalne
12.3.4.1. Stan dozoru.

Stan dozoru instalacji oddymiania powinien być łatwo zauważalny dla użytkownika.

Element kruchy powinien być przeźroczysty, nie przysłaniać sygnalizacji ani jej zniekształcać.

Przyciski oddymiania typu I, powinny emitować w czasie pracy dozorowej tylko ciągłe światło zielone.

Stan pracy dozorowej po wystąpieniu stanu uszkodzenia nie powinien być sygnalizowany.
12.3.4.2 Stan uruchomienia

Stan uruchomienia instalacji oddymiania powinien być sygnalizowany za pomocą czerwonego elementu świetlnego świecącego w sposób ciągły lub elementu świecącego pulsacyjnie z częstotliwością min 1 Hz z wypełnieniem 1: 100, dla przycisków oddymiania typu I i II.
12.3.4.3 Stan uszkodzenia (alarmowania pożarowego)

Uszkodzenie współpracującej centrali oddymiania powinno być sygnalizowane za pomocą żółtego elementu świecącego w sposób ciągły lub elementu świecącego pulsacyjnie z częstotliwością min 1 Hz i wypełnieniem większym niż 1: 100, dla przycisków oddymiania typu I.


12.3.4.4 Sygnalizacja pozycji klap oddymiania (wymagania fakultatywne)

Przycisk oddymiania może posiadać sygnalizację świetlną wskazującą pozycję klap oddymiania, - otwarta, - zamknięta; sygnalizacja ta powinna być zrealizowana za pomocą żółtego elementu świetlnego. Sposób świecenia powinien być odmienny od sygnalizacji stanu uszkodzenia. Gdy jest zastosowana tego typu sygnalizacja, powinna ona za pośrednictwem urządzenia sterującego (centrala, sterownik oddymiania) wskazywać na stan rzeczywisty położenia klap oddymiania i odprowadzania ciepła.12.3.4.5. Urządzenie kasujące.

Elektryczne kasowanie stanu alarmowego (uruchomienia) instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła, jest realizowane w przycisku oddymiania po wciśnięciu wydzielonego przycisku kasującego.

Aby to zrealizować należy wymienić w przycisku oddymiana element kruchy lub otworzyć drzwiczki obudowy.

Powinien być spełniony warunek, że przy zamkniętych drzwiczkach, a także przy zniszczonym elemencie kruchym nie wystąpi żadne niezamierzone kasowanie.

Czynność kasowania spowodowana uszkodzeniem powinna wymagać odpowiednich narzędzi.
12.3.4.6. Sygnalizacja optyczna

Sygnalizacja wykorzystująca wskaźniki świetlne powinna być widoczna przy natężeniu światła otoczenia do 500 lux, pod kątem do 22,5 0 mierzonym względem linii przechodzącej przez wskaźnik i prostopadłej do jego powierzchni montażowej w odległości 1 m.


12.3.4.7. Zabezpieczenie przed nadużyciem i przypadkowym uruchomieniem

Celem zabezpieczenia kruchego elementu i celem zabezpieczenia przed nadużyciem przycisku oddymiania, można stosować dodatkowe środki ochrony. Jeżeli stosuje się przykrywkę, to powinien być zapewniony łatwy dostęp do elementu kruchego. W takim wypadku przycisk oddymiania powinien być oznakowany jednoznacznie i w prosty sposób odpowiednią instrukcją użycia.


12.3.4.8 Wykonanie elektryczne

Przycisk oddymiania powinien być wyposażony w zaciski do podłączenia przewodów zewnętrznych. Zacisk powinien być tak skonstruowany, aby zaciskał przewód między metalowymi powierzchniami z odpowiednią siłą, jednak bez uszkadzania przewodu.

Każdy zacisk powinien umożliwiać podłączenie przewodów o przekroju od 0,6 mm2 do 1,5 mm2. Jeżeli producent nie określi, że w danym przycisku oddymiania jeden zacisk jest przewidziany tylko do jednego przewodu, zaciski powinny być zdublowane lub w inny sposób zapewniać skuteczne połączenie tak, aby nie było połączeń, w których dwa przewody dotykają się wzajemnie, lecz jeden z nich nie dotyka zacisku, przycisku. Zastosowana metoda powinna pozwalać na skuteczne podłączenie przewodów o różnym przekroju.

W przycisku oddymiania mającym aktywne elementy elektroniczne, zaciski powinny być odpowiednio oznakowane tak, aby polaryzacja podłączenia do układu gwarantowała prawidłowe działanie.

RPO.
12.3.4.9. Doprowadzanie przewodów zewnętrznych

Wewnątrz przycisku oddymiania powinno być wystarczająco dużo przestrzeni dla przewodów w celu łatwego ich doprowadzenia i podłączenia. Przycisk oddymiania powinien być wyposażony w wybijane przepusty przewodów, umożliwiające podłączenie wymaganej ilości przewodów. Jeżeli nie ma takich przepustów, przycisk oddymiania powinien mieć szablon lub podobne wyposażenie umożliwiające wykonanie otworów w odpowiednim miejscu. Doprowadzenia powinny być tak usytuowane, aby przeciwnakrętki lub wejścia przewodów po zaciśnięciu były poprawnie osadzone w ściankach obudowy przycisku.


12.3.5 PARAMETRY EKSPLOATACYJNE.

Ręczny przycisk oddymiania powinien pracować prawidłowo:
 1. podczas występowania krótkotrwałych wysokich temperatur zgodnie z PN-EN60068-2-2 w następujących zakresach dla odporności:
Klasy urządzeń

I

II

Temperatura

+ 55 0C  2 0C

+70 0C  2 0C

Czas trwania

16 h

16 h

i wytrzymałości +70 0C  2 0C przez 21 dni , dla obu klas.

 1. podczas wibracji zgodnie z PN-EN 60068-2-6, dla przyśpieszenia 0,5 g w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 50 Hz dla obu klas,

 2. w warunkach zimna zgodnie z PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1, przy temperaturze -10 oC ± 3 oC w ciągu 16 h dla klasy I oraz –25 0C w ciągu 16 h dla klasy II.

 3. przy wysokich wilgotnościach względnych (z kondensacją), które mogą zaistnieć w krótkich okresach, w przewidywanym środowisku roboczym.

Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić w warunkach wilgotnego gorąca cyklicznego przy zachowaniu następującej ostrości próby :

Klasa


Dolna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna

(dolna wartość temperatury) %Górna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury) %

Liczba cykli

I

25  3

> 95

40  2

93  3

2

II

25  3

> 95

55  2

93  3

2

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. W trakcie narażenia urządzenie należy monitorować w celu wykrycia jakichkolwiek zmian w stanie pracy. Po powrocie do stanu normalnego należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Ponadto RPO należących do II klasy klimatycznej powinny dodatkowo wykazywać wytrzymałość na oddziaływanie warunków wilgotnego gorąca cyklicznego przy zachowaniu następującej ostrości próby :
Klasa

Dolna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna

(dolna wartość temperatury) %Górna wartość temperatury

0C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury) %

Liczba cykli

II

25  3

> 95

55  2

93  3

6

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. Urządzenie nie powinno być zasilane energią podczas narażenia. Po stabilizowaniu końcowym należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

 1. w warunkach długookresowego wpływu wilgoci w środowisku roboczym (np. zmian własności elektrycznych wskutek absorpcji, reakcji chemicznych spowodowanych przez wilgoć, korozji galwanicznej itp.)

Sprawdzenie wymagania należy przeprowadzić dla RPO należących do I i II klasy klimatycznej w warunkach wilgotnego gorąca stałego przy zachowaniu następującej ostrości próby :

- temperatura: 40 oC ± 2 oC;

- wilgotność względna: (93 +2, -3) %;

- czas trwania: 21 dób.

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu dla stanu dozoru i alarmu pożarowego. Urządzenie nie powinno być zasilane energią podczas narażenia. Po stabilizowaniu końcowym należy ponownie sprawdzić funkcjonalność i poddać urządzenie oględzinom pod kątem obecności uszkodzeń mechanicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.


 1. w warunkach uderzenia mechanicznego zgodnie z PN-EN 60068-2-75 dla energii uderzenia 0,5J dla obu klas klimatycznych;

 2. w warunkach oddziaływania atmosfery korozyjnej (dotyczy obu klas klimatycznych).

Sprawdzenie zdolności do wytrzymania korodującego oddziaływania dwutlenku siarki należy przeprowadzić przy zachowaniu następującej ostrości próby :


Zawartość dwutlenku siarki

ppm


Temperatura

0 C

Wilgotność względna (górna wartość temperatury)

Liczba dób

255

252

933

21

Uwaga: ppm – części na milion w objętości (cm3 /m3)

Przed narażeniem urządzenie należy poddać sprawdzeniu funkcjonalnemu. Urządzenie nie powinno być zasilane energią podczas narażenia. Po stabilizowaniu końcowym należy ponownie sprawdzić prawidłowe działanie funkcjonalne.

 1. w warunkach wyładowań elektryczności statycznej zgodnie z PN-EN 61000-4-2 na poziomie określonym zgodnie z PN-EN 50130-4;

 2. w warunkach oddziaływania pola elektromagnetycznego zgodnie z PN-EN 50130-4 od 1 MHz do 2000 MHz przy natężeniu pola 10 V/m, i modulacji AM i PM, w zakresach 415-466 MHz i 890-960 MHz przy natężeniu pola 30 V/m;

 3. w warunkach zakłóceń serią szybkich elektrycznych impulsów (EFT/B) zgodnie z PN-EN 50130-4 tab. 6;

 4. w warunkach zakłóceń impulsami dużej energii zgodnie z PN-EN 61000-4-5 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie określonym w tablicy 7;

 5. w warunkach zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia sieci zgodnie z PN-EN 50130-4;

 6. w warunkach zakłóceń przewodzonych wywołanych polami wcz zgodnie z PN-EN 61000-4-6 oraz PN-EN 50130-4 na poziomie 10 Vrms w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 200 MHz dla modulacji AM i PM;

 7. w warunkach zmian napięcia zasilającego Un + 10 %, Un –15 %.


12.3.6 NORMY I DOKUMENTY POWOŁANE

 • PN-IEC 68-2-1+A#/Ap1 Próby środowiskowe. Próba A – zimno.

 • PN-EN 60068-2-2 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba B – suche gorąco.

 • PN-EN 60068-2-6 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Fc - wibracje (sinusoidalne).

 • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

 • PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej.

 • PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności pożarowych, włamaniowych i osobistych systemów alarmowych.

 • PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania procesami przemysłowymi. Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych.

 • PN-EN 61000-4-5 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na udary.

 • PN-EN 61000-4-6 Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.

 • PN-81/M-01126 Rysunek techniczny maszynowy. Napisy, teksty, tablice.  1. ELEKTROMECHANICZNE URZĄDZENIA WYKONAWCZE W SYSTEMACH ODDYMIANIA I WENTYLACJI POŻAROWEJ


12.4.1 SIŁOWNIKI LINIOWE
DEFINICJE

Elektromechaniczny siłownik liniowy- element wykonawczy otwierający klapę dymową, uruchamiany centralą lub sterownikiem oddymiania i odprowadzania ciepła lub wyzwalaczem.

Siłowniki liniowe mogą być wykonane jako: łańcuchowe, wrzecionowe, zębatkowe.

Wyzwalacz termiczny– urządzenie umożliwiające uruchomienie siłownika w przypadku przekroczenia wartości progowej temperatury w otoczeniu siłownika.

Klapa dymowa – pokrywa umieszczona na otworze w dachu lub stropodachu, otwierana automatycznie i zdalnie (ręcznie) w przypadku nagromadzenia się w pomieszczeniu dymu i gorących gazów pożarowych w celu ich usunięcia drogą wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).
12.4.1.1 PODZIAŁ

W zależności od funkcji, jakie spełnia instalacja oddymiania pożarowego, rozróżnia się następujące typy siłowników elektromechanicznych linowych: 1. TYP A - siłowniki stosowane do systemów oddymiania,

 2. TYP B - siłowniki stosowane do systemów oddymiania i przewietrzania.


12.4.1.2 OZNACZENIE

Urządzenie powinno posiadać następujące oznaczenia:   • nazwę lub znak fabryczny producenta ,

   • oznaczenie typu urządzenia,

   • oznaczenia zacisków do przyłączania przewodów (oznaczenia mogą być wewnątrz puszki przyłączowej)

   • datę produkcji lub jej kod,

   • parametry napięcia zasilania,

   • stopień ochrony zgodny z PN-EN 60529

   • numer dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Oznaczenie powinno być wykonane trwale, na materiale niepalnym, umieszczone w miejscu widocznym.
12.4.1.3 WYKONANIE
12.4.1.3.1. Wymagania dotyczące konstrukcji mechanicznej.

Obudowa siłownika powinna mieć wystarczającą wytrzymałość, adekwatną do sposobu montażu. Powinna ona spełniać wymagania co najmniej klasy :Siłownik powinien być wyposażony w układ ryglujący w krańcowym położeniu, lub przekładnie silnika powinny być samohamowne w taki sposób, aby siłownik pod obciążeniem nominalnym utrzymał stan wysuwu w czasie dłuższym niż 30 min.

Ponadto konstrukcja mechaniczna siłownika powinna zapewniać prawidłowe funkcjonowanie siłownika w warunkach rzeczywistego pożaru .


12.4.1.3.2. Wymagania dotyczące wykonania elektrycznego

Siłownik powinien być tak wykonany, aby umożliwić przyłączenie go do sterownika lub centrali oddymiania za pomocą przewodu elektrycznego umożliwiającego uruchomienie i pracę siłownika w warunkach pożaru.

Siłownik powinien posiadać krańcowe wyłączniki odłączające zasilanie silnika w przypadku osiągnięcia krańcowego położenia.
12.4.1.4 PARAMETRY EKSPOATACYJNEPobieranie 1.36 Mb.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna