7. Nielegalny handel broniąPobieranie 0.75 Mb.
Strona8/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Strona 189 z 374

4. Odpowiedzialność za niezgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie selekcji i

brakowanie zasobów archiwalnych WSW, a tym samym spowodowanie zniszczenia wielu

materiałów źródłowych o historycznej wartości, ponoszą:

Szef WSW, gen. bryg. Edmund BUŁA, z racji obowiązku sprawowania funkcyjnego

nadzoru nad całością działalności wszystkich komórek szefostwa WSW;

I zastępca Szefa WSW, płk Marian WICHRZYŃSKI, za bałagan organizacyjny i karygodne

dopuszczenie do niszczenia zasobów archiwalnych;

-szef Wydziału III Zarządu V SWSW, płk Mieczysław KACPRZYK, bezpośredni

przełożony pracowników archiwum i bezpośrednio odpowiedzialny za realizację

przedsięwzięcia w Mińsku Maz.:

-nieetatowy kierownik archiwum, ppłk Stanisław GŁÓWKA;

-płk rez. Bolesław KŁOSOWICZ i płk Franciszek SZNAJDER za brak reakcji na niezgodne

z instrukcją selekcję i brakowanie akt.

5. Ponadto, komisja proponuje rozważanie możliwości skierowania płk Franciszka

SZNAJDERA do dyspozycji Szefa Departamentu Kadr. Wniosek powyższy wynika z prośby

zainteresowanego oraz wyjątkowo nieprzychylnej atmosfery wokół jego osoby w

dotychczasowym miejscu pełnienia służby wojskowej.

Załączniki:

Notatka służbowa dot. zakończenia porządkowania zbiorów archiwalnych w zakresie akt

współpracowników kontrwywiadu wojskowego – na 2 ark.

Plan porządkowania zasobów archiwalnych zgromadzonych w archiwum WSW znajdującym

się na terenie Centrum Szkolenia w Mińsku Mazowieckim – na 1 ark.

Notatka służbowa dotycząca porządkowania zasobów archiwalnych WSW znajdujących się

na terenie Centrum Szkolenia w Mińsku Mazowieckim – na 2 ark.

Oświadczenie ppłk Tadeusza MŁYNKA z Centrum Szkolenia w Mińsku Mazowieckim – na

2 ark.

Wykaz zespołów akt Głównego Zarządu Informacji i jednostek podległych poddanychbrakowaniu sporządzony na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych znajdujących się

w Archiwum Szefostwa WSW – na 34 ark.

Oświadczenie płk w st. spocz. Bolesława KŁOSOWICZA – na 5 ark.

Strona 190 z 374

Oświadczenie płk mgr Franciszka SZNAJDERA – St.Ofic.Oddz.I Zarządu III Szefostwa

WSW – na 4 ark.

Oświadczenie ppłk Stanisława GŁÓWKI – St.Ofic.Wydz.III Zarządu V Szefostwa WSW –

na 1 ark.

Oświadczenie por Zbigniewa PALSKIEGO z Wojskowego Instytutu Historycznego – na 2

ark.

Na tym protokół zakończono i podpisano:Przewodniczący- płk Aleksander GÓRECKI

Zastępca przewodniczącego— Waldemar Strzałkowski

Członkowie:

płk Maciej Borkowski

płk Mieczysław ORGAL

płk Jerzy Rzetecki

ppłk Zygmunt Markowski

ppłk Ryszard Ździebko

mjr Jan Szostak

Strona 191 z 374

Załącznik nr 9

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

SZTAB GENERALNY

Nr PF 697 Warszawa dnia, 01.10.1990 r.

SZEF SZTABU GENERALNEGO WP

NOTATKA

Dotycząca wyników kontroli Szefostwa WSW i jemu podległych organów terenowych wzakresie postępowania z materiałami archiwalnymi.

I.1. Analiza wyników komisyjnej kontroli stanu przestrzegania przepisów w Szefostwie i

tere3nowych organach WSW w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi, w tym

głównie podczas realizacji - na przełomie ubiegłego i bieżącego roku – przedsięwzięcia

polegającego na uporządkowaniu zasobu archiwalnego, wykazuje istnienie przesłanek do

stwierdzenia, że mogło wystąpić tzw.” zacieranie śladów ” poprzez niszczenie dokumentów

kompromitujących działalność organów byłego Głównego Zarządu Informacji i WSW. O ile

sam zamysł uporządkowania zasobu archiwalnego , w związku z planowaną restrukturyzacją

organów kontrwywiadowczych i prewencyjnych , był uzasadniony – o tyle jego realizacja

spowodowała negatywne skutki. Przejawiły się one w totalnym niszczeniu zbiorów

archiwalnych po byłym Głównym Zarządzie Informacji WP oraz dokumentów o wartości

archiwalnej z bieżącej działalności terenowych organów WSW znajdujących się w teczkach

kancelaryjnych. Na uwagę zasługuje fakt, że zniszczono również szereg dokumentów

operacyjnych z ostatniego dziesięciolecia – przydatnych w dalszej działalności

kontrwywiadowczej.

Niszczenie akt bieżącej działalności spowodowana była angażowaniem kontrwywiadu

wojskowego do rozpracowania opozycji politycznej a tym samym wkraczania w

kompetencje Służby Bezpieczeństwa.Strona 192 z 374

Załącznik nr 10

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący

Podkomisji Nadzwyczajnej

do Zbadania Działalności byłej

Wojskowej Służby Wewnętrznej

Warszawa


Do wiadomości: Szef Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym NPW w

Warszawie.

W wykonaniu zalecenia Pana Przewodniczącego wynikającego z pisma z dn. 12.01.1991 r.,

w załączniku przesyłam kopię postanowienia o przedstawieniu zarzutów ppłk rez. Janowi

Duzinkiewiczowi z b. Zarządu WSW ŚOW we Wrocławiu wydanego w sprawie niszczenia

archiwów b. Wojskowej Służby Wewnętrznej. Jest to pierwszy z podejrzanych, któremu w

przedmiotowym śledztwie przedstawiono zarzuty. Tym samym postępowanie

przygotowawcze wkroczyło w fazę ad personam i kopie zarzutów na kolejnych podejrzanych

nadsyłać będę na ręce Pana Przewodniczącego sukcesywnie, w miarę realizowania

zamierzonych czynności.

Przystąpienie do przedstawienia zarzutów poprzedzone być musiało szeregiem

czynności dowodowych niezbędnych do procesowo wymaganej weryfikacji ustaleń Komisji

Sztabu Centralnego WP badającej pierwotnie to zagadnienie. Wiarodajność ustaleń owej

Komisji okazała się bowiem niepełna / szereg dokumentów wykazanych w protokole jako

zniszczone odnaleziono / , w związku z czym okres pierwotnie przewidywany na

zakończenie fazy postępowania ad rem ulec musiał wydłużeniu.

Taktyka śledztwa oraz logika następstwa czynności dowodowych wymagają, aby

przedstawienie zarzutów rozpocząć od niższych ogniw decyzyjno-wykonawczych, albowiem

wyjaśnienia tych właśnie podejrzanych pozwolą na ostateczną weryfikację podejrzeń

odnośnie osób usytuowanych na kolejnych szczeblach dowodzenia i dokonywanie właściwejStrona 193 z 374

oceny prawnej rzeczywistego ich udziału oraz winy w zakresie bezprawnego niszczenia

archiwów.

Z pozyskanej w ostatnich dniach opinii biegłych wynika, iż z zasobów archiwalnych

b. Szefostwa WSW zniszczono łącznie ponad 30% dokumentów posiadających wartość

historyczną. Rozmiary zniszczeń archiwaliów w terenowych organach tej służby były

znacznie większe, do tego stopnia, że eksperci nie byli w stanie w oparciu o zachowaną

dokumentację oszacować nawet procentowo skali tej bezprawnej działalności.

Przyjęty plan dalszych czynności śledczych w przedmiotowej sprawie narzuca

pożądaną operatywność, jednakże – zważywszy na wyjątkowo szeroki zakres przedmiotowy

i podmiotowy śledztwa – termin jego merytorycznego zakończenia trudny jest w chwili

obecnej do kategorycznego określenia.

Zał.: postanowienie – także NPW

Strona 194 z 374

Warszawa, dnia 19 lutego 1991 r.

POSTANOWIENIE

o przedstawieniu zarzutów

Prokurator – kpt. mgr Zbigniew Piechowicz, po rozpatrzeniu akt w sprawie

nieprawidłowości w niszczeniu zasobów archiwalnych byłego szefostwa WSW oraz

terenowych organów tej służby na zasadzie art. 269 § 1 i 2 kpk- postanowił:

przedstawić płk. rez. Janowi Duzinkiewiczowi

zarzuty, że:

W okresie od 31 stycznia 1990 r. do końca lutego 1990 r. we Wrocławiu, posiadając z racji

zajmowanego stanowiska szefa Oddziału V Zarządu Wojskowej Służby Wewnętrznej

Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu szczególny obowiązek ochrony materiałów

archiwalnych pozostający w zasobach tego Zarządu i podległych mu jednostek terenowych

WSW działając przestępstwem ciągłym, kierował działalnością zmierzającą do ich

bezprawnego zniszczenia poprzez: udzielenie wytycznych, klasyfikowanie poszczególnych

dokumentów do zniszczenia, bądź akceptowanie propozycji w tym zakresie przedstawionych

mu podwładnych oraz określenie miejsc, sposobu i terminu fizycznego zniszczenia tych

materiałów, w rezultacie czego w lutym 1990 r. doszła do zniszczenia spalenie dokumentów

archiwalnych Zarządu WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego i Oddziału WSW w Opolu w

postaci: książki inwentarzowej nr 1 i 2 Zarządu WSW ŚOW, dzienników korespondencji do

ewidencji wysyłanych i otrzymanych pism za lata 1981-1988 Zarządu WSW ŚOW i

Oddziału WSW w Opolu, książki ewidencji wydawnictw Zarządu WSW ŚOW, teczek lokali

kontaktowych Oddziału WSW w Opolu, teczek dokumentacji planistycznej i

sprawozdawczej Zarządu WSW ŚOW i Oddziału WSW w Opolu, teczek protokołów

zniszczenia dokumentów Zarządu WSW ŚOW i Oddziału WSW w Opolu do 1988 roku

włącznie.

Tj. o popełnienie przestępstw określonego w art. 16 kk. w zw. z art. 52 ust. 1 Ustawy s dn.

14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz. U. Nr 339 kk.Strona 195 z 374

W m-cu lutym 1990 r. we Wrocławiu, posiadając z racji zajmowanego stanowiska szefa

Oddziału V Zarządu WSW ŚOW we Wrocławiu szczególny obowiązek ochrony materiałów

archiwalnych, działając w warunkach przestępstwa ciągłego, zniszczył poprzez wydarcie z

teczek Rozkazów i Zarządzeń Szefa Zarządu WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego we

Wrocławiu, a następnie ich spalenie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Warszawie

wymagającym wieczystego przechowywania rozkazów szefa Zarządu WSW ŚOW na

kartach:


116 z roku 1969, 3-4; 14:94-98;109;117-118 z roku 1960. 13-14; 16;28;60; z roku 1961;

116; 179 z roku 1962; 26; 158; 168;179 z roku 1963, 27;36;43;128 z roku 1962. 26;158; 168;

179 z roku 1963. 1-3;80;124;164; 171 z roku 1966. 660; z roku 1967. i: 13-15;17;171-173 z

roku 1969; 106; 139-140 z roku 1970;1-2;34-37;100 z roku 1972. 140;156 z roku 1973;24 z

roku 1976; 14-16;145;161-162;173 z roku 1977. 64; 176 z roku 1978. 95-101;123; z roku

1979 2: 44-46Strona 196 z 374

Załącznik nr 11

ANALIZA SYTUACJI KADROWEJ W KONTRWYWIADZIE WOJSKOWYM

Rozliczanie kadry zawodowej byłej Wojskowej Służby Wewnętrznej na dzień 1 września

1990 r. :

Korpus


osobowy

Stan etatowy Stan

ewidencji

Wyznacz na

stanow.KW

Wyznacz na

stan. Ż

Umieszczenie.na wykazie

przejściow.

Oficerowie

Chorązowie

Podoficerowie

zawodowi


1984

851


333

1574


810

181


535

195


15

470


520

146


569

95

20razem 3168 2565 745 1136 684

W wyniku rozformowania WSW zdecydowanie zmniejszono służbę kontrwywiadu.

Stanowi ona 24% stanu etatowego WSW.

Przy doborze oficerów na stanowiska w nowej strukturze brano pod uwagę przede

wszystkim wysokie wartości intelektualne i moralno-etyczne, wysokie kwalifikacje

zawodowe, a także pozytywny stosunek do zachodzących w kraju i wojsku przemi8an

politycznych oraz strukturalnych.

Przeciętny wiek oficerów kontrwywiadu wynosi 36 lat / niższy o 2 lata w porównaniu z

WSW/.

Wykształcenie wyższe drugiego stopnia posiada 60% oficerów, a pozostali wyższepierwszego stopnia.

Spośród 535 oficerów kontrwywiadu 302 to oficerowie starsi, i 233 oficerowie młodsi.

W kierownictwie i centrali kontrwywiadu pełni służbę 37 oficerów starszych.

W nowej strukturze organów kontrwywiadu Zarządu II Sztabu Generalnego WP na

stanowiska kierownicze łącznie wyznaczono bądź powierzono obowiązki 110 oficerom.

Spośród nich :

-32 objęło stanowiska kierownicze po raz pierwszy;

-16 awansowało z niższych stanowisk;

-19 zajmowało stanowiska równorzędne;

Strona 197 z 374

-43 zajmowało stanowiska wyższe.

Na stanowiska kierownicze wyznaczono kadrę młodą, dobrze przygotowaną do pełnienia

tychy funkcji. Przeciętny wiek szefów oddziałów wynosi 44,8 lat, a szefów wydziałów 41,8

lat. Nikt spośród nich nie służył w organach byłej Informacji Wojskowej, ani też nie miał

bezpośredniego wpływu na określenie kierunków pracy kontrwywiadowczej byłej WSW.

Przy obsadzie stanowisk w nowych strukturach nie uwzględniono 83 oficerów

zajmujących dotychczas kierownicze stanowiska, w tym:

-zastępców szefa WSW – 5

-szefów zarządów Szefostwa WSW –2

-zastępców szefów zarządów Szefostwa WSW-2

-szefów oddziałów Szefostwa WSW-3

-szefów zarządów WSW OW/RSZ- 4

-starszych specjalistów-2

-szefów oddziałów WSW w OW/RSZ-12

-zastępców szefów oddziałów –12

-szefów wydziałów –25

-zastępców szefów wydziałów – 14

Oficerowie z tychy stanowisk znaleźli się na wykazach przejściowych. Łącznie na wykazach

przejściowych umieszczono 684 osoby / 26% stanu ewidencyjnego WSW/ w tym:

-oficerów starszych –328

-oficerów młodszych –241

-chorążych-95

-podoficerów zawodowych- 20

Z uwagi na nabycie uprawnień emerytalnych i osiągnięcie granicy wieku w posiadanym

stopniu wojskowym planuje się zwolnić z zawodowej służby wojskowej:

ROK OFICERÓW

STARSZYCH

OFICERÓW

MŁODSZYCH

CHORĄŻYCH PODOFICERÓW

ZAWODOWYCH

RAZEM

Strona 198 z 374

1990 121 21 32 2 176

1991 37 5 9 - 51

Pozostałym oficerom będą proponowane stanowiska w jednostkach wojskowych OW/RSZ/.

Imienne rozliczenie kadry kierowniczej WSW oraz wykaz kadry na stanowiskach

kierowniczych przedstawiają załączniki.

Strona 199 z 374
: raport
raport -> Dr Frankie Robinson Brytyjska Fundacja ds. Wyżywienia
raport -> Spis treści Założenia
raport -> Rynek pracy Bytomia. Szanse I zagrożenia u progu XXI wieku
raport -> Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency
raport -> Tabela Zarzuty i protesty wznoszone w czasie opiniowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania zarówno Trasy Słowackiego oraz terenów bezpośrednio z nią sąsiadujących
raport -> Z historii jednego dokumentu. Raport Stanisława Huskowskiego ps. Ali z akcji na Kutscherę
raport -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
raport -> BÓl w chorobach narządu ruchu
raport -> Kristina Pelli I Marika Lyly vtt biotechnology


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna