8. rolnictwo warunki klimatyczne I glebowe



Pobieranie 26.43 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar26.43 Kb.
8. ROLNICTWO
8.1. WARUNKI KLIMATYCZNE I GLEBOWE
Cechy agroklimatu korzystne i średniokorzystne dla rozwoju rolnictwa:


  • Długa i ciepła jesień oraz chłodniejsze lato sprzyjają planowaniu roślin trawiastych, motylkowych, krzyżowych, krzewów jagodowych,

  • Wydłużona jesień i łagodna zima oraz opóźniona i chłodna wiosna wymuszają uprawę roślin ozimych.

Cechy agroklimatu mało korzystne dla rozwoju rolnictwa:




  • Opóźnione i chłodne wiosny, późne przymrozki wiosenne, a wczesne jesienne,

  • Częste występowanie wiatrów przesuszających glebę,

  • Zwiększone opady w okresie jesieni.

Gmina Mińsk Mazowiecki znajduje się w granicach klimatycznych Dzielnicy Środkowej. Charakteryzuje się średnią temperaturą roczną 6,9-7,1oC, przy czym średnia temperatura stycznia wynosi –4,1oC, a średnia temperatura lipca 17,6-18oC. W ciągu roku obserwuje się średnio 118 dni z przymrozkami, 52 dni z mgłą, a 40-45 dni z pokrywą śnieżną. Roczna suma opadów wynosi 560-620 mm.

Lokalne odkształcenia warunków klimatycznych wiążą się głównie z rzeźbą i pokryciem powierzchni terenu. Większe obszary dolin i obniżeń (głównie dolina Mieni i Srebrnej) stanowią obszary inwersyjne, predysponowane do zalegania chłodnego powietrza.

Tereny położone po zawietrznej stronie kompleksów leśnych, polany leśne, wschodnie zbocza dolin o kierunku N-S oraz tereny intensywnej zabudowy są obszarami zacisznymi.


Warunki glebowe
Gmina charakteryzuje się falistą i pagórkowatą rzeźbą terenu oraz wysoką roczną sumą opadów. W gminie przeważają gleby wytworzone z piasków gliniastych i luźnych.

Na terenie gminy występują przede wszystkim gleby IV i V klasy. Są też jednak obszary, gdzie znajdują się gleby o wyższej klasie (III i II). Dominujące w gminie małe i średnie gospodarstwa indywidualne zajmują się przede wszystkim produkcją roślinną. Jej intensyfikacja przeprowadzona będzie zgodnie z zasadami ochrony środowiska wszędzie tam, gdzie występuje jego prawna ochrona.

Największe kompleksy gleb dobrych (kompleks pszenny dobry i k. Żytni bardzo dobry) występują głównie na północnym obszarze gminy (Brzóze, Arynów, Stojadła, Niedziałka Stara oraz Janów). Na pozostałym obszarze gminy występują one w enklawach pomiędzy gruntami słabszej jakości. W sumie zajmują one prawie 40% powierzchni gruntów ornych.
Jakość gleb wg klas bonitacyjnych:

grunty orne użytki zielone

Kl. III a – 1,2% Kl. III – 5,7%

Kl. III b – 18,7% Kl. IV – 37,3%

Kl. IV a – 31,1% Kl. V – 42,5%

Kl. IV b – 13,3% Kl. VI – 11,2%

Kl. V – 19% Kl. VI z – 3,3%

Kl. VI – 15,3%

Kl. VI z – 1,4%


Struktura użytków rolnych wg przeznaczenia

w Gminie Mińsk Mazowiecki:

(stan na 2003 rok – dane Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki)


Wyszczególnienie

Powierzchnia (ha)

Struktura w %

Użytki rolne

Grunty orne

5.526

75,09

Sady

395

5,37

Użytki zielone

520

7,07

Pastwiska

919

12,49

R
azem


7.360

100,00

Użytki rolne zajmują 65,55% ogółu powierzchni gminy.

Charakterystyka wielkości gospodarstw rolnych

w Gminie Mińsk Mazowiecki

(stan na 2003 r.)




Powierzchnia

Ilość gospodarstw

Struktura procentowa

do 1 ha

1050

39,62%

1,01 ha – 5 ha

1301

49,09%

5,01 ha – 10 ha

234

8,83%

10,01 ha – 15 ha

38

1,44%

Powyżej 15 ha

27

1,02%

Ogółem

2650

100%

* Dane Urzędu Gminy i Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych.
Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej gospodarstw rolnych funkcjonuje w przedziale 1-5 ha i w przedziale do 1 ha. Na terenie gminy średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego to 2,8 ha.

8.2 WARUNKI SPOŁECZNE, TECHNICZNE I EKONOMICZNE ROLNICTWA.
Wskaźnik jakości przydatności rolniczej gleb w Gminie Mińsk Mazowiecki (wg IUNG w Puławach) wynosi 47,3 pkt. Przy średnim dla byłego województwa siedleckiego 43,6. Ogólny wskaźnik rolniczej przydatności produkcyjnej uwzględniający oprócz jakości gleb również agroklimat, rzeźbę terenu oraz warunki wodne wynosi dla gminy 63,7 pkt. i jest wyższy od średniego dla byłego woj. Siedleckiego (59,7 pkt).
Produkcja roślinna
W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków, poza tym uprawia się także warzywa gruntowe. Pod zasiewami znajdowało się około

4.400 ha. Wśród zbóż zaledwie 28% stanowią zboża intensywne (pszenica, jęczmień, pszenżyto).


Produkcja zwierzęca
W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Pogłowie zwierząt (w 2002 r.) wynosiło: 4.574 szt. trzody chlewnej i 1.531 szt. bydła. Obsada w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosiła: bydło – 19,74 szt; trzoda chlewna – 58,98 szt.
Wnioski:
Pomimo wyższej niż średnia w byłym województwie siedleckim jakości i przydatności rolniczej gleb, osiągane wyniki produkcyjne w rolnictwie są słabsze niż potencjalnie zakładane. Dobre i słabe ekonomicznie gospodarstwa nie zapewniają ich właścicielom dochodów pozwalających na inwestowanie konieczne do rozwoju produkcji.

Aby rolnictwo mogło być czynnikiem aktywizującym rozwój gospodarczy gminy należałoby wykorzystywać pełniej dobre gleby poprzez zmianę struktury zasiewów na rzecz upraw intensywnych o wysokich wymaganiach glebowych. Powinna nastąpić poprawa struktury agrarnej gospodarstw indywidualnych (koncentracja ziemi i powiększenie ich powierzchni). Do priorytetów należy zaliczyć także działania mające na celu poprawę rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez stosowanie nowoczesnych zabiegów agrotechnicznych. Niezbędna jest poprawa kultury rolnej oraz poziomu wykorzystania wiedzy zawodowej rolników.




©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna