85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968


ZASTĘPCA WÓJTA GMINY mgr Rudolf GaloczPobieranie 1.6 Mb.
Strona10/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY mgr Rudolf GaloczCZŁONEK ZARZĄDU Antoni Rycak

Członek Zarządu Marek Starościak

Członek Zarządu Wiesław Maska

Załącznik Nr 1


Nazwa Gminy

Ilość km przewidzia­nych do zimowego utrzymania dróg

Kwota przewidziana na utrzymanie 1 km dróg: XI, XII—2002 rok — 315 zł/km l, II, III —2003 rok — 315 zł/km

Razem (zł)

Jaworze

10,972

XI, XI l—630,00 l, II, III —945,00

6912,00 10369,00


RAZEM: 17 281.00 zł

Wykaz dróg powiatowych przewidzianych do zimo­wego utrzymania dróg:

04-134 Wapienica—Jaworze 3,971 km 04-135 Jaworze—Nałęże 2,381 km 04-136

Jasienica—Nałęże 4,620 km

Razem 10,972 km

CZŁONEK ZARZĄDU Antoni Rycak
WÓJT GMINY mgr Czesław Wierzbicki

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY mgr Rudolf Galocz

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4491 — Poz. 2993

2993

POROZUMIENIE zawarte w dniu 22 listopada 2002 r. w Katowicach

w sprawie realizacji zadań w zakresie upamiętniania i otaczania opieką miejsc walk i męczeństwa oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na powyższy cel

pomiędzy Wojewodą Śląskim,

a

Burmistrzem Miasta Łaziska-Górne

Na podstawie art. 33 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o ad­ministracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r. poz. 872 z póz. zm.) oraz art. 6 pkt 3 usta­wy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, z późn. zm.) strony zawierają po­rozumienie następującej treści:

§ 1


1. Wojewoda Śląski zleca Burmistrzowi miasta Łaziska-Gór­ne wykonanie następującego zadania: renowacja mo­giły żołnierza WP z 1939 r. i mogiły ofiar terroru na cmentarzu w Łaziskach-Górnych.

2. Wojewoda Śląski przekaże na rzecz miasta Łaziska-Gór­ne kwotę 6.000 zł(słownie: sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wykonanie prac wymienionych w S 1 pkt1.

3. Zobowiązuje się Burmistrza Łaziska-Górne do wykorzys­tania przekazanej kwoty wyłącznie na realizację zadań określonych w § 1 pkt 1, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu oraz do wydat­kowania otrzymanych środków również z przepisami prawa obowiązującymi dla środków publicznych.

4. Burmistrz miasta Łaziska-Górne udzielając zamówień niezbędnych do wykonania zadania wybierać będzie wy­konawców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerw­ca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664).

§ 2

Wojewoda nie będzie finansował zobowiązań zaciągniętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż określona w porozumieniu. Środki nie mogą być wykorzystane na inne cele niż zadania określone w porozu­mieniu.§ 3

1. Zobowiązuje się Burmistrza miasta Łaziska-Górne do przedstawienia Wojewodzie rozliczenia zadania w ter­minie do 30 listopada 2002 roku. Do rozliczenia na­leży dołączyć kserokopię dokumentów finansowych, potwierdzonych przez Głównego Księgowego, protokół odbioru prac oraz dokumentację fotograficzną.

§ 4

W przypadku niewykonania lub częściowego wykonania zadania wynikającego z porozumienia, przekazane przez Wojewodę środki finansowe podlegają zwrotowi w części niewykorzystanych środków. W przypadku wykonania za­dania za kwotę niższą niż przekazana, różnicę należy zwrócić w terminie do 5 grudnia 2002 r. na rachu­nek (pomocniczy) sum na zlecenie BRE Bank SA Oddział Regionalny Katowice 11401078-00-335811--PLM Curr 03-46.§ 5

Zmiana porozumienia wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 6

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jedno­brzmiących egzemplarzach.§ 7

Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Wojewoda:

WOJEWODA ŚLĄSKI Lechosław Jarzębski
Burmistrz:

BURMISTRZ MIASTA mgr inż. Mirosław Duży

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4492 — Poz. 2994

2994

POROZUMIENIE zawarte w dniu 2 grudnia 2002 r. w Bielsku-Białej

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania udzielania pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej Gminie Buczkowice

pomiędzy:

Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają:

1. Pan Zygmunt Mizera — Przewodniczący Zarządu Po­wiatu Bielskiego,

2. Pan Wiesław Maska — Członek Zarządu Powiatu Biel­skiego, zwanym dalej Zarządem Powiatu, a

Wójtem Gminy Buczkowice, panem Józefem Caputą, zwanym dalej „Wójtem Gminy"

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 11/2/14/ /2002 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania udzie­lania pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej Gminie Kozy i Gminie Buczkowice strony uzgadniają, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu przekazuje Wójtowi Gminy kwotę 3.512.— (trzy tysiące pięćset dwanaście zł) z kwoty dotacji celowej przydzielonej decyzją Wojewody Śląskie­go Nr FN.I. 3011 -1106/2002 z dnia 8 listopada 2002 r. na pomoc materialną, w tym stypendia, dla młodzieży wiej­skiej w okresie wrzesień—grudzień 2002 r. w ramach pro­gramu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów po­chodzących z terenów wiejskich —zgodnie z postanowie­niami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i ob­szarów wiejskich" z przeznaczeniem dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach na pomoc materialną udzielaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74 poz. 350 z późn. zm.).§ 2

Wójt Gminy przyjmuje kwotę dotacji, o której mowa w § 1 i zobowiązuje się przeznaczyć ją zgodnie z celem określonym w § 1.

§ 3

Wójt Gminy zobowiązuje się do złożenia Zarządowi Powia­tu informacji z wykorzystania przekazanych środków w ter­minie do 20 grudnia 2002 r„ a w przypadku niepełnego wykorzystania przekazanej kwoty pozostałą część zwróci na konto Powiatu w tym samym terminie.§ 4

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących eg­zemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.Wójt Gminy:

WÓJT Józef Caputą
Zarząd Powiatu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu Bielskiego

Zygmunt Mizera

Członek Zarządu Wiesław Maska
Pobieranie 1.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna