85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968Pobieranie 1.6 Mb.
Strona4/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dorota Kozioł


2969

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/75D/161/W/OKA/2002/L/AS

W dniu 27 listopada 2002 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Grażyńskiego 108, kod. pocz. 43-300, zostały zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 21 września 1998 r. nr WCC/75/161 /U/3/98/AK, zmienioną następnie decyzjami:

z dnia 4 listopada 1999 r. nr WCC/75A/161/W/3/99/MJ,

z dnia 27 października 2000 r. nr WCC/75B/ 161/W/3/2000/MJ oraz z dnia 5 marca 2001 r. nr WCC/75C/161/W/3/2001/MJ, udzielono przedsiębiorcy:

Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 30 września 2008 r. Wnioskami z dniał 2 września 2002 r. i z dnia 11 paździer­nika 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji koncesyjnych ze względu na zmianę ilości oraz mocy zainstalowanej źródeł ciepła spowodowaną: zabudową nowego źródła ciepła z związku z likwidacją odcinka sieci

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4451 — Poz. 2969, 2970, 2971

ciepłowniczej parowej, oraz rezygnacją odbiorców z do­stawy ciepła w postaci pary z dwóch źródeł ciepła, konsek­wencją czego było wyłączenie tych źródeł z eksploatacji. Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku

z art. 30 ustawy — Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.

DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł


2970

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/82C/161/W/OKA/2002/AS

W dniu 27 listopada 2002 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Grażyńskiego 108, kod. pocz. 43-300, zostały zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 21 września 1998 r. nr PCC/82/ 161/U/3/98/AK, zmienioną następnie decyzjami: z dnia 10 marca 2000 r. nr PCC/82/S/161 /U/3/2000, z dnia 5 marca 2001 r.nr PCC/82A/161/W/3/2001/MJ oraz z dnia 13 marca 2002 r. nr PCC/82B/161 /W/OKA/2002/RK, udzielo­no przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 30 września 2008 r. Wnioskiem z dnia 9 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji poprzez nadanie nowego brzmienia punktu 1 koncesji „PRZEDMIOT l ZAKRES DZIA­ŁALNOŚCI" w związku z wykreśleniem w dniu 28 grudnia 2001 r. przedsiębiorcy — Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała S.A. z rejestru handlowego i przejęciem przez przedsię­

biorcę— Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowi­cach praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży ciepła.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasa­dniony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy — Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decyzje w sprawie udzielenia koncesji przesyłanie i dystrybucję ciepła.

DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł


2971

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/32A/161/W/OKA/2002/AS

W dniu 27 listopada 2002 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Grażyńskiego 108, kod. pocz. 43-300, zostały zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie obrotu ciepłem.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 21 września 1998 r. nr OCC/32/161/ /U/3/98/AK udzielono temu przedsiębiorcy, koncesji na obrót ciepłem na okres do dnia 30 września 2008 r. Wnioskiem z dnia 9 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji poprzez nadanie nowego brzmienia punktu 1 koncesji „PRZEDMIOT l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI" w związku z wykreśleniem w dniu 28 grudnia 2001 r. przedsiębiorcy — Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała S.A. z rejestru handlowego i przejęciem przez przedsiębiorcę — Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy sprzedaży ciepła.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasa­dniony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy — Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoje decyzje w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem.DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4452 — Poz. 2972, 2973

2972

INFORMACJA

o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła „Kotłowni Kabaty" Sp. z o.o. w Żywcu

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2002 r. nr OKA-820/519-A/1/2002/l/AK/Zmd, na podstawie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania admi­nistracyjnego, umorzono postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła „Kotłowni Kabaty" Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (zwanej dalej „przedsiębiorstwem energetycznym") poprzez zmianę okresu obowiązywania współczynników korekcyj­nych.

Pismem z dnia 25 października 2002 r.. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o umorzenie postępo­wania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2001 r., nr OKA-820/519-A/10/2001/II/RK.

Rozpatrując powyższy wniosek Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził, że wniosek strony zasługuje na uwzględnienie albowiem zostały spełnione przesłanki, o któ­rych mowa w art. 105 § 2 kpa.Z upoważnienia

PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Katowicach


Pobieranie 1.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna