85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968Pobieranie 1.6 Mb.
Strona5/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dorota Kozioł


2973

INFORMACJA o decyzji Prezesa URE Nr OKA-820/1928-A/1/2002/II/AK

W dniu 29 listopada 2002 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła przedstawiona we wniosku z dnia 28 czerwca 2002 r„ uzupełnionym pismami:

z dnia 15 lipca 2002 r. o znaku SE/BJ/02/199, z dnia 8 sierpnia 2002 r. o znaku SE/BJ/02/2002, z dnia 5 września 2002 r„ o znaku SE/BJ/02/246, z dnia 30 września 2002 r„ o znaku SB/AB/02/267, z dnia 1 5 października 2002 r., bez znaku, z dnia 6 listopada 2002 r. bez znaku, z dnia 12 listopada 2002 r., znak: SE/BJ/02/313 przez „RCEkoenergię" Sp. z o.o., posiadającą statystyczny numer identyfika­cyjny REGON: 072368379.

Taryfa stanowiąca załącznik do ww. decyzji przekazana została Wojewodzie Śląskiemu do publikacji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania admi­nistracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje: z dnia 24 stycznia 2001 r. nr WCC/964/ /1928/W/1 /2/2001 /AS — na wytwarzanie ciepła; z dnia 24 stycznia 2001 r. nr PCC/967/1928/W/1/2/2001/AS — na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 28 czerwca 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsię­biorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy — Prawo ener­getyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon­cesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt2 lit. b) i c) tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustala­nie współczynników korekcyjnych określających projek­towaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsię­biorstw energetycznych oraz zmianę warunków prowadze­nia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy — Prawo energetyczne oraz z przepisami roz­porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1953), zwanego w dalszej części decyzji „ rozporządzeniem taryfowym". Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplano­wanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych w roku kalendarzo­wym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Współczynniki korekcyj­ne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania przez Przedsiębiorstwo oraz stosowanie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Współczynniki korekcyjne Xw uwzględnione zostały w ce­nach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją. Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, ustalony do dnia 30 czerwca 2004 — w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego — jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy i został ustalony z uwzględnieniem potrzeby weryfikacji z uwagi na ochronę interesu odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.

DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4453 — Poz. 2973

RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza Taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa DRĘ z dnia 29.11.2002 OKA-820/1928-A/1 /2002/I I/AK

CZĘŚĆ l Objaśnienia pojęć i skrótów zawartych w taryfie

przedsiębiorstwo energetyczne — RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (zwana w dalszej części taryfy RCEkoenergia) — podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwa­rzania, przesyłania i dystrybucji ciepła;

źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich wa­runkami technicznymi i wymaganiami technolo­gicznymi.

sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do odbiorców należąca do RCEko­energia

węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

układ pomiarowo-rozliczeniowydopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła.

odbiorca — każdy kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

RCEkoenergia prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa U R E, w zakresie:

a) wytwarzania ciepła nr WCC/964/1928/W/1 /2/2001 /AS z dnia 24 stycznia 2001 r„

b) przesyłanie i dystrybucji ciepła nr PCC/967/1928/ /W/1 /2/2001 /AS z dnia 24 stycznia 2001 r.CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano według następujących kryteriów:

• sieci ciepłowniczej,

• miejsca dostarczania ciepła.Lp.

Symbol grupy odbiorców

Opis (charakterystyka) grupy odbiorców

A

B

C

1.

PT

Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła ciepła w postaci pary wodnej i przesłane siecią ciepłowniczą nr 1 o parametrach p= 1,OMPa i t=250°C.

2.

PG

Odbiorcy pobierający ciepło ze źródła ciepła w postaci pary wodnej i przesłane siecią ciepłowniczą nr 2 o parametrach p == 0,3MPa i t = 220°C.
DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4454 — Poz. 2973

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie PT:Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

1

Cena za zamówioną moc cieplną Rata miesięczna

zł/MW zł/MW/m-c

68.804,56 5.733,71

83.941,56 6.995,13

2

Cena ciepła

zł/GJ

17,88

21,81

3

Cena nośnika ciepła

zł/t

0,00

0,00

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Rata miesięczna

zł/MW zł/MW/m-c

38.563,02 3.213,59

47.046,88 3.920,58

5

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

6,00

7,32

6

Stawka opłaty abonamentowej Rata miesięczna

zł/punkt pom. zł/punkt pomiarowy/m-c

180,00 15,00

219,60 18,30

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie PG:

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Wartość netto

Wartość brutto*

1

Cena za zamówioną moc cieplną Rata miesięczna

zł/MW zł/MW/m-c

68.804,56 5,733,71

83.941.56 6.995,13

2

Cena ciepła

zł/GJ

17,88

21,81

3

Cena nośnika ciepła

zł/t

0,00

0,00

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Rata miesięczna

zł/MW zł/MW/m-c

27.099,82 2.258,32

33.061,78 2.755,1 5

5

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

4,42

5,39

6

Stawka opłaty abonamentowej Rata miesięczna

zł/punkt pom. zł/punkt pomiarowy/m-c

180,00 15,00

219,60 18,30

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VA T w wysokości 22%.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4455 — Poz. 2973, 2974

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

3.1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłą­czenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z na­kładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych cen jednostkowych robót budo­wlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664) obowią­zujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).

3.2. W razie powierzenia wykonania usług z zakresu przyłą­czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w punkcie 3.1.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 paździer­nika 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96,poz. 1053).CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są sto­sowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi

odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporzą­dzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmio­tów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr72,poz,845).

W przypadkach:

a) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługują­cych odbiorcy,

d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w roz­dziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053). Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez pisemne zawiadomienie zawiera­jące nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.CZŁONEK ZARZĄDU Andrzej Barcik

PROKURENT Dyrektor Produkcji

Marek Wilczyński
Z upoważnienia PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł

2974

INFORMACJA o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-820/1387-A/1/2002/ll/AK/Zmd

W dniu 29 listopada 2002 r. została wydana decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiająca zmiany decyzji z dnia 12 października 2001 r., nr OKA-820/1387-A/4/2001/II/BK zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Magneti Marelli Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, posiadającą statystyczny numer identyfikacyj­ny REGON: 271293213.

MAGNETI MARELLI POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, prowadzi działalność gospodarczą na pod­

stawie udzielonej koncesji z dnia 20 października 1998 r. nr WCC/327/1387/U/OT-2/98/PS na wytwarzanie ciepła wraz ze zmianami z dnia 12 maja 2000 r. nr WCC/327A/1387/W/3/2000/EG i z dnia 4 lipca 2001 r. nr WCC/327B/1387/W/3/2001/BK oraz koncesji z dnia 20 października 1998 r. nr PCC/338/1387/U/OT-2/98/PS na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Decyzją z dnia 12 października 2001 r„ nr OKA-820/1387-A/4/2001/II/BK Prezes Urzędu Regulacji Ener-DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4456 — Poz. 2974, 2975

getyki (zwany dalej: Prezesem URE) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, określając przy tym okres stosowania tej taryfy, poprzez ustalenie okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych do dnia 30 listopada 2002 r.

W dniu 12 listopada 2002 r., do Prezesa URE wpłynęło pismo w sprawie zmiany decyzji Prezesa URE z dnia 12 października 2001 r., nr OKA-820/1387-A/4/ /2001 /II/BK zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo i przedłużenia okresu jej stosowa­nia do dnia 30 czerwca 2002 r„ podpisane przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa oraz bez uiszczenia z góry należnej opłaty skarbowej od podania. Powyższe braki zostały uzupełnione pismem Przedsiębior­stwa, które wpłynęło do Prezesa URE w dniu 19 listopada 2002 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 155 Kpa, decyzja ostateczna (a taką niewątpliwie jest decyzja Prezesa URE z dnia 12 października 2001 r„ nr OKA-820/1387-A/4/2001/II/BK), na mocy której Strona nabyła prawo. może być co prawda w każdym czasie za zgodą Strony zmieniona przez organ, który ją wydał, jednak tylko wów­czas, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki, a mianowicie przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmia­nie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes Strony.

W niniejszej sprawie wzięto pod uwagę, że poprawny wniosek Przedsiębiorstwa Prezes URE otrzymał w dniu 19 listopada 2002 r.

Zgodnie z treścią art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo ener­getyczne, taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji, a zatem możliwym było dokonanie ewentualnej zmiany decyzji poprzez przedłużenie okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw przed dniem 17 listopada 2002 r. Skoro zaś w dniu złożenia dokumentów umożliwiających rozpatrzenie wniosku nie można było wydać decyzji, która obowiązywałaby przed upływem okresu obowiązywania współczynników korekcyj­nych Xw (który jest immanentnie związany z okresem stoso­wania taryfy), to nie można dokonać przedłużenia okresu ich obowiązywania, a tym samym reaktywować taryfy, gdyż powodowałoby to wydanie decyzji z mocą wsteczną, co byłoby niezgodne z prawem.

DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł


2975

INFORMACJA o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1063/4034/W/OKA/2002/PS

W dniu 3 grudnia 2002 r. na wniosek przedsiębiorcy — „Instalacje Basista" Spółka jawna z siedzibą w Rybniku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił temu przedsię­biorcy koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od dnia 10 grudnia 2002 r. do dnia 10 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie:

Na wniosek Strony z dnia 4 września 2002 r„ na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia „Instalacje Basista" Spółce jawnej z siedzibą w Rybniku, koncesji na prowa­dzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

Stosownie do postanowień art. 35 ust. 2 ustawy — Prawo energetyczne oraz art. 50 § 1 i art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, „Instalacje Basista" Spół­ka jawna z siedzibą w Rybniku została wezwana do przed­stawienia dodatkowych informacji niezbędnych do wydania koncesji, co uczyniła przesyłając wymagane dokumenty. W trakcie postępowania administracyjnego na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Kon­cesjonariusz spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 pkt. 1—4 ustawy — Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantują­cej prawidłowe wykonywanie działalności. Stwierdzono

ponadto, że Koncesjonariusz ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności oraz zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą wobec niego okolicz­ności określone w art. 33 ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo energetyczne, na podstawie informacji przedstawionych przez stronę.

W trakcie postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 Prawa energetycznego wystąpiono do Zarządu Województwa Ślą­skiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem nr BG-7038/lll/89/2002zdnia 5września 2002 r. Zarząd przedstawił opinię pozytywną. Okres ważności koncesji został ustalony na 20 lat zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza.Z upoważnienia PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4457 — Poz. 2976,2977

2976

INFORMACJA

o decyzji zmieniającej decyzję z dnia 19 września 2002 r. znak: OKA-820/1183-B/1/2002/II/MG zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Południowy Koncern Energetycznego Spotka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Decyzją z dnia 19 września 2002 r„ znak: OKA-820/1183-B/1/2002/II/MG Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej: „Prezesem DRĘ") zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo i ustalił wysokość współ­czynników korekcyjnych Xw określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębior­stwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowa­nia taryfy (w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dys­trybucji ciepła), a także ustalił okres obowiązywania tych współczynników — na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) oraz art. 45 ustawy — Prawo energetyczne.

W dniu 2 października 2002 r. Przedsiębiorstwo wniosło odwołanie od tej decyzji. Dokonując ponownej analizy akt sprawy i zarzutów zawartych w odwołaniu, Prezes U R E uznał za słuszne argumenty Przedsiębiorstwa i na podstawie art. 47948 S 2 Kodeksu postępowania cywilnego (który stanowi, że jeżeli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne, może — nie przekazując akt sądowi — uchylić albo zmienić

swoją decyzję w całości lub części, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy odwołanie), zmienił treść punktu 3 zaskarżonej decyzji, w którym ustalił okres obowiązywania współczyn­ników korekcyjnych Xw do dnia 30 czerwca 2003 r. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

,,3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyj­nych Xw, o których mowa w punkcie 2 — na okres 12 miesięcy kalendarzowych od dnia wejścia w życie taryfy dla ciepła."
Pobieranie 1.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna