85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968Pobieranie 1.6 Mb.
Strona6/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Z upoważnienia

PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w KatowicachDorota Kozioł

2977

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/357F/216/W/OKA/2002/RZ

W dniu 5 grudnia 2002 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49, kod. pocz. 41-126, zostały zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie wytwarzania ciepła.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 26 października 1998 r. nr WCC/357/216/U/2/98/PK zmienioną następnie de­cyzjami: z dnia 11 października 1998 r. nr WCC/357A/216/W/3/99/RW. z dnia 22 sierpnia 2000 r. nr WCC/357B/216/W/3/2000/RW, z dnia 20 sierpnia 2001 r. Nr WCC/357C/216/W/3/2001/BK, z dnia 21 listopada

2001 r. nrWCC/357D/216/W/3/2001 /BK i z dnia 1 5 lutego

2002 r. nr WCC/357E/216/W/3/2002/BP Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy— Przedsiębior­stwo Energetyki Cieplnej (przedsiębiorstwo państwowe) z siedzibą w Katowicach, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 października 2008 r., określając przedmiot i zakres działalności gospodarczej objętej koncesją. Wnioskiem z dnia 11 października 2002 r„ Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji na str. 2 w punkcie 1 „PRZEDMIOT l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI" poprzez:

a) wykreślenie źródła ciepła — „Kotłownia La Monte'a"

zlokalizowana w Chorzowie przy ul. Granicznej, o łącznej

mocy zainstalowanej 23,20 MWt,

b) wykreślenie źródła ciepła — kotłownia zlokalizowana w Chorzowie przy ul. Czempiela 54, o łącznej mocy zainstalowanej 3,30 MWt,

c) zmianę zapisu dotyczącego stosowanego paliwa w źród­le ciepła — kotłownia zlokalizowana w Katowicach przy ul. Żurawiej 32, poprzez zastąpienie słów: „(...) węgla kamiennego (...)" słowami: „(...) paliwa stałego (koksu)

(...)".


d) wykreślenie czterech źródeł ciepła o mocy poniżej 1 mw(, opalanych węglem kamiennym lub koksem oraz dwóch źródeł ciepła o mocy poniżej 1 MWi opalanych gazem ziemnym.

Konieczność zmian spowodowały:

— likwidacja źródeł ciepła: „Kotłownia La Monte'a" i kot­łowni zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Czempiela 54, i połączenie sieci ciepłowniczych wyprowadzonych z w/w źródeł ciepła z siecią ciepłowniczą (magistralną) miasta Chorzowa wyprowadzoną ze źródła Elektrociep­łownia „ELCHO" Sp. z o.o.,

— likwidacja źródła ciepła — kotłowni przy ul. Karłowicza 63 w Chorzowie i przyłączenie obiektu z niej zasilanego w ciepło do sieci ciepłowniczej (magistralnej) miasta Chorzowa wyprowadzonej ze źródła Elektrociepłownia „ELCHO" Sp. z o.o.,

— likwidacja źródła ciepła—kotłowni przy ul. Granicznej 63 w Katowicach i przyłączenie obiektu z niej zasilanego

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4458 — Poz. 2977, 2978

w ciepło do sieci ciepłowniczej (magistralnej) należącej do PEC Katowice, wyprowadzonej ze źródła Południo­wego Koncernu Energetycznego S.A. — EC1 Katowice, — rezygnacja, przez jednego z odbiorców ciepła, z usług Koncesjonariusza w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła do budynków zlokalizowanych w Katowicach:

ul. Wita Stwosza 4, ul. Wita Stwosza 9 i ul. Kościuszki 4—6 (kotłownie opalane węglem kamiennym) oraz ul. Kościuszki 67 (kotłownia opalana gazem ziemnym). Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasa­dniony. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy— Prawo energetycz­ne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić wa­runki wydanej koncesji z urzędu lub na wniosek przedsię­biorstwa energetycznego.

W trakcie postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 Prawa energetycznego, zwrócono się do Zarządu Województwa Śląskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie. Postano­

wieniem z dnia 25 listopada 2002 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaopiniował pozytywnie wniosek przedsiębior­stwa. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

— Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

—Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy

— Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła.

DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł


2978

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PCC/367D/216/W/OKA/2002/RZ

W dniu 5 grudnia 2002 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49, kod. pocz. 41-126, zostały zmienione warunki prowadzonej przez Koncesjonariusza działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 listopada 1998 r. nr PCC/367/ /216/U/2/98/PK zmienioną następnie decyzjami: z dnia 11 października 1999 r. nr PCC/367A/216/W/3/99/RW, z dnia 22 sierpnia 2000 r. nr PCC/367B/216/W/3/2000/RW i z dnia 15 stycznia 2002 r. nr PCC/367C/ /216/W/3/2002/BP, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (przedsiębiorstwo państwowe) z siedzibą w Kato­wicach, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do 1 5 listopada 2008 roku, określając przedmiot i zakres działalności gospodarczej objętej koncesją. Wnioskiem z dnia 11 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji poprzez:

a) wykreślenie sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Chorzów, zasilanej ze źródła ciepła „Kotłownia La Monte'a",

b) wykreślenie sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie

miasta Chorzów, zasilanej ze źródła ciepła „Kotłownia

Czempiela",

z zestawienia sieci ciepłowniczych podanego w pun­kcie 1 „PRZEDMIOT l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI", w związku z likwidacją źródeł ciepła: „Kotłownia La Monte'a" i „Kotłownia Czempiela" oraz połączeniem sieci ciepło­wniczych z tych źródeł wyprowadzonych z siecią ciepło­wniczą (magistralną) miasta Chorzowa nowo wybudowa­nym odcinkiem sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w rejonie ulic Czempiela i Granicznej w Chorzowie-Batorym. Jednocześnie w definicjach sieci ciepłowniczych dostoso­wano zapisy do aktualnie obowiązujących nazw źródeł

ciepła. Ponadto w związku ze zmianą tabel temperatur dla niektórych sieci i źródeł ciepła uaktualniono opis tych sieci poprzez zmianę parametrów temperaturowych nośnika ciepła. Zmiana zapisów związana jest również ze zmianą funkcji ośmiu z jedenastu sieci ciepłowniczych, na określone zgodnie z zapisem § 2 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Gos­podarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegóło­wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozli­czeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zewnętrz­ne instalacje odbiorcze łączące źródło ciepła z obiektami. Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasa­dniony. Zgodniez art. 41 ust. 1 ustawy—Prawo energetycz­ne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji z urzędu lub na wniosek przedsię­biorstwa energetycznego.

W trakcie postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 Prawa energetycznego, zwrócono się do Zarządu Województwa Śląskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie. Postano­wieniem z dnia 25 listopada 2002 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaopiniował pozytywnie wniosek przedsiębior­stwa. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

— Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

— Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy

— Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4459 — Poz. 2979

2979

INFORMACJA

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/146F/136/W/OKA/2002/AK Nr PCC/157B/136/W/OKA/2002/AK

W dniu 5 grudnia 2002 r. na wniosek przedsiębiorcy — Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną od­powiedzialnością z siedzibą w Katowicach, został zmieniony zapis punktu 1 „PRZEDMIOT l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ,, koncesji na wytwarzanie ciepła oraz zapis punktu

1 „PRZEDMIOT l ZAKRES DZIAŁALNOŚCI"koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 1 października 1998 r. nr WCC/146/136/U/1/98/MS, zmienioną decyzjami z dnia

2 listopada 1999 r. nr WCC/146A/136/W/3/99/RW, z dnia 8 czerwca 2000 r. nr WCC/146B/ 136/W/3/2000/MJ, z dnia 7 grudnia 2000 r. nr WCC/146C/136/W/3/2000/MJ, z dnia 24 września 2001 r., nr WCC/146D/136/W/3/2001 /M J oraz z dnia 26 marca 2002 r., nrWCC/146E/136/W/OKA/2002/PS, Prezes Urzę­du Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy — Za­kłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, koncesji na wytwarzanie ciepła, określając przedmiot i za­kres działalności gospodarczej objętej koncesją. Wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2002 r„ uzupełnionym pismami z dnia 30 września 2002 r., z dnia 8 października 2002 r„ z dnia 10 października 2002 r., z dnia 30 października 2002 r., z dnia 14 listopada 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmia­nę wydanej decyzji poprzez zmianę przedmiotu i zakresu działalności.

Powołana we wniosku konieczność zmiany przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji wynika z:

1) wybudowania w źródle ciepła (kotłowni) „Juliusz" 2 kotłów wodnych EKO-Plus,

2) przeniesienia do źródła ciepła (kotłowni) „Niwka-Modrzejów" kotła wodnego WC080 ze zlikwidowanego źródła ciepła (kotłowni) „Piaski".

3) wybudowania w źródle ciepła (kotłowni) „Kleofas" 2 kotłów parowych Erm 6,5,

4) podwyższenia kapitału zakładowego Zakładów Energe­tyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w drodze ustanowienia nowych udziałów pokrytych aportem przez Katowicki Holding Węglowy S.A., którego przedmiot stanowiły urządzenia źródła ciepła (kotłowni) „Wacław", w tym 2 kotły wodne, gazowe PWPg-06,

5) sprzedaży urządzeń energetycznych źródła ciepła (kotłowni) „Czeladź" na rzecz Elektrociepłowni „Będzin" S.A., w tym kotła WLM-5 i WR-10,

6) dołączenia do źródła „Murcki" 2 kotłów DUOMAT, zlokalizowanych przy ul. Kołodzieja 44 oraz 2 kotłów DUOMAT zlokalizowanych przy ul. Samsonowicza, gdyż są to połączone ze sobą urządzenia służące do wytwarzania ciepła,

7) ujednolicenia zapisów w koncesji i taryfie dla ciepła z uwzględnieniem definicji lokalnego źródła ciepła okreś­lonej w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad roz­liczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. nr 96, poz. 1053), skutkującego wyodrębnieniem w zapisach koncesji źródeł ciepła określonych jako „SP nr 15", „Gimnaz­jum nr 1" oraz stosowną zmianą w określeniu mocy zainstalowanej pozostałych lokalnych źródeł ciepła po dodatkowym uwzględnieniu braku sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródle ciepła — kotłowni przy ul. Ścigały 14, ogrzewającej budynek zarządu,

8) skorygowania określenia lokalizacji źródła ciepła (kotłowni) „Mysłowice" poprzez zastąpienie słów „ul. Swierczyny 1" słowami „ul. Świerczyny 3",

9) skorygowania określenia lokalizacji źródła ciepła (kotłowni) „Śląsk" poprzez zastąpienie słów „ul. Kali­nowa 9" słowami „ul. Kalinowa 12", 10) doprecyzowania na wniosek Strony opisu źródeł ciepła „Kostuchna" i „Wieczorek" poprzez umieszczenie w zapisach koncesji informacji o zainstalowanych w tych źródłach turbozespołach przeciwprężnych. Decyzją z dnia 6 października 1998 r„ nr PCC/157/136/U/1/98/MS, zmienioną decyzją z dnia 8 czerwca 2000 r.. nr PCC/157A/136/W/3/2000/MJ udzie­lono przedsiębiorcy: Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach koncesji na przesyłanie i dystrybu­cję ciepła.

Wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2002 r„ uzupełnionym pismami z dnia 30 września 2002 r„ z dnia 8 października 2002 r., z dnia 10 października 2002 r., z dnia 30 października 2002 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji poprzez zmianę przedmiotu i zakresu działalności. Wnioskowane zmiany wynikają z:

11) likwidacji sieci ciepłowniczych i zasilającego je źródła ciepła — kotłowni „Katowice" zasilających likwido­wanego odbiorcę KWK „Katowice",

12) podwyższenia kapitału zakładowego Zakładów Energe­tyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w drodze ustanowienia no­wych udziałów pokrytych aportem przez Katowicki Holding Węglowy S.A., którego przedmiot stanowiły urządzenia źródła ciepła (kotłowni) „Wacław" oraz sieć ciepłownicza zasilana z tego źródła ciepła,

13) sprzedaży urządzeń energetycznych źródła ciepła (kot­łowni) „Czeladź" oraz sieci ciepłowniczej zasilanej z tego źródła ciepła na rzecz Elektrociepłowni „Będzin" S.A.

14) sprzedaży sieci ciepłowniczej zasilanej ze zlikwidowa­nego źródła ciepła — kotłowni „Piaski" na rzecz „EKOPEC" Sp. z o.o.,

15) wprowadzenia nowych tabel regulacji i wynikających z nich konieczności zmiany określenia temperatur zasilania i powrotu sieci ciepłowniczych,

16) ujednolicenia opisu układu sieciowego i określenia magistral sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródła ciepła — kotłowni „Śląsk" jako „sieć ciepłownicza źródła ciepła — kotłowni Śląsk".

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4460 — Poz. 2979, 2980

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489. Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676. Nr 113, poz. 984 i Nr 135 poz. 1144) oraz na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.—Kodeks postępowania administ­racyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 30 ustawy — Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postano­

wił zmienić swoje decyzje: z dnia 1 października 1998 r., nr WCC/146/136/U/1 /98/MS oraz z dnia 6 października 1998 r., nr PCC/157/36/U/1 /98/MS.Z upoważnienia PREZESA Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł

2980

INFORMACJA

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-820/136-A/1/2002/IV/J L

W dniu 6 grudnia 2002 roku została zatwierdzona taryfa dla ciepła przedstawiona we wniosku z dnia 28 grudnia 2002 roku przez Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadające statystyczny numer identyfika­cyjny REGON; 273247884. Taryfę stanowiącą załącznik do ww. decyzji przekazano Wojewodzie Śląskiemu do pub­likacji. Okres stosowania zatwierdzonej taryfy nie może być dłuższy od okresu obowiązywania współczynników korek­cyjnych, który ustalono do dnia 31 marca 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administ­racyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje: z dnia 1 października 1998 r. nr WCC/146/136/U/1/98/MS, zmienioną decyzjami z dnia 2 listopada 1999 r. WCC/146A/136/W/3/99/RW, z dnia 8 czerwca 2000 r. nr WCC/146B/136/W/3/2000/MJ z dnia 7 grudnia 2000 r. WCC/146C/136/W/3/2000/MJ, z dnia 24 września 2001 r. nr WCC/146D/136/W/3/2001/MJ, z dnia 26 marca 2002 r. nr WCC/146E/1-36/W/3/2002/PS oraz z dnia 5 grudnia 2002 r. nr WCC/146F/136/W/ /OKA/2002/AK — na wytwarzanie ciepła oraz z dnia 6 paź­dziernika 1998 r. nr PCC/157/136/U/1/98/MS, zmienioną decyzjami z dnia 8 czerwca 2000 r. nr PCC/1 57A/136/W/3/2000/MJ oraz z dnia 5 grudnia 2002 r. nr PCC/1 57B/136/W/OKA/2002/AK — na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 29 sierpnia 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwier­dzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy — Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na pro­wadzenie działalności gospodarczej w za kresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efek­tywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych

oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębior­stwa działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonym i w art. 45 ustawy — Prawo energetyczne oraz z przepisami rozpo­rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053).DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach

Dorota Kozioł

Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza Taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 6.12.2002 nr OKA 820/136-A/1/2002/IV/JLCZĘŚĆ 1 Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie

1. przedsiębiorstwo energetyczne—Zakłady Energe­tyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach — podmiot prowa­dzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz .przesyłania i dystrybucji ciepła (w skrócie ZEC Sp. z o.o.);

2. źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4461 — Poz. 2980

3. lokalne źródło ciepła — zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje od­biorcze w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW;

4. sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębior­stwa energetycznego;

5. węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

6. grupowy węzeł cieplny—węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

7. zewnętrzna instalacja odbiorcza—odcinki instala­cji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z obiektami;

8. układ pomiarowo-rozliczeniowy dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła.

9. zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę największą moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany po­wietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich wa­runkami technicznymi i wymaganiami technolo­gicznymi.

10. odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycz­nym.

11. PEC Katowice — Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl­nej w Katowicach.

CZĘŚĆ 2

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedmiot działalności gospodarczej ZEC Sp. z o.o. polega na:

1) wytwarzaniu ciepła — koncesja nr WCC/146/136/ U/1/98/MS z dnia 1.10.1998 r. zmieniona decyzjami;

nr WCC/146A/136/W/3/99/RW z dnia 2.11.1999 r„ nr WCC/146B/136/W/3/2000/MJ z dnia 8.06.2000 r„ nr WCC/146C/136/W/3/2000/MJ z dnia 7.12.2000 r„ nrWCC/146D/136/W/3/2001 /M J z dnia 24.09.2001 r. nrWCC/146E/136/W/OKA/2002/PS z dnia 26.03.2002 r. oraz nr WCC/146F/136/W/OKA/2002/AK z dnia 5.12.2002 r.

2) przesyłaniu i dystrybucji ciepła — koncesja nr PCC/157/136/U/1 /98/MS z dnia 6.10.1998 r. zmienio­ną decyzjami: nr PCC/157A/136/W/3/2000/MJ z dnia 8.06.2000 r. oraz nr PCC/157 B/W/O KA/2002/AK z dnia 5.12.2002 r.

CZĘŚĆ 3

Podział odbiorców na grupy

Odbiorcom dostarczane jest ciepło w nośniku wodnym lub parowym, które Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wytwarzają we własnych źródłach ciepła.

Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano według następujących kryteriów:

• źródła ciepła

• sieci ciepłowniczej,

miejsca dostarczania ciepła,• nośnik ciepła.

L.p.

Symbol grupy odbiorców

Opis (charakterystyka) grupy odbiorców

1.

K/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Kazimierz.

2.

K/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródeł ciepła — kotłownia Kazimierz poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

3.

K/1/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Kazimierz poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrz­ne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.
DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4462 — Poz. 2980

L.p.

Symbol grupy odbiorców

Opis (charakterystyka) grupy odbiorców

4.

J/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Juliusz poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

5.

J/1/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Juliusz poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

6.

NM/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Niwka-Modrzejów.

7.

NM/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Niwka-Modrzejów poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przed­siębiorstwo energetyczne.

8.

N M/1/W

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Niwka-Modrzejów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzeł cieplny eks­ploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.

9.

NM//1/WG

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Niwka-Modrzejów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowy węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.

10.

NM/1/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Niwka-Modrzejów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

11.

M/2/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Mysłowice

12.

M/2/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębior­stwo energetyczne.

13.

M/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Mysłowice.

14.

M/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębior­stwo energetyczne.

15.

M/1/WPec

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Katowice oraz węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.

16.

M/1/WGPec

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Katowice oraz grupowy węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.

17.

M/1/NPec

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Mysłowice poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PEC Katowice oraz grupowy węzeł cieplny i zewnętrzne instalacje odbiorcze, eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

18.

Mu/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Murcki poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4463 — Poz. 2980L.p.

Symbol grupy odbiorców

Opis (charakterystyka) grup odbiorców

19.

Mu/1/WG

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła —kotłownia Murcki poprzezsieć ciepłowniczą oraz grupowy węzeł cieplny eksploatowa­ny przez przedsiębiorstwo energetyczne.

20.

Mu/1/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Murcki poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz instalację odbiorczą eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

21.

Ks/2/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary wodnej bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Kostuchna.

22.

Ks/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Kostuchna poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębior­stwo energetyczne.

23.

Ks/l/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Kostuchna poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz instalację odbiorczą eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

24.

W/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Wieczorek.

25.

W/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Wieczorek poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębior­stwo energetyczne.

26.

W/1/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Wieczorek poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz ze­wnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

27.

Wu/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Wujek.

28.

Wu/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Wujek poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

29.

P/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Polarna.

30.

KI/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Kleofas poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

31.

KI/1/W

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Kleofas poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzeł cieplny eksploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.

32.

KI/1/WG

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Kleofas poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowy węzeł cieplny eks­ploatowany przez przedsiębiorstwo energetyczne.

33.

KI/1/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Kleofas poprzez sieć ciepłowniczą grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4464 — Poz. 2980L.p.

Symbol grupy odbiorców

Opis (charakterystyka) grup odbiorców

34.

We/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Wesoła.

35.

We/1 /S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Wesoła poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo eneregetyczne.

36.

We/1/W

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Wesoła poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzeł cieplny eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

37.

We/1/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Wesoła poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

38.

ŚI/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia Śląsk.

39.

ŚI/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Śląsk poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

40.

ŚI/1/N

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Śląsk poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne.

41.

NS/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła — kotłownia SP nr 15.

42.

NG/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła Gimnazjum nr 1.

43.

Mf/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio z lokalnego źródła ciepła — kotłownia Markiefki.

44.

Ko/1/Z

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody bezpośrednio z lokalnego źródła ciepła — kotłownia Kopalniana.

45.

Wł/1/S

Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody wytworzone w źródle ciepła — kotłownia Wacław, poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4465 — Poz. 2980
Pobieranie 1.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna