85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968Pobieranie 1.6 Mb.
Strona8/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§ 1

Tworzy się związek komunalny pod nazwą „Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej" zwanym dalej Związ­kiem. Związek tworzy się na czas nieokreślony.

§ 2

Związek tworzą gminy: Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Swierklaniec, Tar­nowskie Góry, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.§ 3

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami) w zakresie dotyczącym międzygminnych (komunalnych) związ­ków oraz niniejszego statutu.

§ 4


1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzial­ność.

2. Samodzielność Związku podlega ochronie sądowej.

§ 5

Terytorium Związku obejmuje obszar gmin będących człon­kami Związku.§ 6

Siedzibą Związku są Tarnowskie Góry.II. Zadania Związku

§ 7


1. Podstawowym zadaniem Związku jest wspólne zaspo­kojenie potrzeb mieszkańców gmin członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2. Zadania te obejmujmą w szczególności:

1) organizację lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin członków Związku,

2) utrzymanie i rozwój infrastruktury Związku,

3) analiza usług przewozowych pod kątem po­trzeby usprawnienia systemów komunikacyj­nych.

§ 8


Związek wykonuje zadania własne oraz może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej lub samorządowej zlecane i przejęte na podstawie porozumień — po zapew­nieniu środków finansowych na ich realizację.

§ 9


W celu wykonywania zadań. Związek może tworzyć jedno­stki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi pod­miotami.

DZ. URZ. WOJ. ŚL N r 85 — 4473 — Poz. 2982

III. Władze Związku

§ 10


1. Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Za­rząd Związku.

2. Działalność organów Związku jest jawna. Ogra­niczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 11


Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Związku.

§ 12


1. W skład Zgromadzenia wchodzą przewodniczący zarzą­dów Gmin uczestniczących w Związku.

2. Za zgodą Rady, Gmina może być reprezentowana przez innego członka organu gminy.

§ 13

1. Odwołanie przedstawiciela Gminy w Związku następuje w tym samym trybie, co jego wyznaczenie.2. Wystąpienie Członka Związku skutkuje równoczesnym pozbawieniem jego przedstawicie! i wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 14


Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną wię­kszością głosów liczby członków Zgromadzenia.

§ 15


1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie Uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

3. Sprzeciw nie może być wniesiony od uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia.

§ 16


1. Do właściwości Zgromadzenia Związku należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działa­nia Związku, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Związku należy:1) Wnioskowanie do Rad Gmin o przyjęcie zmia­ny statutu Związku.

2) Powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku, stano­wienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3) Uchwalanie planu finansowego Związku oraz przyj­mowanie sprawozdań z działalności finansowej Zwią­zku i udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tego tytułu.

4) Uchwalanie programów gospodarczych.

5) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile przepisy szczegól­ne nie stanowią inaczej

b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredy­tów

c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kre­dytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym

d) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone corocznie przez Zgromadzenie Związku

e) tworzenia i przystępowania do spółek i spół­dzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

f) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd Związku

g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsię­biorstw, zakładów i innych jednostek organiza­cyjnych oraz wyposażenia ich w majątek

h) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i po­ręczeń udzielonych przez Zarząd w roku budżeto­wym

6) Określenie wysokości sumy, do której Zarząd Związ­ku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

7) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

8) Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Zgromadzenia.

9) Ustalanie taryfy przewozowej.

10) Powoływanie stałych i doraźnych komisji do okreś­lonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.

11) Podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych człon­ków Związku.

12) Podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka Zwią­zku.

13) Podejmowanie uchwał o likwidacji Związku.

§ 17


1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.

2. Funkcji tych nie można łączyć z członkostwem w Zarzą­dzie Związku oraz w Komisji Rewizyjnej.

§ 18

1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowego składu Zgromadzenia, Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4474 — Poz. 2982

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zgromadzenia zwołuje Przewodnicząc/poprzedniej kadencji w ciągu 30 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów.

§ 19


1. Zgromadzenie Związku kontroluje działalność Zarządu i podporządkowanych mu jednostek. W tym celu po­wołuje 3-osobową Komisję Rewizyjną Związku.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wybierani są wyłącznie członkowie Zgromadzenia, z wyjątkiem Przewodni­czącego Zgromadzenia, Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia oraz członków Zarządu.3. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin stanowiący zał. do Statutu.

§ 20


1. Jawność działania Zgromadzenia Związku i jego Komisji zapewnia się przez:

1) udzielanie obywatelom informacji dotyczą­cych pracy Zgromadzenia i jego Komisji,

2) informowanie obywateli o terminach sesji Zgromadzenia i terminach posiedzeń jego Ko­misji,

3) wstęp na sesje Zgromadzenia i posiedzenia Komisji,

4) umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporzą­dzania sprawozdań z obrad Zgromadzenia,

5) dostęp w szczególności do protokołów sesji i podejmowanych przez Zgromadzenie Związ­ku uchwał, protokołów Komisji oraz innych dokumentów wynikających z wykonywania za­dań publicznych.

2. Zgromadzenie Związku i jego Komisje obradują z wyłączeniem jawności, jeżeli tajność obrad wy­nika z ustaw.

§ 21


1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku.

2. Po upływie kadencji Zgromadzenia, Zarząd działa do dnia wyborów nowego Zarządu.

§ 22


Jawność działania Zarządu Związku zapewnia się przez udzielanie obywatelom informacji dotyczą­cych jego pracy, dostęp w szczególności do uchwał Zarządu Związku oraz dostęp do protokołów posie­dzeń Zarządu Związku oraz innych dokumentów wy­nikających z wykonywania zadań publicznych.

§ 23


1. Zarząd Związku składa się z 4 osób, w tym Przewod­niczącego i jego Zastępcy.

2. Zgromadzenie Związku powołuje Przewodniczącego Za­rządu Związku bezwzględną większością głosów statuto­wego składu Zgromadzenia Związku.

3. Zgromadzenie Związku powołuje Zastępcę Przewodni­czącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu taj­nym zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.

4. Dopuszcza się wybór 1 /3 składu Zarządu Związku spoza członków Zgromadzenia Związku.5. Przewodniczący Zarządu Związku i jego zastępca są pracownikami samorządowymi. Członek Zarzą­du pełni funkcję nieetatowo.

6. Przewodniczący Zgromadzenia jest osobą właści­wą do nawiązywania stosunku pracy z Przewod­niczącym Zarządu Związku na podstawie powoła­nia dokonanego przez Zgromadzenie.

§ 24


Uchwały Zarządu Związku zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 25


Członkostwa w Zarządzie Związku nie można łączyć z za­trudnieniem w administracji rządowej, z funkcją Przewod­niczącego Zgromadzenia, Wiceprzewodniczącego Zgroma­dzenia oraz członka Komisji Rewizyjnej Związku.

§ 26


1. Zarząd Związku wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz zadania Związku określone przepisami prawa.

2. W szczególności do zadań Zarządu Związku należy:

1) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia Związku,

2) określenie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem Związku,

4) informowanie mieszkańców gmin o założeniach pro­jektu planu finansowego Związku, kierunkach poli­tyki gospodarczej w zakresie zadań realizowanych przez Związek oraz wykorzystaniu środków przyję­tych w planie finansowym,

5) wykonywanie planu finansowego,

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych,

7) wykonywanie zadań zleconych z zakresu administ­racji rządowej na zasadach określonych w art. 8 ust. 2-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

8) optymalizowanie sieci połączeń i rozkładów jazdy i ich wdrażanie,

9) ustalenie i wdrażanie systemów informacji podróż­nych, systemów dystrybucji biletów i kontroli od­płatności za przejazd,

10) organizowanie przetargów na obsługę linii i zawiera­nie umów z przewoźnikami,

11) zawieranie umów z gminami, członkami Związku na realizację komunikacji na terenie gmin,

12) ograniczenie kursowania, zawieszanie kursowania lub likwidacja linii nierentownych, w przypadku braku ich dofinansowania ze strony gmin zgodnie z zawartymi umowami,DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4475 — Poz. 2982

13) organizowanie gminnych i ogólnozwiązkowych kon­ferencji rozkładów jazdy,

14) badanie rentowności linii i przedkładanie Zgroma­dzeniu w okresach półrocznych informacji o rentow­ności linii,

15) dokonywanie czynności prawnych w sprawach ma­jątkowych Związku przekraczających zakres zwyk­łego Zarządu w granicach i na zasadach określonych przez Zgromadzenie oraz odrębne przepisy. 3. W realizacji zadań własnych Związku, Zarząd Związku

podlega wyłącznie Zgromadzeniu Związku.

§ 27

1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem Związku składają dwaj członkowie Zarządu.2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku.

3. Główny księgowy Związku, który odmówił kontrasygna­ty, dokona jej na polecenie Przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie Związku i Regional­ną Izbę Obrachunkową.

§ 28

1. Do Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpo­wiednio przepisy dotyczące Wójta lub Burmistrza.

2. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieru­je bieżącymi pracami Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 29

1. Zarząd Związku realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.2. Organizację i zasady funkcjonowania Biura Związku określa regulamin organizacyjny uchwalony na wniosek Zarządu przez Zgromadzenie.

3. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu.

4. Kierownik Biura Związku zapewnia dostęp obywateli do dokumentów, o których mowa w § 20 oraz § 22 w siedzi­bie Związku, w godzinach pracy Biura Związku.

5. Z udostępnionych dokumentów obywatel może sporzą­dzić notatki.

6. Przepisu ust. 4 i 5 nie stosuje się do dokumentów lub ich części objętych ograniczeniem jawności, wynikających z odrębnych ustaw.

§ 30


Przewodniczący Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracow­ników Biura Związku na podstawie:

1) mianowania —z kierownikami działów,

2) umowy o pracę — z pozostałymi pracownikami Biura Związku.

IV. Jednostki organizacyjne Związku

§ 31


1. W celu realizacji zadań Związek może tworzyć odrębne jednostki organizacyjne.

2. Statut jednostek organizacyjnych Związku uchwala Zgro­madzenie Związku.V. Majątek Związku

§ 32


Związkowi przysługuje prawo własności i inne prawa mająt­kowe.

§ 33 Mienie Związku stanowią:

1) skomunalizowany na rzecz Związku majątek przedsię­biorstwa PKM Świerklaniec,

2) darowizny i zapisy,

3) mienie nabyte z dochodów Związku.

§ 34


1. Związek odpowiada za swe zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą od­powiedzialności za zobowiązania Związku.VI. Gospodarka finansowa Związku

§ 35


Związek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Związku uchwalo­nego przez Zgromadzenie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 36


1. Projekt planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Związku i objaśnieniami. Zarząd Związku przedstawia Zgromadzeniu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

2. Procedurę uchwalania planu finansowego oraz rodzaj i szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi określa Zgromadzenie.

§ 37

Uchwały organów Związku dotyczące zobowiązań finan­sowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte,§ 38

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Związku odpowia­da Zarząd.

2. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 39


1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie planu finansowe­go Związku i występuje z wnioskiem w sprawie przyjęcia

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4476 — Poz. 2982

sprawozdania i udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi Związku.

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachun­kową w Katowicach.

3. Zgromadzenie Związku rozpatruje sprawozdanie z wyko­nania planu finansowego Związku w terminie do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia lub nie­udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

4. W razie nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Zgroma­dzenie po upływie 14 dni od podjęcia uchwały, rozpo­znaje sprawę odwołania Zarządu po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachun­kowej oraz po wysłuchaniu Zarządu a także z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Zgromadzenia o nieudzieleniu absolutorium.

§ 40

1. Na finanse Związku składają się przychody i rozchody oraz dochody i wydatki.2. Dochody Związku stanowią:

1) dochody własne,

2) subwencje, dotacje,

3) wpłaty gmin.

3. Wydatki Związku obejmują:

1) dofinansowanie systemu komunikacyjnego na obsza­rze działania Związku,

2) koszty utrzymania Związku i jego jednostek organiza­cyjnych.

§ 41


Nadwyżka lub strata finansowa powstała w wyniku działal­ności Związku podlega podziałowi pomiędzy członków Związku proporcjonalnie do liczby wozokilometrów wyko­nanej na terenie gminy w roku budżetowym.

§ 42


1. Uchwała w sprawie planu finansowego Związku określa wielkość wpłat gmin, członków Związku na pokrycie działalności statutowej.

2. Wpłaty gmin wykazane w planie finansowym wynikają z umów dwustronnych i mają zabezpieczenie w budże­tach gmin członków Związku.

3. Sposób przekazywania wpłat oraz rozliczenie wzajem­nych zobowiązań określa umowa pomiędzy Związkiem a Gminą.

vii. Postanowienia końcowe

§ 43


1. Likwidacja Związku następuje w drodze uchwały Zgro­madzenia o postawieniu Związku w stan likwidacji pod­jętej na podstawie uchwał 2/3 Rad Gmin wchodzących w skład Związku.

2. W takim przypadku Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną i określa jej zadania.

3. Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w pierw­szej kolejności na pokrycie jego zobowiązań.

§ 44


Gmina może wystąpić ze Związku za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż z końcem roku kalendarzowego.

§ 45


1. Gmina występująca ze Związku ma prawo do zwrotu swojego wkładu.

2. Gmina występująca ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań wobec Związku określonych w zawartych umowach.

3. Zwrot wkładu może nastąpić w postaci nieruchomości lub środków trwałych, o ile ich przekazanie nie szkodzi działalności statutowej Związku.

4. W przypadkach spornych przysługuje droga sądowa.

§ 46

1. Związek może wykluczyć członka w drodze uchwały Zgromadzenia tylko w przypadku:1) udowodnionego działania na szkodę Związku,

2) nie wywiązywania się z zobowiązań wobec Związku,

3) nie stosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza postanowień statutu.

2. Zgromadzenie zobowiązane jest do powiadomienia gmi­ny o zamiarze wykluczenia jej ze Związku najpóźniej na 3 miesiące przed dniem jej wykluczenia.

§ 47

Statut obowiązuje z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędo­wym Województwa Śląskiego.§ 48

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.Załącznik do Statutu MZKP w Tarnowskich Górach

REGULAMIN Komisji Rewizyjnej

§ 1


Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gmin­nym, Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasa­żerskiej Tarnowskie Góry oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2


Komisja podlega wyłącznie Zgromadzeniu Związku.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4477 — Poz. 2982

§ 3

1. Komisja działa w oparciu o półroczne plany pracy, które przedstawia Zgromadzeniu Związku do zatwierdze­nia.

2. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy oraz wyłącznie na zlecenie Zgromadzenia Związku.

3. Zgromadzenie Związku może zlecić Komisji przeprowa­dzenie kontroli o charakterze doraźnym.

4. Zgromadzenie Związku zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 4


1. Do kierowania pracę Komisji członkowie Komisji wybie­rają Przewodniczącego i jego zastępcę.

2. Przewodniczący Komisji:

— organizuje pracę Komisji

— zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji

— składa Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Komisji.

§ 5


Członkowie Komisji zobowiązani są do:

— przestrzegania regulaminu Komisji

— aktywnego uczestnictwa w pracach komisji.

§ 6


1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczą­cego Komisji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać Komi­sję na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Komisji.

3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział eksperci zaproszeni przez Komisję na jej posiedzenie. W imieniu kontrolowanej jednostki wyjaśnień udziela jej organ lub wyznaczona przez ten organ osoba.

4. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu Komisji.

5. Uchwały podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.

6. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie Komi­sji.

§ 7

1. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Zgromadzeniu na piśmie wraz z uzasad­nieniem.2. Komisja składa Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku.

§ 8


Przedmiotem działania Komisji jest:

1. Kontrola działania Zarządu Związku, w szczególności:

— formalna i merytoryczna kontrola realizacji zadań Za­rządu związku określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz w Statucie Związku.

2. Kontrola jednostek organizacyjnych Związku, a w szcze­gólności ocena:

— realizacji zadań statutowych

— wykorzystania dotacji

— sposobu gospodarowania powierzonym mieniem.

3. Wyrażania opinii w sprawach:

— wniosków o odwołanie Zarządu Związku, Przewod­niczącego Zarządu Związku lub poszczególnych jego członków — na następnym posiedzeniu po złożeniu wniosku

— wykonanie planu finansowego Związku za dany rok — do 20 marca roku następnego.

4. Występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku w terminie do 20 marca roku następ­nego.

§ 9


Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

— legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Zgroma­dzenia)

— gospodarności

— rzetelności (badania czy powierzone obowiązki są wyko­nywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny).

§ 10

Przewodniczący Komisji zawiadamia Przewodniczącego Za­rządu Związku o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.§ 11

1. Kontrolę przeprowadza wyłoniony z członków Komisji zespół kontrolny.

2. Członkowie Zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. W upoważnieniu winny być wyszczególnione:

— termin

— przedmiot

— zakres przeprowadzonej kontroli.

§ 12


Zespół kontrolny (Komisja) uprawniony jest do:

1. Wstępu do pomieszczeń oraz do innych obiektów jedno­stki kontrolowanej.

2. Wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kont­rolowanej jednostce i związanych z jej działalnością, w obecności pracownika wyznaczonego przez kierow­nika jednostki.

3. Zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.

4. Żądanie od pracowników kontrolowanej jednostki ust­nych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4478 — Poz. 2982

5. Przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowa­nej jednostki.

§ 13


1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:

— przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowią­zujących na terenie kontrolowanej jednostki,

— przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawiera­jącymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym jednostce kontrolowanej.

3. Działalność Zespołu Kontrolnego (Komisji) nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawują­cych kontrolę służbową.

§ 14


Zadaniem zespołu kontrolnego (Komisji) jest:

— rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

— ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowie­dzialnych za ich powstanie,

— wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 15

1. Z przebiegu kontroli Zespół (Komisja) sporządza pro­tokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kont­rolnego (Komisji) oraz kierownik jednostki kontrolowa­nej.2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przy­czyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiąg­nięcia i przykłady dobrej pracy.

3. Protokół powinien ponadto zawierać:

— nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,

— imiona i nazwiska osób kontrolujących,

— określenie zakresu przedmiotu kontroli,

— czas trwania kontroli,

— ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kont­rolowanej,

— wykaz załączników.

4. Protokół sporządza się w czterech jednobrzmiących eg­zemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jed­nostki kontrolowanej. Drugi Przewodniczący Zgroma­dzenia Związku. Trzeci egzemplarz Zarząd Związku. Czwarty egzemplarz pozostaje w aktach komisji.

§ 16


Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli. Komi­sja Rewizyjna precyzyjnie określa stwierdzone nieprawid­łowości oraz wnosi uwagi do pracy jednostek kontrolowa­nych.

§ 18


Komisja kieruje wystąpienia pokontrolne do Zarządu Związ­ku.

§ 19


Zarząd Związku w terminie 14-dniowym jest zobowiązany powiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag i zale­ceń pokontrolnych.

§ 20


1. Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Zgromadze­niu w formie sprawozdania.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

— zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

— wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,

— jeśli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie od­powiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

§ 21


1. Zarząd Związku w terminie 14-dniowym od daty otrzyma­nia protokołu jest uprawniony do złożenia Zgromadzeniu wyjaśnień o braku możliwości wykonania wniosków Komisji, podając uzasadnione przyczyny lub propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowo­ści.

§ 22


Zgromadzenie w oparciu o analizę sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnień i propozycji Zarządu Związku może:

1. wydać wiążące zlecenia pokontrolne,

2. odstąpić od zalecenia wykonania wniosków Komisji Rewizyjnej,

3. odstąpić od wykonania wniosków Komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowa­nia innych przewidzianych prawem form odpowiedzial­ności wobec osób innych,

4. przekazać sprawę organom ścigania w razie ujawnienia przestępstw lub wykroczeń.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4479 — Poz. 2983

2983

POROZUMIENIE NR OR-4335/6/2002 zawarte w dniu 30 sierpnia 2002 r.

pomiędzy Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego w imieniu którego działają:

1) Wicestarosta — Joachim Smyła,

2) Członek Zarządu — Jan Demarczyk, zwanym dalej „Powierzającym" a

Powiatem Prudnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Prudniku w imieniu, którego działają:

1) Starosta — Edward Cybulka,

2) Wicestarosta—Joachim Mazur zwanym dalej „Przyjmującym"

w sprawie

finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Strony porozumienia, na podstawie Uchwały nr 285/XXXI 11/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia z Powiatem Prudnickim dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teore­tycznych przedmiotów zawodowych, ustalają co następuje:

§ 1

Przyjmujący umożliwia kształcenie uczniów klas wielo­zawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzo­nych przez Powiat Lubliniecki w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prud­niku przy ul. Podgórnej 5.§ 2

Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów i kosztów kształ­cenia jednego ucznia:

1) na kursie l stopnia — 420,- zł,

2) na kursie II stopnia — 567,- zł.

§ 3

Finansowanie kosztów kształcenia uczniów na kursach na­stępuje w drodze przekazania przez Powierzającego części subwencji oświatowej przypadającej na ucznia zasadniczych szkół zawodowych w formie dotacji na rachunek bankowy — Bank Spółdzielczy w Prudniku, Nr konta 19301028-89050000-202-3600-133.§ 4

1. Przyjmujący zwróci się pisemnie do Powierzającego z prośbą o przekazanie kwoty dotacji po opublikowaniu porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Środki finansowe Powierzający przekaże Przejmującemu przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu pisma, o którym mowa w pkt. 1.

3. Przyjmujący dokona rozliczenia kwoty dotacji, o której mowa w pkt. 2, z podaniem imiennego wykazu uczniów biorących udział w szkoleniu, potwierdzonego przez dyrektora ODZ i właściwego dyrektora szkoły, w terminie nie później niż 30 dni od daty otrzymania dotacji.

§ 5

Porozumienie zostaje zawarte na okres roku szkolnego2001 /2002, tj. od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 sierpnia

2002 r.


§ 6

1. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane wcześniej na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone anek­sem w formie pisemnej.

§ 7


Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8


Porozumienie zostało zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz pozostaje w ak­tach strony przyjmującej, jeden egzemplarz w aktach strony powierzającej, a jeden egzemplarz przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przyjmujący:

STAROSTA mgr inż. Edward Cybulka

WICESTAROSTA mgr inż. Joachim Mazur
Powierzający:

WICESTAROSTA mgr inż. Joachim Smyła

z up. STAROSTY Członek Zarządu Powiatu

mgr inż. Jan Demarczyk

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4480 — Poz. 2984

2984

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 19 września 2002 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Zarząd Miasta, w imie­niu którego działają:

1) Prezydent Miasta — Zygmunt Listowski,

2) Zastępca Prezydenta Miasta — Stanisław Domaszewicz,

a Miastem Jaworzno reprezentowanym przez Zarząd Mia­sta, w imieniu którego działają:

1) Prezydent Miasta Marian Tarabuła,

2) Wiceprezydent — Tadeusz Szczudłow sprawie finansowania kształcenia klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów za­wodowych.

Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1

Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do kształcenia w za­kresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klasy wielozawodowej zasadniczych szkół zawodowych, wchodzących w skład zespołów szkół prowadzonych przez Jaworzno — miasto na prawach powiatu, zwanych dalej „Zespołami".§ 2

Kształcenie uczniów, o których mowa w § 1 będzie realizo­wane w formie kursowej w Wojewódzkim Ośrodku Do­kształcania Zawodowego w Zielonej Górze ul. Botaniczna 66, zwanym dalej „Ośrodkiem", dla którego organem prowa­dzącym jest miasto Zielona Góra.

§ 3

Strony ustalają następujące wysokości kwot kosztów kształ­cenia uczniów na kursach w Ośrodku:1) kurs l stopnia (6 tygodniowy) — 366,- zł,

2) kurs II stopnia (8 tygodniowy) — 488,- zł.

§ 4

Wszelkich uzgodnień związanych z organizacją kursów dla uczniów szkół, o których mowa w § 1, w szczególności dotyczących harmonogramu kursów oraz wykazów kiero­wanych uczniów, dokonują dyrektorzy Zespołów z dyrek­torem Ośrodka.§ 5

Miasto Jaworzno będzie finansowało koszty kształcenia, o którym mowa w § 3 w oparciu o koszt kształcenia ucznia klasy wielozawodowej pomnożony przez liczbę uczniów uczestniczących w kursach organizowanych przez Ośrodek.

§ 6

Opłaty za kształcenie dokona Miejski Zespół Obsługi Placó­wek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie przy ul. Północnej 9b, nie później niż 14 dni po otrzymaniu rachunku, przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze ul. Botaniczna 66, nr konta Kredyt Bank S.A. Oddział w Zielonej Górze 15001810-121810012554.§ 7

Niniejsze porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 wrześ­nia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 8

Zmiany w porozumieniu wprowadza się aneksem w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.§ 9

Porozumienie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.Za Zarząd Miasta Jaworzna:

PREZYDENT MIASTA mgr Marian Tarabuła

Wiceprezydent Miasta mgr Tadeusz Szczudło
Za Zarząd Miasta Zielona Góra:

PREZYDENT MIASTA mgr Zygmunt Listowski

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr Stanisław Domaszewicz

DZ. URZ. WOJ. $L. Nr 85 — 4481 — Poz. 2985

2985

POROZUMIENIE RA-0118-5-1/02 dokonane w dniu 18 października 2002 r.

w Cieszynie pomiędzy:

Powiatem Cieszyńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Witold Dzierżawski — Starosta Władysław Macura — Członek Zarządu zwanym dalej Powierzającym a

Gminą Strumień, reprezentowaną przez Zarząd Miejski, w imieniu którego działają:

Adam Zaręba Przewodniczący Zarządu

Miejskiego Tadeusz Rychły — Z-ca Przewodniczącego zwanym dalej Przyjmującym.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie zadań w za­kresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich oraz gospodarowania środkami finansowymi przeznaczo­nymi na ten cel w granicach gminy Strumień.

§ 1


Porozumienie zostaje zawarte w oparciu o przepisy:

• art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami)

• art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 29.08.2000 r.)

• art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123 poz. 780 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Porozumienie zawiera się na okres od 1 listopada 2002 r. do 31 marca 2003 r. z możliwością jego przedłużenia w przypadku niekorzystnej aury pogodowej.

§ 3

Powierzający powierza Przyjmującemu obowiązki w zakresie odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na terenie Gminy, na drogach powiatowych (wg zał. nr 1). Przez odśnieżanie dróg rozumie się wszystkie działania zmierzające do usunięcia śniegu z jezdni, tak aby możliwy był niezakłócony ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości zimowej to zabiegi mające na celu likwidację gołoledzi i zlodowaciałego śniegu z zastosowa­niem dopuszczalnych środków.§ 4

1. Przyjmujący zobowiązuje się od odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych zamiejskich zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz przekazywania informacji o sta­nie i utrudnieniach na utrzymywanych przez siebie drogach do Powiatowego Zarządu Dróg w Cieszynie, tel. 85-25-874 — Obwód Drogowy Cieszyn.

2. Przyjmujący odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia.

3. Wszelkie roboty muszą być wykonane zgodnie z dotych­czas obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg.

4. Zakres i wartość robót określa Załącznik Nr 1.

§ 5


1. Powierzający zobowiązuje się przekazać Przyjmującemu środki finansowe na realizację zadań wynikających z ni­niejszego porozumienia w wysokości określonej w za­łączniku nr 1 w dwóch ratach, w terminach do:

• 15 grudzień 2002 r. — kwota przydzielona na 2002 rok

• 28 luty 2003 r. — kwota przydzielona na 2003 rok

§ 6


Środki finansowe przekazane w ramach niniejszego porozu­mienia są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w stan­dardach określonych w Załączniku Nr 1, Zał. Nr 2. W przypadku podjęcia decyzji przez Przyjmującego prowadzenia działań w podwyższonym standardzie, zadanie to winno być dofinansowane z budżetu Miasta Strumienia.

§ 7


Przyjmujący otrzymując środki wynikłe z tego porozumienia, zobowiązuje się wykorzystać je zgodnie z zasadami prawid­łowego gospodarowania, celowości i rzetelności.

§ 8


Strony zgodnie ustalają, że zmiany niniejszego porozumienia muszą być dokonywane na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 9


Powierzający upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie do prowadzenia i załatwiania wszelkich spraw wynikających z treści niniejszego porozu­mienia.

§ 10


Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Powierzającego, 2 egz. dla Przyjmującego, 1 egz. dla redakcji Dziennika Urzędowe­go Województwa Śląskiego.

§ 11


1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo­wym Województwa Śląskiego.

2. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego obciąża Powierzającego.Powierzający:

STAROSTA Witold Dzierżawski CZŁONEK ZARZĄDU Władysław Macura
Przyjmujący:

BURMISTRZ

mgr Inż. Adam Zaręba

Z-ca Burmistrza Miasta mgr inż. Tadeusz Rychły

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4482 — Poz. 2985

Załącznik nr 1 GMINY: STRUMIEŃ

Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania:

1. 04164 Rychułd-Pruchna 1+270-4+280 —3,010 km — IV standard zimowego utrzymania

2. 04165 Bąków-Rychułd 0+000-3+250 — 3,250 km — IV standard zimowego utrzymania

3. 04168 Strumien-Jasienica 0+281 -2+857 — 2,576 km — IV standard zimowego utrzymania

4. 04163 Drogomyśl-Pruchna 4+000-13+730 — 9,730 km — V standard zimowego utrzymania

5. 04166 Zbytków-gr. woj. 0+000-1+000 —1,000 km — V standard zimowego utrzymaniaRazem: — 19,566 km

Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w obniżonym standardzie:

1. 04166 Zbytków - gr. woj. 1 +000-1 +885 — 0,885 km — VI standard zimowego utrzymania 2.04167 Drogomyśl-Zabłocie 0+000-5+532 —5,532 km —VI standard zimowego utrzymania 3. 04169 Zabłocie-Frelichów 0+000-2+000 — 2,000 km — VI standard zimowego utrzymaniaRazem: — 8.417 km

Finansowanie zimowego utrzymania dróg:

2002 rok —

19,566 km x 340,00 zł = 6.652.44 zł 8,417 km x 110,00 zł = 925,87 zł

Razem: 7.578.31 zł x 2 miesiące = 15.156,62 zł

2003 rok —

Dotacja na 2003 rok wyliczona została w oparciu o stawkę miesięczną za 2002 r. zwiększoną przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonego w projekcie budżetu państwa na 2003 r. tj. 2,3%.

7.578.31 zł x 3 miesiące x 1.023 = 23.258.0 zł

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4483 — Poz. 29862986

POROZUMIENIE NR RA-0118-9-1/02 zawarte w dniu 18 października 2002 r.

pomiędzy Gminą Goleszów reprezentowaną przez Zarząd Gminy Goleszów w osobach:

Zbigniew Wacławik — Przewodniczący Zarządu Gmi­ny Goleszów

Bogusława Podżorska—Zastępca Przewodniczącego a

Powiatem Cieszyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:Witold Dzierżawski — Starostę Powiatu Cieszyńskiego Władysław Macura — Członek Zarządu Powiatu Cie­szyńskiego

§ 1


1. Przedmiotem porozumienia jest budowa ciągu pieszego poprzez utwardzenie pobocza na długości ok. 1050 m w ciągu drogi powiatowej 04-149 Dzięgielów—Leszna, od Zamku w Dzięgielowie do przepustu na potoku Zimne Wody.

2. Inwestorem zadania określonego w § 1 ust. 1 jest Powiat Cieszyński, realizujący całość zadania.

3. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Gmina Goleszów zobowiązuje się przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) do dnia 31.12.2002 r.

4. Wartość robót zostanie określona po wykonaniu za­dania.

§ 2

1. Roboty wymienione w § 1 ust. 1 zostaną wykonane poprzez zlecenie przez Powiat Cieszyński robót dodat­kowych firmie „Dromex-Cieszyn", w ramach realizacji kontraktu „Modernizacja drogi dojazdowej do przejścia granicznego w Lesznej Górnej".2. Po wykonaniu zadania sporządzony zostanie protokół odbioru robót podpisany przez strony niniejszego Poro­zumienia (w imieniu Zarządu Powiatu — Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych) oraz wykonawcę robót.

3. Powiat Cieszyński zobowiązuje się do rozliczenia kwoty określonej w § 1 ust. 3 w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego robót określonych w § 1 ust. 1.

4. Gmina oświadcza, że powstałe nakłady przekazane zo­staną nieodpłatnie na rzecz Powiatu Cieszyńskiego oraz, że zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów.

§ 4


Wszystkie zmiany do niniejszego Porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie pisemnym aneksem, podpisanym przez obie strony niniejszego Porozumienia.

§ 5


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6


Powiat Cieszyński przekaże treść niniejszego Porozumienia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląs­kiego.

§ 7


Niniejsze Porozumienie sporządzono w czterech jedno­brzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA Witold Dzierżawski
Zarząd Gminy:

CZŁONEK ZARZĄDU Władysław Macura
WÓJT GMINY Zbigniew Wacławik

ZASTĘPCA WÓJTA mgr inż. Bogusława Podżorski

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 85 — 4484 — Poz. 2987, 2988

2987

ANEKS NR 3 z dnia 18 października 2002 r.

do Porozumienia z dnia 14 lutego 2001 r. Nr WO. 0118-16-3/01 w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i finansowania w tym zakresie

zawarty pomiędzy Powiatem Cieszyńskim reprezentowa­nym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta — Witold Dzierżawski Członek Zarządu — Jan Jałowiczor zwanym dalej Zleceniodawcą a

Miastem Częstochowa na prawach powiatu reprezentowa­nym przez Zarząd Miasta, w imieniu którego działają:

Z-ca Prezydenta — Sławomir Gliński

Z-ca Prezydenta — Marek Piekarski

zwanym dalej Zleceniobiorcą

Strony porozumienia postanawiają co następuje:

§ 1


W porozumieniu z dnia 14 lutego 2001 r. Nr W0.0118--16-3/01 w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawo­dowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo­wych i finansowania w tym zakresie wprowadza się na­stępujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:


1. Zarząd powiatu Cieszyńskiego zobowiązuje się za­bezpieczyć zgodnie z przepisami w budżetach pro­wadzonych zasadniczych szkół zawodowych środki na refundację kosztów kształcenia uczniów w Cen­trum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie. 2. Koszt kształcenia ucznia w okresie od 1.09.2002 r. do 31.12.2002 r. na kursie l stopnia (6-tygodniowy) wynosi 420 zł na ucznia, na kursie II stopnia (8-ty-godniowym) wynosi 567 zł na ucznia.

3. Koszt kształcenia jednego ucznia w okresie od 1.01.2003 r. do 31.08.2003 r. zostanie określony w drodze aneksu do porozumienia".

§ 2

Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.§ 3

Aneks Nr 3 do porozumienia obowiązuje od 1 września 2002 r.

§ 4

Aneks Nr 3 sporządzono w czterech jednobrzmiących eg­zemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

STAROSTA Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy Witold Dzierżawski

CZŁONEK ZARZĄDU Jan Jałowiczor
mgr Sławomir Gliński

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

dr inż. Marek Piekarski

2988

ANEKS NR 3 z dnia 18 października 2002 r.

do Porozumienia z dnia 14 marca 2001 r. Nr WO.0118-16-4/01 w sprawie finansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Kluczborku oraz na terenie woj. opolskiego

zawarty pomiędzy Powiatem Cieszyńskim reprezentowa­nym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta — Witold Dzierżawski Członek Zarządu — Jan Jałowiczor zwanym dalej Zleceniodawcą

a

Powiatem w Kluczborku reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:Starosta — Stanisław Rakoczy

Wicestarosta — Ryszard Podwika

zwanym dalej Zleceniobiorcą

Strony porozumienia postanawiają co następuje:

§ 1

W porozumieniu z dnia 14 marca 2001 r. Nr W0.0118--16-4/01 w sprawie finansowania dokształcania uczniówDZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4485 — Poz. 2988, 2989


Zleceniobiorca:

STAROSTA Stanisław Rakoczy
klas wielozawodowych szkół zawodowych w zakresie teo­retycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Kluczborku oraz na terenie woj. opolskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. w§ 2:


1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W okresie od 1.09.2002 r. do 31.12.2002 r. Staro­stwo Powiatowe w Cieszynie przekaże część sub­wencji oświatowej przypadającej na uczniów klas wielozawodowych w następującej wysokości;

— za kurs l stopnia trwający 6 tygodni — 420 zł za ucznia,

— za kurs II stopnia trwający 8 tygodni — 567 zł za ucznia,

— za kurs l stopnia trwający 4 tygodnie — 240 zł za ucznia."

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Koszt kształcenia jednego ucznia w okresie od 1.01.2003 r. do 31.08.2003 r. zostanie określony w drodze aneksu do porozumienia".

§ 2


Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3


Aneks Nr 3 do porozumienia obowiązuje od 1 września 2002 r.

§ 4


Aneks Nr 3 sporządzono w czterech jednobrzmiących eg­zemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:


Pobieranie 1.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna