85 treśĆ: Poz.: In formacja 2968


STAROSTA Witold DzierżawskiPobieranie 1.6 Mb.
Strona9/10
Data28.04.2016
Rozmiar1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

STAROSTA Witold Dzierżawski


WICESTAROSTA Ryszard Podwika


CZŁONEK ZARZĄDU Jan Jałowiczor

2989

ANEKS NR 2 z dnia 18 października 2002 r.

do Porozumienia z dnia 30 października 2001 r. Nr W0.0118-16-18/01 w sprawie powierzenia zadania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowychzawarty pomiędzy Powiatem Cieszyńskim reprezento­wanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta — Witold Dzierżawski

Członek Zarządu — Jan Jałowiczor

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

Miastem Gliwice reprezentowanym przez Zarząd Miasta,

w imieniu którego działają:

Z-ca Prezydenta Miasta — Andrzej Pańczyszyn Z-ca Prezydenta Miasta — Andrzej Jarczewski zwanym dalej Zleceniobiorcą strony postanawiają co następuje:

§ 1


W porozumieniu z dnia 30 października 2001 r. Nr WO. .0118-16-18/01 w sprawie powierzenia zadania kształcenia

uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:„W okresie od 1.09.2002 r. do 31.12.2002 r. zlecenio­dawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wyso­kości:

a) 240 za kurs l stopnia trwający 4 tygodnie,

b) 360 zł za kurs l stopnia trwający 6 tygodni,

c) 480 zł za kurs II stopnia trwający 8 tygodni."2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Koszt kształcenia jednego ucznia w okresie od 1.01.2003 r. do 31.08.2003 r. zostanie określony w drodze aneksu do porozumienia".DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4486 — Poz. 2989, 2990

§ 2

Na podstawie § 3 ust. 2 porozumienia, przedłuża się okres jego obowiązywania na rok szkolny 2002/2003.

§ 3

Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.§ 4

Aneks Nr 2 do porozumienia obowiązuje od 1 września 2002 r.

§ 5

Aneks Nr 2 sporządzono w czterech jednobrzmiących eg­zemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.Zleceniodawca:

STAROSTA Witold Dzierżawski
Zleceniobiorca:

Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Pańczyszyn

CZŁONEK ZARZĄDU Jan Jałowiczor
Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Jarczewski

2990

POROZUMIENIE zawarte w dniu 31 października 2002 roku w Bielsku-Białej

pomiędzy: Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej w imieniu którego działają:

1. Starosta — Zygmunt MIZERA

2. Wicestarosta — Andrzej PŁONKA

3. Członek Zarządu — Antoni RYCAK

4. Członek Zarządu — Marek STAROŚCIAK

5. Członek Zarządu — Wiesław MASKA

zwanym w treści porozumienia Zarządem Powiatu,

a

Zarządem Gminy w Porąbce w imieniu którego działają:1. Wójt — Czesław BUŁKA

2. Członek Zarządu Gminy — Wojciech WALI GÓRA zwanym w treści porozumienia Zarządem Gminy.

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie zadań w za­kresie zimowego utrzymania nawierzchni, obiektów inży­nierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urzą­dzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gmi­ny Porąbka w sezonie zimowym 2002/2003.

§ 1


Porozumienie zostaje zawarte w oparciu o przepisy:

• art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ro­ku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592);

• art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedno­lity Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późniejszymi zmianami);

• art. 2 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123 poz. 780 z późniejszymi zmianami).

• Uchwała Nr XLII/309/02 Rady Gminy w Porąbce z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie: przejęcia przez gminę zadania pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiato­

wych w sezonie 2002/2003" z zakresu właściwości Po­wiatu Bielskiego.

§ 2

1. Zarząd Powiatu przekazuje Zarządowi Gminy na jego wniosek zadania z zakresu utrzymania nawierzchni, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z odśnieżaniem dróg po­wiatowych i zwalczaniem śliskości zimowej na terenie Gminy Porąbka w sezonie zimowym 2002/2003.2. Wykaz dróg podlegający powierzeniu zimowego utrzy­mania niniejszym porozumieniem stanowi załącznik Nr 1 do porozumienia.

§ 3


1. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do przekazania Zarzą­dowi Gminy na wykonanie przekazanych zadań środków finansowych w wysokości 49137,00 zł (słownie: czter­dzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem zł) według zestawienia w Załączniku Nr 1 do porozumienia;

— do 31 grudnia 2002 roku — kwota 19655,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdzie­siąt pięć zł)

— do 31 marca 2003 roku — kwota 29 482.00 zł (słow­nie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiem­dziesiąt dwa zł).

2. Zarządowi Gminy nie przysługuje roszczenie o zwięk­szenie środków finansowych, o których mowa w ust. 1 na realizację zadań przekazanych porozumieniem.

3. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych w postaci obfitych opadów śniegu oraz silnych wiatrów powodujących zamiecie i zawieje śnież­ne, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na koszt własny udostępni ciężki sprzęt do likwidacji powstałych utrudnień.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4487 — Poz. 2990

§ 4

1. Zarząd Gminy zobowiązuje się do przekazania informa­cji o stanie zagrożenia i utrudnieniach występujących na utrzymywanych drogach, do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, pod numer telefonu 8136307.

2. Zarząd Gminy odpowiada za niewykonanie lub nienale­żyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego poro­zumienia.

§ 5


Porozumienie zawarto na okres od 1 listopada 2002 roku do 31 marca 2003 roku.

§ 6


Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo rozwiązania porozu­mienia w trybie natychmiastowym w przypadku braku rzetel­ności wykonywanych przez Zarząd Gminy zadań przekaza­nych porozumieniem.

§ 7


Zmiany porozumienia mogą nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8


W sprawach nieuregulowanych niniejszego porozumienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o dro­gach publicznych.

§ 9


Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących eg­zemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 10


Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1


Nazwa

Gminy


Ilość km przewi­dzianych do zimowego utrzymania dróg

Kwota przewidziana na utrzymanie 1 km dróg: XI, XII—2002 rok — 315 zł/km l, 11, III—2003 rok — 315 zł/km

Razem (zł)

Porąbka

31,198

XI, XI l—630,00 l, II, III —945,00

19655,00 29482,00


RAZEM: 49137.00 zł

Wykaz dróg powiatowych przewidzianych do zimo­wego utrzymania dróg:

04-301 Kęty—Podlesie—Kobiernice 3,317 km 04-302 Bujaków przez wieś 1.266 km 04-303

Czaniec—Porąbka 5,743 km 04-304

Czaniec—Bukowiec—Porąbka 6,680 km 04-305 Czaniec—Zagtębocze—Bulowice 1,600 km 04-306 Czaniec—Roczyny—Andrychów 4,628 km 04-307 Porąbka—Wielka Puszcza 6,564 km 04-308

Porąbka—Kozubnik 1,400 kmZarząd Gminy

WÓJT Gminy Porąbka

mgr inż. Czesław Bułka


Zarząd Powiatu

STAROSTA Zygmunt Mizera


Razem 31.198 km

Z-ca WÓJTA Wojciech Waligóra


WICESTAROSTA Andrzej Płonka
CZŁONEK ZARZĄDU Antoni Rycak

Członek Zarządu Marek Starościak


Członek Zarządu Wiesław Maska


CZŁONEK ZARZĄDU Antoni Rycak
DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4488 — Poz. 2991

2991

POROZUMIENIE zawarte w dniu 31 października 2002 roku w Bielsku-Białej

pomiędzy: Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej w imieniu którego działają:

1. Starosta — Zygmunt MIZERA

2. Wicestarosta — Andrzej PŁONKA

3. Członek Zarządu — Antoni RYCAK

4. Członek Zarządu — Marek STAROSCIAK

5. Członek Zarządu —Wiesław MASKA zwanym w treści porozumienia Zarządem Powiatu, a

Zarządem Gminy w Wilkowicach w imieniu którego dzia­łają:

1. Wójt — Jan CHOLEWA

2. Członek Zarządu Gminy — Bogusław KAJZER zwanym w treści porozumienia Zarządem Gminy.

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie zadań w za­kresie zimowego utrzymania nawierzchni, obiektów inży­nierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urzą­dzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gmi­ny Wilkowice w sezonie zimowym 2002/2003.

§ 1

Porozumienie zostaje zawarte w oparciu o przepisy:• art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ro­ku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1592);

• art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedno­lity Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późniejszymi zmianami);

• art. 2 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123 poz. 780 z późniejszymi zmianami).

§ 2


1. Zarząd Powiatu przekazuje Zarządowi Gminy na jego wniosek zadania z zakresu utrzymania nawierzchni, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z odśnieżaniem dróg po­wiatowych i zwalczaniem śliskości zimowej na terenie Gminy Wilkowice w sezonie zimowym 2002/2003.

2. Wykaz dróg podlegający powierzeniu zimowego utrzy­mania niniejszym porozumieniem stanowi załącznik Nr 1 do porozumienia.

§ 3

1. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do przekazania Zarzą­dowi Gminy na wykonanie przekazanych zadań środków finansowych w wysokości 16 590,00 zł (słownie: szes­naście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł) według wyko­nanego zestawienia w Załączniku Nr 1 do porozumie­nia:

— do 31 grudnia 2002 roku — kwota 6636,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć zł)

— do 31 marca 2003 roku—kwota 9 954,00 zł (słownie:

dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery zł).

2. Zarządowi Gminy nie przysługuje roszczenie o zwięk­szenie środków finansowych, o których mowa w ust. 1 na realizację zadań przekazanych porozumieniem.

3. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych w postaci obfitych opadów śniegu oraz silnych wiatrów powodujących zamiecie i zawieje śnież­ne, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na koszt własny udostępni ciężki sprzęt do likwidacji powstałych utrudnień.

§ 4

1. Zarząd Gminy zobowiązuje się do przekazania informa­cji o stanie zagrożenia i utrudnieniach występujących na utrzymywanych drogach, do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, pod numer telefonu 8136307.2. Zarząd Gminy odpowiada za niewykonanie lub nienale­żyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego poro­zumienia.

§ 5


Porozumienie zawarto na okres od 1 listopada 2002 roku do 30 marca 2003 roku.

§ 6


Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo rozwiązania porozu­mienia w trybie natychmiastowym w przypadku braku rzetel­ności wykonywanych przez Zarząd Gminy zadań przekaza­nych porozumieniem.

§ 7


Zmiany porozumienia mogą nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8


W sprawach nieuregulowanych niniejszego porozumienia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o dro­gach publicznych.

§ 9


Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących eg­zemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4489 — Poz. 2991, 2992


Zarząd Powiatu

STAROSTA Zygmunt Mizera
§ 10

Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Zarząd Gminy

WÓJT Inż. Jan Cholewa

Załącznik Nr 1


Nazwa Gminy

Ilość km przewidzia­nych do zimowego utrzymania dróg

Kwota przewidziana na utrzymanie 1 km dróg: XI, XII — 2002 rok — 315 zł/km l, II, III—2003 rok — 315 zł/km

Razem (zł)

Wilkowice

10,533

XI, XI l—630,00 l- II. III —945-00

6636,00 9 954.00
RAZEM: 16 590,00 zł


CZŁONEK ZARZĄDU mgr inż. Bogusław Kajzer


. WICESTAROSTA Andrzej Płonka

CZŁONEK ZARZĄDU Antoni Rycak


Wykaz dróg powiatowych przewidzianych do zimo­wego utrzymania dróg:

04-375 Bystra Krakowska przez wieś 2,000 km 04-377 Bystra—Wilkowice 1,352 km 04-376

Bystra—Bystra Śląska 3,641 km 04-311

Wilkowice—Hucisko—Łodygowice 3,540 km


Razem 10.533 km


Członek Zarządu Marek Starościak


WÓJT inż. Jan Cholewa

CZŁONEK ZARZĄDU Antoni Rycak


Członek Za rząd u Wiesław Maska


CZŁONEK ZARZĄDU mgr inż. Bogusław Kajzer
2992

POROZUMIENIE zawarte w dniu 1 listopada 2002 roku w Bielsku-Białej

pomiędzy: Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej w imieniu którego działają:

1. Starosta — Zygmunt MIZERA

2. Wicestarosta — Andrzej PŁONKA

3. Członek Zarządu — Antoni RYCAK

4. Członek Zarządu — Marek STAROŚCIAK

5. Członek Zarządu — Wiesław MASKA

zwanym w treści porozumienia Zarządem Powiatu,

a

Zarządem Gminy w Jaworzu w imieniu którego działają:1. Wójt — Czesław WIERZBICKI

2. Zastępca Wójta — Rudolf GALOCZ zwanym w treści porozumienia Zarządem Gminy.

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie zadań w za­kresie zimowego utrzymania nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch

i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Jaworze w sezonie zimowym 2002/2003.

§ 1

Porozumienie zostaje zawarte w oparciu o przepisy:• art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 ro­ku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1592);

• art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedno­lity Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późniejszymi zmianami);

• art. 2 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123 poz. 780 z późniejszymi zmianami).

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 85 — 4490 — Poz. 2992


Zarząd Powiatu

STAROSTA Zygmunt Mizera

WICESTAROSTA Andrzej Płonka
§ 2

1. Zarząd Powiatu przekazuje Zarządowi Gminy na jego wniosek zadania z zakresu utrzymania nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpie­czających ruch i innych urządzeń związanych z odśnie­żaniem dróg powiatowych i zwalczaniem śliskości zi­mowej na terenie Gminy Jaworze w sezonie zimowym 2002/2003.

2. Wykaz dróg podlegający powierzeniu zimowego utrzy­mania niniejszym porozumieniem stanowi załącznik Nr 1 do porozumienia.

§ 3


1. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do przekazania Zarzą­dowi Gminy na wykonanie przekazanych zadań środków finansowych w wysokości 17281,00 zł (słownie: sie­demnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden zł) we­dług zestawienia w Załączniku Nr 1 do porozumienia w terminie:

— do 31 grudnia 2002 roku — kwota 6912,00(słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwanaście zł)

— do 31 marca 2003 roku — kwota 10 369,00 zł (słow­nie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł).

2. Zarządowi Gminy nie przysługuje roszczenie o zwięk­szenie środków finansowych, o których mowa w ust. 1 na realizację zadań przekazanych porozumieniem.

3. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych w postaci obfitych opadów śniegu oraz silnych wiatrów powodujących zamiecie i zawieje śnież­ne, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na koszt własny udostępni ciężki sprzęt do likwidacji powstałych utrudnień.

§ 4


1. Zarząd Gminy zobowiązuje się do przekazania informa­cji o stanie zagrożenia i utrudnieniach występujących na utrzymywanych drogach, do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, pod numer telefonu 8136307.

2. Zarząd Gminy odpowiada za niewykonanie lub nienale­żyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego poro­zumienia.

§ 5

Porozumienie zawarto na okres od 1 listopada 2002 roku do 31 marca 2003 roku.§ 6

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo rozwiązania porozu­mienia w trybie natychmiastowym w przypadku braku rzetel­ności wykonywanych przez Zarząd Gminy zadań przekaza­nych porozumieniem.

§ 7

Zmiany porozumienia mogą nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszego porozumienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o dro­gach publicznych.

§ 9

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących eg­zemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.§ 10

Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Zarząd Gminy

WÓJT GMINY mgr Czesław Wierzbicki


Pobieranie 1.6 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna