9. 00 – Trzecia sesja plenarna: Problemy efektywności oddziaływania Rady Europy na przemiany w Europie Środkowej i WschodniejPobieranie 26.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.76 Kb.
20.00 – uroczysta kolacja

18 kwietnia 2009 (sobota)

7.30-8.30 – śniadanie9.00 – Trzecia sesja plenarna: Problemy efektywności oddziaływania Rady Europy na przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej

Przewodniczy: Prof. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)

9.00 – Prof. Krzysztof Drzewicki (Uniwersytet Gdański, Biuro Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych w Hadze), Procedura akcesyjna w Radzie Europy a przekształcenia ustrojowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

9.20 – Prof. Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski), Współpraca Rady Europy z Unią Europejską i jej wpływ na rozwój i spójność standardów europejskich

9.40 – Prof. Saule Amandykowa (Uniwersytet im. Bukietowa w Karagandzie, Republika Kazachstanu), Wpływ Rady Europy na systemy wyborcze i ustawodawstwo konstytucyjne regulujące wybory w Republice Kazachstanu

10.00 – Dyrektor Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie), Ocena efektywności oddziaływania Rady Europy na praktykę ustrojową w obszarze praworządności i praw człowieka – uwagi z perspektywy działalności polskiego ombudsmana

10.20 – dyskusja plenarna

11.00 – przerwa na kawę11.15 – Czwarta sesja plenarna: Raporty z zespołów problemowych i debata końcowa

Przewodniczy: Prof. Marek Mazurkiewicz (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, sędzia Trybunału Konstytucyjnego)

11.15 – raport z pierwszego zespołu problemowego (dr hab. Ryszard Chruściak)

11.30 – raport z drugiego zespołu problemowego (dr Sabina Grabowska)

11.45 – raport z trzeciego zespołu problemowego (dr Bogumił Szmulik)

12.00 – dyskusja końcowa

12.30 – informacja o publikacji pokonferencyjnej (dr Adam Marszałek, prezes Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu)

12.35 – wystąpienie pożegnalne (Założyciel Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, mgr inż. Wacław Demecki)

12.45 – podsumowanie Konferencji (Przewodniczący Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy, prof. Marek Mazurkiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego)

13.00 – zakończenie konferencji

13.15 - obiad

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Europa Środkowa i Wschodnia jako obszar demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka (Wpływ Rady Europy na przekształcenia systemowe w latach 1989-2009)”58-580 Szklarska Poręba, Hotel „Bornit”, ul. Mickiewicza 21, 17-18 kwietnia 2009 r.

16 kwietnia 2009 (czwartek):

12.00-18.30 – przyjazdy i rejestracja uczestników Konferencji

18.30-19.30 – kolacja

19.30 – posiedzenie Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy; przewodniczy – prof. Marek Mazurkiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Rady Programowej17 kwietnia 2009 (piątek):

7.30-8.30 – śniadanie

8.30-9.00 – rejestracja uczestników konferencji

9.00 – otwarcie Konferencji (dyrektor Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania WSM w Legnicy, prof. Jerzy Jaskiernia)

9.05 – powitanie uczestników Konferencji (rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, prof. Jerzy Mączyński)

9.10 – wystąpienie Założyciela Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (mgr inż. Wacław Demecki)

9.15 – przesłanie Sekretarza Generalnego Rady Europy

9.20 – wystąpienia gości Konferencji

9.30 – Ambasador dr Piotr Świtalski (Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy w Strasburgu), Rola Rady Europy w systemie organizacji międzynarodowych

9.50 – Prof. Roman A. Tokarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kultura prawa europejskiego według Rady Europy

10.10 – przerwa na kawę10.25 – Pierwsza Sesja Plenarna: Rada Europy a rozwój systemu ochrony praw człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej

Przewodniczy: Prof. Wojciech Sokolewicz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

10.30 – Prof. Janusz Symonides (Uniwersytet Warszawski), Ewolucja systemu ochrony praw człowieka w Europie

10.50 – Prof. Leszek Garlicki (Uniwersytet Warszawski, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu), Nowe demokracje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

11.10 – Prof. Allan Tatham (Pázmány Péter Catholic University, Budapeszt), Human Rights and Transnational Judicial Communication: The Impact of the European Convention on Human Rights on the Practice of the Hungarian Constitutional Court

11.30 – Prof. Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Republika Czeska), Pierwsze orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej uwzględniające orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

11.50 – Prof. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 X 2008 r. (roszczenia niemieckie)

12.10 – Prof. Mirosław Wyrzykowski, (Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego), Niezawisłość sędziego Sądu Konstytucyjnego

12.30 – dyskusja plenarna

13.00 – obiad14.30 – Druga Sesja Plenarna: Standardy Rady Europy a rozwój demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej

Przewodniczy: Prof. Anna Łabno (Uniwersytet Śląski)

14.30 – Prof. Wiktor Nikołajewicz Rudenko (Rosyjska Akademia Nauk, Oddział Uralski, Jakatierinburg), Divided Europe: Democracy Through Law and „one’s own” Democracy

14.50 – Prof. Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Procedura monitoringowa w Radzie Europy a przekształcenia ustrojowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

15.10 – Prof. Tadeusz Iwiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Delegacji Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy), Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

15.30 – Dr Wiktor Kamyszanow (prezydent, Międzynarodowa Federacja Pokoju i Pojednania, Moskwa), Council of Europe Standards and Development of Democratic System in Russian Federation

15.50 – Prof. Marek Chmaj (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Standardy Rady Europy a status prawny partii politycznych w Polsce, Czechach, Francji i na Węgrzech

16.10 – Prof. Waldemar Wołpiuk (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. A. Chodkowskiej), Wdrażanie przez państwa członkowskie standardów Rady Europy w zakresie dobrej administracji

16.30 – dyskusja plenarna

17.00-17.15 – przerwa na kawęPierwszy panel dyskusyjny: Rada Europy a doskonalenie systemu ochrony praw człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej

Przewodniczy: Prof. Stanisław Kaźmierczyk (Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy)

Sprawozdawca: dr hab. Ryszard Chruściak

17.15 – Dr Maria Kłopocka-Jasińska (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Indywidualna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a krajowa skarga konstytucyjna – pilna potrzeba zmian

17.30 – Dr Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wolność słowa lekarza (art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej) w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2008 r. (SK 16/07) oraz wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 16 grudnia 2008 r. (53025/99)

17.45 – Dr Piotr Kałek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Konsekwencje objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej Europejską Konwencją Praw Człowieka

18.00 – Dr Norbert Szczęch (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Konsekwencje prawne objęcia Rzeczypospolitej Polskiej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

18.15 – Dr Bartosz Liżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Europejski system ochrony praw człowieka jako synteza procesów uniwersalizacyjnych i dyferencjacji kulturowej

18.30 – Dr Iwona Wrońska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych a system ochrony mniejszości narodowych w ustroju politycznym Kanady

18.45 – dyskusjaDrugi panel dyskusyjny: Rada Europy a przemiany demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej

Przewodniczy: Sylweriusz Marcin Królak, sędzia Trybunału Stanu, prezes Rady Fundacji Praw Podstawowych w Warszawie

Sprawozdawca: Dr Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski)

17.15 – Dr Rafał Riedel (Uniwersytet Opolski), Demokratyczna bańka spekulacyjna – czy młode demokracje przetrwają kryzys gospodarczy (Refleksje na temat relacji: demokracja – kapitalizm)

17.30 – Dr Wojciech Jasiński (Uniwersytet Wrocławski), Standard niezawisłego i bezstronnego i ustanowionego ustawą sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

17.45 – Dr Hanna Machińska (Uniwersytet Warszawski, dyrektor Biura Informacji Rady Europy), Nowe wyzwania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do ochrony środowiska

18.00 – Dr Ewa Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Swoboda debaty publicznej w mediach europejskich – działalność informacyjna i monitoringowa Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przy Radzie Europy

18.15 – Dr Ewa Schwierskott (Uniwersytet w Regensburgu), mgr Bartosz Skwara (Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy), Deutsch-Polnishe Juristen Vereinigung, Zasada swobody sumienia w świetle konstytucyjnego orzecznictwa europejskiego

18.30 – Mgr Piotr Jankowski (Uniwersytet Śląski), Polskie prawo samorządowe a konwencje Rady Europy

18.45 – dyskusjaTrzeci panel dyskusyjny: Rada Europy a umacnianie stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej

Przewodniczy: Dr Jerzy Rychlik (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, dyrektor Zarządu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego)

Sprawozdawca: Dr Bogumił Szmulik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

17.15 – Dr Piotr Mochnaczewski (rektor, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej), Współpraca transgraniczna w pracach Rady Europy

17.30 – Dr Marek Ciecierski (Akademia Pomorska w Słupsku), Rola Rady Europy wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego

17.45 – Dr Renata Jankowska (Uniwersytet Śląski), Rada Europy wobec „problemu cypryjskiego”

18.00 – Mgr Justyna Laskowska (doktorantka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Problem Nowej Migracji – inicjatywy Rady Europy w kierunku pełniejszej partycypacji społecznej

18.15 – Mgr Edward Denkiewicz (dyrektor generalny, Autostrada Wschodnia), Płaszczyzny oddziaływania Rady Europy na przemiany systemowe w Federacji Rosyjskiej18.30 – Mgr Rafał Kubik (doktorant, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Polityka wydaleń w RP a art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na tle orzeczeń sądownictwa administracyjnego

18.45 – dyskusja
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna