A. 17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich karta Pracy nr kpPobieranie 225.5 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar225.5 Kb.

A.17 WYKONYWANIE WYROBÓW
KOSZYKARSKO-PLECIONKARSKICH

Karta Pracy nr KP/A.17

Mieszkam w miejscu, gdzie od wieków spora część mieszkańców zajmuje się wykonywaniem przedmiotów z wikliny – koszyków, bujanych foteli, półek, regałów. Nikogo więc nie zdziwił mój wybór drogi kształcenia
 1. ĆWICZENIA NA ROZPOZNAWANIE SWOICH PREDYSPOZYCJI/PRZEKONAŃ DOT. DANEJ KWALIFIKACJI

 1. Burza mózgów

Cel: Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy uczniów na temat danej kwalifikacji.

Pomoce: tablica, kreda/marker, kartka, długopis

Czas: 15 minut

Instrukcja: Nauczyciel podaje i zapisuje na tablicy nazwę kwalifikacji. Wskazuje, aby uczniowie zanotowali jak najwięcej skojarzeń związanych z daną kwalifikacją. Następnie uczniowie zostają podzieleni na grupy 4-5 osobowe i mają za zadanie wspólnie wypisać skojarzenia – od tych,
które pojawiły się najczęściej do tych, które pojawiły się najrzadziej. Nauczyciel losowo wybiera jedną grupę, której przedstawiciel wypisuje na tablicy skojarzenia. Pozostałe grupy uzupełniają spis o hasła, które nie zostały wcześniej wymienione. Nauczyciel wraz z uczniami łączy skojarzenia w grupy.
W ostatnim etapie nauczyciel dokonuje zwięzłego podsumowania wskazując na zakres wiedzy uczniów w zakresie omawianej kwalifikacji.

 1. Sortowanie

Cel: Przypisanie przez ucznia wartości poszczególnym czynnikom istotnym w omawianej kwalifikacji. Pomoce: kartka, długopis

Czas: 30-45 minut

Instrukcja: Nauczyciel rozdaje uczniom tabelę zawierającą listę stwierdzeń dotyczących danej kwalifikacji. Stwierdzenia obejmują cztery obszary: Cechy Charakteru, Zainteresowania, Warunki Pracy i Warunki Zdrowotne. Zadaniem ucznia jest wskazanie, na ile kolejne stwierdzenia są zgodne
z rzeczywistością. Uczeń ma do dyspozycji zakres punktowy od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nie zgadzam się”, a 5 – „zgadzam się”. Nauczyciel pozostawia uczniom czas na uzupełnienie tabeli (5 minut)
oraz zsumowanie punktacji w poszczególnych obszarach ćwiczenia (CC, Z, WP, WZ oraz całkowita liczba punktów ze wszystkich obszarów). Istnieją dwie możliwości przeprowadzenia dalszego etapu:

 • wybrane osoby zostają poproszone o przeanalizowanie uzyskanych wyników w kolejnych stwierdzeniach – np. cztery osoby na forum przedstawiają po pięć kolejnych stwierdzeń próbując wyjaśnić, dlaczego przyznały konkretną liczbę punktów. Nauczyciel wskazuje na konkretne zainteresowania, cechy charakteru, warunki pracy i warunki zdrowotne w przypadku omawianej kwalifikacji,

lub

 • uczniowie wraz z nauczycielem analizują swoje wyniki na podstawie zbiorczej tabeli punktowej zamieszczonej w rozdziale „Wyniki i interpretacja”. Wybrane/chętne osoby wypowiadają się
  na forum klasy, czy zgadzają się z danym wynikiem i dlaczego tak/nie. Następnym krokiem jest wspólna analiza obszarów, które wymagałyby pracy, aby w przyszłości móc wykonywać daną kwalifikację.

Instrukcja dla ucznia: Przeczytaj kolejne stwierdzenia w tabeli i przypisz im konkretne wartości
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Nie zgadzam się”, a 5 – „Zgadzam się”. Nie sugeruj się tym, jak powinno być, tylko jak jest w Twoim przypadku. Wybraną liczbę punktów otocz kółkiem, a następnie zlicz wyniki w poszczególnych obszarach oraz całkowitą liczbę punktów.

Obszar

Stwierdzenie

Punkty

Razem

CC

Jestem osobą dokładną i precyzyjną.

1

2

3

4

5
Mam rozwinięte poczucie estetyki.

1

2

3

4

5

Działanie w szybkim tempie nie stanowi dla mnie problemu.

1

2

3

4

5

Odpowiedzialnie podchodzę do wykonywanych przez siebie zadań.

1

2

3

4

5

Jestem osobą przedsiębiorczą.

1

2

3

4

5

Mam rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.

1

2

3

4

5

WP

Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne w pracy są dobre kontakty z klientami.

1

2

3

4

5
Nie stanowi dla mnie problemu praca według określonych zasad i instrukcji.

1

2

3

4

5

Potrafię zaplanować pracę sobie i innym.

1

2

3

4

5

Nie przeszkadza mi praca w zmiennych, czasem niekorzystnych warunkach.

1

2

3

4

5

Umiem współpracować z innymi, korzystać
z udzielanych mi wskazówek.

1

2

3

4

5

Z

Lubię wykonywać różne prace, w których niezbędne są zdolności manualne i plastyczne.

1

2

3

4

5
Lubię projektować i wykonywać różne przedmioty dekoracyjne i użytkowe.

1

2

3

4

5

Interesuję się sztuką.

1

2

3

4

5

W wolnym czasie majsterkuję.

1

2

3

4

5

Lubię pracować w ciszy i skupieniu.

1

2

3

4

5

Interesuję się rękodziełem artystycznym.

1

2

3

4

5

WZ

Jestem osobą wytrzymałą.

1

2

3

4

5
Jestem bardzo zręczna/y.

1

2

3

4

5

Nie jestem alergikiem/alergiczką.

1

2

3

4

5

Razem
 1. ĆWICZENIA NA KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI WYSZUKIWANIA INFORMACJI W KATALOGU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 1. Plus i minus

Cel: Wzrost wiedzy i refleksyjności uczniów na temat omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis, karta z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

Czas: 30-40 minut

Instrukcja: Nauczyciel (Moderator) dokonuje podziału klasy na trzy grupy: Zwolenników (G1), Przeciwników (G2) i Publiczności (G3). Uczniowie z G1 i G2 otrzymują zwroty do dyskusji.
G1 (Zwolennicy) – wspólnie ustalają i zapisują zalety wykonywania pracy w ramach danej kwalifikacji. G2 (Przeciwnicy) wskazują wady. Następnie przedstawiciele obydwu grup prezentują swoje stanowiska. Moderatorem dyskusji jest nauczyciel. W ostatnim etapie grupa Publiczności decyduje, które argumenty – za czy przeciw, były najbardziej przekonywujące. Ten etap może się odbyć
w formie głosowania.

Rola Moderatora: ustalenie reguł wspólnej pracy, motywowanie, zachęcanie do zadawania pytań, wyrażania opinii, kontrolowanie czasu dyskusji, zakończenie dyskusji podsumowaniem.Zwroty do dyskusji

Wyrażenie opinii

Kontrargumentacja

Podsumowanie

Sądzę, że…

Mój punkt widzenia różni
się od…

Ogólnie mówiąc…

Uważam, że…

Nie zgadzam się z Tobą, bo…

Reasumując…

Moim zdaniem…

Różnimy się zdecydowanie,
jeśli chodzi o…

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że…

Jeśli chodzi o mnie…

Inaczej się na to zapatruję…

Podsumowując trzeba podkreślić…

 1. Wiem wszystko

Cel: Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych.

Pomoce: kartka, długopis, karta z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

Czas: 15-20 minut

Instrukcja: Praca w grupach. Uczniowie zostają przydzieleni do czterech grup. Grupa pierwsza (G1) ma za zadanie wyszukać w KKZ informacje, jakie są możliwości zdobycia omawianej kwalifikacji, Grupa druga (G2) – wskazać szanse rozwoju, Grupa trzecia (G3) – omówić warunki pracy, Grupa czwarta (G4) – wymienić wymagane kompetencje społeczne. Następnie na forum prezentowane
są wyniki pracy – mogą przybierać różnorodną formę: plakatu, wypowiedzi ustnej, notatki na tablicy.

 1. ĆWICZENIA SYTUACYJNE

 1. Ja jako … koszykarz - plecionkarz (wejście w rolę)

Cel: Zwiększenie refleksyjności na temat danej kwalifikacji i konfrontacja z własnymi przekonaniami na jej temat.

Pomoce: kartka, długopis, karta z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

Czas: 30 minut

Instrukcja: Uczniowie łączą się w pary. Jedna osoba z pary wciela się w postać dziennikarza przeprowadzającego wywiad z osobą wykonującą pracę w zakresie omawianej kwalifikacji. Od drugiej osoby z pary ma za zadanie uzyskać informacje dotyczące:

 • miejsca pracy,

 • dnia pracy,

 • zalet i wad wykonywanej pracy,

 • warunków pracy, zarobków.

Następnie wybrane osoby przedstawiają informacje, jakie uzyskali podczas wywiadu na forum grupy. Wspólnie z prowadzącym należy przeanalizować, które z pytań sprawiały trudność, a które były łatwe oraz jak wyglądają wyobrażenia uczniów na temat danej kwalifikacji.

 1. Szanse/zagrożenia (SWOT)

Cel: Zwiększenie wiedzy uczniów na temat szans i zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy
w ramach omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 20-30 minut

Instrukcja: Uczniowie zostają podzieleni na czteroosobowe grupy. Nauczyciel czyta krótką historię. Zadaniem uczniów jest przeanalizowanie i zanotowanie, jakie szanse, a jakie zagrożenia mogą spotkać osobę będącą bohaterem historii. Nauczyciel na tablicy sporządza tabelę. Wskazana przez nauczyciela grupa przedstawia na forum klasy wyniki swojej pracy, a poszczególne wypowiedzi
są zapisywane na tablicy. Następnie kolejne grupy dodają swoje spostrzeżenia, które nie pojawiły
się wcześniej. Efektem końcowym jest kompletna tabela wskazująca zarówno na szanse,
jak i zagrożenia (zewnętrzne i wewnętrzne), które dotyczą omawianej historii. Nauczyciel
ma za zadanie podsumować ćwiczenie wskazując, w jakich sytuacjach wskazane jest przeprowadzenie analizy SWOT (wybór ścieżki kształcenia, podjęcie pracy zawodowej).

Przykład:

Same dylematy!”- westchnął Andrzej. Nie spodziewał się ich już na samym początku swojej drogi zawodowej. Pochodzi z rodziny z dziada pradziada zajmującej się produkcją wyrobów z wikliny. Z pokolenia na pokolenia przekazywany jest pewien trudny splot wymyślony przez jednego z przodków. Splot ten jest swoistą sygnaturą rękodzieła wyplecionego przez członków rodziny Andrzeja. Andrzejowi też od zawsze wydawało


się, że to z wikliną zwiąże swoją przyszłość, ale jakiś czas temu zapałał uczuciem do samochodów i ich naprawa stała się sensem życia chłopaka. Za roku musi wybrać szkołę. Jakiego wyboru powinien dokonać? Kontynuować rodzinne tradycje czy całkowicie z nimi zerwać? Jakie będą konsekwencje decyzji Andrzeja? Przeanalizuj sytuację Andrzeja.


SWOT

Pozytywne

(pomocne w osiągnięciu celu)

Negatywne

(szkodliwe w osiągnięciu celu)

Wewnętrzne

(cechy jednostki)

Mocne strony

Słabe stronyZewnętrzne

(cechy otoczenia)

Szanse

Zagrożenia 1. KRÓTKI TEST WIEDZY NA TEMAT DANEJ KWALIFIKACJI

 1. Prawda/Fałsz

Cel: Sprawdzenie stanu wiedzy uczniów z zakresu omawianej kwalifikacji, uzyskanej na podstawie wcześniejszej pracy z KKZ.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 15 minut

Instrukcja: Uczniowie łączą się w pary, podpisują i rozwiązują test Prawda/Fałsz . Następnie w parach wymieniają się testami i sprawdzają sobie nawzajem poprawność odpowiedzi. Kolejnym etapem
jest wspólne omówienie wyników - na forum klasy kolejne osoby czytają stwierdzenie i prawidłową odpowiedź. Rolą nauczyciela jest nadzorowanie ćwiczenia tak, aby nie były powielane nieprawidłowe odpowiedzi.

Nr

Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

1.

Kwalifikację do wykonywania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich można zdobyć jedynie kończąc trzyletnią szkołę zawodową.2.

Praca w charakterze koszykarza-plecionkarza nie jest wskazana dla osób,
które mają przewlekłe choroby płuc i oskrzeli.3.

Wykonywanie i wykańczanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich odbywa
się głównie ręcznie.4.

Popularny wśród osób zajmujących się wyplataniem wyrobów z wikliny
jest system pracy nakładczej.5.

Bardzo istotne jest, aby osoba chcąca zdobyć kwalifikacje A.17 miała zdolności manualne i plastyczne, organizacyjne, dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.6.

Wskazane jest również, aby przyszły koszykarz-plecionkarz umiał posługiwać
się programami komputerowymi do projektowania wyrobów.7.

Osoba posiadająca kwalifikacje A.17 ma wiedzę jedynie z zakresu uprawy
oraz przechowywania i konserwowania wikliny.8.

Koszykarz-plecionkarz sam nie sporządza wyceny swoich wyrobów - zleca
to specjalistom.

P

F

 1. Cechy niezbędne w kwalifikacji

Cel: Analiza poziomu natężenia cech niezbędnych w omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 5 minut

Instrukcja: Nauczyciel rozdaje uczniom tabelę – psychogram kwalifikacji. Po zapoznaniu
się z informacjami na temat danej kwalifikacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych oraz wykonaniu ćwiczeń z Karty Pracy, uczeń ma za zadanie zastanowić się i zakreślić, w jakim stopniu cechy niezbędne przy wykonywaniu danej kwalifikacji go dotyczą. 1 – oznacza niskie natężenie danej cechy, 5 – wysokie natężenie danej cechy. Następnie uczniowie mają za zadanie zsumować wszystkie punkty. Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia uzyskane wyniki na podstawie zakresu punktowego (zamieszczonego w cz. V – Wyniki i interpretacja).

nr

Psychologiczne cechy

Skala

Suma


1

2

3

4

5

1.

Kreatywność
2.

Wyobraźnia przestrzenna
3.

Umiejętność przewidywania skutków podejmowanych czynności
4.

Odpowiedzialność
5.

Cierpliwość i dokładność
6.

Otwartość na zmiany
7.

Umiejętność współpracy
8.

Zainteresowanie techniczne
9.

Przedsiębiorczość
Razem 1. Portfolio kwalifikacyjne

Cel: Konfrontacja uzyskanej przez ucznia wiedzy dotyczącej omawianej kwalifikacji z indywidualnymi predyspozycjami do jej wykonywania.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 5 minut

Instrukcja: Uczeń ma za zadanie zastanowić się i wypełnić tabelę „Portfolio kwalifikacyjne”, w której ocenia, na ile poszczególne aspekty wykonywania danej kwalifikacji są zgodne z jego indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami. W odpowiednim miejscu należy postawić x, aspekty oceniane są
w skali od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza „całkowicie mi nie odpowiada”, „całkowicie mnie nie dotyczy”,
a 5 – „całkowicie mi odpowiada”, „całkowicie mnie dotyczy”. Następnie uczniowie sumują punkty
i wspólnie z nauczycielem analizują uzyskane wyniki (cz. V – Wyniki i interpretacja).

Lp.

Portfolio kwalifikacyjne

Zakres punktów

Suma


1

2

3

4

5

1.

Zakres obowiązków
2.

Możliwe ścieżki zdobycia kwalifikacji
3.

Możliwe ścieżki rozwoju kariery
4.

Miejsca pracy
5.

Cechy dobrego pracownika
6.

Wymagania i przeciwwskazania zdrowotne
7.

Dodatkowe przydatne umiejętności
Razem 1. WYNIKI I INTERPRETACJA

Wyniki i interpretacja

Nr i nazwa kwalifikacji

A.17 WYKONYWANIE WYROBÓW KOSZYKARSKO-PLECIONKARSKICH.

 1. Ćwiczenia na rozpoznawanie swoich predyspozycji/przekonań dotyczących danej kwalifikacji

 1. Burza mózgów

Instrukcja

Uczniowie mają za zadanie wymienić jak najwięcej skojarzeń związanych z daną kwalifikacją. Należy powstrzymać się od krytyki i oceniania. Każdy ma prawo mieć inne skojarzenia. Uczniów należy inspirować do tego, by chcieli się otworzyć i jak najszerzej spojrzeć na daną kwalifikację.

Przykładowe skojarzenia

Wiklina, wyplatanie, fotele, kosze, sznurki, rękodzieło, fotele bujane

 1. Sortowanie

Instrukcja

Należy zliczyć punkty, jakie uczeń przypisał każdemu stwierdzeniu w skali od 1 do 5. Pierwszy uzyskany wynik to wynik globalny. Istnieje też możliwość przeanalizowania uzyskanych wyników w poszczególnych obszarach (wyniki cząstkowe).

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Wynik globalny

≤39 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może sugerować, iż dana kwalifikacja
nie jest zgodna z jego predyspozycjami i przekonaniami. Należy zastanowić się jeszcze raz nad tym wyborem lub znaleźć kwalifikację/zawód bardziej zbliżony do cech i zainteresowań ucznia. Powinien on zbierać informacje
o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

40-59 pkt

wynik przeciętny

Uzyskany przez ucznia wynik może wskazywać, że dana kwalifikacja
po części jest zgodna z jego osobistymi przekonaniami i predyspozycjami. Należy dokładnie przeanalizować wyniki cząstkowe
i określić obszar wymagający większego zaangażowania ucznia,
aby w przyszłości mógł wykonywać pracę w ramach danej kwalifikacji.

60-100 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia, że jego predyspozycje i przekonania w dużym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym osobom wykonującym pracę
w ramach danej kwalifikacji.

Wyniki cząstkowe

Cechy Charakteru (CC)

≤11 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia, że wskazany przez niego poziom natężenia cech niezbędnych w danej kwalifikacji jest niewystarczający.

12-18 pkt

wynik przeciętny

Cechy charakteru ucznia po części odpowiadają profilowi osoby pracującej w ramach danej kwalifikacji. Należałoby popracować nad niektórymi
z nich, aby wzmocnić zasoby osobiste ucznia, jeśli chciałby w przyszłości wykonywać zadania zawodowe w ramach danej kwalifikacji.

19-30 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia,
iż jego cechy charakteru w dużym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym osobom wykonującym pracę w ramach danej kwalifikacji.

Zainteresowania (Z)

≤11 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może sugerować, iż dana kwalifikacja
nie jest zgodna z jego zainteresowaniami.

12-18 pkt

wynik przeciętny

Zainteresowania ucznia po części są zgodne z zainteresowaniami,
jakie prezentować powinna osoba wiążąca swoją przyszłość z daną kwalifikacją.

19-30 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia,
iż jego zainteresowania w dużym stopniu odpowiadają zainteresowaniom, jakie powinna prezentować osoba wiążąca swoją przyszłość z daną kwalifikacją.

Warunki Pracy (WP)

≤10 pkt

wynik niski

Wynik uzyskany przez ucznia może sugerować, że jego przekonania
na temat danej kwalifikacji nie są zgodne z zakresem obowiązków,
które wykonuje się w jej ramach.

11-15 pkt

wynik przeciętny

Prezentowane przez ucznia przekonania na temat danej kwalifikacji
w pewnym stopniu są zgodne z warunkami pracy w jej zakresie. Niezbędne jest uzupełnienie wiedzy na jej temat. Można w tym celu skorzystać z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, Multimedialnego Katalogu Zawodów i/lub skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

16-25 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik daje podstawę do stwierdzenia, że jego przekonania na temat danej kwalifikacji są zgodne z warunkami pracy
w jej zakresie. Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat danej kwalifikacji można w tym celu skorzystać z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, Multimedialnego Katalogu Zawodów i/lub skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

Warunki Zdrowotne (WZ)

≤6 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może wskazywać, iż wymogi zdrowotne
w danej kwalifikacji nie pokrywają się z jego warunkami zdrowotnymi.

7-9pkt

wynik przeciętny

Uzyskana liczba punktów może świadczyć, że niektóre z warunków zdrowotnych ucznia nie są wystarczające podczas wykonywania zadań zawodowych w ramach danej kwalifikacji.

10-15 pkt

wynik wysoki

Uzyskany wynik sugeruje, że uczeń nie ma większych przeszkód zdrowotnych do wykonywania zadań zawodowych w ramach danej kwalifikacji.

 1. Ćwiczenia na kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

 1. Plus i minus

Plusy

- obserwowalny i w miarę szybki efekt prac

- praca w kontakcie z naturą

- ustawiczny rozwój

- ginący zawód – efekty pracy mają dużą wartość sentymentalnąMinusy

- efektywność prac nie zawsze zależna od poniesionego nakładu

- praca w warunkach szkodliwych

- praca nieustanna – ciągle jest coś do zrobienia


2. Wiem wszystko

Jak uzyskać daną kwalifikację?

Gimnazjum – zasadnicza szkoła zawodowa – (3 lata, kwalifikacja A.17) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (OKE) – koszykarz plecionkarz


Kwalifikację A. 17 można zdobyć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (800 h)

Jakie są szanse rozwoju w danej kwalifikacji/danym zawodzie?

PO UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH WYŻSZYCH:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, włókiennictwo, kulturoznawstwo, etnologia, technika rolnicza i leśna, leśnictwo, architektura wnętrz, ogrodnictwo, technologia drewna


Jakie są warunki pracy podczas wykonywania danej kwalifikacji/zawodu?

- częsty kontakt z klientem

- miejsce wykonywania pracy: pomieszczenia produkcyjne, ale też samodzielnie przygotowane do pracy miejsca

- czynniki szkodliwe: praca w zapyleniu, kurzu


Jakimi cechami powinna odznaczać się osoba wykonująca daną kwalifikację/zawód?

zdolności manualne i plastyczne, organizacyjne, dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna, umiejętność samodzielnej pracy, systematyczność, szybkie tempo pracy, dokładność, cierpliwość, przedsiębiorczość, umiejętność pracy według instrukcji.

 1. Ćwiczenia sytuacyjne

 1. Ja jako…

Instrukcja

Ćwiczenie ma na celu skonfrontowanie wyobrażeń uczniów na temat danej kwalifikacji z informacjami, które zdobyli podczas pracy z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych.

 1. Analiza SWOT

Instrukcja

Na podstawie krótkiej historii uczeń ma za zadanie dokonać analizy SWOT.

SWOT

Pozytywne

(pomocne w osiągnięciu celu)

Negatywne

(szkodliwe w osiągnięciu celu)

Wewnętrzne

(cechy jednostki)

- możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

-możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia

-łatwiejszy start zawodowy


- niechęć do kontynuowania rodzinnej tradycji

- skłonność do pracy według utartych schematów

- zbyt dużo nowych obowiązków


Zewnętrzne

(cechy otoczenia)

- zdobycie pozycji na rynku usług wikliniarskich

- może to być punkt wyjścia do rozkręcania własnego biznesu
- zmiana decyzji w toku nauki

- mogą nie zaistnieć korzystne warunki do realizacji planów- frustracja z powodu niezrealizowanych własnych zamierzeń

 1. Krótki test wiedzy na temat danej kwalifikacji

 1. Prawda/fałsz

Uczeń ma za zadanie zdecydować, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1

2

3

4

5

6

7

8

F

P

P

P

P

P

F

F
Jeżeli uczeń udzielił wszystkich poprawnych odpowiedzi to znaczy, że dokładnie zapoznał się z kartą danej kwalifikacji i uważnie śledził kolejne ćwiczenia aktywnie w nich uczestnicząc. Jeżeli jednak niektóre pytania stanowiły dla ucznia trudność i udzielił niepoprawnych odpowiedzi – powinien jeszcze raz przeanalizować treści zawarte w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, gdzie dana kwalifikacja jest opisana lub poszukać szerszych informacji w innych źródłach.

 1. Cechy niezbędne w kwalifikacji

Instrukcja

Uczeń ma za zadanie określić poziom natężenia cech niezbędnych w danej kwalifikacji na kontinuum
od 1 do 5.

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Niski

≤18 pkt

Odpowiedzi ucznia mogą wskazywać na brak predyspozycji osobowościowych do pracy
w ramach danej kwalifikacji. Należy zastanowić się jeszcze raz nad tym wyborem lub znaleźć kwalifikację/zawód bardziej zbliżony do cech osobowościowych ucznia. Powinien on zbierać informacje o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

Przeciętny

19-27 pkt

Wynik, który uzyskał uczeń może sugerować, że dana kwalifikacja/zawód jest po części zgodny z wymaganymi cechami osobowościowymi niezbędnymi przy wykonywania pracy w ramach danej kwalifikacji. Należy jednak przeanalizować, czy inne kwalifikacje/zawody nie będą bardziej dopasowane do cech i zainteresowań ucznia. Pomocny w tym będzie Katalog Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialny Katalog Zawodów oraz konsultacja
ze szkolnym doradcą zawodowym.

Wysoki

28-45 pkt

Wynik wskazuje, iż cechy ucznia pokrywają się z cechami niezbędnymi w danej kwalifikacji/danym zawodzie. Uczeń powinien poszerzyć swoją wiedzę temat danej kwalifikacji/zawodu korzystając z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnego Katalogu Zawodów. Może także skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.


 1. Portfolio kwalifikacyjne

Instrukcja

Uczeń ma za zadanie ocenić w skali od 1 do 5, na ile poszczególne aspekty danej kwalifikacji są zgodne
z jego oczekiwaniami wobec przyszłości zawodowej.

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Niski

≤14 pkt

Odpowiedzi ucznia mogą wskazywać, że poszczególne aspekty wykonywania danej kwalifikacji nie są zgodne z wyobrażeniem ucznia. Należy zastanowić się jeszcze raz
nad tym wyborem lub znaleźć zawód bardziej zbliżony do cech i zainteresowań ucznia. Powinien on zbierać informacje o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

Przeciętny

15-21 pkt

Wynik, który uzyskał uczeń może sugerować, że zawód ten jest po części zgodny
z jego predyspozycjami osobowościowymi. Należy jednak przeanalizować, czy inne zawody nie będą w większym stopniu dopasowane do cech i zainteresowań ucznia. Pomocny w tym będzie Katalog Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialny Katalog Zawodów oraz konsultacja ze szkolnym doradcą zawodowym.

Wysoki

22-35 pkt

Uzyskane przez ucznia punkty stanowią przesłankę do stwierdzenia, że ten zawód
może brać pod uwagę w swoich wyborach edukacyjnych. Wynik wskazuje, iż większość odpowiedzi ucznia pokrywa się z wymaganiami stawianymi w danej kwalifikacji/danym zawodzie. Uczeń powinien poszerzyć swoją wiedzę na jego temat korzystając z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnego Katalogu Zawodów. Może także skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


: files -> Katalog%20Kwalifikacji%20Zawodowych -> Karty%20pracy%20do%20kart%20kwalifikacji -> A-%20karty%20pracy
files -> Karta zgłoszenia
files -> Wywiad pielęgniarski I zaświadczenie lekarskie dane świadczeniobiorcy
files -> Numer Identyfikacji Podatkowej
files -> Dzierżoniów, dnia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ul. Świdnicka 38 bud 2a/2/II
A-%20karty%20pracy -> A. 52 Organizacja I prowadzenie procesów wytwarzania obuwia karta Pracy nr kp
A-%20karty%20pracy -> A. 15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych karta Pracy nr kp
A-%20karty%20pracy -> A. 25 Wykonywanie I realizacja projektów multimedialnych karta Pracy nr kp
A-%20karty%20pracy -> A. 32 Organizacja I monitorowanie przepływu zasobów I informacji w jednostkach organizacyjnych karta Pracy nr kp
A-%20karty%20pracy -> A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji karta Pracy nr kp
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna