A. 52 Organizacja I prowadzenie procesów wytwarzania obuwia karta Pracy nr kpPobieranie 209.21 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar209.21 Kb.

A.52 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESÓW WYTWARZANIA OBUWIA

Karta Pracy nr KP/A.52

Jestem osobą, która lubi i potrafi kierować zespołem. Chciałem pójść do technikum, by od razu zdobyć zawód i rozpocząć pracę. W moim mieście jest kilka firm zajmujących się produkcją butów  pomyślałem więc, że wybiorę kwalifikację organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia.
 1. ĆWICZENIA NA ROZPOZNAWANIE SWOICH PREDYSPOZYCJI/PRZEKONAŃ DOT. DANEJ KWALIFIKACJI

 1. Burza mózgów

Cel: Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy uczniów na temat danej kwalifikacji.

Pomoce: tablica, kreda/marker, kartka, długopis

Czas: 15 minut

Instrukcja: Nauczyciel podaje i zapisuje na tablicy nazwę kwalifikacji. Wskazuje, aby uczniowie zanotowali jak najwięcej skojarzeń związanych z daną kwalifikacją. Następnie uczniowie zostają podzieleni na grupy 4-5 osobowe i mają za zadanie wspólnie wypisać skojarzenia – od tych, które pojawiły się najczęściej do tych, które pojawiły się najrzadziej. Nauczyciel losowo wybiera jedną grupę, której przedstawiciel wypisuje na tablicy skojarzenia. Pozostałe grupy uzupełniają spis o hasła, które nie zostały wcześniej wymienione. Nauczyciel wraz z uczniami łączy skojarzenia w grupy.
W ostatnim etapie nauczyciel dokonuje zwięzłego podsumowania wskazując na zakres wiedzy uczniów w zakresie omawianej kwalifikacji.

 1. Sortowanie

Cel: Przypisanie przez ucznia wartości poszczególnym czynnikom istotnym w omawianej kwalifikacji. Pomoce: kartka, długopis

Czas: 30-45 minut

Instrukcja: Nauczyciel rozdaje uczniom tabelę zawierającą listę stwierdzeń dotyczących danej kwalifikacji. Stwierdzenia obejmują cztery obszary: Cechy Charakteru, Zainteresowania, Warunki Pracy i Warunki Zdrowotne. Zadaniem ucznia jest wskazanie, na ile kolejne stwierdzenia są zgodne
z rzeczywistością. Uczeń ma do dyspozycji zakres punktowy od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nie zgadzam się”, a 5 – „zgadzam się”. Nauczyciel pozostawia uczniom czas na uzupełnienie tabeli (5 minut) oraz zsumowanie punktacji w poszczególnych obszarach ćwiczenia (CC, Z, WP, WZ oraz całkowita liczba punktów ze wszystkich obszarów). Istnieją dwie możliwości przeprowadzenia dalszego etapu:

 • wybrane osoby zostają poproszone o przeanalizowanie uzyskanych wyników w kolejnych stwierdzeniach – np. cztery osoby na forum przedstawiają po pięć kolejnych stwierdzeń próbując wyjaśnić, dlaczego przyznały konkretną liczbę punktów. Nauczyciel wskazuje na konkretne zainteresowania, cechy charakteru, warunki pracy i warunki zdrowotne w przypadku omawianej kwalifikacji,

lub

 • uczniowie wraz z nauczycielem analizują swoje wyniki na podstawie zbiorczej tabeli punktowej zamieszczonej w rozdziale „Wyniki i interpretacja”. Wybrane/chętne osoby wypowiadają się na forum klasy, czy zgadzają się z danym wynikiem i dlaczego tak/nie. Następnym krokiem jest wspólna analiza obszarów, które wymagałyby pracy, aby w przyszłości móc wykonywać daną kwalifikację.

Instrukcja dla ucznia: Przeczytaj kolejne stwierdzenia w tabeli i przypisz im konkretne wartości
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Nie zgadzam się” a 5 – „Zgadzam się”. Nie sugeruj się tym, jak powinno być, tylko jak jest w Twoim przypadku. Wybraną liczbę punktów otocz kółkiem, a następnie zlicz wyniki w poszczególnych obszarach oraz całkowitą liczbę punktów.

Obszar

Stwierdzenie

Punkty

Razem

CC

Jestem osobą zaradną.

1

2

3

4

5
Swoją pracę wykonuję zawsze z zaangażowaniem.

1

2

3

4

5

Lubię współpracować z innymi ludźmi.

1

2

3

4

5

Jedną z moich cech jest punktualność.

1

2

3

4

5

Potrafię planować swoje działania.

1

2

3

4

5

Radzę sobie w trudnych sytuacjach.

1

2

3

4

5

WP

Chciałbym/chciałabym pracować w pomieszczeniu.

1

2

3

4

5
Wolę pracować z innymi ludźmi niż samodzielnie.

1

2

3

4

5

Moja praca powinna mieć charakter umysłowy.

1

2

3

4

5

Zależy mi na tym, by mieć normowany czas pracy.

1

2

3

4

5

Chcę wykonywać pracę, w której nie występują czynniki szkodliwe.

1

2

3

4

5

Z

Lubię przeglądać magazyny sklepów obuwniczych.

1

2

3

4

5
Interesuje mnie moda.

1

2

3

4

5

W wolnym czasie przeglądam czasopisma/strony internetowe związane z prowadzeniem firmy.

1

2

3

4

5

Lubię spędzać czas z innymi ludźmi.

1

2

3

4

5

Interesuje mnie praca laboratoryjna.

1

2

3

4

5

Interesują mnie kolory i faktury materiałów.

1

2

3

4

5

WZ

Mam dobry wzrok.

1

2

3

4

5
Nie mam problemów ze zręcznością rąk i palców.

1

2

3

4

5

Mam dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.

1

2

3

4

5

Razem
 1. ĆWICZENIA NA KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI WYSZUKIWANIA INFORMACJI W KATALOGU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 1. Plus i minus

Cel: Wzrost wiedzy i refleksyjności uczniów na temat omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis, karta z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

Czas: 30-40 minut

Instrukcja: Nauczyciel (Moderator) dokonuje podziału klasy na trzy grupy: Zwolenników (G1), Przeciwników (G2) i Publiczności (G3). Uczniowie z G1 i G2 otrzymują zwroty do dyskusji.
G1 (Zwolennicy) – wspólnie ustalają i zapisują zalety wykonywania pracy w ramach danej kwalifikacji. G2 (Przeciwnicy) wskazują wady. Następnie przedstawiciele obydwu grup prezentują swoje stanowiska. Moderatorem dyskusji jest nauczyciel. W ostatnim etapie grupa Publiczności decyduje, które argumenty – za czy przeciw, były najbardziej przekonywujące. Ten etap może się odbyć
w formie głosowania.

Rola Moderatora: ustalenie reguł wspólnej pracy, motywowanie, zachęcanie do zadawania pytań, wyrażania opinii, kontrolowanie czasu dyskusji, zakończenie dyskusji podsumowaniem.Zwroty do dyskusji

Wyrażenie opinii

Kontrargumentacja

Podsumowanie

Sądzę, że…

Mój punkt widzenia różni
się od…

Ogólnie mówiąc…

Uważam, że…

Nie zgadzam się z Tobą, bo…

Reasumując…

Moim zdaniem…

Różnimy się zdecydowanie,
jeśli chodzi o…

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że…

Jeśli chodzi o mnie…

Inaczej się na to zapatruję…

Podsumowując trzeba podkreślić… 1. Wiem wszystko

Cel: Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych.

Pomoce: kartka, długopis, karta z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

Czas: 15-20 minut

Instrukcja: Praca w grupach. Uczniowie zostają przydzieleni do czterech grup. Grupa pierwsza (G1) ma za zadanie wyszukać w KKZ informacje, jakie są możliwości zdobycia omawianej kwalifikacji, Grupa druga (G2) – wskazać szanse rozwoju, Grupa trzecia (G3) – omówić warunki pracy, Grupa czwarta (G4) – wymienić wymagane kompetencje społeczne. Następnie na forum prezentowane są wyniki pracy – mogą przybierać różnorodną formę: plakatu, wypowiedzi ustnej, notatki na tablicy.

 1. ĆWICZENIA SYTUACYJNE

 1. Ja jako … organizator i prowadzący procesów wytwarzania obuwia (wejście w rolę)

Cel: Zwiększenie refleksyjności na temat danej kwalifikacji i konfrontacja z własnymi przekonaniami na jej temat.

Pomoce: kartka, długopis, karta z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

Czas: 30 minut

Instrukcja: Uczniowie łączą się w pary. Jedna osoba z pary wciela się w postać dziennikarza przeprowadzającego wywiad z osobą wykonującą pracę w zakresie omawianej kwalifikacji. Od drugiej osoby z pary ma za zadanie uzyskać informacje dotyczące:

 • miejsca pracy,

 • dnia pracy,

 • zalet i wad wykonywanej pracy,

 • warunków pracy, zarobków.

Następnie wybrane osoby przedstawiają na forum grupy informacje, jakie uzyskały podczas wywiadu. Wspólnie z prowadzącym należy przeanalizować, które z pytań sprawiały trudność, a które były łatwe oraz jak wyglądają wyobrażenia uczniów na temat danej kwalifikacji.

 1. Szanse/zagrożenia (SWOT)

Cel: Zwiększenie wiedzy uczniów na temat szans i zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy
w ramach omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 20-30 minut

Instrukcja: Uczniowie zostają podzieleni na czteroosobowe grupy. Nauczyciel czyta krótką historię. Zadaniem uczniów jest przeanalizowanie i zanotowanie, jakie szanse, a jakie zagrożenia mogą spotkać osobę będącą bohaterem historii. Nauczyciel na tablicy sporządza tabelę. Wskazana przez nauczyciela grupa przedstawia na forum klasy wyniki swojej pracy, a poszczególne wypowiedzi są zapisywane na tablicy. Następnie kolejne grupy dodają swoje spostrzeżenia, które nie pojawiły się wcześniej. Efektem końcowym jest kompletna tabela wskazująca zarówno na szanse, jak i zagrożenia (zewnętrzne i wewnętrzne), które dotyczą omawianej historii. Nauczyciel ma za zadanie podsumować ćwiczenie wskazując, w jakich sytuacjach wskazane jest przeprowadzenie analizy SWOT (wybór ścieżki kształcenia, podjęcie pracy zawodowej).

Przykład:

Grzesiek chciałby zostać technikiem obuwnikiem i uzyskać kwalifikację A.52. W mieście, w którym mieszka znajduje się technikum, do którego mógłby uczęszczać. Jego rodzice są zadowoleni ze ścieżki edukacji,
jaką wybrał ich syn. Grzesiek jest gospodarzem klasy, jednak nie jest pewien tego, czy poradzi sobie
z kierowaniem zespołem przy wykonywaniu przyszłego zawodu. Jest osobą zaradną i pomysłową oraz zaangażowaną w to, co robi. Zostanie technikiem obuwnikiem jest jego wielkim marzeniem, jednak nie jest pewien, czy sobie poradzi. Również koledzy z klasy Grześka śmieją się z niego, że chce pracować przy produkcji obuwia – uważają, że to niemęski zawód. Czy Grzesiek powinien iść do technikum i realizować swoje marzenia? Przeanalizuj jego sytuację.


SWOT

Pozytywne

(pomocne w osiągnięciu celu)

Negatywne

(szkodliwe w osiągnięciu celu)

Wewnętrzne

(cechy jednostki)

Mocne strony

Słabe stronyZewnętrzne

(cechy otoczenia)

Szanse

Zagrożenia

 1. KRÓTKI TEST WIEDZY NA TEMAT DANEJ KWALIFIKACJI

 1. Połącz zdania

Cel: Utrwalenie wiedzy na temat omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 10 minut

Instrukcja: Uczniowie dobierają się w pary. Nauczyciel rozdaje lub zapisuje na tablicy fragmenty zdań. Uczniowie wspólnie starają się połączyć zdania tak, aby stanowiły sensowną całość. Następnie wyznaczeni uczniowie przedstawiają po jednym prawidłowo połączonym zdaniu.

1. By ukończyć kwalifikację organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

a. która przydaje się przy pracy po zdobyciu kwalifikacji organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia.

2. By móc zdobywać kwalifikację organizacja
i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

b. pracować będzie w pomieszczeniach i w zespole
z innymi ludźmi.

3. Umiejętność planowania to cecha,

c. należy ukończyć 4-letnie technikum.

4. Osoba, która zdobędzie kwalifikację organizacja
i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

d. przydają się przy zdobywaniu kwalifikacji organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia.

5. Dobry wzrok i koordynacja wzrokowo-ruchowa

e. należy być osoba odpowiedzialną i zaradną.

 1. Cechy niezbędne w kwalifikacji

Cel: Analiza poziomu natężenia cech niezbędnych w omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 5 minut

Instrukcja: Nauczyciel rozdaje uczniom tabelę – psychogram kwalifikacji. Po zapoznaniu się
z informacjami na temat danej kwalifikacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych oraz wykonaniu ćwiczeń z Karty Pracy, uczeń ma za zadanie zastanowić się i zakreślić, w jakim stopniu cechy niezbędne przy wykonywaniu danej kwalifikacji go dotyczą. 1 – oznacza niskie natężenie danej cechy, 5 – wysokie natężenie danej cechy. Następnie uczniowie mają za zadanie zsumować wszystkie punkty. Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia uzyskane wyniki na podstawie zakresu punktowego (zamieszczonego w cz. V – Wyniki i interpretacja).

nr

Psychologiczne cechy

Skala

Suma


1

2

3

4

5

1.

zaradność
2.

punktualność
3.

zaangażowanie
4.

umiejętność współpracy
5.

odpowiedzialność
6.

pomysłowość
7.

umiejętność kierowania ludźmi
8.

dokładność
9.

precyzja
Razem 1. Portfolio kwalifikacyjne

Cel: Konfrontacja uzyskanej przez ucznia wiedzy dotyczącej omawianej kwalifikacji z indywidualnymi predyspozycjami do jej wykonywania.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 5 minut

Instrukcja: Uczeń ma za zadanie zastanowić się i wypełnić tabelę „Portfolio kwalifikacyjne”, w której ocenia, na ile poszczególne aspekty wykonywania danej kwalifikacji są zgodne z jego indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami. W odpowiednim miejscu należy postawić x, aspekty oceniane są w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „całkowicie mi nie odpowiada”, „całkowicie mnie nie dotyczy”, a 5 – „całkowicie mi odpowiada”, „całkowicie mnie dotyczy”. Następnie uczniowie sumują punkty i wspólnie z nauczycielem analizują uzyskane wyniki (cz. V – Wyniki i interpretacja).

Lp.

Portfolio kwalifikacyjne

Zakres punktów

Suma

1

2

3

4

5

1.

Zakres obowiązków
2.

Możliwe ścieżki zdobycia kwalifikacji
3.

Możliwe ścieżki rozwoju kariery
4.

Miejsca pracy
5.

Cechy dobrego pracownika
6.

Wymagania i przeciwwskazania zdrowotne
7.

Dodatkowe przydatne umiejętności
Razem 1. WYNIKI I INTERPRETACJA

Wyniki i interpretacja

Nr i nazwa kwalifikacji

A.52 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESÓW WYTWARZANIA OBUWIA

 1. Ćwiczenia na rozpoznawanie swoich predyspozycji/przekonań dotyczących danej kwalifikacji

 1. Burza mózgów

Instrukcja

Uczniowie mają za zadanie wymienić jak najwięcej skojarzeń związanych z daną kwalifikacją.
Należy powstrzymać się od krytyki i oceniania. Każdy ma prawo mieć inne skojarzenia.
Uczniów należy inspirować do tego, by chcieli się otworzyć i jak najszerzej spojrzeć na daną kwalifikację.

Przykładowe skojarzenia

But, fabryka, taśma produkcyjna, kopyto, zamsz, skóra, materiał skóropodobny.

 1. Sortowanie

Instrukcja

Należy zliczyć punkty, jakie uczeń przypisał każdemu stwierdzeniu w skali od 1 do 5. Pierwszy uzyskany wynik to wynik globalny. Istnieje też możliwość przeanalizowania uzyskanych wyników w poszczególnych obszarach (wyniki cząstkowe).

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Wynik globalny

≤39 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może sugerować, iż dana kwalifikacja nie jest zgodna z jego predyspozycjami i przekonaniami. Należy zastanowić się jeszcze raz nad tym wyborem lub znaleźć kwalifikację/zawód bardziej zbliżony do cech i zainteresowań ucznia. Powinien on zbierać informacje o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

40-59 pkt

wynik przeciętny

Uzyskany przez ucznia wynik może wskazywać, że dana kwalifikacja po części jest zgodna z jego osobistymi przekonaniami i predyspozycjami. Należy dokładnie przeanalizować wyniki cząstkowe i określić obszar wymagający większego zaangażowania ucznia, aby w przyszłości mógł wykonywać pracę
w ramach danej kwalifikacji.

60-100 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia, że jego predyspozycje i przekonania w dużym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym osobom wykonującym pracę w ramach danej kwalifikacji.

Wyniki cząstkowe

Cechy Charakteru (CC)

≤11 pkt

wynik niski

Uzyskany przez Ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia,
że wskazany przez niego poziom natężenia cech niezbędnych w danej kwalifikacji jest niewystarczający.

12-18 pkt

wynik przeciętny

Cechy charakteru ucznia po części odpowiadają profilowi osoby pracującej
w ramach danej kwalifikacji. Należałoby popracować nad niektórymi z nich, aby wzmocnić zasoby osobiste ucznia, jeśli chciałby w przyszłości wykonywać zadania zawodowe w ramach danej kwalifikacji.

19-30 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia,
iż jego cechy charakteru w dużym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym osobom wykonującym pracę w ramach danej kwalifikacji.

Zainteresowania (Z)

≤11 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może sugerować, iż dana kwalifikacja nie jest zgodna z jego zainteresowaniami.

12-18 pkt

wynik przeciętny

Zainteresowania ucznia po części są zgodne z zainteresowaniami, jakie prezentować powinna osoba wiążąca swoją przyszłość z daną kwalifikacją.

19-30 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia, iż jego zainteresowania w dużym stopniu odpowiadają zainteresowaniom, jakie powinna prezentować osoba wiążąca swoją przyszłość z daną kwalifikacją.

Warunki Pracy (WP)

≤10 pkt

wynik niski

Wynik uzyskany przez ucznia może sugerować, że jego przekonania na temat danej kwalifikacji nie są zgodne z zakresem obowiązków, które wykonuje się
w jej ramach.

11-15 pkt

wynik przeciętny

Prezentowane przez ucznia przekonania na temat danej kwalifikacji w pewnym stopniu są zgodne z warunkami pracy w jej zakresie. Niezbędne jest uzupełnienie wiedzy na jej temat. Można w tym celu skorzystać z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, Multimedialnego Katalogu Zawodów i/lub skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

16-25 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik daje podstawę do stwierdzenia, że jego przekonania na temat danej kwalifikacji są zgodne z warunkami pracy w jej zakresie. Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat danej kwalifikacji można w tym celu skorzystać z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, Multimedialnego Katalogu Zawodów i/lub skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

Warunki Zdrowotne (WZ)

≤6 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może wskazywać, iż wymogi zdrowotne w danej kwalifikacji nie pokrywają się z jego warunkami zdrowotnymi.

7-9 pkt

wynik przeciętny

Uzyskana liczba punktów może świadczyć, że niektóre z warunków zdrowotnych ucznia nie są wystarczające podczas wykonywania zadań zawodowych w ramach danej kwalifikacji.

10-15 pkt

wynik wysoki

Uzyskany wynik sugeruje, że uczeń nie ma większych przeszkód zdrowotnych do wykonywania zadań zawodowych w ramach danej kwalifikacji.

 1. Ćwiczenia na kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

 1. Plus i minus

Plusy

- praca z ludźmi

- kierowanie zespołem

- brak czynników szkodliwych


Minusy

- odpowiedzialność za produkcję

- podejmowanie decyzji2. Wiem wszystko

Jak uzyskać daną kwalifikację?

By uzyskać kwalifikację należy ukończyć czteroletnie technikum i zdać egzamin w zawodzie technik obuwnik.

Jakie są szanse rozwoju w danej kwalifikacji/danym zawodzie?

Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na takich kierunkach jak: Obuwnictwo, Projektowanie, Wzornictwo wyrobów obuwniczych i odzieżowych.

Jakie są warunki pracy podczas wykonywania danej kwalifikacji/zawodu?

Podczas wykonywania tego zawodu pracuje się w pomieszczeniu. Praca ma charakter głównie umysłowy
i jest wykonywana wespół z innymi ludźmi.

Jakimi cechami powinna odznaczać się osoba wykonująca daną kwalifikację/zawód?

Osoba wykonująca ten zawód powinna się odznaczać zaradnością, zorganizowaniem, pomysłowością
i odpowiedzialnością.

 1. Ćwiczenia sytuacyjne

 1. Ja jako…

Instrukcja

Ćwiczenie ma na celu skonfrontowanie wyobrażeń uczniów na temat danej kwalifikacji z informacjami, które zdobyli podczas pracy z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych.

 1. Analiza SWOT

Instrukcja

Na podstawie krótkiej historii uczeń ma za zadanie dokonać analizy SWOT.

SWOT

Pozytywne

(pomocne w osiągnięciu celu)

Negatywne

(szkodliwe w osiągnięciu celu)

Wewnętrzne

(cechy jednostki)

- chęć podjęcia nauki

- umiejętności kierownicze- niepewność co do własnych możliwości


Zewnętrzne

(cechy otoczenia)

- dostępność szkoły

- wsparcie rodziców- wyśmiewanie się przez kolegów

 1. Krótki test wiedzy na temat danej kwalifikacji

 1. Połącz zdania

1. By ukończyć kwalifikację organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia należy ukończyć 4-letnie technikum.

2.By móc zdobywać kwalifikację organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia należy być osoba odpowiedzialną i zaradną.

3. Umiejętność planowania to cecha, która przydaje się przy pracy po zdobyciu kwalifikacji organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia.

4. Osoba, która zdobędzie kwalifikację organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia pracować będzie w pomieszczeniach
i w zespole z innymi ludźmi.

5. Dobry wzrok i koordynacja wzrokowo-ruchowa przydają się przy zdobywaniu kwalifikacji organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia.

Interpretacja

Jeżeli uczeń udzielił wszystkich poprawnych odpowiedzi to znaczy, że dokładnie zapoznał się z kartą danej kwalifikacji i uważnie śledził kolejne ćwiczenia aktywnie w nich uczestnicząc. Jeżeli jednak niektóre pytania stanowiły dla ucznia trudność i udzielił niepoprawnych odpowiedzi – powinien jeszcze raz przeanalizować treści zawarte w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, gdzie dana kwalifikacja jest opisana lub poszukać szerszych informacji w innych źródłach.

2. Cechy niezbędne w kwalifikacji

Instrukcja

Uczeń ma za zadanie określić poziom natężenia cech niezbędnych w danej kwalifikacji na kontinuum od 1 do 5.

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Niski

≤18 pkt

Odpowiedzi ucznia mogą wskazywać na brak predyspozycji osobowościowych do pracy
w ramach danej kwalifikacji. Należy zastanowić się jeszcze raz nad tym wyborem lub znaleźć kwalifikację/zawód bardziej zbliżony do cech osobowościowych ucznia. Powinien on zbierać informacje o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

Przeciętny

19-27 pkt

Wynik, który uzyskał uczeń może sugerować, że dana kwalifikacja/zawód jest po części zgodny z wymaganymi cechami osobowościowymi niezbędnymi przy wykonywaniu pracy
w ramach danej kwalifikacji. Należy jednak przeanalizować, czy inne kwalifikacje/zawody nie będą bardziej dopasowane do cech i zainteresowań ucznia. Pomocny w tym będzie Katalog Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialny Katalog Zawodów oraz konsultacja ze szkolnym doradcą zawodowym.

Wysoki

28-45 pkt

Wynik wskazuje, iż cechy ucznia pokrywają się z cechami niezbędnymi w danej kwalifikacji/danym zawodzie. Uczeń powinien poszerzyć swoją wiedzę na temat danej kwalifikacji/zawodu korzystając z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnego Katalogu Zawodów. Może także skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

3. Portfolio kwalifikacyjne

Instrukcja

Uczeń ma za zadanie ocenić w skali od 1 do 5, na ile poszczególne aspekty danej kwalifikacji są zgodne z jego oczekiwaniami wobec przyszłości zawodowej.

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Niski

≤14 pkt

Odpowiedzi ucznia mogą wskazywać, że poszczególne aspekty wykonywania danej kwalifikacji nie są zgodne z wyobrażeniem ucznia. Należy zastanowić się jeszcze raz nad tym wyborem lub znaleźć zawód bardziej zbliżony do cech i zainteresowań ucznia. Powinien on zbierać informacje o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

Przeciętny

15-21 pkt

Wynik, który uzyskał uczeń może sugerować, że zawód ten jest po części zgodny z jego predyspozycjami osobowościowymi. Należy jednak przeanalizować, czy inne zawody nie będą w większym stopniu dopasowane do cech i zainteresowań ucznia. Pomocny w tym będzie Katalog Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialny Katalog Zawodów oraz konsultacja ze szkolnym doradcą zawodowym.

Wysoki

22-35 pkt

Uzyskane przez ucznia punkty stanowią przesłankę do stwierdzenia, że ten zawód może brać pod uwagę w swoich wyborach edukacyjnych. Wynik wskazuje, iż większość odpowiedzi ucznia pokrywa się z wymaganiami stawianymi w danej kwalifikacji/danym zawodzie.
Uczeń powinien poszerzyć swoją wiedzę na jego temat korzystając z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnego Katalogu Zawodów. Może także skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


: files -> Katalog%20Kwalifikacji%20Zawodowych -> Karty%20pracy%20do%20kart%20kwalifikacji -> A-%20karty%20pracy
files -> Karta zgłoszenia
files -> Wywiad pielęgniarski I zaświadczenie lekarskie dane świadczeniobiorcy
files -> Numer Identyfikacji Podatkowej
files -> Dzierżoniów, dnia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak ul. Świdnicka 38 bud 2a/2/II
A-%20karty%20pracy -> A. 15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych karta Pracy nr kp
A-%20karty%20pracy -> A. 17 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich karta Pracy nr kp
A-%20karty%20pracy -> A. 25 Wykonywanie I realizacja projektów multimedialnych karta Pracy nr kp
A-%20karty%20pracy -> A. 32 Organizacja I monitorowanie przepływu zasobów I informacji w jednostkach organizacyjnych karta Pracy nr kp
A-%20karty%20pracy -> A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji karta Pracy nr kp

Pobieranie 209.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna